Chłoniaki - aktualności

18.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wybór leczenia pierwszego rzutu chłoniaka śledzionowego: rytuksymab czy splenektomia?

Brak jest prospektywnych badań klinicznych, które pozwoliłyby na opracowanie najlepszej opcji terapeutycznej w SMZL, zatem decyzja o leczeniu powinna być oparta na dostępnych danych retrospektywnych. Na podstawie tych doniesień najskuteczniejszym leczeniem wydaje się być rytuksymab i splenektomia.

···
11.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeszczepienie allogeniczne w terapii nawrotowego chłoniaka grudkowego

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) wciąż jest jedyną opcją dającą nadzieję na wyleczenie nawrotowego chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL). Pozostaje jednak kwestia optymalnego czasu rozpoczęcia terapii.

···
28.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem po przeszczepieniu wydłuża przeżycie chorych na chłoniaka z komórek płaszcza

Chłoniak z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL) jest chorobą nieuleczalną. Mimo wysokiego odsetka całkowitych odpowiedzi po immunochemioterapii i autologicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT), u chorych obserwuje się nawrót nowotworu.

···
7.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Charakterystyka migotania przedsionków mogącego wystąpić w trakcie leczenia ibrutynibem

Ibrutynib, pierwszy drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ma udowodnione korzyści kliniczne w terapii limfoproliferacji. Profil toksyczności tego leku odbiega od stosowanej dotychczas immunochemioterapii. Jednym z nietypowych działań niepożądanych może być migotanie przedsionków zgłaszane jest u 6-16% pacjentów leczonych w ramach badań klinicznych.

···
5.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Obinutuzmab vs. rytuksymab w terapii I linii chorych na chłoniaka grudkowego

Immunoterapia oparta na rytuksymabie daje lepsze wyniki wśród chorych na chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL).

···
24.01.2018 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Część I - Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET CT) - Wszystko co warto wiedzieć o badaniu

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET-CT) to nowoczesne badanie obrazowe, które można wykorzystać w celu wykrycia i monitorowania leczenia wielu chorób. Badanie PET-CT jest niezwykle cenne w procesie leczenia chłoniaka Hodgkina.

···
2.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Długoterminowa obserwacja skuteczności przeszczepienia autologicznego w chłoniakach

Standardową terapią w klasycznym, nawrotowym chłoniaku Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) i chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) jest autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT). W literaturze brakuje jednak dobrze scharakteryzowanych długoterminowych obserwacji takiego rodzaju leczenia.

···
21.12.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność dodania brentuksymabu vedotin do intensywnej chemioterapii u chorych z zaawansowanym chłoniakiem Hodgkina

Brentuksymab vedotin, koniugat przeciwciała monoklonalnego i cytotoksycznego leku, w terapii chorych na klasycznego, nawrotowego chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) jest dobrze tolerowany i daje wysokie wskaźniki odpowiedzi.

···
14.12.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Znaczenie badania PET po 2 cyklach w optymalizacji leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina

Intensywny schemat eBEACOPP (bleomycyna, etopozyd, doksorubicyna, cyklofosfamid, winkrystyna, prokarbazyna i prednizon w eskalowanych dawkach) jest wysoce skuteczny w chemioterapii chorych na zaawansowanego chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL).

···
7.12.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Immunochemioterapia oparta na obinutuzumabie w porównaniu do rytuksymabu. Wyniki badania GALLIUM

Wprowadzenie do leczenia chorób limfoproliferacyjnych rytuksymabu, przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD20, zdecydowanie poprawiło rokowanie pacjentów z chłoniakami B-komórkowymi. Obinutuzumab jest przeciwciałem anty-CD20 drugiej generacji. W wyniku modyfikacji jego struktury, lek ten cechuje wyższa cytotoksyczność zależna od aktywacji komórek układu odpornościowego (głównie limfocytów NK) oraz większy bezpośredni efekt proapototyczny w stosunku do komórek chłoniaka w porównaniu do przeciwciał pierwszej generacji (rytuksymab, ofatumumab).

···
29.11.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Stosowanie rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z chłoniakiem. Wyniki randomizowanego badania LyMa

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) uznawany jest za chorobę nieuleczalną. Pomimo dobrych odpowiedzi na immunochemioterapię połączoną z konsolidacją autoprzeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT, autologous hemotopoeitic stem cell transplantation) u większości chorych dochodzi do wznowy choroby. Jedną z potencjalnych opcji terapeutycznych jest kontrola rezydualnych komórek MCL z wykorzystaniem leczenia podtrzymującego.

···
8.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Eksperci: nowe terapie w leczeniu nowotworów krwi

Przedstawiamy reportaż nagrany podczas XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Prof. Sebastian Giebel opowiada o immunoteriapii z zastosowaniem leku Opdivo, stosowanego w leczeniu chorych na chłoniaka Hodgkina. Terapia, która już wkrótce powinna być dostępna w Polsce, wskazana jest dla pacjentów opornych na chemioterapię. Natomiast prof. Tomasz Sacha przypomina wystąpienie Prof. Saglio, które dotyczyło raportu zarządzania działaniami niepożądanymi. Opowiada również o bardzo skutecznym w leczeniu pacjentów opornych na inhibotor pierwszej generacji dazatynibie, dostępnym w praktyce lakrskiej od wielu lat.

 

···
10.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozmowa Prof. Iwony Hus z Prof. Antonem Hagenbeek: najnowsze terapie w leczeniu chłoniaka

Prof. Iwona Hus przeprowadziła wywiad z prof. Antonem Hagenbeekiem z Katedry Hematologii na Uniwersytecie w Amsterdamie na temat dynamicznego rozwoju w terapiach lekowych stosowanych w leczeniu pacjentów cierpiących na chłoniaka. 

···
9.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ryzyko nawrotu NHL do OUN po terapii EPOCH-R

Nawrót chłoniaka niehodgkinowskiego (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem wiążącym się ze złym rokowaniem dla chorego.

···
23.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jan Walewski: postępy w leczeniu chłoniaka grudkowego

Profesor Jan Walewski przedstawia jakie postępy dokonały się w terapii chłoniaka grudkowego. Opowiada o standardowych metodach leczenia tej choroby jak i o najnowszych eksperymentalnych programach badawczych dostępnych dla chorych. Jest to nadzieja dla pacjentów, u których nawrót chłoniaka grudkowego następuję w okresie 2 lat od zastosowania terapii lekowej.

···
13.09.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Wybór leczenia konsolidującego na DLBCL w oparciu o wynik badania PET

Intensywna indukcja i konsolidacja up-front wraz z autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) w leczeniu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) wciąż budzi kontrowersje.

···
11.09.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność i toksyczność biosymilarów rytuksymabu – GP2013 i CT-P10

Wprowadzanie leków biopodobnych może zwiększyć dostępność do skutecznych i ratujących życie terapii, ograniczając przy tym koszty terapii. W ostatni czasie ze względu na utratę patentu przez rytuksymab podsumowano dwa istotne badania rejestracyjne dla leków biopodobnych dla rytuksymabu.

···
5.09.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Obiecująca efektywność immunoterapii w leczeniu chłoniaka Hodgkina - wyniki badań polskich naukowców

Klasyczny chłoniak Hodgkina (kcH) jest nowotworem wywodzącym się z limfocytów B, na który w krajach zachodnich corocznie zapada około 20 tys. chorych, przede wszystkim osób młodych.

···
30.08.2017 / prof. J. M. Zaucha / Edukacja - chłoniaki

Zastosowanie brentuksymabu vedotinu w leczeniu opornej klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina

W pracy omówiono wyniki leczenia brentuksymabem vedotin u chorej z wczesnym nawrotem chłoniaka Hodgkina po leczeniu programem BEACOPP eskalowany. Przedstawiono mechanizm działania leku, jego objawy niepożądane oraz miejsce w leczeniu nawrotowych/opornych postaci HL.

···
23.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Ryzyko nawrotu NHL do OUN po terapii EPOCH-R

Nawrót chłoniaka niehodgkinowskiego (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem wiążącym się ze złym rokowaniem dla chorego. Coraz częściej w leczeniu pierwszego rzutu chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) stosowany jest schemat EPOCH-R (etopozyd, prednizon, winkrystyna, cyklofosfamid, doksorubicyna i rytuksymab)). Niewiele jest jednak danych dotyczących nawrotu DLBCBL do OUN oraz czynników ryzyka tego powikłania.

···
1 2 3 4 5 6 ... 11 starsze
kodowanie: projekt: