Polska Grupa Szpiczakowa

19.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ typu zajęcia pozaszpikowego w rozpoznaniu szpiczaka na przebieg choroby

Pozaszpikowe zmiany, pojawiające się w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (SzP), wiążą się z krótszym czasem przeżycia chorych, uznawane są zatem za czynniki wysokiego ryzyka.  Międzynarodowa grupa badawcza przeprowadziła analizę, której celem była charakterystyka demograficzna i kliniczna chorych na SzP ze zmianami pozaszpikowymi obecnymi w momencie diagnostyki oraz ocena ich wpływu na wynik autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych w terapii I linii.

···
21.03.2018 / medexpress.pl / Aktualności

Dzięki nowoczesnym lekom chorzy na szpiczaka plazmocytowego mogą żyć dwukrotnie dłużej niż do tej pory. W Polsce żaden z nich nie jest jednak refundowany

Szpiczak plazmocytowy to trzeci pod względem zachorowalności nowotwór układu krwiotwórczego w Polsce. O ile leczenie w pierwszej linii nie odbiega od europejskich standardów, o tyle pacjenci z nawrotową postacią tej choroby nie mają dostępu do żadnego z nowoczesnych leków. Te zaś mogą wydłużyć okres przeżycia chorego nawet dwukrotnie. Na refundacje czekają kolejne terapie. Rozmowy na temat wpisania jednego z tych leków na listę refundacyjną trwają już kilka miesięcy.

···
19.03.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Szpiczak plazmocytowy

Badanie III fazy EMN02/HO95 u chorych z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem plazmocytowym (NDMM) zakładało zastosowanie 3-4 kursów terapii indukcyjnej bortezomib-cyklofosfamid-deksametazon, a potem randomizację do leczenia VMP: bortezomib-melfalan-prednizon (4 kursy co 42 dni) lub do melfalanu 200 mg/m^2 z następczym przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych krwiotworzenia. W ośrodkach pacjenci byli randomizowani do grup: I. 4x VMP, II. 1 x ASCT, III. 2 x ASCT. Druga transplantacja była wykonywana 2-3 miesiące po pierwszej.

···
16.03.2018 / M. Chmielewska / Medexpress.pl / Aktualności

Nie wszyscy pacjenci z nowotworami krwi kwalifikują się do przeszczepu szpiku

- Niewielu pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi i ostrą białaczką szpikową kwalifikuje się do przeszczepu - powiedziała prof. Agnieszka Wierzbowska z Katedry i Kliniki Hematologii.

···
12.03.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Dominik Dytfeld: wyniki badań Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

Dr Dominik Dytfeld opowiada o sesji Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, która miała miejsce na 8 Konferencji Current & Future perspectives of MM & other hematological treatment. Podczas sesji zostały przedstawione wyniki wstępnych badań oraz planowane projekty badań Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.

···
7.03.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr n. med. Grzegorz Charliński: Leczenie skojarzone nawrotowego szpiczaka plazmocytowego

Dr Charliński przytacza najnowsze badania dotyczące stosowania terapii pomalidomidem z deksametazonem również w skojarzeniu z cyklofosfamidem podawanego drogą doustną. Terapia ta daje zadowalające wyniki, a odpowiedź jest oceniana na poziomie 80%, przy nieznacznym wzroście kosztów terapii oraz odczuwalnym komforcie pacjentów co do doustnej formy przyjmowania leku.

···
6.03.2018 / Medexpress.pl / Aktualności

Prof. Giannopoulos: Potrzebne są nowe leki w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Polska Grupa Szpiczakowa oraz Polskie Konsorcjum Szpiczakowe prowadziły w zeszłym roku program wczesnego wykrywania szpiczaka mnogiego. Jakie są wyniki tego programu? Ilu pacjentów udało się Państwu zdiagnozować i poprzez jakie badania?

···
5.03.2018 / Medexpress.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: Potrzebny jest dostęp do nowych leków w szpiczaku

Jest ogromna potrzeba refundacji nowych leków, żebyśmy jako lekarze nie byli absolutnie bezradni w stosunku do chorych z nawrotową, oporną postacią szpiczaka plazmocytowego - mówi prof. Iwona Hus, kierownik Samodzielnej Pracowni Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

···
2.03.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Wróbel: indywidualizacja terapii w leczeniu pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego

Prof. Tomasz Wróbel opowiada o indywidualizacji terapii w leczeniu młodszych i starszych pacjentów na szpiczaka plazmocytowego. Profesor wyjaśnia, iż przy diagnozie chorych na szpiczaka istotne jest rozróżnienie pacjentów na młodszych i starszych. Jest to kryterium wskazujące na możliwość wykonania u chorego przeszczepu autologicznych komórek krwiotwórczych lub jej brak. 

···
1.03.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Ilona Kurnatowska - rola nefrologa we wstępnej diagnozie szpiczaka plazmocytowego

Prof. Ilona Kurnatowska opowiada, iż w ok. 20% nefrolog stawia wstępne rozpoznanie szpiczaka plazmocytowego. Pani Profesor podkreśla zależności pomiędzy nefrologią i hematologią oraz istotę wymiany wiedzy w obydwu dziedzinach.

···
1.03.2018 / Medexpress.pl / Aktualności

Szpiczak plazmocytowy: Problem zaczyna się w sytuacji nawrotu i oporności na leczenie pierwszej linii

O problemach pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym z dostępem do nowych terapii rozmawiamy z prof. Tomaszem Wróblem z Kliniki Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu.

···
28.02.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krystyna Zawilska: zagrożenia związane z zakrzepicą u chorych na szpiczaka plazmocytowego

Prof. Krystyna Zawilska opowiada o zakrzepicy, która u chorych na nowotwory występuje 6-krotnie częściej niż w pozostałej  populacji. Szpiczak plazmocytowy szczególnie usposabia do zakrzepicy, dlatego pani profesor namawia do stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej, która może zmniejszyć powikłania zakrzepowe związane ze stosowaniem terapii lekowej celowanej w nowotwór.

···
26.02.2018 / newseria.pl / Aktualności

Nowoczesne leki na szpiczaka wciąż poza zasięgiem polskich chorych. Brakuje też kompleksowej opieki nad pacjentami

Nowe cząsteczki w leczeniu szpiczaka szansą dla chorych na dłuższe życie. Nowe terapie wydłużają czas wolny od progresji choroby, a także umożliwiają niemal normalne funkcjonowanie. Polscy pacjenci wciąż jednak pozostają bez dostępu do leków na nawrotową i oporną postać szpiczaka plazmocytowego. Brakuje też holistycznego podejścia do opieki nad pacjentem hematoonkologicznym uwzględniającego pomoc neurologów, ortopedów i psychologów.

···
26.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Większa skuteczność karfilzomibu nad bortezomibem w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego – analiza całkowitego przeżycia

Badanie III fazy ENDEAVOR było bezpośrednim porównaniem dwóch inhibitorów proteasomu w leczeniu chorych na nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP). W analizie częściowej wykazano istotnie dłuższy czas wolny od progresji po stosowaniu karfilzomibu w połączeniu z deksametazonem w porównaniu do terapii bortezomibem i deksametazonem.

···
6.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność schematów VDT PACE-podobnych w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym

Doświadczenia z intensywną chemioterapią w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym (SzP) przy użyciu schematu VDT PACE (bortezomib, deksametazon, talidomid, cisplatyna, doksorubicyna, cyklofosfamid i etopozyd) oraz jego modyfikacji (schematy VDT PACE-podobne: VPLR) w warunkach poza próbami klinicznymi są ograniczone.

···
5.02.2018 / hematoonkologia / Informacje dla chorych - aktualności

Krajowy Kongres dla Pacjentów ze Szpiczakiem Plazmocytowym Warszawa 16-19 lutego 2018r.

Zaproszenie na konferencję dla pacjentów organizowaną przez fundację Carita założoną przez Panią Wiesławę Adamiec w 2010 r. 

···
1.02.2018 / MAK / Rynek Zdrowia / Aktualności

Hematoonkologia: niezbędne są terapie o nowych mechanizmach działania

4 lutego po raz osiemnasty obchodzony będzie Światowy Dzień Walki z Rakiem. Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło w onkologii i hematoonkologii najbardziej przełomowe zmiany, dzięki którym rak z choroby śmiertelnej stał się w wielu przypadkach chorobą przewlekłą - przypominają specjaliści.

···
18.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ aberracji cytogenetycznych na przeżycie u chorych na szpiczaka plazmocytowego

Znany jest fakt, że pewne aberracje cytogenetyczne mają niekorzystny wpływ na wyniki leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP).
W badaniu III fazy TOURMALINE-MM1 wykazano istotną poprawę przeżycia wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS) po zastosowaniu iksazomibu, lenalidomidu i deksametazonu (IRd) w porównaniu do placebo-Rd.

···
15.01.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Czynniki prognostyczne w pierwotnej białaczce plazmocytowej

Celem wieloośrodkowego badania retrospektywnego było przeanalizowanie charakterystyki klinicznej, wyników leczenia i czynników prognostycznych u 117 pacjentów z pPCL leczonych w erze nowych leków. Wyniki retrospektywnego wieloośrodkowego badania sugerują wysoki wskaźnik odpowiedzi pacjentów z pPCL na leczenie za pomocą nowych leków. Zastosowanie ASCT po leczeniu indukującym wydaje się wiązać z głębszą odpowiedzią i poprawą w zakresie przeżycia.

···
12.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Starsi chorzy na szpiczaka plazmocytowego o niskim wskaźniku masy ciała w grupie wysokiego ryzyka złamań kręgów

Złamania kręgów dotyczą około 30% chorych na szpiczaka plazmocytowego. Zdarzenia te prowadzą do obniżonej jakości życia i przeżywalności. Ogólnie na złamania kręgów wpływają wiek i wskaźnik masy ciała (BMI). Jednak związek między wiekiem i BMI a złamaniami kręgów nadal pozostaje niejasny w przypadku chorych na nowo zdiagnozowanego SzP.

···
1 2 3 4 5 6 ... 19 starsze
kodowanie: projekt: