Transplantologia - aktualności

10.10.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Haploidentyczne HSCT w chłoniaku Hodgkina - rola indeksu schorzeń współistniejących oraz przedtransplantacyjnej oceny PET

Większość chorych z chłoniakiem Hodgkina (HL) ma możliwość wyleczenia za pomocą  chemioterapii skojarzonej (np.: ABVD +/- radioterapii). Niestety około 10-20% pacjentów będzie wymagać dalszej terapii z powodu oporności na leczenie lub nawrotu choroby nowotworowej.

···
19.09.2018 / dr n. med. A Piekarska / Aktualności

Defibrotyd w profilaktyce zespołu niedrożności zatokowej wątroby/choroby zarostowej żył wątrobowych u dorosłych pacjentów wysokiego ryzyka - badanie jednoośrodkowe

Zespół niedrożności zatokowej wątroby (SOS; sinusoidal obstruction syndrome), znany również jako choroba zarostowa żył wątrobowych (VOD; hepatic veno-occlusive disease) jest poważnym powikłaniem po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (HCT).

···
12.09.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Filgrastym po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

Rola filgrastymu w przyspieszaniu regeneracji układu granulocytarnego po chemioterapii jest dobrze ustalona. Dotyczy to również odnowy po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego u dorosłych.

···
29.08.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Cytrulina jako predyktor rozwoju ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Cytrulina jest organicznym związkiem chemicznym z grupy niebiałkowych aminokwasów endogennych. Badania ostatnich lat wykazały, że decydującą rolę w syntezie endogennej cytruliny odgrywają komórki nabłonka jelita cienkiego – enterocyty.

···
20.08.2018 / dr n. med. Agnieszka Piekarska / Aktualności

Tocilizumab w leczeniu ciężkiej sterydo-opornej ostrej GVHD dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Sterydo-oporna (SR; steroid-refractory) postać ostrej choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi z zajęciem przewodu pokarmowego (GI GVHD) wiąże się z bardzo niekorzystnym rokowaniem i wysoką śmiertelnością. Interleukina 6 (IL-6) jest plejotropową cytokiną zaangażowaną w fizjologię wielu chorób o etiologii immunologicznej. Odgrywa krytyczną rolę w różnicowaniu się limfocytów B i T, promuje rekrutację i działa anty-apoptotycznie na limfocyty T oraz jest ważnym mediatorem odpowiedzialnym za przemieszczanie się komórek do tkanek objętych zapaleniem i narządów limfatycznych. 

···
10.08.2018 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Efekt GVHD / GVL indukowany ponatinibem u chorej z nawrotem ALL Ph(+) bez mutacji T315I po alloHSCT

Chromosom Philadelphia (Ph) gen hybryda bcr/abl, reprezentuje zmianę cytogenetyczną/molekularną, która występuje w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) u niemal 20–30% dorosłych chorych i u prawie 3% pacjentów pediatrycznych w momencie rozpoznania choroby.

···
23.07.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Choosing Wisely BMT: Lista 5 praktyk i terapii do zakwestionowania w przeszczepianiu szpiku i komórek krwiotwórczych

Choosing Wisely to inicjatywa, której zadaniem jest zachęcanie do dialogu dotyczącego redukowania niepotrzebnych procedur, badań lub terapii stosowanych w służbie zdrowia. Towarzystwa Transplantacyjne ustanowiły grupę nazwaną Choosing Wisely BMT Task Force w celu stworzenia listy 5 praktyk stosowanych w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych, których zasadność należy poddać pod dyskusję ze względu na ich szkodliwość lub brak dowodów na korzyść kliniczną.

···
13.07.2018 / KG / Rynek Zdrowia / Aktualności

Słupsk: szpital wojewódzki ma oddział transplantacji szpiku kostnego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku ma własny oddział transplantacji szpiku kostnego - pacjenci nie będą musieli jeździć do Gdańska. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,7 mln zł. Pierwsi pacjenci leczeni z powodu ostrych białaczek i przygotowania do przeszczepu będą przyjmowani w Słupsku od 15 lipca.

···
3.07.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Przeszczepienie alogenicznych komórek krwiotwórczych u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym z delecją 5q

Delecja 5q (del[5q]) jest najczęstszą nieprawidłowością cytogenetyczną obserwowaną u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym (MDS) występującym "de novo" i związana jest z korzystnym rokowaniem.

···
2.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Sebastian Giebel: Jak co roku Kongres EHA obfituje w ważne doniesienia we wszystkich obszarach hematologii

W obszarze transplantacji komórek krwiotwórczych najważniejszymi były doniesienia o zastosowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) i drugie doniesienie o wpływie na wyniki transplantacji wieku i typu dawcy oraz mutacji obecnych w komórkach użytych w przeszczepieniu.

···
2.07.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepienie allogenicznych komórek macierzystych krwiotworzenia u młodych dorosłych z pierwotnymi niedoborami odporności

Pierwotne niedobory odporności (PID) są rzadką grupą dziedzicznych chorób charakteryzujących się poważną dysfunkcją odporności adaptacyjnej i/ lub odporności wrodzonej, typowo wynikających z mutacji genetycznych w hematopoetycznych komórkach macierzystych.

···
14.06.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Selekcja najlepszego dawcy do haplo-HCT: znaczenie HLA, genotypowania receptora KIR-like oraz innych zmiennych klinicznych

Poprawiające się bezpieczeństwo transplantacji haploidentycznych (haplo-HCT) doprowadziło do zwiększonego użycia haplo dawców, natomiast jak dotąd nie ustalono kryteriów selekcji optymalnego dawcy haplo spośród dostępnych krewnych 1 i 2 stopnia.

···
1.06.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Decyzje transplantacyjne u pacjentów z mielofibrozą: czy mutacje powinny być rozstrzygające

Transplantacja alogenicznych komórek krwiotwórczych (HCT) jest obecnie jedyną opcją dającą szansę na wyleczenie w mielofibrozie (MF). Progresja choroby wyrażająca się pogłębieniem cytopenii lub transformacją do ostrej białaczki szpikowej (AML) są powszechnie akceptowane jako kryteria kwalifikujące do HCT.

···
23.05.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Fingolimod w leczeniu mózgowej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) obejmująca ośrodkowy układ nerwowy (OUN) stanowi rzadkie powikłanie po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. Jest trudna do rozpoznania i często prowadzi do fatalnych skutków. Obiecującym podejściem terapeutycznym wydaje się zastosowanie agonistów receptora sfingozyny-1-fosforanu (S1PR). Okazały się one skuteczne w badaniach przedklinicznych.

···
15.05.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Infuzja limfocytów dawcy w przypadku nawrotów nowotworów hematologicznych po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego

Infuzja limfocytów dawcy (DLI) jest jedną z opcji terapeutycznych dla chorych z nawracającymi lub opornymi na leczenie nowotworami hematologicznymi po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT). DLI może po części wzmocnić efekt przeszczep przeciwko nowotworowi (GvT), jednak czasami może wywoływać śmiertelne zdarzenia niepożądane, takie jak: ciężka postać choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD) oraz aplazję szpiku kostnego.

···
10.04.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Rola szlaku sygnałowego kinazy Janusa w chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi oraz reakcji przeszczep-przeciwko-białaczce.

Przeszczepienie alogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHCT) jest dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi potencjalną opcją prowadzącą do wyleczenia, głównie za sprawą alogenicznej odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym biorcy (tzw. reakcji przeszczep-przeciwko białaczce [GVL]). Niestety, wielu biorców alloHCT rozwija chorobę przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GVHD), uszkadzającą zdrowe tkanki i będącą główną przyczyną chorobowości i śmiertelności nie związanej z wznową.

···
26.03.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Możliwe wskazania do zastosowania globuliny antytymocytarnej (ATG) u chorych kwalifikowanych do przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej

Obecnie dostępne są trzy preparaty komercyjne ATG. Końska ATG (ATG-h) (ATGAM) jest obecnie używana praktycznie tylko w USA. ATG-h powoduje mniej limfopenii niż dwie marki króliczej ATG. Jednak jej wpływ na zapobieganie GvHD pozostaje niepewny i nie jest poparty danymi z badań fazy III. Chociaż dwie marki króliczej ATG (ATG-T i ATG-F) mają pewne podobieństwa (takie jak wywoływanie głębokiej i trwalszej limfopenii niż ATG-h), różnią się one charakterem i intensywnością rozpoznawanych antygenów.

···
15.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Kondycjonowanie BeEAM vs. BEAM

Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych jest standardem postępowania w opornym i/lub nawrotowym chłoniaku Hodgkina (R/R HL). Najczęściej używany schemat kondycjonowania to BEAM. Karmustyna może wywoływać zagrażające życiu uszkodzenie tkanki płucnej i jest p-wskazana u pacjentów z uszkodzeniem płuc po zastosowaniu bleomycyny. Zastąpienie karmustyny bendamustyną w dawce 200 mg/m^2 (BeEAM) okazało się bezpieczne i skuteczne w badaniu 1-2 fazy (Visani, Blood 2011) lecz schemat ten nie był dotychczas porównywany z innymi schematami kondycjonowania w R/R HL.

···
13.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Redukcja dawki cytostatyków u osób otyłych

Oceniono wpływ modyfikacji dawki cytostatyków u otyłych chorych w kondycjonowaniu przed podaniem autologicznych komórek krwiotwórczych na wyniki przeszczepienia. Badanie miało charakter analizy retrospektywnej, wieloośrodkowej. Dotyczyło chorych z (BMI) ≥ 30 kg/m2. Modyfikację dawki u osób otyłych definiowano jako jej redukcję ≥ 20%. Badaniem objęto 1696 chorych na szpiczaka plazmocytowego (MM) - kondycjonowanie melfalanem i 781 pacjentów na chłoniaki złośliwe (ziarnicze i nieziarnicze) - kondycjonowanie BEAM: karmustyna, arabinozyd cytozyny, etopozyd oraz melfalan.

···
1.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Czy wszyscy chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną Ph(+) wymagają przeszczepienia allogenicznego krwiotwórczych komórek macierzystych?

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, oczywiście przy braku przeciwwskazań, WSZYSCY chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną są kandydatami do wykonania u nich przeszczepienia allogenicznego komórek macierzystych krwiotworzenia. Ale czy na pewno wszyscy?

···
1 2 3 4 5 6 ... 10 starsze
kodowanie: projekt: