Transplantologia - aktualności

7.06.2019 / dr n. med. A Piekarska / Aktualności

Jak leczę oporną przewlekłą chorobę przeszczep-przeciwko-gospodarzowi

Około 35-50% pacjentów wyleczonych z nowotworu hematologicznego po transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HCT) rozwija pleomorficzny zespół przypominający choroby autoimmunologiczne, czyli przewlekłą chorobę przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (cGvHD). Pomimo standaryzacji kryteriów diagnostycznych oraz wprowadzenia nowych terapii, w tym zarejestrowanego przez FDA ibrutynibu, większość pacjentów nie uzyskuje trwałego ustąpienia objawów choroby.

···
4.06.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Inwazyjne zakażenia u chorych z neutropenią czyli pamiętajcie o koncentracie granulocytarnym

Chorzy z długotrwałą neutropenią spowodowaną chemioterapią lub leżącymi u podstaw neutropenii zaburzeniami czynności szpiku są narażeni na inwazyjne zakażenia bakteryjne i grzybicze. Nowe opcje leczenia wraz z ukierunkowaną terapią przeciwdrobnoustrojową, która może poprawić wyniki, obejmują transfuzje granulocytów (GTX).

···
7.05.2019 / dr A. Piekarska / Aktualności

Dylemat dotyczący intensywności kondycjonowania: kiedy kondycjonowanie mieloablacyjne poprawia wyniki transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych

W Biology of Blood and Marrow Transplantation transplantolodzy z Atlanty i Houston opublikowali retrospektywną analizę wpływu intensywności kondycjonowania na wyniki transplantacji (HCT) w ostrych białaczkach szpikowych (AML) i zespołach mielodysplastycznych (MDS) w zależności od indeksu ryzyka choroby (DRI).

···
2.05.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Haploidentyczna transplantacja komórek macierzystych krwiotworzenia z podaniem cyklofosfamidu po przeszczepie u chorych na agresywne chłoniaki - dokąd zmierzamy?

Badania oceniające skuteczność przeszczepienia haploidentycznych komórek macierzystych krwiotworzenia (haplo-HSCT) z podaniem cyklofosfamidu po przeszczepie (PTCy) w agresywnych, opornych bądź nawrotowych (R/R) chłoniakach wskazują na konieczność uzyskania bardzo dobrej kontroli choroby nowotworowej przed wykonaniem transplantacji. Można ją uzyskać stosując inhibitory punktów kontrolnych lub przeciwciała monoklonalne skoniugowane z lekami. Nadal jednak ta forma sekwencyjnej terapii w połączeniu z haplo-HSCT jest kwestionowana.

···
16.04.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Wpływ efektu przeszczep przeciwko białaczce na przeżycie w ostrej białaczce limfoblastycznej

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) stanowi opcję terapeutyczną mogącą prowadzić do wyleczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL). Efekt przeszczep przeciw białaczce (GVL) związany z alloHSCT ma silne działanie przeciwbiałaczkowe u pacjentów z ALL, co odzwierciedla znacznie zmniejszona częstość nawrotów nowotworu w porównaniu ze standardową chemioterapią lub przeszczepieniem autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. 

···
12.04.2019 / dr A. Piekarska / Aktualności

Stanowisko EBMT-NIH-CIBMTR w sprawie standaryzowanej terminologii i wytycznych do oceny choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi

Istnieje kilka międzynarodowych rekomendacji dotyczących oceny choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvHD) po transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT). W artykule opublikowanym na łamach Bone Marrow Transplantation eksperci reprezentujący EBMT*, NIH** oraz CIBMTR*** (EBMT-NIH-CIBMTR Task Force) zrewidowali istniejące wytyczne w zakresie ostrej (aGvHD) i przewlekłej GvHD (cGvHD), odnieśli się do niejasnych kwestii powstałych w codziennej praktyce klinicznej i zaproponowali konsensus dotyczący kluczowych terminów. Jest to istotne w codziennej praktyce transplantologów, a implementowanie tych zaleceń ułatwi porównywanie wyników terapii, poprawi jakość danych mi.in. w badaniach klinicznych oraz posłuży ocenie biomarkerów GvHD.

···
10.04.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa autoHSCT w terapii amyloidozy łańcuchów lekkich

Mimo wprowadzenia nowych terapii, takich jak inhibitory proteasomów czy leki immunomodulujące, autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) pozostaje najbardziej skutecznym podejściem w leczeniu chorych na amyloidozę łańcuchów lekkich.

···
5.03.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Jak zredukować ryzyko rozwoju choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u chorych leczonych inhibitorami punktów kontrolnych?

Obecnie trwają intensywne badania nad zastosowaniem inhibitorów punktów kontrolnych (CPI) w leczeniu wielu chorób nowotworowych.

Niestety ich użycie jest związane z działaniami niepożądanymi pochodzenia immunologicznego. Należy stale monitorować pacjentów (np.: w przypadku nivolumabu co najmniej przez 5 miesięcy od podania ostatniej dawki), ponieważ te działania mogą wystąpić w dowolnym czasie podczas leczenia lub po jego zakończeniu.

···
16.02.2019 / dr n. med. A Piekarska / Aktualności

Ruksolitynib jako terapia ratunkowa w przewlekłej chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi

Przewlekła choroba przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (cGVHD) pozostaje główną przeszkodą w osiąganiu pełnego sukcesu alogenicznych transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT), co wynika z obniżania jakości życia oraz znaczącego wpływu na chorobowość i śmiertelność. Kortykosterydy są leczeniem I linii o ograniczonej skuteczności oraz licznych działaniach ubocznych i nie ma szeroko zaakceptowanej terapii II linii. Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) opracował skalę cGVHD, która pozwala na oszacowanie objawów oraz mierzenie odpowiedzi na leczenie. Z kolei Martin i wsp. (Blood 2017) zaproponowali połączenie kryteriów odpowiedzi wg NIH z przeżyciem wolnym od niepowodzenia (FFS), definiowanym jako brak konieczności dodatkowej terapii oraz wznowy nowotworu.

···
9.02.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Wyniki przeszczepienia autologicznych i allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych na pierwotną białaczkę plazmatycznokomórkową

Pierwotna białaczka plazmatycznokomórkowa (pPCL) jest rzadkim zaburzeniem. Uważa się ją za najbardziej agresywną formę dyskrazji plazmocytów. Wykazano, że przeszczepienie autologicznych komórek macierzystych krwiotworzenia (auto) poprawia wyniki leczenia tej choroby, natomiast rola przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo) jest niepewna.

···
16.01.2019 / dr n. med. A. Piekarska / Aktualności

Inhibitory punktu kontroli (CPIs) przed i po transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych: broń obosieczna. Zwiększone ryzyko choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi wskutek ekspozycji na CPIs przed i po transplantacji alogenicznej.

Komórki nowotworowe mogą unikać ataku immunologicznego wykorzystując immunologiczne mechanizmy kontrolne, m.in. aktywując limfocyty T do ekspresji receptorów CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) oraz PD-1 (Programmed Death-1).

···
2.01.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podwyższone ryzyko OBSz i MDS po procedurze autoHSCT

Wiadomym jest, że ekspozycja na leki uszkadzające DNA czy promieniowanie jonizujące podwyższa ryzyko rozwoju ostrej białaczki szpikowej (OBSz) i zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS).

···
10.12.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

RIC i podwójna supresja limfocytów T z globuliną antytymocytarną i cyklofosfamidem potransplatacyjnym jako profilaktyka GVHD w haploPBSCT w nowotworach hematologicznych

Transplantacje haploidentycznych komórek krwiotwórczych (haplo) z krwi obwodowej (PBSCT) z użyciem potransplantacyjnego cyklofosfamidu (PTCy) ogranicza dość wysoki wskaźnik ostrej i przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). Globulina antytymocytarna (ATG) może złagodzić to ryzyko. Transplantolodzy z Toronto opublikowali wyniki procedur haploPBSCT z zastosowaniem kondycjonowania o obniżonej intensywności (RIC) z ATG, PTCy i cyklosporyną (CsA) w prewencji odrzucenia przeszczepu i GVHD.

···
7.12.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiczaku plazmocytowym - co wiemy?

W ostatnich latach dokonano olbrzymiego postępu w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (MM). Zastosowanie nowych leków doprowadziło do uzyskania bezprecedensowych wyników w zakresie przeżycia chorych.

···
21.11.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Wpływ splenektomii wykonanej przed przeszczepieniem allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych na samoistne zwłóknienie szpiku kostnego

U chorych na samoistne zwłóknienie szpiku kostnego (OMF) przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych stanowi jedyną formę terapii prowadzącą do wyleczenia.

···
19.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Porównywalne wyniki przeszczepienia haploidentycznego i od niespokrewnionego dawcy w grupie chorych na OBSz wysokiego ryzyka cytogenetycznego

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) jest najlepszą opcją terapeutyczną chroniącą przed nawrotem chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) z niekorzystnymi zmianami cytogenetycznymi będących w pierwszej pełnej remisji (CR1).

···
6.11.2018 / dr n. med. A. Piekarska / Aktualności

Alotransplantacje haploidentyczne z cyklofosfamidem potransplatacyjnym u pacjentów wysokiego ryzyka

Transplantacje haploidentyczne (Haplo-Tx) są ważną alternatywą dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi nie posiadających dawcy zgodnego w HLA. W ostatnim numerze Annals of Hematology opublikowano wyniki transplantacji przeprowadzone u 70 pacjentów wysokiego ryzyka poddanych procedurze na Oddziale Hematologii w Turynie w latach 2010-2017.

···
22.10.2018 / dr n. med. A Piekarska / Aktualności

Rozwijające się koncepcje dotyczące nerkowej mikroangiopatii zakrzepowej związanej z HSCT oraz perspektywy nowych terapii

Mikroangiopatia zakrzepowa (thrombotic microangiopathy; TMA) jest poważnym powikłaniem po transplantacji komórek krwiotwórczych (TA-TMA), którego częstość w ostatnich badaniach oceniana jest na 2,3 do 39%, w zależności od przyjętych kryteriów. W American Journal of Kidney Diseases ukazał się artykuł podsumowujący stan wiedzy na temat TA-TMA oraz dostępne opcje terapeutyczne.

···
10.10.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Haploidentyczne HSCT w chłoniaku Hodgkina - rola indeksu schorzeń współistniejących oraz przedtransplantacyjnej oceny PET

Większość chorych z chłoniakiem Hodgkina (HL) ma możliwość wyleczenia za pomocą  chemioterapii skojarzonej (np.: ABVD +/- radioterapii). Niestety około 10-20% pacjentów będzie wymagać dalszej terapii z powodu oporności na leczenie lub nawrotu choroby nowotworowej.

···
19.09.2018 / dr n. med. A Piekarska / Aktualności

Defibrotyd w profilaktyce zespołu niedrożności zatokowej wątroby/choroby zarostowej żył wątrobowych u dorosłych pacjentów wysokiego ryzyka - badanie jednoośrodkowe

Zespół niedrożności zatokowej wątroby (SOS; sinusoidal obstruction syndrome), znany również jako choroba zarostowa żył wątrobowych (VOD; hepatic veno-occlusive disease) jest poważnym powikłaniem po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (HCT).

···
1 2 3 4 5 6 ... 11 starsze
kodowanie: projekt: