Aktualności

13.12.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Aktywność monoterapii wenetoklaksem w opornym/nawrotowym szpiczaku plazmocytowym z t(11;14)

Wenetoklaks jest selektywnym inhibitorem BCL-2, indukującym apoptozę komórek szpiczaka plazmocytowego (SzP), w szczególności u pacjentów z obecną t(11;14), charakteryzujących się wysokim poziomem BCL-2 w stosunku do BCL-XL i MCL-1.

···
12.12.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Współczesna diagnostyka ultrasonograficzna powiększonej śledziony jako kluczowy aspekt monitorowania postępów leczenia pacjentów z mielofibrozą

Przedstawiamy Państwu materiał wideo, w którym dr n. med. Wojciech Kosiak z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed przeprowadza instruktażowe ultrasonograficzne badanie wielkości śledziony. Jak podkreśla ekspert, jest to niezwykle istotne badanie służące monitorowaniu postępów terapii pacjentów z chorobami hematologicznymi takimi jak mielofibroza. Ekspert wyjaśnia krok po kroku w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić badanie oraz podkreśla, iż tylko cykliczne wykonywanie badania jest markerem postępów terapii.

···
12.12.2017 / IB/Rynek Zdrowia / Aktualności

Koordynowana opieka zdrowotna nad pacjentami z nowotworami krwi: jaki model jest najlepszy?

Eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego pod kierownictwem dr n. ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki przeprowadzili badania eksperckie i pacjenckie dot. opieki hematoonkologicznej.

···
11.12.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Kliniczny i immunologiczny wpływ blokady CCR5 w profilaktyce choroby przeszczep przeciw gospodarzowi

Chemokiny, czyli cytokiny chemotaktyczne, to bardzo ważna, duża grupa białek strukturalnie homologicznych do cytokin, które są istotne w aktywacji i migracji komórek układu odpornościowego do miejsc, w których toczy się proces zapalny.

···
8.12.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nagrody i Wyróżnienia Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN w 2017 roku

W dniu 26 października 2017 r. Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrody naukowe i wyróżnienia w dziedzinie medycyny.

···
8.12.2017 / newseria.pl / Aktualności

Rak nie musi boleć. Pacjenci mają coraz więcej możliwości egzekwowania prawa do łagodzenia bólu nowotworowego

75 proc. pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową boryka się z przewlekłym bólem. Ma to wpływ zarówno na jakość życia chorych, jak i motywację do walki z chorobą. Leczenie przeciwbólowe jest istotnym elementem terapii onkologicznej, w Polsce wciąż jednak nie jest ono stosowane w optymalny sposób. Lekarze niechętnie stosują środki opioidowe, pacjenci mają zaś zbyt małą wiedzę w zakresie swoich praw odnośnie do łagodzenia bólu – podkreślali eksperci podczas debaty zorganizowanej przez agencję informacyjną Newseria.

···
8.12.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Policjanci versus przestępcy: idea przeszczepu szpiku

Komórki nowotworowe działają jak grupa przestępcza opanowująca nowe dzielnice miasta, a policja która powinna stać na straży miasta nie widzi problemu i pozwala się rozrastać organizacji przestępczej na kolejne obszary. Tylko nowy oddział policji przywieziony do miasta może zaradzić tej niebezpiecznej sytuacji.  Używając bardzo obrazowej metafory prof. Tomasz Wróbel, szef Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku tłumaczy ideę przeszczepu szpiku.  

···
7.12.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Immunochemioterapia oparta na obinutuzumabie w porównaniu do rytuksymabu. Wyniki badania GALLIUM

Wprowadzenie do leczenia chorób limfoproliferacyjnych rytuksymabu, przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD20, zdecydowanie poprawiło rokowanie pacjentów z chłoniakami B-komórkowymi. Obinutuzumab jest przeciwciałem anty-CD20 drugiej generacji. W wyniku modyfikacji jego struktury, lek ten cechuje wyższa cytotoksyczność zależna od aktywacji komórek układu odpornościowego (głównie limfocytów NK) oraz większy bezpośredni efekt proapototyczny w stosunku do komórek chłoniaka w porównaniu do przeciwciał pierwszej generacji (rytuksymab, ofatumumab).

···
6.12.2017 / newseria.pl / Aktualności

Pacjenci apelują do resortu zdrowia o refundację nowoczesnej doustnej terapii na nawrotowego szpiczaka

Leki najnowszej generacji mogą przedłużyć życie chorych z nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym nawet o kilka lat i pozwolić im doczekać dalszych skutecznych terapii. W Polsce wciąż jednak są niedostępne dla pacjentów, mimo zapowiedzi resortu zdrowia o wprowadzeniu jednego z nich na listy refundacyjne od stycznia 2018 roku. Środowiska pacjenckie wystosowały list do wiceministra zdrowia, w którym apelują o pozytywne zakończenie negocjacji z producentem pomalidomidu i udostępnienie go pacjentom.

···
5.12.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Wpływ rytuksymabu na czynność płuc w bronchiolitis obliterans syndrome w przebiegu choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi

W grudniowym numerze czasopisma Lung opublikowano wyniki badania prospektywnego przeprowadzonego na Uniwersytecie w Kansas z zastosowaniem rytuksymabu w terapii płucnej postaci przewlekłej choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GVHD) - zarostowego zapalenia oskrzelików (bronchiolitis obliterans syndrome - BOS).

···
4.12.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

8TH Conference CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment I 16-17 luty, Warszawa

Serdecznie zapraszamy na Konferencję 8th CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego w Hotelu Intercontinental w Warszawie.

 
···
1.12.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Giannopoulos: Wczesne rozpoznanie szpiczaka plazmocytowego jest kluczowe dla poprawy przeżycia chorych

Profesor Krzysztof Giannopoulos Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Oddział Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, Członek zarządów Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, redaktor naczelny Acta Haematologica Polonica

···
30.11.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Znaczenie prognostyczne poszczególnych czynników ryzyka w szpiczaku plazmocytowym - projekt edukacyjny Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

Szpiczak plazmocytowy (SzP) to choroba nowotworowa charakteryzująca się proliferacją klonalnych plazmocytów w szpiku kostnym. Towarzyszy mu zazwyczaj wydzielanie monoklonalnej immunoglobuliny wykrywanej w surowicy lub moczu.

···
29.11.2017 / medexpress.pl / Aktualności

Debata Medexpressu: Szpiczak plazmocytowy: Chorzy żyją daleko od leku [wideo]

Debata Medexpressu poświęcona sytuacji pacjentów z nawrotowym opornym szpiczakiem plazmocytowym (RRMM).

···
29.11.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Stosowanie rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z chłoniakiem. Wyniki randomizowanego badania LyMa

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) uznawany jest za chorobę nieuleczalną. Pomimo dobrych odpowiedzi na immunochemioterapię połączoną z konsolidacją autoprzeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT, autologous hemotopoeitic stem cell transplantation) u większości chorych dochodzi do wznowy choroby. Jedną z potencjalnych opcji terapeutycznych jest kontrola rezydualnych komórek MCL z wykorzystaniem leczenia podtrzymującego.

···
28.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

INFARMA tworzy #ZdrowszyŚwiat

Pasja, zaangażowanie, wiara w zdrowszy świat. To wartości, o których mówi nowa kampania #ZdrowszyŚwiat, zainicjowana przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Kampania pokazuje prawdziwych ludzi, którzy każdego dnia pracują w firmach farmaceutycznych na rzecz poprawy sytuacji pacjentów. To pierwsza kampania, w której solidarnie wzięli udział pracownicy różnych firm farmaceutycznych mówiąc o swojej pracy, staraniach i emocjach. Kampania rozpoczyna się 27 listopada 2017 (poniedziałek) i będzie prowadzona głównie w mediach społecznościowych. Powstała również dedykowana strona internetowa. Kampania jest częścią paneuropejskiego projektu #WeWontRest.

···
28.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Konferencja “Bone Marrow Transplantation - Much More Than Haematopoietic Tissue Reconstitution Conference”, 18-20 grudnia Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w 11 Międzynarodowej Konferencji “Bone Marrow Transplantation - Much More Than Haematopoietic Tissue Reconstitution Conference” odbywającej się 18-20 grudnia we Wrocławiu.

···
27.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Eksperci: Pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową z perspektywą odstawienia leczenia

Śląskie Debaty Hematologiczne na stałe wpisały się już do kalendarzy hematologów z całej Polski. Organizowana rokrocznie konferencja w Chorzowie, jest okazją do dyskusji uznanych ekspertów, którzy podejmują tematy nowoczesnej diagnostyki i leczenia schorzeń hematologicznych. Jednym z tematów poruszanych podczas tegorocznego Spotkania będzie postęp, jaki dokonał się w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej, w tym nowy cel w terapii pacjentów – perspektywa odstawienia leczenia (ang. TFR – Treatment Free Remission).

···
27.11.2017 / newseria.pl / Aktualności

Przełom w leczeniu szpiczaka. Terapia o nowym mechanizmie działania to ogromna szansa dla pacjentów

Mamy do czynienia z przełomem w leczeniu szpiczaka plazmocytowego – podkreśla hematolog prof. Mohamed Mohty. Stosowanie innowacyjnego przeciwciała monoklonalnego daje bardzo dobre wyniki w terapii, zwłaszcza nawrotowej i opornej na leczenie postaci choroby. Lek ten atakuje bezpośrednio komórki nowotworu, działa również stymulująco na układ odpornościowy pacjenta. W Polsce jeszcze nie został objęty refundacją.

···
25.11.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Terapia podtrzymująca lenalidomidem po drugiej linii leczenia redukuje ryzyko progresji przewlekłej białaczki limfocytowej – wyniki randomizowanego badania CONTINUUM

Inhibitory receptora B-komórkowego (BCR) oraz antagoniści białka BCL2 stanowią skuteczną, jednak aktualnie drogą opcję terapeutyczną w leczeniu nawrotowych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). W związku z powyższym leki te nie są dostępne dla wszystkich chorych z CLL i z przyczyn ekonomicznych ograniczone są głównie do leczenia postaci z obecnością niekorzystnie rokującej delecji 17p lub mutacji genu TP53. Niemniej jednak, lenanlidomid zaliczany do grupy leków immunomodulujących, w świetle wyników randomizowanego badania fazy III CONTINUUM opublikowanych w Lancet Hematology stanowić może obiecującą alternatywną opcję terapeutyczną opóźniającą konieczność włączenia kolejnej linii leczenia.

···
24.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne: relacje już dostępne

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami prezentowanymi podczas VIII Zamojskich Spotkań Hematologicznych, która miała miejsce w dniu 20 października 2017 roku w Zamościu.

 

···
1 2 3 4 5 6 ... 126 starsze
kodowanie: projekt: