Programy lekowe

Czym są programy lekowe?

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Wybierz interesującą Cię chorobę:

Leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak nieziarniczy

Nazwa leku:

 • rytuksymab

Wskazania

 • Chorzy nieleczeni dotychczas na nieziarnicze chłoniaki grudkowe w III–IV stopniu klinicznego zaawansowania w skojarzeniu z chemioterapią.
 • Leczenie podtrzymujące chorych na chłoniaki nieziarnicze grudkowe, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne.
 • Monoterapia u chorych na chłoniaki nieziarnicze typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania w przypadku oporności na chemioterapię lub w przypadku drugiej albo kolejnej wznowy po chemioterapii.
 • Chłoniaki nieziarnicze rozlane z dużych komórek B, z antygenem CD20, w skojarzeniu z chemioterapią wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizolon).
 • Leczenie skojarzone z chemioterapią przewlekłej białaczki limfocytowej u wcześniej nieleczonych chorych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby.
 • Leczenie ciężkiego aktywnego RZS u dorosłych, u których odpowiedź na leczenie innymi lekami modyfikującymi przebieg choroby (w tym przynajmniej jednym lub kilkoma inhibitorami czynnika martwicy nowotworu [TNF]) jest niewystarczająca lub stwierdzono nietolerancję na te leki; leczenie skojarzone z metotreksatem hamuje postęp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawność fizyczną.
 • Indukcja remisji u chorych z ciężką, aktywną ziarniniakowatością z zapaleniem wielonaczyniowym (Wegenera) i mikroskopowym zapaleniem wielonaczyniowym; stosowanie w skojarzeniu z glikokortykosteroidami.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekłe obciążenie żelazem

Nazwa leku:

 • deferazyroks

Wskazania

 • Leczenie przewlekłego obciążenia żelazem w wyniku częstych przetoczeń krwi (koncentrat krwinek czerwonych w ilości ≥7 ml/kg mc./mies.) u pacjentów od 6. rż. z ciężką postacią talasemii beta.
 • Leczenie przewlekłego obciążenia żelazem spowodowanego przetoczeniami krwi, gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów z innymi rodzajami niedokrwistości, u pacjentów w 2–5. rż. oraz u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta z obciążeniem żelazem w wyniku nieczęstych przetoczeń krwi (koncentrat krwinek czerwonych w ilości <7 ml/kg mc./mies.).
Pełna treść programu do pobrania

Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (d46)

Jednostki chorobowe:

 • Niedokrwistość w przebiegu MDS z del5q

Nazwa leku:

 • lenalidomid

Wskazania

 • Zespoły mielodysplastyczne - jest wskazany do leczenia pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q, jeżeli inne sposoby leczenia są niewystarczające lub niewłaściwe.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie nadpłytkowości samoistnej

Jednostki chorobowe:

 • Nadpłytkowość samoistna

Nazwa leku:

 • anagrelid

Wskazania

 • Leczenie nadpłytkowości samoistnej. Decyzję o leczeniu należy podjąć indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od liczby płytek krwi, wieku, objawów klinicznych i danych z wywiadu, a także szybkości zwiększania się liczby płytek krwi po rozpoznaniu choroby oraz chorób współistniejących, czynników ryzyka zakrzepów i stosowanych leków.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekła białaczka szpikowa

Nazwa leku:

 • dazatynib, nilotynib, bosutynib

Wskazania

 • Leczenie dorosłych w przewlekłej fazie, w fazie akceleracji lub w fazie przełomu blastycznego przewlekłej białaczki szpikowej (CML) w przypadku oporności lub nietolerancji leczenia metanosulfonianem imatynibu.
 • Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) oraz limfoblastycznej postaci przełomu blastycznego CML, w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego

Jednostki chorobowe:

 • Zespół Sézary’ego
 • Ziarniak grzybiasty

Nazwa leku:

 • beksaroten

Wskazania

 • Leczenie zmian skórnych w zaawansowanym stadium chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL) u dorosłych pacjentów z nawrotem po co najmniej jednym leczeniu ogólnym.
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (chłoniak anaplastyczny z dużych komórek)

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek

Nazwa leku:

 • brentuksymab vedotin

Wskazania

 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (ang. systemic anaplastic large cell lymphoma, sALCL).
 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem ziarniczym (chłoniakiem Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma, HL) CD30+:
  • po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku (ang. autologous stem cell transplant, ASCT) lub
  • po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z chłoniakiem ziarniczym CD30+, u których występuje zwiększone ryzyko nawrotu lub progresji choroby po ASCT.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie

Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak Hodgkina

Nazwa leku:

 • brentuksymab vedotin

Wskazania

 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem ziarniczym (chłoniakiem Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma, HL) CD30+:
  • po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku (ang. autologous stem cell transplant, ASCT) lub
  • po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z chłoniakiem ziarniczym CD30+, u których występuje zwiększone ryzyko nawrotu lub progresji choroby po ASCT.
 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (ang. systemic anaplastic large cell lymphoma, sALCL).
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekła białacza limfocytowa

Nazwa leku:

 • obinutuzumab

Wskazania

 • Leczenie skojarzone z chlorambucylem dorosłych z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową, u których z powodu chorób współistniejących nie należy stosować leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie

Leczenie chłoniaków złośliwych

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak nieziarniczy rozlany z dużych komórek B
 • Chłoniak złośliwy typu grudkowego

Nazwa leku:

 • rytuksymab

Wskazania

 • potwierdzony histologicznie chłoniak złośliwy typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania

lub

 • potwierdzony histologicznie chłoniak nieziarniczy rozlany z dużych komórek B, z udokumentowaną w badaniu obecnością antygenu CD20 na powierzchni komórek chłoniaka.

Oraz:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • stan ogólny według WHO 0 - 2,
 • wyrównana niewydolność krążenia lub niewydolność wieńcowa (jeżeli występują),
 • dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze (jeżeli występuje).
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie

Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

Jednostki chorobowe:

 • Mielofibroza w przebiegu czerwienicy prawdziwej (Post-PV MF)
 • Mielofibroza w przebiegu nadpłytkowości samoistnej
 • Pierwotna mielofibroza
 • Splenomegalia

Nazwa leku:

 • ruksolitynib

Wskazania

 • Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (przewlekłym idiopatycznym włóknieniem szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą albo nadpłytkowością samoistną.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie

Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego

Jednostki chorobowe:

 • Nawrotowy szpiczak mnogi
 • Oporny szpiczak mnogi
 • Szpiczak mnogi
 • Szpiczak plazmocytowy

Nazwa leku:

 • lenalidomid

Wskazania

 • Wskazany do stosowania w leczeniu podtrzymującym dorosłych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych.
 • W terapii skojarzonej jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu.
 • W skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie

kodowanie: projekt: