Transplantologia - aktualności

15.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Kondycjonowanie BeEAM vs. BEAM

Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych jest standardem postępowania w opornym i/lub nawrotowym chłoniaku Hodgkina (R/R HL). Najczęściej używany schemat kondycjonowania to BEAM. Karmustyna może wywoływać zagrażające życiu uszkodzenie tkanki płucnej i jest p-wskazana u pacjentów z uszkodzeniem płuc po zastosowaniu bleomycyny. Zastąpienie karmustyny bendamustyną w dawce 200 mg/m^2 (BeEAM) okazało się bezpieczne i skuteczne w badaniu 1-2 fazy (Visani, Blood 2011) lecz schemat ten nie był dotychczas porównywany z innymi schematami kondycjonowania w R/R HL.

···
13.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Redukcja dawki cytostatyków u osób otyłych

Oceniono wpływ modyfikacji dawki cytostatyków u otyłych chorych w kondycjonowaniu przed podaniem autologicznych komórek krwiotwórczych na wyniki przeszczepienia. Badanie miało charakter analizy retrospektywnej, wieloośrodkowej. Dotyczyło chorych z (BMI) ≥ 30 kg/m2. Modyfikację dawki u osób otyłych definiowano jako jej redukcję ≥ 20%. Badaniem objęto 1696 chorych na szpiczaka plazmocytowego (MM) - kondycjonowanie melfalanem i 781 pacjentów na chłoniaki złośliwe (ziarnicze i nieziarnicze) - kondycjonowanie BEAM: karmustyna, arabinozyd cytozyny, etopozyd oraz melfalan.

···
1.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Czy wszyscy chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną Ph(+) wymagają przeszczepienia allogenicznego krwiotwórczych komórek macierzystych?

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, oczywiście przy braku przeciwwskazań, WSZYSCY chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną są kandydatami do wykonania u nich przeszczepienia allogenicznego komórek macierzystych krwiotworzenia. Ale czy na pewno wszyscy?

···
11.12.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Kliniczny i immunologiczny wpływ blokady CCR5 w profilaktyce choroby przeszczep przeciw gospodarzowi

Chemokiny, czyli cytokiny chemotaktyczne, to bardzo ważna, duża grupa białek strukturalnie homologicznych do cytokin, które są istotne w aktywacji i migracji komórek układu odpornościowego do miejsc, w których toczy się proces zapalny.

···
5.12.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Wpływ rytuksymabu na czynność płuc w bronchiolitis obliterans syndrome w przebiegu choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi

W grudniowym numerze czasopisma Lung opublikowano wyniki badania prospektywnego przeprowadzonego na Uniwersytecie w Kansas z zastosowaniem rytuksymabu w terapii płucnej postaci przewlekłej choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GVHD) - zarostowego zapalenia oskrzelików (bronchiolitis obliterans syndrome - BOS).

···
28.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Konferencja “Bone Marrow Transplantation - Much More Than Haematopoietic Tissue Reconstitution Conference”, 18-20 grudnia Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w 11 Międzynarodowej Konferencji “Bone Marrow Transplantation - Much More Than Haematopoietic Tissue Reconstitution Conference” odbywającej się 18-20 grudnia we Wrocławiu.

···
14.11.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Liczba komórek NK CD56dim w przeszczepie a ryzyko nawrotu choroby po transplantacji allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT)

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT) to metoda mogąca prowadzić do wyleczenia szeregu nowotworów mieloidalnych i limfoidalnych. Skuteczna eliminacja guza jest częściowo rezultatem reakcji przeszczep przeciwko nowotworowi indukowanej przez komórki układu odpornościowego dawcy. Rozwój jej zaczyna się i ustala w ciągu pierwszych kilku tygodni po podaniu przeszczepu. Chociaż wiele badań powiązało kliniczny wynik transplantacji z cechami rekonstytucji immunologicznej lub genotypu dawcy/gospodarza, to potencjalna rola składu komórkowego w przeszczepie pozostaje słabo zdefiniowana.

···
7.11.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Krążące dsDNA, uszkodzenie śródbłonka i aktywacja dopełniacza w mikroangiopatii zakrzepowej i GVHD

W Blood ukazało się bardzo interesująca publikacja dotycząca analizy pomiaru krążącego dsDNA, surogatu NETs (ang. neutrophil extracellular traps), jako miernika uszkodzenia śródbłonka naczyń prowadzącego do rozwoju TA-TMA (ang. transplant-associated trombotic microangiopathy) oraz ostrej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD).

···
19.10.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Predykcyjny model przeżycia u pacjentów z AML/MDS otrzymujących haploidentyczne przeszczepienie komórek macierzystych

W czerwcowym numerze Blood opublikowano ciekawy list do redakcji, którego treść ma implikacje kliniczne i terapeutyczne, ponieważ pozwala potencjalnie przewidzieć, którzy pacjenci mają szansę odnieść realną korzyść z procedury transplantacyjnej i podtrzymującej terapii po przeszczepieniu haploidentycznych komórek macierzystych (HaploSCT), a u których szanse powodzenia są znikome.

···
16.10.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

„New skin for the old cerenomy” czyli ibrutynib w leczeniu przewlekłej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Śmiertelność z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) stanowi jedną z głównych przyczyn niepowodzeń po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHCT). Tylko u około jednej trzeciej chorych z przewlekłą postacią choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (cGvHD) udaje się odstawić leczenie immunosupresyjne w ciągu 3 lat od momentu rozpoznania bez konieczności włączenia leczenia drugiej linii. Pozostali chorzy, o ile nie zginą (z powodów wznowy choroby podstawowej lub z przyczyn nie związanych z nawrotem) wymagają intensyfikacji leczenia immunosupresyjnego.

···
4.10.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Czynniki prognostyczne u chorych na oporną lub nawrotową ostrą białaczkę szpikową poddanych przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

Całkowitą remisję (CR) po zastosowaniu chemioterapii 3+7 osiąga 60-70% chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) < 60 r.ż. i 40-50% pacjentów > 60 r.ż., którzy otrzymali podobny schemat leczenia indukcyjnego co młodsi chorzy. Pacjenci z nawrotem ostrej białaczki szpikowej osiągają drugą całkowitą remisję w 30-45% przypadków po zastosowaniu bardziej agresywnych schematów leczenia reindukującego. Odsetek CR obniża się do 10-15% jeśli czas trwania pierwszej całkowitej remisji wynosi < 1 roku. Chorzy z pierwotną opornością na leczenie lub reindukcję remisji mogą odnieść korzyść z udziału w badaniach klinicznych oceniających skuteczność „nowych” leków, użycia alternatywnych schematów chemioterapii lub po zastosowaniu procedury przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. Z uwagi na pilność procedury transplantacyjnej w tej grupie pacjentów najczęściej jest wykorzystywany dawca spokrewniony (zgodne w HLA rodzeństwo). W kondycjonowaniu najczęściej są używane schematy mieloablacyjne z busulfanem lub TBI oraz z cyklofosfamidem.

···
12.09.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Niskie poziomy witaminy A są związane ze zwiększonym ryzykiem jelitowej postaci GvHD u dzieci

W majowym numerze Blood ukazało się bardzo interesujące doniesienie dotyczące potencjalnego wpływu witaminy A na chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD).

···
11.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

CQLWP Educational course I 19-20 października,Grenada

Odpowiednie leczenie powikłań związanych z przeszczepami ma kluczowe znaczenie dla poprawy wyników leczenia po autologicznym i allogenicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych (HCT).

···
22.08.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Nowości w leczeniu zakrzepowej plamicy małopłytkowej po HSCT, czyli świat jest pełen cudownych leków

Zakrzepowa plamica małopłytkowa występująca po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych [HSCT- TMA] stanowi niekorzystne rokowniczo powikłanie. Częstość jej występowania waha się w zakresie 10-30%. Do czynników obciążających rokowanie należą: wystąpienie białkomoczu oraz aktywacji komplementu. Rozpiętość w częstości rozpoznawania tego powikłania wynika ze stosowania różnych kryteriów diagnostycznych oraz nakładania się objawów innych powikłań, jakie mogą wystąpić po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Najczęściej obraz HSCT-TMA może być maskowany przez objawy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, chorobę okluzyjną żył wątrobowych (SOS), zakażenie wirusem cytomegalii lub przez krwotoczne zapalenie pęcherzyków płucnych (DAH).

···
17.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Predykcyjne znaczenie mutacji molekularnych u chorych na MDS po alloHSCT

Mutacje genetyczne leżą u podłoża zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) i ściśle wiążą się z klinicznym fenotypem chorego. Dlatego też mutacje te mogą być przydatne w ocenie ryzyka u chorych po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT).

···
9.08.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Przegląd naukowy dotyczący ocznej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

W majowym numerze Optometry and Vision Science opublikowano kompleksowe opracowanie dotyczące ocznej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD), w którym opisane zostały mechanizmy, objawy, diagnostyka i klasyfikacja w świetle konsensusu NIH (National Institutes of Health Consensus Conferences) z 2014 roku oraz współczesne podejście terapeutyczne. Podane informacje mogą być bardzo pomocne w codziennej opiece nad chorymi po przeszczepieniu alogenicznych komórek krwiotwórczych (HCT).

···
31.07.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Ponatynib wydłuża całkowite przeżycie u chorych na CML będących w pierwszej fazie przewlekłej

Ponatynib jest silnym inhibitorem pan BCR-ABL z elementami budowy chemicznej, w tym z potrójnym wiązaniem węgłowym, zapewniającymi duże powinowactwo do naturalnej BCR-ABL, jak również do zmutowanych form kinazy ABL.

···
17.07.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Skuteczność i tolerancja leczenia niwolumabem wznowy chłoniaka Hodgkina po alogenicznej transplantacji

W majowym numerze Blood grupa francuska opublikowała pierwszą analizę większej grupy pacjentów leczonych przeciwciałem blokującym białko zaprogramowanej śmierci komórki (anti-PD1). Na podstawie przeprowadzonych niedawno badań wczesnej fazy, w których wykazano wysoką skuteczność i akceptowalny profil bezpieczeństwa niwolumabu i pembrolizumabu u pacjentów z nawrotowym i opornym chłoniakiem Hodgkina (HL), organizacja FDA zaakceptowała niwolumab w tym wskazaniu.

···
29.06.2017 / Prof. Krzysztof Kałwak / Edukacja - transplantologia

Kondycjonowanie BuMEL poprawia przeżycie u dzieci z zaawansowaną postacią Neuroblastoma po AutoHSCT - wyniki randomizowanego badania SIOPEN

Złośliwy nerwiak zarodkowy współczulny (Neuroblastoma) to najczęstszy pozaczaszkowy guz lity w populacji pediatrycznej. 5-letnie przeżycie dzieci cierpiących na zaawansowane postacie Neuroblastoma jest wciąż niezadowalające: u dzieci w grupie wysokiego ryzyka (powyżej 12-tego miesiąca życia oraz z amplifikacją onkogenu MYCN w każdym wieku) wynosi ono ledwie 40% Protokół leczniczy SIOP Europe Neuroblastoma Group (SIOPEN) obejmuje chemioterapię indukcyjną, zabieg operacyjny, megachemioterapię z autologicznym przeszczepieniem komórek hematopoetycznych oraz następową radio- i immunoterapię. 

···
16.06.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Zastosowanie nivolumabu po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych

Oceniono skuteczność i bezpieczeństwo nivolumabu u 20 chorych z chłoniakiem Hodgkina (HD) w monoterapii w nawrocie choroby nowotworowej po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT).

···
1 2 3 4 5 6 ... 9 starsze
kodowanie: projekt: