Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

1.04.2019 / dr B. Puła / Aktualności

Ibrutynib w skojarzeniu z obinutuzumabem jako przyszły nowy standard w pierwszoliniowym leczeniu chorych z przewlekłą białaczką limfocytową?

Ibrutynib (IBR) od 2014 roku jest zarejestrowany do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej w monoterapii u osób starszych oraz niekwalifikujących się do immunochemioterapii. Rejestracji dokonano w oparciu o wyniki randomizowanego badania klinicznego fazy II, w którym IBR wykazał wyższą skuteczność od monoterapii chlorambucylem. Aktualnie na łamach Lancet Oncology opublikowano wyniki randomizowanego badania fazy III ILLUMINATE porównującego skuteczność i tolerancję leczenia skojarzonego ibrutynibem oraz obinutuzumabem (IBR-G) do aktualnego standardu w populacji osób starszych oraz z chorobami współistniejącymi, jakim jest immunochemioterapia chlorambucyl-obinutuzumab (Chl-G).

···
27.03.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Ibrutynib vs immunochemioterapia starszych chorych na nieleczoną PBL

W 2016 roku ibrutynib uzyskał rejestrację Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration Agency, FDA) w leczeniu chorych na uprzednio nieleczoną przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).

···
23.03.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo połączenia obinutuzumabu i wenetoklaksu po wstępnej terapii bendamustyną w PBL

Terapeutyki celowane, jak obinutuzumab, przeciwciało anty-CD20 typu II czy wenetoklaks, antagonista BCL2, wykazały imponującą aktywność w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL).

···
19.03.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Kliniczne znaczenie ultraczułego oznaczania mutacji TP53 w PBL

Mutacje genu TP53 i delecja chromosomu 17p w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL) są znanymi, dobrze scharakteryzowanymi markerami związanymi z krótszym przeżyciem wolnym od progresji (ang. progression-free survival, PFS) i całkowitym przeżyciem (ang. overall survival, OS) po chemioimmunoterapii.

···
13.02.2019 / medexpress.pl / Aktualności

Priorytety polskiej hematoonkologii

O niezaspokojonych potrzebach chorych na szpiczaka plazmocytowego oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną mówi prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy ds. hematoonkologii.

···
25.01.2019 / mgr inż. M. Pępek,  dr n med. T. Stokłosa / Aktualności

Aberracje genu TP53 w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL) - znaczenie oraz metodyka badań

Wczesne wykrycie aberracji w genie TP53 w PBL jest niezwykle istotne, gdyż sytuuje chorego w grupie wysokiego ryzyka, ale jednocześnie umożliwia włączenie terapii celowanej.

···
17.01.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Przewlekła białaczka limfocytowa: prof. Tadeusz Robak podsumowuje najważniejsze doniesienia ASH 2018 [wideo]

Brytyjska organizacja dobroczynna Leukaemia Care podczas ostatniego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) zarejestrowała wypowiedź pana profesora Tadeusza Robaka dotyczącą postępów światowej medycyny w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem użyczonym nam przez Leukaemia Care.

···
11.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Grzegorz Helbig: Ibrutynib - obraz postępu w światowej hematoonkologii

W listopadzie 2018 roku w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone praktycznemu wykorzystaniu ibrutynibu w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową.

···
5.01.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Analiza bezpieczeństwa ibrutynibu w PBL/SLL i MCL

Skuteczność i bezpieczeństwo ibrutynibu zostało udowodnione w wielu badaniach wśród chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową/chłoniaka z małych limfocytów (ang. small lymphocytic lymphoma, SLL) (PBL/SLL) i chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL). Ten pierwszy w swojej klasie inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona wszedł do standardu leczenia chorych na PBL i MCL.

···
31.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ibrutynib vs BR w terapii ratunkowej PBL bez del(17p)

U chorych na nawrotową/oporną przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) bez zmian w TP53 możliwe jest stosowanie chemioimmunoterapii jeśli uzyskano odpowiednio długie przeżycie wolne od progresji (ang. progression-free survival, PFS) po poprzednim schemacie. Jednak aktualnie National Comprehensive Cancer Network zaleca podawanie jednego z nowych leków, jak ibrutynib, idelalizyb z rytuksymabem lub wenetoklaks, jako alternatywy dla chemioimmunoterapii w tej grupie pacjentów.

···
27.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Konsolidacja alloHSCT po ibrutynibie u chorych na PBL i MCL

Ibrutynib wszedł do standardu leczenia chorych na oporną/nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i opornego/nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL), jednak w tej grupie pacjentów nie daje on całkowitego wyleczenia. Chorzy na PBL lub MCL, u których dochodzi do nawrotu po ibrutynibie, mają złe rokowania. Niezbędne są więc kolejne terapie farmakologiczne lub immunoterapia komórkowa przez allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT).

···
6.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Minimalna choroba resztkowa - surogat czasu wolnego od progresji w badaniach klinicznych

Dr Marek Dudziński z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Rzeszowskiego wyjaśnia czym jest minimalna choroba resztkowa oraz na czym polega jej skuteczność prognostyczna.

···
26.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ocena minimalnej choroby resztkowej u chorych na CLL

Na naszej stronie w zakładce poświęconej tematyce przewlekłej białaczki limfocytowej pojawiły się nowe materiały edukacyjne.

···
22.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem zaaprobowany w leczeniu pacjentów z nawrotem przewlekłej białaczki limfocytowej

Zgodę wydano w oparciu o badanie kliniczne III fazy MURANO, w którym wenetoklaks w połączeniu z rytuksymabem zmniejszył ryzyko progresji choroby lub śmierci o 83%, a czas przeżycia całkowitego wydłużył się w porównaniu ze standardowym leczeniem bendamustyną w skojarzeniu z rytuksymabem.

···
26.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wenetoklaks - niezaspokojona potrzeba medyczna w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Pacjenci z agresywną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej żyją nie więcej niż 2 miesiące. Ratunkiem jest dla nich nowoczesny lek, o unikalnym mechanizmie działania, który powoduje śmierć komórek nowotworowych. W Stanach Zjednoczonych już 2 lata temu uzyskał on status terapii przełomowej. W Polsce jest dostępny, jednak poza procesem refundacyjnym. Obecnie czeka na niego ok. 50 osób, dla których jest on ostatnią szansą na życie.

···
17.10.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wenetoklaks w terapii PBL z del(17p)

Wenetoklaks jest doustnym selektywnym inhibitorem białka antyapoptotycznego Bcl-2, który został zatwierdzony przez Agencję ds. Żywności i Leków oraz Europejskę Agencję Leków do terapii chorych na nawrotową/oporną przewlekłą białaczką limfocytową z del(17p). Ostatnio ukazały się wyniki rozszerzonej analizy wszystkich zakwalifikowanych do leczenia pacjentów, w tym wpływ eradykacji minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD) na wynik leczenia wenetoklaksem.

···
10.09.2018 / dr M. Długosz - Danecka / Aktualności

Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo terapii opartej na obinutuzumabie – wyniki polskiej analizy PALG

Przez dziesięciolecia leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) opierało się na chemioterapii. Po wprowadzeniu rytuksymabu, pierwszego przeciwciała anty-CD20, połączenie chemioterapii i  przeciwciał monoklonalnych stało się standardem postepowania u chorych w dobrym stanie ogólnym. Pomimo poprawy wskaźnika odpowiedzi na leczenie (ORR) i całkowitego przeżycia (OS), zastosowanie intensywnej immunochemioterapii nie jest możliwe u pacjentów obciążonych chorobami towarzyszącymi i ta grupa chorych stanowi duże wyzwanie ze względu na brak ustalonych standardów postępowania.

···
19.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na PBL z delecją 17p: badanie obserwacyjne PALG

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL, chronic lymphocytic leukemia,) jest najczęściej diagnozowaną białaczką w populacji osób dorosłych w krajach zachodnich oraz Polsce. Choroba dotyczy przede wszystkim populacji osób starszych, a mediana wieku rozpoznania jest obecnie zbliżona do 72 lat1,2.

···
11.07.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność ibrutynibu w przewlekłej białaczce limfocytowej – wyniki 5-letniej obserwacji

W 2014 roku na łamach The Lancet Oncology grupa badaczy ze Stanów Zjednoczonych opisała trwałe odpowiedzi i bezpieczeństwo ibrutynibu na podstawie 3-letniej obserwacji nieleczonych chorych (w wieku powyżej 65 lat) oraz chorych na nawrotową/oporną przewlekłą białaczkę limfocytową/chłoniaka z małych limfocytów (PBL/SLL).

···
5.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: doniesienia na temat CLL na 23. Kongresie EHA

Prof. Krzysztof Jamroziak: doniesienia na temat przewlekłej białaczki limfocytowej na 23. Kongresie EHA.

···
1 2 3 4 5 6 ... 13 starsze
kodowanie: projekt: