Aktualności

19.02.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Następowe leczenie wenetoklaksem chorych z przewlekłą białaczką limfocytową po niepowodzeniu terapią idelalizybem – faza II badania

Wprowadzenie do terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL, ang. chronic lymphocytic leukemia) inhibitorów szlaku receptora B-komórkowego (BCR, ang. B-cell receptor) wpłynęło na poprawę rokowania we wszystkich grupach pacjentów, również u chorych z defektem szlaku białka p53.

···
16.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Czy blinatumomab stanie się nowym standardem leczenia nawrotowej/opornej ostrej białaczki limfoblastycznej ?

Blinatumomab, bispecyficzne przeciwciało monoklonalne umożliwiające limfocytom T CD3+ na rozpoznanie i eliminację blastów CD19+ ostrej białaczki limfoblastycznej (OBL), został zatwierdzony do terapii chorych na nawrotową lub oporną OBL z prekursorowych komórek B (B-OBL) na podstawie badań, które wykazały jego skuteczność i możliwe do kontrolowania działania niepożądane.

···
15.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Kondycjonowanie BeEAM vs. BEAM

Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych jest standardem postępowania w opornym i/lub nawrotowym chłoniaku Hodgkina (R/R HL). Najczęściej używany schemat kondycjonowania to BEAM. Karmustyna może wywoływać zagrażające życiu uszkodzenie tkanki płucnej i jest p-wskazana u pacjentów z uszkodzeniem płuc po zastosowaniu bleomycyny. Zastąpienie karmustyny bendamustyną w dawce 200 mg/m^2 (BeEAM) okazało się bezpieczne i skuteczne w badaniu 1-2 fazy (Visani, Blood 2011) lecz schemat ten nie był dotychczas porównywany z innymi schematami kondycjonowania w R/R HL.

···
14.02.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Mija termin nadsyłania abstraktów na XXIII Kongres EHA

Zbliża się XXIII Kongres EHA. Jest to największa konferencja przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie hematologii w Europie, w której corocznie uczestniczy ponad 10 tys. delegatów z całego świata.

···
13.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Redukcja dawki cytostatyków u osób otyłych

Oceniono wpływ modyfikacji dawki cytostatyków u otyłych chorych w kondycjonowaniu przed podaniem autologicznych komórek krwiotwórczych na wyniki przeszczepienia. Badanie miało charakter analizy retrospektywnej, wieloośrodkowej. Dotyczyło chorych z (BMI) ≥ 30 kg/m2. Modyfikację dawki u osób otyłych definiowano jako jej redukcję ≥ 20%. Badaniem objęto 1696 chorych na szpiczaka plazmocytowego (MM) - kondycjonowanie melfalanem i 781 pacjentów na chłoniaki złośliwe (ziarnicze i nieziarnicze) - kondycjonowanie BEAM: karmustyna, arabinozyd cytozyny, etopozyd oraz melfalan.

···
13.02.2018 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowotwór i prokreacja - często możliwy happy end

Dr Jakub Rzepka odpowiada na pytania o zagrożenia terapii przeciwonkologicznych dla płodności kobiet i mężczyzn, o szanse zachowania płodności stworzone przez medycynę, mimo choroby nowotworowej i skutków ubocznych leczenia, o postawy mężczyzn wobec chorych onkologicznie partnerek.

···
13.02.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Oncofertility - nie jesteśmy całkiem bezradni

Kwestie, jak zachować płodność przed rozpoczęciem terapii nowotworowej (kobiety i mężczyźni), które leki / terapie stwarzają największe ryzyko niepłodności, dokąd pacjenci mogą się udać po pomoc – wyjaśnia prof. dr hab. Roman Smolarczyk, spec. położnik-ginekolog, endokrynolog, spec. ginekologii endokrynologicznej i rozrodczości, kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej w Szpitalu Klinicznym im. księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie.

···
12.02.2018 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

(Nie)zaspokojone potrzeby w leczeniu PBL - wenetoklaks po niepowodzeniu terapii ibrutynibem chorych leczonych na PBL

Wprowadzenie leczenia skierowanego na hamowanie sygnału przekaźnictwa przez receptor komórki B (BCR) zarówno przez zahamowanie kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) lub kinazy 3 fosfatydyloinozytolu (PI3K) zmieniło podejście do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Niestety u części chorych będzie dochodziło do oporności na leczenie i konieczna będzie kwalifikacja do kolejnej linii leczenia.

···
9.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Komórkowość szpiku kostnego predyktorem CR w OBSz

Obecność choroby resztkowej u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) w 14. dniu po pierwotnej terapii indukcyjnej uzasadnia rozważenie podania drugiego cyklu indukcji. Jednak dane, mające pomóc w podejmowaniu decyzji o ponownym leczeniu tej grupy pacjentów, są ograniczone.

···
8.02.2018 / Newseria.pl / Aktualności

Nowotwory zabijają co roku 100 tys. osób. Jedna piąta z nich umiera przez brak dostępu do nowoczesnych leków

W Polsce brakuje strategicznego planu walki z chorobami nowotworowymi – podkreślają eksperci. Oprócz dostępu do najskuteczniejszych leków powinien on zakładać kompleksową opiekę nad pacjentem, sprawowaną od momentu diagnozy aż do zakończenia rehabilitacji.

···
8.02.2018 / dr I. Woźnica-Karczmarz / Aktualności

Diagnostyka i leczenie pacjentów z łagodną hemofilią: praktyczne rekomendacje w postępowaniu klinicznym

Łagodną hemofilię rozpoznaje się wówczas, gdy poziom niedoborowego czynnika krzepnięcia jest wyższy niż 5% a niższy niż 40% i charakteryzuje się występowaniem krwawień pourazowych. Objawy związane z łagodną hemofilią rzadko występują we wczesnym dzieciństwie, często choroba przebiega bezobjawowo przez wiele lat a w rodzinie brak jest świadomości jej istnienia.

···
7.02.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nominacja profesorska dla Prof. Jacka Trelińskiego

Chciałbym, żebyście nigdy nie hamowali u młodych odwagi i naukowej śmiałości - powiedział prezydent Andrzej Duda zwracając się do naukowców i artystów, którym we wtorek w Pałacu Prezydenckim wręczył nominacje profesorskie.

···
7.02.2018 / IB / Rynek Zdrowia / Aktualności

Hematoonkologia: lista wyzwań jest długa

Przed polską hematoonkologią stoją duże wyzwania - przekonywali eksperci podczas debaty "Szybsi od raka. Zanim choroba uzyska przewagę. Hematoonkologia", która odbywała się 2 lutego w Warszawie.

···
7.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Charakterystyka migotania przedsionków mogącego wystąpić w trakcie leczenia ibrutynibem

Ibrutynib, pierwszy drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ma udowodnione korzyści kliniczne w terapii limfoproliferacji. Profil toksyczności tego leku odbiega od stosowanej dotychczas immunochemioterapii. Jednym z nietypowych działań niepożądanych może być migotanie przedsionków zgłaszane jest u 6-16% pacjentów leczonych w ramach badań klinicznych.

···
6.02.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wiesław W. Jędrzejczak najbardziej wpływową osobą polskiej medycyny 2017 roku - lista 100 Pulsu Medycyny

Już po raz piętnasty “Puls Medycyny” ogłosił listę osób, które wywarły największy pozytywny wpływ na polską medycynę oraz system ochrony zdrowia w 2016 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu laureaci wybierani są przez niezależnych ekspertów powołanych przez „Puls Medycyny”, którzy reprezentują różne dziedziny medycyny i ośrodki w kraju, a także ekspertów ochrony zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pacjentów.

···
6.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność schematów VDT PACE-podobnych w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym

Doświadczenia z intensywną chemioterapią w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym (SzP) przy użyciu schematu VDT PACE (bortezomib, deksametazon, talidomid, cisplatyna, doksorubicyna, cyklofosfamid i etopozyd) oraz jego modyfikacji (schematy VDT PACE-podobne: VPLR) w warunkach poza próbami klinicznymi są ograniczone.

···
5.02.2018 / hematoonkologia / Informacje dla chorych - aktualności

Krajowy Kongres dla Pacjentów ze Szpiczakiem Plazmocytowym Warszawa 16-19 lutego 2018r.

Zaproszenie na konferencję dla pacjentów organizowaną przez fundację Carita założoną przez Panią Wiesławę Adamiec w 2010 r. 

···
5.02.2018 / hematoonkologia / Aktualności

Sanofi uhonorowana certyfikatem Top Employer 2018

Warszawa 5 lutego 2018 r. – Firma Sanofi otrzymała certyfikat Top Employer 2018 przyznany przez Top Employers Institute. Certyfikat Top Employer stanowi wyraz uznania za starania Sanofi na rzecz wypracowania rzetelnej i spójnej strategii zorientowanej na pracowników, a co za tym idzie dołączenie do grona firm oferujących wyjątkowe warunki pracy.

···
5.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Obinutuzmab vs. rytuksymab w terapii I linii chorych na chłoniaka grudkowego

Immunoterapia oparta na rytuksymabie daje lepsze wyniki wśród chorych na chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL).

···
2.02.2018 / hematoonkol / Aktualności

“Biała sobota” w ramach XVIII Dnia Drzwi Otwartych

Światowy Dzień Walki z Rakiem to święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem, zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku.

···
1.02.2018 / MAK / Rynek Zdrowia / Aktualności

Hematoonkologia: niezbędne są terapie o nowych mechanizmach działania

4 lutego po raz osiemnasty obchodzony będzie Światowy Dzień Walki z Rakiem. Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło w onkologii i hematoonkologii najbardziej przełomowe zmiany, dzięki którym rak z choroby śmiertelnej stał się w wielu przypadkach chorobą przewlekłą - przypominają specjaliści.

···
1 2 3 4 5 6 ... 129 starsze
kodowanie: projekt: