Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

6.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Minimalna choroba resztkowa - surogat czasu wolnego od progresji w badaniach klinicznych

Dr Marek Dudziński z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Rzeszowskiego wyjaśnia czym jest minimalna choroba resztkowa oraz na czym polega jej skuteczność prognostyczna.

···
26.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ocena minimalnej choroby resztkowej u chorych na CLL

Na naszej stronie w zakładce poświęconej tematyce przewlekłej białaczki limfocytowej pojawiły się nowe materiały edukacyjne.

···
22.11.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem zaaprobowany w leczeniu pacjentów z nawrotem przewlekłej białaczki limfocytowej

Zgodę wydano w oparciu o badanie kliniczne III fazy MURANO, w którym wenetoklaks w połączeniu z rytuksymabem zmniejszył ryzyko progresji choroby lub śmierci o 83%, a czas przeżycia całkowitego wydłużył się w porównaniu ze standardowym leczeniem bendamustyną w skojarzeniu z rytuksymabem.

···
26.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wenetoklaks - niezaspokojona potrzeba medyczna w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Pacjenci z agresywną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej żyją nie więcej niż 2 miesiące. Ratunkiem jest dla nich nowoczesny lek, o unikalnym mechanizmie działania, który powoduje śmierć komórek nowotworowych. W Stanach Zjednoczonych już 2 lata temu uzyskał on status terapii przełomowej. W Polsce jest dostępny, jednak poza procesem refundacyjnym. Obecnie czeka na niego ok. 50 osób, dla których jest on ostatnią szansą na życie.

···
17.10.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wenetoklaks w terapii PBL z del(17p)

Wenetoklaks jest doustnym selektywnym inhibitorem białka antyapoptotycznego Bcl-2, który został zatwierdzony przez Agencję ds. Żywności i Leków oraz Europejskę Agencję Leków do terapii chorych na nawrotową/oporną przewlekłą białaczką limfocytową z del(17p). Ostatnio ukazały się wyniki rozszerzonej analizy wszystkich zakwalifikowanych do leczenia pacjentów, w tym wpływ eradykacji minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD) na wynik leczenia wenetoklaksem.

···
10.09.2018 / dr M. Długosz - Danecka / Aktualności

Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo terapii opartej na obinutuzumabie – wyniki polskiej analizy PALG

Przez dziesięciolecia leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) opierało się na chemioterapii. Po wprowadzeniu rytuksymabu, pierwszego przeciwciała anty-CD20, połączenie chemioterapii i  przeciwciał monoklonalnych stało się standardem postepowania u chorych w dobrym stanie ogólnym. Pomimo poprawy wskaźnika odpowiedzi na leczenie (ORR) i całkowitego przeżycia (OS), zastosowanie intensywnej immunochemioterapii nie jest możliwe u pacjentów obciążonych chorobami towarzyszącymi i ta grupa chorych stanowi duże wyzwanie ze względu na brak ustalonych standardów postępowania.

···
19.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na PBL z delecją 17p: badanie obserwacyjne PALG

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL, chronic lymphocytic leukemia,) jest najczęściej diagnozowaną białaczką w populacji osób dorosłych w krajach zachodnich oraz Polsce. Choroba dotyczy przede wszystkim populacji osób starszych, a mediana wieku rozpoznania jest obecnie zbliżona do 72 lat1,2.

···
11.07.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność ibrutynibu w przewlekłej białaczce limfocytowej – wyniki 5-letniej obserwacji

W 2014 roku na łamach The Lancet Oncology grupa badaczy ze Stanów Zjednoczonych opisała trwałe odpowiedzi i bezpieczeństwo ibrutynibu na podstawie 3-letniej obserwacji nieleczonych chorych (w wieku powyżej 65 lat) oraz chorych na nawrotową/oporną przewlekłą białaczkę limfocytową/chłoniaka z małych limfocytów (PBL/SLL).

···
5.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: doniesienia na temat CLL na 23. Kongresie EHA

Prof. Krzysztof Jamroziak: doniesienia na temat przewlekłej białaczki limfocytowej na 23. Kongresie EHA.

···
19.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozmowa prof. Iwony Hus z dr Valentinem Goede: Aktualizacja badania CLL11

Prof. Hus rozmawia z dr Goede, który podczas tegorocznego kongresu EHA w Sztokholmie zaprezentował końcową analizę badania CLL11. Wyniki tego badania jednoznacznie pokazują wydłużenie przeżycia całkowitego chorych otrzymujących obinutuzumab w porównaniu do rytuksymabu w połączeniu z chlorambucylem.  Dr Goede podkreślił również znaczenie długiego czasu obserwacji, który pozwolił na ocenę późnej toksyczności i działań niepożądanych. Według dr Goede wyniki potwierdzają korzyść jaką odniosą pacjenci dzięki zastosowaniu obinutuzumabu.

···
19.06.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Terapia skojarzona wenetoklaksem z rytuksymabem w leczeniu nawrotowej i opornej postaci PBL – wyniki randomizowanego badania MURANO

Wprowadzenie drobnocząsteczkowych leków hamujących szlaku sygnałowe receptora B-komórkowego (m.in. ibrutynibu i idelalizybu) oraz antagonisty antyapoptotycznego białka BCL2 (wenetoklaksu) znacząco poprawiło rokowania chorych z nawrotową i oporną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej (r/r CLL). Postęp w terapii r/r CLL pozwala obecnie na prowadzenie leczenia bez stosowania klasycznych chemioterapeutyków, a randomizowane badania porównujące powyższe leki z ugruntowanymi dotychczas schematami immunochemioterapii są aktualnie prowadzone.

···
11.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zastosowanie MRD jako zastępczego punktu końcowego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

W czasopiśmie Blood ukazała się analiza oceniająca możliwość stosowania minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD), oznaczanej po zakończeniu leczenia indukcyjnego, jako zastępczego punktu końcowego dla przeżycia wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS). Analiza dotyczyła chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i oparta była na wynikach trzech randomizowanych badań klinicznych III fazy.

···
6.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyniki przeszczepienia haploidentycznego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wysokiego ryzyka

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT), wykonane u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) wysokiego ryzyka, może dawać długotrwałą kontrolę nad chorobą. W ostatnich latach w tej grupie chorych zainteresowanie zyskują haploidentyczne alloHSCT, z uwagi na lepsze wyniki leczenia cyklofosfamidem po transplantacji. Nie ma jednak danych pochodzących z badań klinicznych dowodzących wyższości przeszczepienia haploidentycznego nad alloHSCT od niespokrewnionego dawcy zgodnego w tej populacji.

···
5.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: rokowanie chorych na PBL u których zakończyło się leczenie ibrutynibem

Prof. Iwona Hus z Samodzielnej Pracowni Transplantologii Klinicznej przedstawia przebieg choroby i rokowanie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową u których leczenie ibrutynibem zakończyło się niepowodzeniem. Pani Profesor odpowiada również na pytanie czy obecnie są w Polsce chorzy, którzy takie leczenie zakończyli.

···
30.05.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Długosz-Danecka: Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z chorobami współistniejącymi

Dr Monika Długosz-Danecka przedstawia sytuacje chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z chorobami współistniejącymi w Polsce oraz na tle Europy.

···
24.05.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jędrzejczak: Jakie są niezaspokojone potrzeby pacjentów z nawrotowo-oporną postacią PBL?

Prof. Wiesław Jędrzejczak odpowiada na pytanie jakie potrzeby występują obecnie u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, u których wystąpił nawrót choroby lub oporność na wcześniej zastosowane linie leczenia.

···
10.05.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyniki przeszczepienia haploidentycznego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wysokiego ryzyka

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT), wykonane u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) wysokiego ryzyka, może dawać długotrwałą kontrolę nad chorobą. W ostatnich latach w tej grupie chorych zainteresowanie zyskują haploidentyczne alloHSCT, z uwagi na lepsze wyniki leczenia cyklofosfamidem po transplantacji. Nie ma jednak danych pochodzących z badań klinicznych dowodzących wyższości przeszczepienia haploidentycznego nad alloHSCT od niespokrewnionego dawcy zgodnego w tej populacji.

···
8.05.2018 / IB / Rynek Zdrowia / Aktualności

Różne opcje leczenia w poszczególnych grupach chorych z PBL

- Chorzy z delecją chromosomu 17 lub mutacją genu TP53 są tą grupą pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), która najbardziej potrzebuje nowych metod leczenia - mówi prof. Tadeusz Robak, kierownik Oddziału Hematologii Szpitala im. Kopernika w Łodzi.

···
26.04.2018 / Edyta Kolasińska - Bazan / Aktualności

Niezaspokojone potrzeby medyczne u nawrotowo-opornych chorych na PBL

Co godzinę ktoś w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę, co trzecia osoba, że przewlekłą limfocytową. Polaków chorych na PBL umiera o 20 procent więcej niż chorych w innych krajach Europy. Pacjenci domagają się nowoczesnych leków, które mają już inne europejskie kraje. Jednym z takich leków jest wenetoklaks, będący odpowiedzią na wciąż niezaspokojoną potrzebę medyczną w konkretnej, wąskiej grupie pacjentów.

···
18.04.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: Kalkulator skala CIRS - dlaczego powstał i jakie ma znaczenie?

Prof. Iwona Hus opowiada dlaczego powstał kalkulator hematologa obliczający skalę CIRS oraz jakie ma znaczenie. Podczas leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej oraz innych nowotworów, niezmiernie istotne jest właściwe dobranie chemioterapii. Z jednej strony, tak by pacjentowi zaoferować największą korzyść wynikającą z zastosowania bardziej intensywnego, choć bardziej agresywnego i toksycznego leczenia, z drugiej strony żeby nie narażać pacjenta, który nie jest w stanie znieść tej toksyczności, ale wydłużyć przy pomocy chemio i immunoterapii całkowity jego czas przeżycia.

···
1 2 3 4 5 6 ... 12 starsze
kodowanie: projekt: