Ostre białaczki - aktualności

13.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Szczepienia ochronne u chorych i dorosłych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – zalecenia sekcji ds. zakażeń PALG

Transplantacja komórek krwiotwórczych (HCT; hematopoietic cell transplantation), od czasu jej wprowadzenie przed ponad 50 laty, wpłynęła na poprawę rokowania i wydłużenie przeżycia wielu pacjentów z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi, zwłaszcza z chorobami krwi. W oparciu o dane z międzynarodowego rejestru EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation), aktualnie w Europie przeprowadza się ponad 40 000 procedur HCT rocznie i liczba ta rośnie.

···
4.10.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Czynniki prognostyczne u chorych na oporną lub nawrotową ostrą białaczkę szpikową poddanych przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

Całkowitą remisję (CR) po zastosowaniu chemioterapii 3+7 osiąga 60-70% chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) < 60 r.ż. i 40-50% pacjentów > 60 r.ż., którzy otrzymali podobny schemat leczenia indukcyjnego co młodsi chorzy. Pacjenci z nawrotem ostrej białaczki szpikowej osiągają drugą całkowitą remisję w 30-45% przypadków po zastosowaniu bardziej agresywnych schematów leczenia reindukującego. Odsetek CR obniża się do 10-15% jeśli czas trwania pierwszej całkowitej remisji wynosi < 1 roku. Chorzy z pierwotną opornością na leczenie lub reindukcję remisji mogą odnieść korzyść z udziału w badaniach klinicznych oceniających skuteczność „nowych” leków, użycia alternatywnych schematów chemioterapii lub po zastosowaniu procedury przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. Z uwagi na pilność procedury transplantacyjnej w tej grupie pacjentów najczęściej jest wykorzystywany dawca spokrewniony (zgodne w HLA rodzeństwo). W kondycjonowaniu najczęściej są używane schematy mieloablacyjne z busulfanem lub TBI oraz z cyklofosfamidem.

···
14.09.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Czynniki prognostyczne u chorych na oporną lub nawrotową ostrą białaczkę szpikową poddanych alloHSCT

Całkowitą remisję (CR) po zastosowaniu chemioterapii 3+7 osiąga 60-70% chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) < 60rż i 40-50% pacjentów > 60 rż, którzy otrzymali podobny schemat leczenia indukcyjnego co młodsi chorzy. Pacjenci z nawrotem ostrej białaczki szpikowej osiągają drugą całkowitą remisję w 30-45% przypadków po zastosowaniu bardziej agresywnych schematów leczenia reindukującego.

···
29.08.2017 / URPL/hematoonkologia.pl / Aktualności

Przerwa w dostawie produktu ERWINASE

W firmie Jazz Pharmaceuticals (Jazz) występuje obecnie przerwa w dostawie produktu ERWINASE w związku z istniejącym problemem w produkcji, który opóźnił planowane zwolnienie dodatkowej partii produktu. Według naszych aktualnych danych szacunkowych przerwa w dostawie produktu ERWINASE może potrwać do 3 tygodni.

···
4.07.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Wiesław Jędrzejczak: ostre białaczki u dzieci i CAR T

Prof. Wiesław Jedrzejczak z Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego przedstawia najciekawsze doniesienia 22. Kongresu EHA w Madrycie.

···
9.06.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Eskalacja dawki idarubicyny w konsolidacji OBSz

Wysokie dawki daunorubicyny w terapii indukcyjnej ostrej białaczki szpikowej (OBSz) dają poprawę wskaźników remisji i przeżycia.

···
27.04.2017 / Zbigniew Wojtasiński / PAP Nauka w Polsce / Aktualności

Polski preparat na białaczkę trafił do badań klinicznych w USA

W trzech ośrodkach w USA w marcu br. rozpoczęły się badania kliniczne polskiego preparatu na ostrą białaczkę szpikową – poinformowano w środę na konferencji w Warszawie.

···
21.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dzisiaj światowy dzień świadomości AML

W dniu 21 kwietnia obchodzimy światowy dzień świadomości ostrej białaczki szpikowej.

···
27.03.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Sebastian Giebel: Poprawa wyników leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Wypowiedź prof. Sebastiana Giebela dotycząca poprawy wyników leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

···
10.03.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Obecność mutacji TP53 a leczenie decytabiną w OBSz i MDS

Wartość predykcyjna molekularnych markerów odpowiedzi chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) lub zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) na leczenie decytabiną nie została jednoznacznie określona.

···
13.02.2017 / A. Piekarska / Aktualności

Zastosowanie TKI jako profilaktyka wznowy po AlloHSCT u pacjentów z Ph(+) ALL - stanowisko ALWP EBMT

Grupa robocza ds. ostrych białaczek EMBT (European group for blood and marrow transplantation) w październikowym numerze Cancer (10.2016) przedstawiła swoje stanowisko dotyczące zastosowania inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKIs) po przeszczepieniu alogenicznych komórek macierzystych hematopoezy (alloHSCT) z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z obecnym chromosomem Philadelphia (Ph+). Stanowisko to oparto na doniesieniach dotyczących klinicznego zastosowania TKIs po alloHSCT oraz opinii ekspertów.

···
27.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ostra białaczka szpikowa - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

Profesor Agnieszka Wierzbowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podsumowuje najważniejsze doniesienia z zakresu terapii ostrej białaczki szpikowej z dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w San Diego z Grudnia 2016 roku; głownie są to wyniki badań I i II fazy nowych przeciwciał monoklonalnych takich jak wenetoklaks, wedastuksimab talaryny czy glasdegib.  

···
5.01.2017 / A. Piekarska / Aktualności

Długotrwałe przeżycie i późne zdarzenia u pacjentów z OBSz po alloSCT od zgodnych w HLA dawców rodzinnych z zastosowaniem MAC w porównaniu do RIC - raport grupy roboczej ds. ostrych białaczek EBMT

Grupa robocza ds. ostrych białaczek EMBT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) przeprowadziła analizę kohorty 1423 pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML), poddanych alogenicznej transplantacji komórek macierzystych (SCT) w wieku ≥ 50 lat od zgodnych w HLA dawców rodzinnych w latach 1997-2005. Mediana obserwacji wynosiła 8,3 lata (0,1-17 lat).

···
14.12.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowe podgrupy molekularne w klasyfikacji OBSz?

Wiele badań przeprowadzonych w ostatnich latach dostarczyło informacji o znacznej liczbie genów zmutowanych w komórkach ostrej białaczki szpikowej (OBSz). Wyzwanie jednak stanowi próba zrozumienia związku tej genetycznej różnorodności z patofizjologią OBSz oraz jego przełożenia na praktykę kliniczną.

···
12.12.2016 / dr Krzysztof Mądry / Aktualności

Randomizowane badanie fazy II porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia glasdegib i niskich dawek cytarabiny w porównaniu z monoterapią cytarabiny u chorych na OBSZ i MDS nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii

Na ostatniej konferencji ASH 2016 w San Diego przedstawiono wyniki badania randomizowanego fazy II porównującego stosowanie w monoterapii  malych dawek cytarabine z leczeniem skojarzonym cytarabiny i leku glasdegib u chorych dotychczas nieleczonych z powodu ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii. Glasdegib jest inhibitorem ścieżki sygnałowej hedgehog. Ścieżka sygnałowa hedgehog jest nieprawidłowo aktywowana u chorych na OBSZ i MDS prowadząc do nasilonej proliferacji komórek białaczkowych. Glasdegib hamuje wzrost i rozwój komórek białaczkowych i działa synergistycznie z cytostatkami.

···
12.12.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Przełom w terapii ostrej białaczki promielocytowej – 100% całkowitych remisji i wydłużenie całkowitego przeżycia w grupie chorych leczonych dwoma lekami celowanymi

Leczenie ostrej białaczki promielocytowej zyskało w ostatnich miesiącach wymiar praktyczny - Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency) rozszerzyła bowiem wskazania stosowania trójtlenku arsenu, do tej pory zarejestrowanego jedynie do leczenia nawrotowych postaci ostrej białaczki promielocytowej – do leczenia indukującego, w skojarzeniu z kwasem transretinowym u chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką promielocytową z grup niskiego i pośredniego ryzyka.

···
9.12.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Relacja z ASH Annual Meeting 2016: leczenie ostrej białaczki promielocytowej

Doniesienia z American Society of Hematology Annual Meeting 2016 w San Diego w Kaliforni dotyczące leczenia ostrej białaczki promielocytowej (ang. Acute Promyelocytic Leukemia, APL).

···
29.11.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Rytuksymab wydłuża EFS u chorych na OBL

Wprowadzenie rytuksymabu do terapii chorych na chłoniaki niehodgkinowskie przyniosło znaczną poprawę wyników leczenia tych pacjentów. Chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną (OBL) B-komórkową również mogą posiadać antygen CD20, będący celem dla rytuksymabu. Badania jednoramienne sugerują, że dodanie rytuksymabu do chemioterapii może poprawić odpowiedź tej grupy pacjentów na leczenie, jednak nie zostało to potwierdzone w badaniu randomizowanym.

···
23.08.2016 / PAP Nauka w Polsce / Aktualności

Ostra faza białaczki pod lupą badaczy

Przewlekła białaczka szpikowa to choroba dobrze poznana. Istnieją leki, które pomagają pacjentom, niestety nie wszystkim. U ok. 20 do 40 proc. pacjentów terapeutyczne inhibitory nie działają.

···
26.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Erwinase® (crisantaspasum) objęty refundacją od 1 lipca 2016 roku

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. produkt leczniczy Erwinase ® (crisantaspasum) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 10000 j.m./fiolkę; 5 fiol. został z dniem 1 lipca 2016 roku objęty refundacją ze środków publicznych w ramach kategorii dostępności refundacyjnej: lek stosowany w chemioterapii we wskazaniu określonym stanem klinicznym:
Oznaczenie załącznika zawierającego zakres wskazań objętych refundacją (wg ICD-10)

···
kodowanie: projekt: