Portal edukacyjny skierowany do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz opiekunów chorych

Ostre białaczki dziecięce - aktualności

16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Szczepański: leczenie ostrych białaczek u dorosłych i dzieci

Prof. Szczepański podsumowuje trzeci dzień kongresu EHA w Sztokholmie

···
23.04.2018 / dr I. Olejnik / Aktualności

Zmiana flory bakteryjnej w trakcie chemioterapii a ryzyko infekcji u dzieci z ostrą białaczka limfoblastyczną

Zakażenie w przebiegu immunosupresji spowodowanej prowadzoną chemioterapią nadal pozostaje przyczyną chorobowości i śmiertelności u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Zmienność flory bakteryjnej bezpośrednio wpływa na układ immunologiczny i odporność na zakażenie, i to zarówno u osób zdrowych, jak i u chorujących na ALL, ostrą białaczkę nielimfoblastyczną (AML) czy u osób po przeszczepie hemotopoetycznych komórek macierzystych (HSCT). Naruszenie flory bakteryjnej (mikrobiomu) przewodu pokarmowego wywołane chemioterapią lub przez antybiotyki o szerokim spektrum może spowodować dominację pojedynczego patogenu, a w konsekwencji jego migrację przez ścianę jelita do krwi.

···
13.03.2018 / dr I. Olejnik / Aktualności

Skuteczność profilaktyki antybiotykowej w indukcji remisji ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

W pierwszym okresie leczenia, po rozpoznaniu - okresie indukcji remisji, ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) istnieje wysokie ryzyko infekcji wynikające z intensywnej chemioterapii. W ostatnich trzech dekadach u pacjentów w trakcie chemioterapii zmieniła się tendencja pochodzenia zakażeń w trakcie gorączki neutropenicznej, z Gram (-) ujemnych na Gram (+) dodatnie. Pomimo to, zakażenia bakteriami Gram (-) ujemnymi cechują się wyższą zachorowalnością, i nadal pozostają najpowszechniejszą przyczyną śmierci w okresie immunosupresji.

···
23.02.2018 / dr I. Olejnik / Aktualności

Cięcie cesarskie a ryzyko białaczki niemowlęcej

Białaczka niemowlęca jest rzadkim schorzeniem a jej etiologia nadal pozostaje w sferze badań. Inaczej niż u dzieci starszych ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) występuje równie często jak ostra białaczka nielimfoblastyczna (AML). W przypadku ALL w 50 do 80% występuje rearanżacja genu MLL a AML zachodzi w 34-50% przypadków. Liczne prace wskazują, że inicjalizacja procesu nowotworowego zachodzi już in utero a przebieg ciąży i poród mogą wpływać na przebieg i rozwój choroby.

···
29.12.2017 / dr I. Olejnik / Aktualności

Zmiany w układzie kostnym w tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) a ryzyko wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej

Bóle kostne są jednym z częstych wczesnych objawów białaczki u dzieci. Są one wynikiem toczącego się w jamie szpikowej kościach długich i kręgach procesu nowotworowego (nadmiernej produkcji tkanki krwiotwórczej). U około 70 % dzieci w chwili rozpoznania choroby występują zmiany radiologiczne. Ich znaczenie rokownicze dla dalszego rozwoju choroby było niejednoznaczne.

···
15.11.2017 / dr I. Olejnik / Aktualności

Heparyna drobnocząsteczkowa a bezpieczeństwo wykonania punkcji lędźwiowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną lub chłoniakiem

Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) lub chłoniaka u dzieci wymaga wykonywania powtarzanych punkcji lędźwiowych (LP) a z powodu występujących powikłań zakrzepowowo-zatorowych stosowana jest heparyna drobnocząsteczkowa (LMWH).

···
31.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr hab. n.med. Katarzyna Derwich: protokoły pediatryczne a leczenie młodych dorosłych pacjentów z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej

Docent Katarzyna Derwich przedstawia różnicę w leczeniu młodych dorosłych pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę limfoblastyczną, w zależności od stosowania protokołu pediatrycznego a terapii lekowej przeznaczonej dla osób dorosłych. 

···
27.10.2017 / dr I. Olejnik / Aktualności

Profilaktyka lewofloksacyną indukcji remisji ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Najczęstszą przyczyną śmiertelności związanej z leczeniem u dzieci i młodzieży z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) pozostają zakażenia. Aż do 4% leczonych dzieci umiera w wyniku infekcji. Zakażenie może wiązać się z trwałym uszkodzeniem narządu, powodować opóźnienie podania chemioterapii lub konieczność jej modyfikacji. Najpoważniejsze zakażenia występują w fazie indukcji remisji.

···
29.08.2017 / URPL/hematoonkologia.pl / Aktualności

Przerwa w dostawie produktu ERWINASE

W firmie Jazz Pharmaceuticals (Jazz) występuje obecnie przerwa w dostawie produktu ERWINASE w związku z istniejącym problemem w produkcji, który opóźnił planowane zwolnienie dodatkowej partii produktu. Według naszych aktualnych danych szacunkowych przerwa w dostawie produktu ERWINASE może potrwać do 3 tygodni.

···
10.08.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Przeżycie na nowotwory krwi u dzieci – analiza światowych rejestrów

Różnice w dostępie do opieki zdrowotnej w różnych krajach świata mają swoje odzwierciedlenie w różnicach w przeżyciu chorych na poszczególne choroby nowotworowe.

···
24.07.2017 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Młodzi wyleczeni z ostrej białaczki limfoblastycznej wieku dziecięcego (ALL) - przewlekły stan zapalny i przyśpieszone starzenie komórek

Poprawa wyników leczenia nowotworów wieku dziecięcego jest jednym z największych sukcesów współczesnej medycyny, a współczynnik wyleczalności nowotworów w tej grupie wiekowej często przekracza 75%.

···
13.07.2017 / Jacek Janik / Rynek Zdrowia / Informacje dla chorych - aktualności

Biopsja szpiku u dzieci. Kiedy i jak znieczulać, żeby nie bolało?

Zespół konsultanta krajowego opracuje wytyczne dotyczące znieczulania dzieci do biopsji szpiku. Temat wywołała wpisem na forum jedna z matek chorego dziecka, która zadała proste pytanie: Czy Wasze dzieci miały robiony zabieg w znieczuleniu ogólnym?

···
11.07.2017 / dr hab. M. Cioch / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Klofarabina z busulfanem w kondycjonowaniu przed alloHSCT u chorych na ALL

Transplantacja allogeniczna komórek krwiotwórczych (allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, HSCT) jest metodą, która może doprowadzić do wyleczenia chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną (acute lymphoblastic leukemia, ALL), ale niestety wiąże się z częstym występowaniem poważnych powikłań. Ocenia się, że śmiertelność niezwiązana z nawrotem (nonrelapse mortality, NRM) u chorych na ALL, poddanych HSCT po kondycjonowaniu z użyciem napromieniania całego ciała (total body irradiation, TBI), co jest nadal postępowaniem standardowym wynosi 20-45%. 

···
4.07.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Wiesław Jędrzejczak: ostre białaczki u dzieci i CAR T

Prof. Wiesław Jedrzejczak z Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego przedstawia najciekawsze doniesienia 22. Kongresu EHA w Madrycie.

···
28.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Tomasz Szczepański: nowe terapie w ostrej białaczce limfoblastycznej

Doniesienia z 22. Kongresu EHA w Madrycie.

···
20.06.2017 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ryzyko wtórnego nowotworu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - grupa niskiego ryzyka najbardziej zagrożona

U osób, które były leczone z powodu choroby nowotworowej (childhood cancer survivors CCS) w dzieciństwie, ryzyko wtórnego nowotworu jest większe niż pozostałej populacji. Ryzyko wystąpienia ponownie choroby nowotworowej związane jest z elementami prowadzonego leczenia: radioterapią, podawaniem inhibitorów topoizomerazy II, leków alkilujących, asparaginazy, tiopuryn, a nawet czynnika wzrostu kolonii granulocytów.

···
29.05.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Szczyt zachorowań na nowotwory krwi wśród dzieci przyda między 1 a 5 rokiem życia. 60 proc. rodziców chorych dzieci rezygnuje z pracy

Co czwarty chory z nowotworem krwi musi zrezygnować z pracy, a kolejne 28 proc. musi znacznie ją ograniczyć – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji DKMS. Blisko 60 proc. rodziców zaprzestało jakiejkolwiek aktywności zawodowej z powodu opieki nad chorym dzieckiem. Na olbrzymie koszty społeczne chorób nowotworowych zwracano uwagę podczas tegorocznego Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi.

···
23.05.2017 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Zwiększone ryzyko chorób nowotworowych układu krwiotwórczego u dzieci urodzonych po leczeniu niepłodności – przegląd piśmiennictwa

Ponad sześć milionów dzieci przyszło na świat dzięki technice wspomaganego rozrodu (ART), a 2-3% tych porodów miało miejsce w Europie.

···
13.04.2017 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ryzyko nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci - raport Grupy COG

Grupa Children's Oncology Group przeanalizowała ryzyko nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci zależnej od nawyku przyjmowania merkaptopuryny oraz stężenia neukleotydów tioguaniny (TGN) w krwinkach czerwonych.

···
4.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Czy możliwa jest dalsza poprawa wyników leczenia u dzieci z ALL?

Wypowiedź prof. Tomasza Szczepańskiego z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu w Zabrzu

···
kodowanie: projekt: