Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

25.11.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Terapia podtrzymująca lenalidomidem po drugiej linii leczenia redukuje ryzyko progresji przewlekłej białaczki limfocytowej – wyniki randomizowanego badania CONTINUUM

Inhibitory receptora B-komórkowego (BCR) oraz antagoniści białka BCL2 stanowią skuteczną, jednak aktualnie drogą opcję terapeutyczną w leczeniu nawrotowych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). W związku z powyższym leki te nie są dostępne dla wszystkich chorych z CLL i z przyczyn ekonomicznych ograniczone są głównie do leczenia postaci z obecnością niekorzystnie rokującej delecji 17p lub mutacji genu TP53. Niemniej jednak, lenanlidomid zaliczany do grupy leków immunomodulujących, w świetle wyników randomizowanego badania fazy III CONTINUUM opublikowanych w Lancet Hematology stanowić może obiecującą alternatywną opcję terapeutyczną opóźniającą konieczność włączenia kolejnej linii leczenia.

···
15.11.2017 / Iwona Bączek / Rynek Zdowia / Aktualności

Pacjenci z PBL nadal bez możliwości leczenia ibrutynibem

Mimo że od decyzji refundacyjnej dla ibrutynibu upłynęło już kilka miesięcy, pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), a dokładnie z delecją 17p czy mutacją TP 53 nadal nie mają możliwości rozpoczęcia leczenia tym specyfikiem.

···
24.10.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Nowości w zakładce edukacyjnej: przewlekła białaczka limfocytowa

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi treściami w zakładce edukacyjnej: przewlekła białaczka limfocytowa. Znajdziecie tam Państwo informacje dotyczące  leczenia chorych z del 17p lub/i mutacjami TP53 a także oceną ryzyka, profilaktyką i leczeniem zespołu rozpadu guza.

···
19.10.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Terapia podtrzymującą lenalidomidem redukuje ryzyko progresji przewlekłej białaczki limfocytowej po zastosowaniu pierwszoliniowej immunochemioterapii u chorych z dużym ryzykiem progresji

Wprowadzenie do terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) inhibitorów receptora B komórkowego oraz białka BCL-2 poprawiło wyniki leczenia, niemniej jednak aktualna cena tych terapii rzutuje na ich niższą dostępność w porównaniu do immunochemioterapii. Powyższe leki z uwagi na swą skuteczność wyparły z badań lenalidomid, lek immunomodulujący, który w badaniach klinicznych nie charakteryzował się tak dobrą skutecznością. Lek ten może okazać się jednak pomocny w leczeniu podtrzymującym CLL. Ostatnio na łamach Lancet Hematology opublikowano wyniki randomizowanego badania III fazy CLL-M1 analizującego zastosowanie terapii podtrzymującej lenalidomidem u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, u których nie osiągnięto negatywizacji choroby resztkowej (MRD).

···
6.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wzrost liczby i poprawa funkcji limfocytów T po ibrutynibie

Znane są immunomodulujące właściwości ibrutynibu polegające na hamowaniu kinazy tyrozynowej Bruton (BTK) i kinazy limfocytów T indukowanej IL-2 (ITK). Nie zbadano jednak znaczenia hamowania tych kinaz dla organizmu, mimo że częściowo na tym mechanizmie opiera się immunoterapia ibrutynibem stosowana obecnie w codziennej praktyce klinicznej.

···
15.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Długoterminowe wyniki odstawienia ibrutynibu u chorych na PBL

Ibrutynib, inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, jest zatwierdzony w leczeniu zarówno I linii jak i w nawrotowej/opornej przewlekłej białaczce limfocytową (PBL). W literaturze dostępne są dane wskazujące na niekorzystne wyniki pacjentów, którzy przerwali stosowanie ibrutynibu, pochodzące z krótkich obserwacji. Jednak nie znane są długoterminowe skutki dyskontynuacji inhibitora.

···
8.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Duża skuteczność pembrolizumabu w transformacji PBL do zespołu Richtera

Wśród chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), u których doszło do progresji choroby w trakcie leczenia ibrutynibem, obserwuje się źle rokującą transformację do zespołu Richtera z przeżyciem ok. 4 miesięcy.

Badania przedkliniczne wskazują, że receptor programowanej śmierci 1 (PD-1) ma kluczowe znaczenie w hamowaniu odpowiedzi układu immunologicznego przeciwko komórkom PBL. W klinice Mayo w badaniu II fazy MC1485 sprawdzono skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu, humanizowanego przeciwciała blokującego PD-1, w terapii chorych na nawrotową PBL lub zespół Richtera.

···
28.07.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Idelalizyb+ ofatumumab vs ofatumumab w terapii nawrotowej PBL

Idelalizyb, selektywny inhibitor kinazy PI3Kδ, obecnie zarejestrowany jest w leczeniu chorych na nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) w skojarzeniu z rytuksymabem.

···
14.07.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Ruksolitynib łagodzi objawy PBL – wyniki badania II fazy

Objawy związane z chorobą znacznie obniżają jakość życia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) nie wymagających leczenia systemowego, a dostępne terapie nie skupiają się na ich kontroli.

···
22.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Mechanizm działania wenetoklaksu

Poniższy film przedstawia mechanizm działania leku wenetoklaks.

···
19.06.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wzrost kosztów opieki nad chorymi na PBL – wyniki symulacji w Stanach Zjednoczonych

Doustna terapia lekami hamującymi przekaźnictwa przez receptor B-komórkowy i antagonistami Bcl-2 stanowi ogromny postęp w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). Jednak wysoki koszt tych terapii budzi obawy dotyczące ich dostępności i ekonomicznego wpływu na społeczeństwo.

···
12.06.2017 / prof. W. Jurczak / Edukacja - chłoniaki

TGR 1202, nowy inhibitor kinazy IP3

Leki blokujące przekazywanie sygnału z receptora limfocytu B stały się niekwestionowanym standardem w leczeniu nawrotowych / opornych chłoniaków. Choć mija 5 lat od czasu ich rejestracji, nadal są dostępne w Polsce jedynie dla chorych biorących udział w badaniach klinicznych.

 

 

 

···
8.06.2017 / MM / rynekaptek.pl / Aktualności

MZ w sprawie refundacji leku Ibrutynib

W połowie czerwca 2017 r., z uwagi na modyfikację wniosku refundacyjnego złożonego przez producenta leku Ibrutynib, AOTMiT przygotuje rekomendację ws. refundacji preparatu dla chorych z nawrotową lub oporną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej – informuje MZ.

···
7.06.2017 / dr B. Puła / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Dopuszczenie do obrotu na terenie Uni Europejskiej wenetoklaksu

Dnia 7 grudnia 2016 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie EU produktu Venclyxto (wenetoklaks) przez Europejską Agencję Leków.

···
31.05.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Aktualizacja wytycznych diagnostycznych oraz terapeutycznych dotyczących przewlekłej białaczki limfocytowej

W 47 numerze Acta Hematologica Polonica ukazała się aktualizacja wytycznych diagnostycznych oraz terapeutycznych dotyczących przewlekłej białaczki limfocytowej (ang. chronic lymphocytic leukemia, CLL) autorstwa Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek Dorosłych. Znaczący postęp w leczeniu CLL oraz rejestracja nowych leków z grupy przeciwciał monoklonalnych rozpoznających antygen CD20 (ofatumumab i obinutuzumab), inhibitorów receptora limfocyta B (ang. B-cell receptor, BCR) tj. ibrutynibu oraz idelalizybu, jak również antagonisty białka BCL-2, wenetoklaksu, wymusiły aktualizację dotychczasowych wytycznych opublikowanych w 2014 r.

···
26.05.2017 / M. Putowski / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Znaczenie prognostyczne mutacji NOTCH1, MYD88 i SF3B1w populacji chorych na PBL - doniesienia polskich naukowów

W 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazała, że nowoodkryte mutacje genetyczne mają potencjalne znaczenie kliniczne u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) i mogą zostać wykorzystane do lepszego oznaczania profilu.

···
24.05.2017 / Joanna Wawiórka-Kamieniecka / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wenetoklaks - nowe możliwości leczenia chorych PBL z delecją chromosomu 17p i/lub mutacją TP53

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie EU produktu Venclyxto (wenetoklaks) przez Europejską Agencję Leków (EMA).

···
5.05.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Szanse, nadzieja, przyszłość dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

Średni odsetek 5-letnich przeżyć polskich pacjentów z przewlekłą białączką limfocytową niższy o ponad 18% niż średnia w Europie, ograniczona dostępność do nowoczesnego leczenia i diagnostyki oraz niewystarczająca liczba hematologów – to najważniejsze wnioski z raportu „Biała Księga – PBL” – pierwszego eksperckiego opracowania z zakresu hematoonkologii, dedykowanego przewlekłej białaczce limfocytowej – jednemu z najczęstszych nowotworów krwi u osób dorosłych.

···
25.04.2017 / dr B. Puła / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Pembrolizumab potencjalnie skuteczną opcją terapeutyczną w leczeniu zespołu Richtera

Ucieczka komórek nowotworowych spod kontroli immunologicznej, m.in. poprzez stymulację szlaku receptora PD-1 (ang. programmed cell death protein, CD279), stanowi jeden z mechanizmów pozwalających na ich niekontrolowane rozprzestrzenianie się.

···
14.04.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Rola alloHSCT w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Pomimo dostępności nowych leków celowanych, allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) jest jedyną terapią przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) posiadającą potencjał eradykacji choroby.

···
1 2 3 4 5 6 ... 11 starsze
kodowanie: projekt: