Transplantologia - aktualności

16.06.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Zastosowanie nivolumabu po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych

Oceniono skuteczność i bezpieczeństwo nivolumabu u 20 chorych z chłoniakiem Hodgkina (HD) w monoterapii w nawrocie choroby nowotworowej po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT).

···
5.06.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Przeszczepienie alogenicznych komórek krwiotwórczych w MDS i CMML: rekomendacje międzynarodowego panelu ekspertów

W marcowym numerze Blood opublikowano rekomendacje dotyczące przeszczepiania alogenicznych komórek krwiotwórczych (HSCT) w zespołach mielodysplastycznych (MDS) oraz przewlekłej białaczce mielomonocytowej (CMML) opracowane przez międzynarodowy panel ekspertów zaangażowanych w pracę w stowarzyszeniach EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation), ELN (European LeukemiaNet), Blood and Marrow Transplant Clinical Trial Group oraz International Myelodysplastic Syndromes Foundation.

···
19.05.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Systemy klasyfikacji przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

W czasopiśmie Blood w ostatnich miesiącach opublikowana została seria prac przeglądowych dotyczących  przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). W tegorocznym numerze styczniowym Stephanie J. Lee skupiła się na systemach klasyfikacji GVHD: kryteriach diagnostycznych, ocenie zajęcia narządów oraz metodach dokumentowania odpowiedzi na leczenie w świetle konsensusu opracowanego przez NIH (National Institutes of Health Consensus Conferences) w roku 2005 oraz 2014.

···
9.05.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Blokada receptora zaprogramowanej śmierci a bezpieczeństwo procedury przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych

Obecnie trwają intensywne badania nad zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych wiążących się z receptorem zaprogramowanej śmierci-1 (PD-1) i blokujących jego oddziaływanie z PD-L1 i PD-L2 w leczeniu opornych i nawrotowych chłoniaków.

···
12.04.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Mechanistyczne metody prewencji i leczenia przewlekłej GvHD

Pomimo ciągłej poprawy wyników klinicznych transplantacji alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT), przewlekła choroba przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvHD) pozostaje główną przyczyną chorobowości i śmiertelności nie związanej ze wznową (NRM). Ośrodek Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie opublikował w styczniowym numerze Blood ciekawy przegląd nowych metod terapeutycznych opartych na współczesnej wiedzy o mechanizmach immunologicznych i szlakach związanych z rozwojem przewlekłej GvHD.

···
3.04.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Suplementacja witaminy A może poprawiać wyniki transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych

Z uwagi na fakt posiadania właściwości immunoregulacyjnych przez witaminę A [1] jej podawanie może redukować odsetek powikłań mających wpływ na śmiertelność związaną z wykonaniem przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych [TRM]. Launder DT. i wsp [2] przeprowadzili badanie pilotowe oceniające wpływ stosowania wysokich dawek witaminy A przed podaniem przeszczepu na jelitową postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi oraz częstość i ciężkość zakażeń krwiopochodnych we wczesnym okresie potransplantacyjnym.

···
7.03.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Pobranie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych - żyła obwodowa czy dostęp centralny?

Zastosowanie przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM) jest metodą w leczeniu nowotworów prowadzącą do zwiększenia odsetka całkowitych remisji, wydłużającą czas do progresji a niekiedy całkowite przeżycie.

···
2.03.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Zastosowanie TKIs jako profilaktyka wznowy po alloHSCT u pacjentów z Ph(+) ALL

Grupa robocza ds. ostrych białaczek EMBT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) w październikowym numerze Cancer (10.2016) przedstawiła swoje stanowisko dotyczące zastosowania inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKIs) po przeszczepieniu alogenicznych komórek macierzystych hematopoezy (alloHSCT) z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z obecnym chromosomem Philadelphia (Ph+). Stanowisko to oparto na doniesieniach dotyczących klinicznego zastosowania TKIs po alloHSCT oraz opinii ekspertów.

···
27.02.2017 / dr hab. A. Szmigielska-Kapłon / Edukacja - transplantologia

Doniesienia z ASH 2016: Kondycjonowanie przed allotransplantacją w ostrej białaczce limfoblastycznej - z czy bez TBI?

Allogeniczna transplantacja szpiku stanowi ważną opcję terapeutyczną w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Standardowe leczenie kondycjonujące stosowane w tej chorobie jako przygotowanie do transplantacji obejmuje schematy łączące chemioterapię z napromienianiem całego ciała (TBI, total body irradiation) w dawkach mieloablacyjnych (TBI 1200 cGy).

···
8.02.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Busulfan czy treosulfan czyli quo vadis kondycjonowanie

W latach 80-tych ubiegłego wieku Santos i współpracownicy wprowadzili do praktyki klinicznej w transplantologii krwiotwórczych komórek macierzystych schemat chemioterapii złożony z busulfanu i cyklofosfamidu (BuCy2). Bardzo szybko stał się on standardem kondycjonowania przed podaniem przeszczepu w leczeniu wielu jednostek chorobowych (zwłaszcza ostrych białaczek szpikowych i zespołów mielodysplastycznych).

···
19.01.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Transplantacja komórek krwiotwórczych na ASH 2016 [wideo]

Prof. Sebastian Giebel mówi o doniesieniach na temat transplantacji komórek krwiotwórczych na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologów w San Diego, skupiając się na trzech obszarach tej metody terapeutycznej - wskazania do transplantacji, procedura (dobór dawców, przygotowanie i żródło komórek) oraz okres potransplantacyjny (powikłania, leczenie wspomagajace).

···
27.12.2016 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Skuteczność i tolerancja ibrutynibu u pacjentów ze wznową przewlekłej białaczki limfocytowej po alogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych

Przeżycia 2- i 5-letnie po transplantacji alogenicznych komórek hematopoetycznych (alloHCT) w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) wynoszą odpowiednio 67% i 38%, co wskazuje na ciągłą potrzebę poszukiwania środków terapeutycznych skutecznych w przypadku wznowy po alloHCT.

···
21.12.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Późna ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi - wyniki pierwszego badania prospektywnego

Śmiertelność z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) stanowi jedną z głównych przyczyn niepowodzeń po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (HCT).

···
7.12.2016 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Transplantacja mikroflory jelitowej u pacjentów ze sterydooporną postacią jelitową ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

W październikowym numerze Blood japońscy badacze (Kakihana K. i współpracownicy) przedstawili wyniki zakończonej sukcesem transplantacji mikroflory jelitowej (FMT; fecal microbiota transplantation) u 4 pacjentów z jelitową postacią ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD; acute graft-versus-host disease).

···
23.11.2016 / dr A. Kopińska / Edukacja - transplantologia

Busulfan Melphalan i Bortezomib w porównaniu do wysokich dawek Melphalanu jako leczenia kondycjonującego przed autologiczną transplantacją macierzystych komórek krwiotwórczych w szpiczaku plazmocytowym

Autotransplantacja macierzystych komórek krwiotwórczych (autoHSCT) jest standardem leczenia szpiczaka plazmocytowego (MM). W młodszej grupie wiekowej tj do 65 roku życia pacjenci odnoszą znaczące korzyściz przeprowadzenia autoHSCT po uzyskaniu remisji choroby. Standardowym leczeniem kondycjonującym przed procedurą jest zastosowanie Melphalanu w dawce 200mg/m2.

···
18.11.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Porównanie wyników przeszczepiania allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w chłoniakach złośliwych od dawcy haploidentycznego lub od w pełni zgodnego rodzeństwa z użyciem kondycjonowania niemieloablacyjnego

Kanate AS i wsp. przedstawili wyniki osiągnięte u dorosłych chorych na chłoniaki złośliwe (chłoniak Hodgkina, chłoniaki nieziarnicze), którzy otrzymali przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych z użyciem kondycjonowania niemieloablacyjnego od dawców haploidentycznych lub niespokrewnionych (w latach 2008-2013) [1].

···
2.11.2016 / Prof. Krzysztof Kałwak / Edukacja - transplantologia

Wyniki prospektywnego badania na temat zastosowania RIC w przeszczepianiu pacjentów z przewlekłą chorobą ziarniniakową

Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności stanowi od lat wyzwanie dla klinicystów na całym świecie. Zalecenia grupy Inborn Errors Working Party of the  EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) jednoznacznie rekomendują stosowanie kondycjonowania o zredukowanej intensywności (RIC – reduced-intensity conditioning) u dzieci ze SCID (severe combined immunodeficiency disease) i innymi defektami dotyczącymi limfopoezy T.

···
26.10.2016 / dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś / Edukacja - transplantologia

Przeszczepy szpiku od dawcy haploidentycznego z RIC zawierającym busulfan, skuteczną metodą leczenia nawrotowej i opornej postaci HL

Możliwości leczenia chłoniaka Hodgkina w ostatnich latach systematycznie poszerzają się nie tylko w świecie, ale również w Polsce. Dla polskich pacjentów dostępna jest obecnie m.in. immunochemioterapia z zastosowaniem przeciwciała monoklonalnego (brentuximab vedotin).

···
17.10.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Wyniki przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w samoistnym zwłóknieniu szpiku kostnego

Potencjalne korzyści wykonania przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w osteomielofibrozie (OMF) przewyższają ryzyko jego przeprowadzenia u chorych, u których przewidywany czas przeżycia jest krótszy niż 5 lat.

···
5.10.2016 / prof. Maria Cioch / Edukacja - transplantologia

Schemat BuFlu nowym standardem kondycjonowania przed transplantacją allogeniczną komórek krwiotwórczych u chorych na ostre białaczki szpikowe i zespoły mielodysplastyczne

Transplantacja allogeniczna komórek krwiotwórczych (allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, HSCT) jest metodą, której celem jest wyleczenie chorego na ostrą białaczkę szpikową (acute myeloid leukemia, AML) i zespół mielodysplastyczny (myelodysplastic syndrome, MDS).

···
30.09.2016 / dr Agnieszka Piekarska / Edukacja - transplantologia

Przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w Europie 2014: ponad 40 000 transplantacji rocznie

JR Passweg i współpracownicy opracowali wyniki corocznej ankiety przeprowadzanej przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT), która obrazuje stan transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT) w Europie i jest ważnym instrumentem do obserwowania trendów oraz monitorowania zmian zachodzących w tej dziedzinie. Dzięki aktywnemu udziałowi zespołów uczestniczących w ankiecie można było oszacować liczbę przeszczepień w zależności od wskazań, rodzaju dawcy oraz źródła komórek, a także uzyskano dodatkowe informacje dotyczące nowych terapii komórkowych.

···
1 2 3 4 5 6 ... 8 starsze
kodowanie: projekt: