Chłoniaki - aktualności

18.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - prof. Jan Maciej Zaucha

Prof. Jan Maciej Zaucha z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego omawia doniesienia 24. kongresu EHA dotyczące chłoniaka Hodgkina: aktualizacja wyników badania ECHELON-1, wyniki badania HD16 oraz najnowsze doniesienia dotyczące nowego przeciwciała w leczeniu DLBCL.

···
17.05.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo blokady CD47 w DLBCL i FL

Przeciwciało Hu5F9-G4 (tzw. 5F9) jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego blokującym CD47 – cząsteczkę zapewniającą sygnał dla makrofagów i innych komórek fagocytujących nowotworowe limfocyty. Przeciwciało 5F9 wykazuje działanie synergistyczne z rytuksymabem, eliminując komórki chłoniaka niehodgkinowskiego (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) z komórek B przez wzmocnienie komórkowej fagocytozy zależnej od makrofagów.

···
12.05.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Jak leczyć chorych na NHL ze współistniejącą infekcją HCV?

Przewlekła infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwoju chłoniaków niehodgkinowskich (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL). W indolentnych NHL, po eradykacji HCV za pomocą terapii przeciwwirusowej, zgłaszana była regresja chłoniaka, co przemawia za udziałem wirusa w patogenezie tych limfoproliferacji.

···
25.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Chłoniaki, których nie znamy. Problem, którego nie widzimy - podstawowe informacje

CTCL charakteryzuje odmienny przebieg kliniczny w porównaniu do „klasycznych” chłoniaków układowych. Większość pacjentów doświadcza objawów skórnych (wykwity skórne, świąd) od wczesnego stadium choroby. Oznaki te są jednak niespecyficzne i niejednokrotnie mogą być mylone z innymi schorzeniami skóry (m.in.: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca czy reakcje alergiczne).

···
7.02.2019 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

„Chłoniaki, których nie znamy. Problem, którego nie widzimy” Rusza pierwsze w Polsce badanie jakości życia chorych z chłoniakiem skórnym T-komórkowym (CTCL)

Chłoniak skórny T-komórkowy (CTCL) to rzadki i trudny w rozpoznaniu nowotwór złośliwy układu chłonnego. Choroba jest wywołana niekontrolowanym wzrostem limfocytów T umiejscowionych w układzie limfatycznym skóry. Pacjentów z chłoniakiem skórnym T-komórkowym jest niewielu, dlatego też rzadko słyszy się o chorobie i sytuacji życiowej tej grupy chorych. Zmienić to ma badanie dotyczące jakości życia polskich chorych z CTCL. Analiza ta ma otworzyć oczy społeczeństwa na najważniejsze potrzeby pacjentów w różnych sferach ich życia i walki z chorobą.

···
5.02.2019 / dr M. Długosz - Danecka / Aktualności

Zastosowanie polatuzumabu vedotin w leczeniu chłoniaków nieziarniczych

Polatuzumab vedotin jest nowym koniugatem przeciwciało-lek, zawierającym przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD79b połączone z działająca na mikrotubule jednometylową aurystatyną E. Białko CD79b jest wysoce swoiste i ulega ekspresji w większości podtypów chłoniaków nieziarniczych B-komórkowych, co czyni go celem dla opracowania nowych terapii.

···
28.01.2019 / dr M. Długosz-Danecka / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 60th ASH Annual Meeting 2018 (brentuksymab vedotin w leczeniu chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych)

W dniach 1-4 grudnia 2018, w San Diego, odbyła się 60 jubileuszowa konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH 2018), podczas której podsumowano miejsce brentuksymabu vedotin w leczeniu chłoniaka Hodgkina oraz T-komórkowych chłoniaków nieziarniczych CD30+.

···
8.01.2019 / dr E. Paszkiewicz-Kozik / Aktualności

Zastosowanie brentuksymabu vedotin u chorych na nawrotowego chłoniaka Hodgkina niekwalifikujących się do chemioterapii wielolekowej i autotransplantacji komórek macierzystych krwi obwodowej – omówienie wyników wieloośrodkowego badania IV fazy

Brentuksymab vedotin (BV) jest przeciwciałem antyCD30 skoniugowanym z auristatyną E, lekiem powodującym niszczenie rusztowania mikrotubuli  w jądrze komórkowym. FDA (US Food and Drug Administration) oraz EMEA (Europejska Agencja leków) dopuściły BV do stosowania u dorosłych chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina (HL) po autotransplantacji komórek macierzystych krwi obwodowej (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia [pełna lista rejestracyjna: 1,2].

···
7.01.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność leczenia ibrutynibem w FL

Ibrutynib, inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ma udowodnioną skuteczność w nowotworach złośliwych z limfocytów B. W międzynarodowym badaniu DAWN oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ibrutynibu w monoterapii chorych na nawrotowego/opornego chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL).

···
5.01.2019 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Analiza bezpieczeństwa ibrutynibu w PBL/SLL i MCL

Skuteczność i bezpieczeństwo ibrutynibu zostało udowodnione w wielu badaniach wśród chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową/chłoniaka z małych limfocytów (ang. small lymphocytic lymphoma, SLL) (PBL/SLL) i chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL). Ten pierwszy w swojej klasie inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona wszedł do standardu leczenia chorych na PBL i MCL.

···
27.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Konsolidacja alloHSCT po ibrutynibie u chorych na PBL i MCL

Ibrutynib wszedł do standardu leczenia chorych na oporną/nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i opornego/nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL), jednak w tej grupie pacjentów nie daje on całkowitego wyleczenia. Chorzy na PBL lub MCL, u których dochodzi do nawrotu po ibrutynibie, mają złe rokowania. Niezbędne są więc kolejne terapie farmakologiczne lub immunoterapia komórkowa przez allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT).

···
8.12.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia wenetoklaksu z immunochemioterapią R-ICE w nawrotowych chłoniakach rozlanych z dużych komórek B – wyniki badania fazy 1

W leczeniu nawrotu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) stosuje się chemioterapię z wykorzystaniem związków opartych na platynie oraz konsolidację przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych (ASCT), jednak w przybliżeniu wyłącznie około 50% pacjentów odnosi korzyść z takiego postępowania. Z uwagi na nadekspresję białka Bcl-2 w blisko 30% przypadków DLBCL, skojarzenie wenetoklaksu (antagonista Bcl-2) z immunochemioterapią może potencjalnie poprawić wyniki leczenia. Na konferencji ASH 2018 dr Paolo Caimi (abstrakt nr 397) przedstawił wyniki badania fazy 1 analizującego skuteczność oraz bezpieczeństwo dodania wenetoklaksu do immunochemioterapii R-ICE (rytuksymab, ifosfamid, karboplatyna, etopozyd) – VICER.

···
15.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność niwolumabu w nawrotowym/opornym cHL – wyniki przedłużonej obserwacji badania CheckMate 205

Zmiany genetyczne powodujące nadekspresję ligandów receptora programowej śmierci-1 (PD-1) są powszechne w klasycznym chłoniaku Hodgkina (ang. classic Hodgkin lymphoma, cHL). Niwolumab, inhibitor punktu kontrolnego PD-1, we wstępnych analizach jednej z trzech grup badania CheckMate 205 okazał się skutecznym w nawrotowym/opornym cHL po autologicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT).

···
14.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ibrutynib + rytuksymab może stanowić nowy standard leczenia chorych na makroglobulinemię Waldenströma

Monoterapia ibrutynibem jest skutecznym lekiem chorych na nawrotową makroglobulinemię Waldenströma (WM), rzadką postać chłoniaka z komórek B.

···
31.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zespół Sézary’ego, ziarniak grzybiasty - mogamulizumab nadzieją dla pacjentów chorych na dwie postaci chłoniaka nieziarniczego

Ziarniak grzybiasty oraz Zespół Sézary’ego to rzadkie i trudne do leczenia rodzaje chłoniaka nieziarniczego.

···
20.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Czy druga cząsteczka Selvity powtórzy sukces cząsteczki SEL24?

Drugi projekt firmy Selvita wkracza w fazę badań klinicznych. Czy badania nad SEL120 powtórzą sukces cząsteczki SEL24?

···
18.10.2018 / dr K. Bojarczuk / Aktualności

Badania genomiczne DLBCL sugerują wrażliwość komórek nowotworowych na nowe terapie celowane

Farmakologiczne zahamowanie sygnałów z receptora limfocytów B (BCR) jest obiecującą terapią wielu nowotworów układu chłonnego. Jednakże w przypadku chłoniaka z dużych rozlanych limfocytów B (DLBCL) dotychczasowe próby okazały się nieskuteczne.

···
5.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

YESCARTA® (AXICABTAGENE CILOLEUCEL) - nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu dorosłych pacjentów z dwoma typami agresywnych chłoniaków nieziarniczych

YESCARTA® - został zarejestrowany w europie do leczenia nawrotowego lub opornego na leczenie DLBCL i PMBCL po niepowodzeniu dwóch lub więcej schematów leczenia systemowego.

···
8.08.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzonej terapii ibrutynibem, lenalidomidem oraz rytuksymabem w leczeniu nawrotowych i opornych przypadków MCL – wyniki badania PHILEMON

W leczeniu nawrotu chłoniaka z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) stosuje się immunochemioterapię obejmującą niestosowane dotychczas cytostatyki w połączeniu z rytuksymabem.

···
23.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Zaucha: doniesienia na temat chłoniaka Hodgkina na 23. Kongresie EHA

Profesor Jan Maciej Zaucha (Gdański Uniwersytet Medyczny) z 23. Kongresu EHA w Sztokholmie podsumowuje najważniejsze informacje dotyczące chłoniaka Hodgkina.

···
1 2 3 4 5 6 ... 12 starsze
kodowanie: projekt: