Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

18.04.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: Kalkulator skala CIRS - dlaczego powstał i jakie ma znaczenie?

Prof. Iwona Hus opowiada dlaczego powstał kalkulator hematologa obliczający skalę CIRS oraz jakie ma znaczenie. Podczas leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej oraz innych nowotworów, niezmiernie istotne jest właściwe dobranie chemioterapii. Z jednej strony, tak by pacjentowi zaoferować największą korzyść wynikającą z zastosowania bardziej intensywnego, choć bardziej agresywnego i toksycznego leczenia, z drugiej strony żeby nie narażać pacjenta, który nie jest w stanie znieść tej toksyczności, ale wydłużyć przy pomocy chemio i immunoterapii całkowity jego czas przeżycia.

···
9.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem po skróconej indukcji poprawia PFS u starszych chorych na PBL

U większości chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) obserwuje się nawrót nowotworu po terapii I linii łączącej chemioterapię z rytuksymabem.

···
29.03.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zastosowanie MRD jako zastępczego punktu końcowego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

W czasopiśmie Blood ukazała się analiza oceniająca możliwość stosowania minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD), oznaczanej po zakończeniu leczenia indukcyjnego, jako zastępczego punktu końcowego dla przeżycia wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS). Analiza dotyczyła chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i oparta była na wynikach trzech randomizowanych badań klinicznych III fazy.

···
22.03.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Skuteczność i tolerancja rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym w grupie starszych chorych z PBL po pierwszoliniowym leczeniu FCR – wyniki randomizowanego badania fazy III CLL 2007 SA

W świetle ostatnich badań leczenie podtrzymujące ofatumumabem oraz lenalidomidem w pewnych grupach chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL, chronic lymphocytic leukemia) przynieść może potencjalną korzyść. Celem randomizowanego badania fazy III CLL 2007 SA było określenie skuteczności oraz tolerancji leczenia podtrzymującego rytuksymabem w grupie chorych powyżej 65 r.ż. rozpoznaniem CLL po pierwszoliniowym skróconym leczeniu indukującym wg schematu FCR (fludarabina, cyklofosfamid, rytuksymab).

···
14.03.2018 / prof. I. Hus / Aktualności

Kalkulator CIRS – wartościowe narzędzie do oceny chorób współistniejących u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Standardem leczenia pierwszej linii przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) u chorych bez delecji 17p/mutacji TP53 jest obecnie immunochemioterapia z przeciwciałami monoklonalnymi anty-CD20. U pacjentów bez istotnych chorób współistniejących, z prawidłową funkcją nerek zalecane są schematy z fludarabiną i cyklofosfamidem lub bendamustyną w połączeniu z rytuksymabem (FCR, BR).

···
19.02.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Następowe leczenie wenetoklaksem chorych z przewlekłą białaczką limfocytową po niepowodzeniu terapią idelalizybem – faza II badania

Wprowadzenie do terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL, ang. chronic lymphocytic leukemia) inhibitorów szlaku receptora B-komórkowego (BCR, ang. B-cell receptor) wpłynęło na poprawę rokowania we wszystkich grupach pacjentów, również u chorych z defektem szlaku białka p53.

···
12.02.2018 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

(Nie)zaspokojone potrzeby w leczeniu PBL - wenetoklaks po niepowodzeniu terapii ibrutynibem chorych leczonych na PBL

Wprowadzenie leczenia skierowanego na hamowanie sygnału przekaźnictwa przez receptor komórki B (BCR) zarówno przez zahamowanie kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) lub kinazy 3 fosfatydyloinozytolu (PI3K) zmieniło podejście do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Niestety u części chorych będzie dochodziło do oporności na leczenie i konieczna będzie kwalifikacja do kolejnej linii leczenia.

···
7.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Charakterystyka migotania przedsionków mogącego wystąpić w trakcie leczenia ibrutynibem

Ibrutynib, pierwszy drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ma udowodnione korzyści kliniczne w terapii limfoproliferacji. Profil toksyczności tego leku odbiega od stosowanej dotychczas immunochemioterapii. Jednym z nietypowych działań niepożądanych może być migotanie przedsionków zgłaszane jest u 6-16% pacjentów leczonych w ramach badań klinicznych.

···
25.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Terapia podtrzymująca lenalidomidem w PBL wysokiego ryzyka

Wykrywanie markerów genetycznych i minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD) pozwala na identyfikację chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) źle odpowiadających na chemioimmunoterapię stosowaną w leczeniu pierwszego rzutu. Celem badania opublikowanego w The Lancet Haematology była ocena skuteczności leczenia podtrzymującego lenalidomidem w tej grupie pacjentów wysokiego ryzyka.

···
17.01.2018 / Iwona Baczek / rynekaptek.pl / Aktualności

PBL: refundacja tego leku zbliżyłaby nas do europejskich standardów

Refundacja wenetoklaksu przybliżyłaby polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową opornych na ibrutynib do standardu, jaki jest obecnie wdrażany w najbogatszych krajach europejskich - ocenia prof. Wiesław Jędrzejczak.

···
28.12.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Złożony kariotyp przy braku delATM/TP53 w PBL wiąże się ze złym rokowaniem

Kariotyp złożony (ang. complex karyotype, CK) jest czynnikiem predykcyjnym gorszej odpowiedzi na standardowe i nowe schematy terapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).

···
27.12.2017 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA (PBL) BEZ TAJEMNIC: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Białaczka to nowotwór, który powstaje w wyniku mutacji jednej komórki układu krwiotwórczego lub limfoidalnego i jest potomstwem tej jednej komórki. W zależności od tego jaka komórka ulegnie tej mutacji i jak szybko się rozwija ma on różny charakter i nazwę. Przewlekła białaczka limfocytowa jest wolno postępującym nowotworem powstającym w wyniku mutacji komórki z jednego rodzaju limfocytów, zwanych limfocytami B.

···
18.12.2017 / medexpress.pl / Aktualności

Debata Medexpressu: Przewlekła białaczka limfocytowa: problem powstaje, kiedy pojawia się oporność na leczenie

Kolejna debata Medexpressu poświęcona jest sytuacji pacjentów chorujących na przewlekłą białaczkę limfocytową.

 

 

 

···
25.11.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Terapia podtrzymująca lenalidomidem po drugiej linii leczenia redukuje ryzyko progresji przewlekłej białaczki limfocytowej – wyniki randomizowanego badania CONTINUUM

Inhibitory receptora B-komórkowego (BCR) oraz antagoniści białka BCL2 stanowią skuteczną, jednak aktualnie drogą opcję terapeutyczną w leczeniu nawrotowych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). W związku z powyższym leki te nie są dostępne dla wszystkich chorych z CLL i z przyczyn ekonomicznych ograniczone są głównie do leczenia postaci z obecnością niekorzystnie rokującej delecji 17p lub mutacji genu TP53. Niemniej jednak, lenanlidomid zaliczany do grupy leków immunomodulujących, w świetle wyników randomizowanego badania fazy III CONTINUUM opublikowanych w Lancet Hematology stanowić może obiecującą alternatywną opcję terapeutyczną opóźniającą konieczność włączenia kolejnej linii leczenia.

···
15.11.2017 / Iwona Bączek / Rynek Zdowia / Aktualności

Pacjenci z PBL nadal bez możliwości leczenia ibrutynibem

Mimo że od decyzji refundacyjnej dla ibrutynibu upłynęło już kilka miesięcy, pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), a dokładnie z delecją 17p czy mutacją TP 53 nadal nie mają możliwości rozpoczęcia leczenia tym specyfikiem.

···
24.10.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Nowości w zakładce edukacyjnej: przewlekła białaczka limfocytowa

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi treściami w zakładce edukacyjnej: przewlekła białaczka limfocytowa. Znajdziecie tam Państwo informacje dotyczące  leczenia chorych z del 17p lub/i mutacjami TP53 a także oceną ryzyka, profilaktyką i leczeniem zespołu rozpadu guza.

···
19.10.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Terapia podtrzymującą lenalidomidem redukuje ryzyko progresji przewlekłej białaczki limfocytowej po zastosowaniu pierwszoliniowej immunochemioterapii u chorych z dużym ryzykiem progresji

Wprowadzenie do terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) inhibitorów receptora B komórkowego oraz białka BCL-2 poprawiło wyniki leczenia, niemniej jednak aktualna cena tych terapii rzutuje na ich niższą dostępność w porównaniu do immunochemioterapii. Powyższe leki z uwagi na swą skuteczność wyparły z badań lenalidomid, lek immunomodulujący, który w badaniach klinicznych nie charakteryzował się tak dobrą skutecznością. Lek ten może okazać się jednak pomocny w leczeniu podtrzymującym CLL. Ostatnio na łamach Lancet Hematology opublikowano wyniki randomizowanego badania III fazy CLL-M1 analizującego zastosowanie terapii podtrzymującej lenalidomidem u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, u których nie osiągnięto negatywizacji choroby resztkowej (MRD).

···
6.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wzrost liczby i poprawa funkcji limfocytów T po ibrutynibie

Znane są immunomodulujące właściwości ibrutynibu polegające na hamowaniu kinazy tyrozynowej Bruton (BTK) i kinazy limfocytów T indukowanej IL-2 (ITK). Nie zbadano jednak znaczenia hamowania tych kinaz dla organizmu, mimo że częściowo na tym mechanizmie opiera się immunoterapia ibrutynibem stosowana obecnie w codziennej praktyce klinicznej.

···
15.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Długoterminowe wyniki odstawienia ibrutynibu u chorych na PBL

Ibrutynib, inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, jest zatwierdzony w leczeniu zarówno I linii jak i w nawrotowej/opornej przewlekłej białaczce limfocytową (PBL). W literaturze dostępne są dane wskazujące na niekorzystne wyniki pacjentów, którzy przerwali stosowanie ibrutynibu, pochodzące z krótkich obserwacji. Jednak nie znane są długoterminowe skutki dyskontynuacji inhibitora.

···
8.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Duża skuteczność pembrolizumabu w transformacji PBL do zespołu Richtera

Wśród chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), u których doszło do progresji choroby w trakcie leczenia ibrutynibem, obserwuje się źle rokującą transformację do zespołu Richtera z przeżyciem ok. 4 miesięcy.

Badania przedkliniczne wskazują, że receptor programowanej śmierci 1 (PD-1) ma kluczowe znaczenie w hamowaniu odpowiedzi układu immunologicznego przeciwko komórkom PBL. W klinice Mayo w badaniu II fazy MC1485 sprawdzono skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu, humanizowanego przeciwciała blokującego PD-1, w terapii chorych na nawrotową PBL lub zespół Richtera.

···
1 2 3 4 5 6 ... 11 starsze
kodowanie: projekt: