Chłoniaki - aktualności

26.06.2017 / prof. J. Hołowiecki / Edukacja - chłoniaki

Rosnące znaczenie przeszczepiania alogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina w erze dostępności skoniugowanego przeciwciała monoklonalnego brentuksymab vedotin

Publikacja zespołu z University of Minnesota Medical Center zamieszczona w Bone Marrow Transplantation (Hegerova L. wsp, 2017) dotyczy jednego z ważniejszych problemów współczesnej onkohematologii jakim jest leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina (R/R-HL).

···
25.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Prof. Jurczak: czy czerwiec to miesiąc przełomów w leczeniu chłoniaków?

Prof. Wojciech Jurczak o najnowszych doniesieniach dotyczących leczenia chłoniaków.

···
12.06.2017 / prof. W. Jurczak / Edukacja - chłoniaki

TGR 1202, nowy inhibitor kinazy IP3

Leki blokujące przekazywanie sygnału z receptora limfocyta B stały się niekwestionowanym standardem w leczeniu nawrotowych / opornych chłoniaków. Choć mija 5 lat od czasu ich rejestracji, nadal są dostępne w Polsce jedynie dla chorych biorących udział w badaniach klinicznych.

 

 

 

···
8.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Prof. Jan Walewski: Doświadczenia własne z zastosowaniem brentuksymabu vedotin

Zapraszamy do zapoznania się wykładem prof. Jana Walewskiego dotyczącego zaleceń w chłoniaku Hodgkina, prezentowanym podczas Konferencji "Hematologia Praktyczna" w Warszawie oraz do wypowiedzi przedstawiającej opinie Pana Profesora, dotyczącej doświadczeń własnych z  brentuksymabem vedotin.

···
4.05.2017 / Newseria Biznes / Edukacja - chłoniaki

Polacy chorzy na raka mają nawet o połowę mniejszy dostęp do nowoczesnych terapii niż mieszkańcy Europy Zachodniej

Polacy chorzy na raka mają nawet o połowę mniejszy dostęp do nowoczesnych terapii niż mieszkańcy Europy Zachodniej

···
4.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Wypowiedzi polskich ekspertów dotyczące doświadczeń własnych z brentuksymabem vedotin

Prof. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prof. Tomasz Wróbel z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przedstawiają opinie dotyczące własnych doświadczeń z  brentuksymabem vedotin.

···
3.05.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Skuteczność pembrolizumabu u chorych na chłoniaka Hodgkina w nawrocie po brentuksymabie vedotin

W klasycznym chłoniaku Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) często obserwuje się zmiany genetyczne prowadzące do nadekspresji ligandów receptora programowanej śmierci komórki (ang. programmed death-1, PD-1), co wskazuje na możliwość zastosowania terapeutycznej blokady szlaku PD-1.

···
24.04.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Chłoniak Hodgkina: ABVD vs. BEACOPP w stadium III-IV

Badanie III fazy, którego wstępne wyniki zostały opublikowane w Journal of Clinical Oncology, zaprojektowane zostało w celu porównania dwóch schematów chemioterapii stosowanych u chorych na chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) w stadium III-IV.

···
19.04.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

CNS-IPI - nowy międzynarodowy model oceny ryzyka nawrotu DLBCL do OUN

Celem niemiecko-kanadyjskiej grupy badawczej było opracowanie i walidacja indeksu ryzyka nawrotu do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wśród chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL).

···
18.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Opdivo - wyniki skuteczności u pacjentów z nawrotowym/opornym klasycznym chłoniakiem Hodgkina

Prof. Krzysztof Warzocha przedstawia wyniki skuteczności Opdivo u pacjentów z nawrotowym/opornym klasycznym chłoniakiem Hodgkina.

···
12.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Prof. Borchmann: Doświadczenia własne dotyczące zastosowania brentuksymabu vedotin

Prof. Peter Borchmann z Uniwersytetu w Kolonii przedstawił własne doświadczenia i opinie dotyczące zastosowania brentuksymabu vedotin w leczeniu opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina. Profesor w trakcie udzielonego portalowi Hematoonkologia.pl wywiadu skoncentrował się na chorych z nawrotem choroby po wysokodawkowej chemioterapii z następową autotransplantacją komórek hematopoetycznych. W opinii Profesora brentuksymab vedotin powinien być stosowany u chorych odpowiadających na leczenie przez ok. 1 rok. Lek w takim schemacie stosowania jest bezpieczny i jedynym istotnym działaniem niepożądanym obserwowanym w klinice prof. Borchmanna jest neuropatia obwodowa. Jednocześnie prof. Borchmann przedstawił swoją opinię na temat roli allotransplantacji w terapii chłoniaka Hodgkina z uwzględnieniem roli brentuksymabu vedotin jako pomostu do transplantacji.

···
5.04.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Schemat bendamustyna, gemcytabina i winorelbina u chorych na nawrotowego/opornego chłoniaka Hodgkina

W czasopiśmie Journal of Clinical Oncology przedstawione zostały końcowe wyniki wieloośrodkowego, otwartego badania II fazy, w którym oceniano połączenie bendamustyny, gemcytabiny i winorelbiny (BeGEV) w terapii indukcyjnej podawanej przed autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) chorym na nawrotowego lub opornego chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL).

···
30.03.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

30-miesięczny odsetek CR zamiast PFS jako punkt końcowy badań w chłoniaku grudkowym

Chłoniak grudkowy (ang. follicular lymphoma, FL) jest indolentnym nowotworem, przeciwko któremu dostępnych jest wiele skutecznych opcji terapeutycznych, rzadko jednak prowadzących do wyleczenia.

···
21.03.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Ryzyko nawrotu DLBCL ograniczonych postaci choroby

Użyteczność terapii multimodalnej chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) została udowodniona w badaniu Southwest Oncology Group (SWOG) S8736, w którym 3 cykle CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i prednizon) oraz radioterapia (CHOP3RT) dały poprawę 5-letniego czasu wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS) oraz całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS) w porównaniu do 8 cykli CHOP (CHOP8).

···
16.03.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Ofatumumab vs. rytuksymab w terapii nawrotowego/opornego DLBCL

W czasopiśmie Journal of Clinical Oncology znalazło się porównanie skuteczności ofatumumabu (O) do rytuksymabu (R) w połączeniu z cisplatyną, cytarabiną i deksametazonem (DHAP) w terapii ratunkowej, po której przeprowadzone zostało autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) chorym na nawrotowego lub opornego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL).

···
14.03.2017 / Newseria Biznes / Edukacja - chłoniaki

Przełom w leczeniu chłoniaka nawrotowego. Polscy pacjenci czekają na terapię

Co roku w Polsce diagnozę „chłoniak” słyszy blisko 7,5 tys. osób. Liczba zachorowań stopniowo rośnie, a najczęściej diagnozowanym spośród wszystkich nowotworów układu chłonnego jest chłoniak rozlany z dużych komórek B. Szanse chorych zmniejsza fakt, że wielokrotnie jest on wykrywany zbyt późno. Nowe leki  sprawiły, że chłoniak w wielu przypadkach może być chorobą przewlekłą, a nie śmiertelną. Polscy pacjenci z agresywnym, opornym na leczenie lub nawracającym nieziarniczym chłoniakiem z komórek B nie mają jednak dostępu do terapii.

···
14.02.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Instytut Hematologii i Transfuzjologii otrzymał dofinansowanie na badania nad chłoniakiem Hodgkina

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 500 000 PLN na  projekt dotyczący zaawansowanych badań nad chłoniakiem Hodgkina w konkursie Narodowego Centrum Nauki. 

···
10.02.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Niwolumab w terapii klasycznego nawrotowego/opornego HL

Nowotworowe komórki klasycznego chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) charakteryzują się zmianami genetycznymi w locus 9p24.1, prowadzącymi do nadekspresji ligandów PD-1 i uchylania się komórek od nadzoru immunologicznego.

···
31.01.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

5-letnie przeżycie i trwałość odpowiedzi na brentuksymab vedotin u chorych na nawrotowego/opornego HL

W jednym z ostatnich wydań tygodnika Blood ukazały się końcowe wyniki 5-letniego badania II fazy nad skutecznością i bezpieczeństwem brentuksymabu vedotin w terapii chorych na nawrotowego/opornego (ang. relapsed/refractory, R/R) chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) po nieudanym autologicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych.

···
10.01.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Przeżycie chorych na DLBCL po autoHSCT – wyniki analizy badania CORAL

W badaniu klinicznym CORAL, którego wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie Bone Marrow Transplantation, zidentyfikowano czynniki prognostyczne pozwalające na określenie ryzyka nawrotu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) po konsolidacji autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT).

···
7.11.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Prognostyczna wartość FDG-PET u chorych na DLBCL leczonych R-CHOP – wyniki metaanalizy i przeglądu systematycznego

Doktor Hugo Adams wraz z dr. Thomas’em Kwee przeprowadzili metaanalizę i przegląd systematyczny dotyczące prognostycznej wartości okresowej 2-deoksy-2-(18F)-fluoro-D-glukozy/pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (FDG-PET) przeprowadzanej u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) leczonych schematem R-CHOP (rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicyna, prednizon, winkrystyna).

···
1 2 3 4 5 6 ... 9 starsze
kodowanie: projekt: