Programy lekowe

Czym są programy lekowe?

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Wybierz interesującą Cię chorobę:

Leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak nieziarniczy

Nazwa leku:

 • rytuksymab

Wskazania

 • Chorzy nieleczeni dotychczas na nieziarnicze chłoniaki grudkowe w III–IV stopniu klinicznego zaawansowania w skojarzeniu z chemioterapią.
 • Leczenie podtrzymujące chorych na chłoniaki nieziarnicze grudkowe, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne.
 • Monoterapia u chorych na chłoniaki nieziarnicze typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania w przypadku oporności na chemioterapię lub w przypadku drugiej albo kolejnej wznowy po chemioterapii.
 • Chłoniaki nieziarnicze rozlane z dużych komórek B, z antygenem CD20, w skojarzeniu z chemioterapią wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizolon).
 • Leczenie skojarzone z chemioterapią przewlekłej białaczki limfocytowej u wcześniej nieleczonych chorych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby.
 • Leczenie ciężkiego aktywnego RZS u dorosłych, u których odpowiedź na leczenie innymi lekami modyfikującymi przebieg choroby (w tym przynajmniej jednym lub kilkoma inhibitorami czynnika martwicy nowotworu [TNF]) jest niewystarczająca lub stwierdzono nietolerancję na te leki; leczenie skojarzone z metotreksatem hamuje postęp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawność fizyczną.
 • Indukcja remisji u chorych z ciężką, aktywną ziarniniakowatością z zapaleniem wielonaczyniowym (Wegenera) i mikroskopowym zapaleniem wielonaczyniowym; stosowanie w skojarzeniu z glikokortykosteroidami.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekłe obciążenie żelazem

Nazwa leku:

 • deferazyroks

Wskazania

 • Leczenie przewlekłego obciążenia żelazem w wyniku częstych przetoczeń krwi (koncentrat krwinek czerwonych w ilości ≥7 ml/kg mc./mies.) u pacjentów od 6. rż. z ciężką postacią talasemii beta.
 • Leczenie przewlekłego obciążenia żelazem spowodowanego przetoczeniami krwi, gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów z innymi rodzajami niedokrwistości, u pacjentów w 2–5. rż. oraz u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta z obciążeniem żelazem w wyniku nieczęstych przetoczeń krwi (koncentrat krwinek czerwonych w ilości <7 ml/kg mc./mies.).
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie nadpłytkowości samoistnej

Jednostki chorobowe:

 • Nadpłytkowość samoistna

Nazwa leku:

 • anagrelid

Wskazania

 • Leczenie nadpłytkowości samoistnej. Decyzję o leczeniu należy podjąć indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od liczby płytek krwi, wieku, objawów klinicznych i danych z wywiadu, a także szybkości zwiększania się liczby płytek krwi po rozpoznaniu choroby oraz chorób współistniejących, czynników ryzyka zakrzepów i stosowanych leków.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekła białacza limfocytowa

Nazwa leku:

 • obinutuzumab

Wskazania

 • Leczenie skojarzone z chlorambucylem dorosłych z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową, u których z powodu chorób współistniejących nie należy stosować leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekła białaczka szpikowa

Nazwa leku:

 • dazatynib

Wskazania

 • Leczenie dorosłych w przewlekłej fazie, w fazie akceleracji lub w fazie przełomu blastycznego przewlekłej białaczki szpikowej (CML) w przypadku oporności lub nietolerancji leczenia metanosulfonianem imatynibu.
 • Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) oraz limfoblastycznej postaci przełomu blastycznego CML, w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego

Jednostki chorobowe:

 • Zespół Sézary’ego
 • Ziarniak grzybiasty

Nazwa leku:

 • beksaroten

Wskazania

 • Leczenie zmian skórnych w zaawansowanym stadium chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL) u dorosłych pacjentów z nawrotem po co najmniej jednym leczeniu ogólnym.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie chłoniaków złośliwych

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak nieziarniczy rozlany z dużych komórek B
 • Chłoniak złośliwy typu grudkowego

Nazwa leku:

 • rytuksymab

Wskazania

 • Chorzy nieleczeni dotychczas na nieziarnicze chłoniaki grudkowe w III–IV stopniu klinicznego zaawansowania w skojarzeniu z chemioterapią.
 • Leczenie podtrzymujące chorych na chłoniaki nieziarnicze grudkowe, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne.
 • Monoterapia u chorych na chłoniaki nieziarnicze typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania w przypadku oporności na chemioterapię lub w przypadku drugiej albo kolejnej wznowy po chemioterapii.
 • Chłoniaki nieziarnicze rozlane z dużych komórek B, z antygenem CD20, w skojarzeniu z chemioterapią wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizolon).
 • Leczenie skojarzone z chemioterapią przewlekłej białaczki limfocytowej u wcześniej nieleczonych chorych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby.
 • Leczenie ciężkiego aktywnego RZS u dorosłych, u których odpowiedź na leczenie innymi lekami modyfikującymi przebieg choroby (w tym przynajmniej jednym lub kilkoma inhibitorami czynnika martwicy nowotworu [TNF]) jest niewystarczająca lub stwierdzono nietolerancję na te leki; leczenie skojarzone z metotreksatem hamuje postęp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawność fizyczną.
 • Indukcja remisji u chorych z ciężką, aktywną ziarniniakowatością z zapaleniem wielonaczyniowym (Wegenera) i mikroskopowym zapaleniem wielonaczyniowym; stosowanie w skojarzeniu z glikokortykosteroidami.
Pełna treść programu do pobrania

Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego

Jednostki chorobowe:

 • Nawrotowy szpiczak mnogi
 • Oporny szpiczak mnogi
 • Szpiczak mnogi

Nazwa leku:

 • lenalidomid

Wskazania

 • Wskazany do stosowania w leczeniu podtrzymującym dorosłych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych.
 • W terapii skojarzonej jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu.
 • W skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

Jednostki chorobowe:

 • Mielofibroza w przebiegu czerwienicy prawdziwej (Post-PV MF)
 • Mielofibroza w przebiegu nadpłytkowości samoistnej
 • Pierwotna mielofibroza
 • Splenomegalia

Nazwa leku:

 • ruksolitynib

Wskazania

 • Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (przewlekłym idiopatycznym włóknieniem szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą albo nadpłytkowością samoistną.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak Hodgkina

Nazwa leku:

 • brentuksymab vedotin

Wskazania

 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem ziarniczym (chłoniakiem Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma, HL) CD30+:
  • po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku (ang. autologous stem cell transplant, ASCT) lub
  • po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
 • wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z chłoniakiem ziarniczym CD30+, u których występuje zwiększone ryzyko nawrotu lub progresji choroby po ASCT (patrz punkt 5.1).
 • wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (ang. systemic anaplastic large cell lymphoma, sALCL).
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie

Województwo dolnośląskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Pasteura 4
Wrocław
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Oddział Onkologii
ul. Borowska 213
Wrocław
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Oddział Hematologiczny
ul. Iwaszkiewicza 5
Legnica

Województwo kujawsko-pomorskie

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, Centrum Onkologii - Oddział Kliniczny Onkologii
ul. I. Romanowskiej 2
Bydgoszcz
Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, Ambulatorium Chemioterapii
ul. I. Romanowskiej 2
Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz

Województwo lubelskie

Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej
ul. Jaczewskiego 7
Lublin
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Oddział Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii
ul. Staszica 11
Lublin

Województwo lubuskie

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Oddział Hematologii
ul. Zyty 26
Zielona Góra
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
ul. Jana Dekerta 1
Gorzów Wielkopolski

Województwo łódzkie

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., Pododdział Chemioterapii
ul. Jana Pawła II 35
Tomaszów Mazowiecki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dzieci Starszych
ul. Sporna 36/50
Łódź
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Oddział Hematologii - Klinika Hematologii
ul. Pabianicka 62
Łódź

Województwo małopolskie

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Oddział Hematologiczny
ul. Młyńska 5
Nowy Sącz
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Oddział Onkologii i Hematologii
ul. Wielicka 265
Kraków Podgórze
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym
osiedle Złotej Jesieni 1
Kraków
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych
ul. Garncarska 11
Kraków Śródmieście
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Chemioterapii Dziennej
ul. Garncarska 11
Kraków Śródmieście
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Hematologii
ul. Kopernika 17
Kraków Śródmieście

Województwo mazowieckie

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Klinika Onkologii i Hematologii
ul. Wołoska 137
Warszawa
Centrum Onkologii - Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Zach. i Oddział Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
ul. Roentgena 5
Warszawa
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Oddział Chorób Układu Chłonnego
ul. Indiry Gandhi 14
Warszawa
Krajowa Fundacja Medyczna, Oddział Onkologiczny
ul. Kościelna 61
Wieliszew
MAGODENT Sp. z o.o., Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii (Fieldorfa)
ul. Fieldorfa 40
Warszawa
MAGODENT Sp. z o.o., Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii (Św. Wincentego)
ul. Św. Wincentego 103
Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Oddział Onkologiczny
ul. Poniatowskiego 26
Siedlce
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Onkologii
ul. Banacha 1A
Warszawa
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Oddział Kliniczny Hematologii i Pediatrii
ul. Żwirki i Wigury 63A
Warszawa
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Oddział Kliniczny Onkologii i Pediatrii
ul. Żwirki i Wigury 63A
Warszawa
Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii
ul. Szaserów 128
Warszawa

Województwo opolskie

Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.
ul. Kośnego 53
Opole

Województwo podkarpackie

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Klinika Hematologii
ul. Chopina 2
Rzeszów
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, Oddział Hematologii Onkologicznej
ul. Ks. J. Bielawskiego 18
Brzozów
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Oddział Onkologii Klinicznej
ul. Szpitalna 1
Tarnobrzeg
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Klinika Onkologii Klinicznej
ul. Chopina 2
Rzeszów

Województwo podlaskie

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskie-Curie, Oddział Onkologii Klinicznej im. Dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej
ul. Ogrodowa 12
Białystok
Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Oddział Onkologii Klinicznej i Hematologii
ul. Szpitalna 60
Suwałki

Województwo pomorskie

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Oddział Onkologiczny
ul. Zwycięstwa 31-32
Gdańsk
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Oddział Onkologii i Radioterapii
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Oddział Hematologiczny
ul. Hubalczyków 1
Słupsk
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Hematologii i Transplantologii
ul. Dębinki 7
Gdańsk

Województwo śląskie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej
ul. Armii Krajowej 15
Gliwice Wybrzeże
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Edwarda Hankego, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
ul. Władysława Truchana 7
Chorzów
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, III Klinika Radioterapii i Chemioterapii
ul. Armii Krajowej 15
Gliwice Wybrzeże
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Odcinek nr 3 Onkologii Klinicznej
ul. Reymonta 8
Katowice
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, Oddział Onkologii
ul. Ziołowa 45-47
Katowice
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, II Klinika Radioterapii i Chemioterapii
ul. Armii Krajowej 15
Gliwice Wybrzeże
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Oddział Hematologiczny
ul. Karola Miarki 40
Chorzów
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, Oddział Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii
ul. Bialska 104/118
Częstochowa
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Oddział Onkologii Klinicznej
Al. Legionów 10
Bytom
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Odcinek nr 1 Hematologii
ul. Dąbrowskiego 25
Katowice
Beskickie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Oddział Onkologiczny
ul. Wyzwolenia 18
Bielsko-Biała
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Hematologicznym
ul. Energetyków 46
Rybnik
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Pododdział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii
Plac Medyków 1
Sosnowiec
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, Oddział Hematologii
ul. Żeromskiego 7
Bytom

Województwo świętokrzyskie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach, Dział Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Artwińskiego 3
Kielce
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach, Dział Chemioterapii
ul. Artwińskiego 3
Kielce

Województwo warmińsko-mazurskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Oddział Kliniczny Hematologii
ul. Wojska Polskiego 37
Olsztyn

Województwo wielkopolskie

ARS MEDICAL Sp. z o.o., Oddział Hematologiczny
Al. Wojska Polskiego 43
Piła
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Hematologicznym
ul. Poznańska 125A
Pleszew
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego, Oddział Hematologii
ul. Dojazd 34
Poznań
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Szamarzewskiego 82/84
Poznań
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, Oddział Onkologiczny
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1
Konin

Województwo zachodniopomorskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii
ul. Unii Lubelskiej 1
Szczecin
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Oddział Onkologii Klinicznej
ul. Strzałkowska 22
Szczecin

kodowanie: projekt: