Ostre białaczki - aktualności

10.05.2019 / dr A.Gołos / Aktualności

Inotuzumab ozogamycyny vs standardowa terapia chorych z nawrotową/oporną ostrą białaczką limfoblastyczną – wyniki końcowe randomizowanego badania fazy 3 – INOVATE

W marcu 2019 r. na łamach czasopisma Cancer ukazały się wyniki końcowe oraz długoletni follow-up badania INOVATE. W badaniu tym porównano skuteczność inotuzumabu i standardowej chemioterapii u chorych z oporną/nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Do badania włączono 326 chorych w wieku powyżej 18 roku życia, po 1 lub 2 liniach terapii, u których stwierdzono: co najmniej 5% limfoblastów w szpiku oraz ekspresję CD22 na blastach. Randomizację przeprowadzono w zależności od długości trwania pierwszej remisji (< 12 vs ≥ 12 miesięcy), linii leczenia i wieku (< 55 vs ≥ 55 lat)

···
9.05.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Jak leczę ostrą białaczkę szpikową - Prof. Agnieszka Wierzbowska

Prof. Agnieszka Wierzbowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) odpowiada na pytania o standard postępowania w noworozpoznanej AML i miejsce terapii celowanych, takich jak enasidenib w leczeniu tej jednostki chorobowej.

···
16.04.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Wpływ efektu przeszczep przeciwko białaczce na przeżycie w ostrej białaczce limfoblastycznej

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) stanowi opcję terapeutyczną mogącą prowadzić do wyleczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL). Efekt przeszczep przeciw białaczce (GVL) związany z alloHSCT ma silne działanie przeciwbiałaczkowe u pacjentów z ALL, co odzwierciedla znacznie zmniejszona częstość nawrotów nowotworu w porównaniu ze standardową chemioterapią lub przeszczepieniem autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. 

···
13.04.2019 / mgr. K. Fidyt, dr M. Firczuk / Aktualności

Enzymy antyoksydacyjne układu tioredoksyny jako potencjalny, nowy cel terapeutyczny w B-ALL – doniesienia polskich naukowców

Ostra białaczka limfoblastyczna B komórkowa (B-ALL) jest nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego. Ten rodzaj białaczki najczęściej występuje u dzieci, rzadziej również u dorosłych. W leczeniu stosuje się prawie wyłącznie chemioterapeutyki. Większość chorych dobrze odpowiada na leczenie, jednak u około 15-20% pacjentów pediatrycznych i około 50% dorosłych dochodzi do nawrotu choroby, często opornego na leczenie. Ze względu na wysoką częstość zachorowań, pomimo coraz skuteczniejszych protokołów leczenia, ten typ białaczki jest, po wypadkach i urazach, wiodącą przyczyną zgonów u dzieci.

···
4.04.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Nawrót ostrej białaczki po przeszczepieniu allogenicznym jest związany ze zmianami ekspresji genów odpornościowych

Korzyści terapeutyczne płynące z allogenicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) w ramach leczenia konsolidacyjnego ostrej białaczki szpikowej (OBSz), wynikają między innymi z immunologicznego efektu przeszczep przeciwko białaczce.

···
12.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Agnieszka Wierzbowska: Najważniejsze doniesienia i postęp leczenia ostrej białaczki szpikowej

Wypowiedź pani profesor Agnieszki Wierzbowskiej podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
8.02.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Jaka jest rola oceny MRD u starszych pacjentów z ostrą białaczką szpikową?

Znaczenie minimalnej choroby resztkowej (MRD, ang. minimal residual disease) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML, ang. acute myeloid leukemia) w podeszłym wieku otrzymujących terapie o małej intensywności nie zostało dotąd jednoznacznie określone.

···
4.02.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Enasidenib w terapii uprzednio nieleczonych pacjentów z ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH2 - wyniki badania Beat AML Master

Do badania Beat AML Master włączono pacjentów z noworozpoznaną AML (ang. acute myeloid leukemia, ostra białaczka szpikowa) w wieku powyżej 60 lat. Pacjenci zostali przyporządkowani do cząstkowego badania interwencyjnego na podstawie algorytmu integrującego wyniki badania cytogenetycznego i badania mutacji. Proces rekrutacji trwał 7 dni. W czasie 60-tej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), Eytan Stein z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowy Yorku przedstawił cząstkowe wyniki tego badania.

···
28.01.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | AMG 330, dwuspecyficzne przeciwciało wychwytujące limfocyty T u pacjentów z nawrotową AML

Wprowadzenie leków pozwalających na ingerencję w regulację szlaków aktywacji układu odpornościowego spowodowało zmianę paradygmatów leczenia wielu chorób. W czasie 60-tego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) odbyła się sesja ustna dotycząca nowych form immunoterapii w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML, ang. acute myeloid leukemia). Sesję prowadzili Peter Paschka ze szpitala uniwersyteckiego w Ulm i Adriano Venditti z Uniwersytetu w Rzymie Tor Vergata.

···
24.01.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Leczenie podtrzymujące sorafenibem u pacjentów z ostrą białaczką szpikową z FLT3-ITD – badanie SORMAIN

Obecnie nie jest jasne czy profilaktyczne zahamowanie kinazy tyrozynowej podobnej do białka FMS (kinazy FLT-3) przy pomocy sorafenibu po allogenicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych (allo-SCT) może wpływać na skuteczność leczenia pacjentów z ostrą białaczką szpikową z wewnętrzną tandemową duplikację FLT3 (FLT3-ITD), którzy są w całkowitej remisji hematologicznej (CHR, ang. complete hematological remission).

···
17.01.2019 / dr E. Głodkowska-Mrówka / Aktualności

ASH 2018 | Schematy leczenia oparte na wenetoklaksie u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii

Zastosowanie wenetoklaksu w terapii ostrej białaczki szpikowej przyciąga ostatnio coraz więcej uwagi. Wenetoklaks to selektywny inhibitor BCL-2, białka przeciwapoptotycznego, które odgrywa kluczową rolę w regulacji wewnętrznego (mitochondrialnego) szlaku aktywacji apoptozy. Wykazano, że nadekspresja BCL-2 w komórkach AML wiąże się ze złym rokowaniem i może warunkować oporność na chemioterapię.

···
2.01.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podwyższone ryzyko OBSz i MDS po procedurze autoHSCT

Wiadomym jest, że ekspozycja na leki uszkadzające DNA czy promieniowanie jonizujące podwyższa ryzyko rozwoju ostrej białaczki szpikowej (OBSz) i zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS).

···
19.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ leczenia ESA na przeżycie chorych na MDS niskiego i pośredniego ryzyka

Eksperci w swoich rekomendacjach zalecają stosowanie środków stymulujących erytropoezę (ang. erythropoiesis stimulating agents, ESA) w terapii chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) będących w grupie niskiego ryzyka.

···
13.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Efekty dodania ATRA do chemioterapii dorosłych chorych na OBSz

W grupie chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) w zaawansowanym wieku i z chorobami współistniejącymi, przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. hematopoietic stem cell transplant, HSCT) jest niemożliwe lub wysoce ryzykowne.

···
3.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność azacytydyny jest niezależna od markerów molekularnych, klinicznych i cytogenetycznych

Azacytydyna jest pierwszym lekiem wydłużającym przeżycie chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS). Jednak tylko połowa pacjentów odpowiada na ten terapeutyk i niemal u wszystkich ostatecznie dochodzi do nawrotu.

···
19.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Porównywalne wyniki przeszczepienia haploidentycznego i od niespokrewnionego dawcy w grupie chorych na OBSz wysokiego ryzyka cytogenetycznego

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) jest najlepszą opcją terapeutyczną chroniącą przed nawrotem chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) z niekorzystnymi zmianami cytogenetycznymi będących w pierwszej pełnej remisji (CR1).

···
25.10.2018 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Trwałe odpowiedzi na iwosidenib u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę szpikową

Mutacje w genie kodującym dehydrogenazę izocytrynianu 1 (IDH1) występują u 6-10% chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz). Inhibitorem doustnym, drobnocząsteczkowym zmutowanej IDH1 jest iwosidenib (AG-120).

···
24.10.2018 / dr A. Gołos / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo lenalidomidu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej – przegląd systematyczny i metaanaliza

Lenalidomid ma udokumentowane działanie poprawiające rokowanie i wyniki leczenia zespołów mielodysplastycznych niskiego ryzyka z del 5q. Niewiele jest danych odnośnie jego zastosowania w innych nowotworach mieloidalnych. Najwięcej badań dotyczy zastosowania lenalidomidu w ostrej białaczce szpikowej (AML), jednak mechanizm działania leku w przypadku tej choroby nie jest do końca poznany.

···
16.10.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

10-letnie przeżycie chorych na OBSz bez alloHSCT

Pomimo lepszej stratyfikacji chorych na OBSz i możliwości rozpoznawania różnych grup prognostycznych, leczenie w celu osiągnięcia i utrzymania pierwszej pełnej remisji (CR1) pozostało w dużej mierze niezmienione w ciągu ostatnich 35 lat.

···
23.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Bullinger: Diagnostyka molekularna w AML

Prof. Lars Bullinger (Charité – Universitätsmedizin Berlin, Niemcy) światowy ekspert w dziedzinie leczenia i diagnostyki białaczek podsumowuje dyskusje jakie prowadził z polskim kolegami podczas 3. Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna w Kazimierzu Dolnym.

···
1 2 3 4 5 6 ... 8 starsze
kodowanie: projekt: