Chłoniaki - aktualności

23.08.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ryzyko nawrotu NHL do OUN po terapii EPOCH-R

Nawrót chłoniaka niehodgkinowskiego (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem wiążącym się ze złym rokowaniem dla chorego. Coraz częściej w leczeniu pierwszego rzutu chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) stosowany jest schemat EPOCH-R (etopozyd, prednizon, winkrystyna, cyklofosfamid, doksorubicyna i rytuksymab)). Niewiele jest jednak danych dotyczących nawrotu DLBCBL do OUN oraz czynników ryzyka tego powikłania.

···
14.08.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyższe ryzyko transformacji histologicznej chłoniaka grudkowego po radioimmunoterapii

Transformacja histologiczna (HT) chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL) do ostrych chłoniaków wciąż stanowi poważny problem w klinicznej praktyce. Nie istnieją dane dotyczące częstości HT wywołanej radioimmunoterapią, stąd przeprowadzono analizę ryzyka HT u chorych na FL po podaniu ibritumomabu tiuksetan znakowanego radioizotopem [90Y].

···
4.08.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Jak stosować rytuksymab w terapii podtrzymującej chłoniaka grudkowego – porównanie schematów długo- i krótkoterminowych

Znany jest fakt, że rytuksymab w terapii podtrzymującej chorych na chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL) wydłuża czas wolny od progresji (ang. progression-free survival, PFS). Jednakże optymalny czas leczenia podtrzymującego wciąż nie został ustalony.

···
1.08.2017 / dr M. Morawska / Aktualności

Dr Morawska: najważniejsze doniesienia z sesji poświęconej chłoniakom agresywnym

Dr Marta Morawska z Oddziału Hematologii Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej omawia badania porównujące skuteczność i bezpieczeństwo podskórnej postaci Mabthera w porównaniu do dotychczas stosowanej postaci dożylnej.

···
10.07.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: indolentne limfoproliferacje - badanie GALLIUM

Profesor Iwona Hus przedstawia wyniki randomizowanego badania III fazy GALLIUM, które porównywało immunochemioterapię połączoną z obinutuzumabem z immunochemioterapią z rituksymabem u chorych na chłoniaka grudkowego w leczeniu I linii.

···
5.07.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Zapasy leku DepoCyte ® wyczerpane

Zapasy leku DepoCyte ® do końca czerwca 2017 roku przestały być dostępne w całej Europie. Na obecną chwilę firma Mundipharma Polska producent leku, nie jest w stanie dostarczyć nowych partii preparatu.

···
26.06.2017 / prof. J. Hołowiecki / Aktualności

Rosnące znaczenie przeszczepiania alogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina w erze dostępności skoniugowanego przeciwciała monoklonalnego brentuksymab vedotin

Publikacja zespołu z University of Minnesota Medical Center zamieszczona w Bone Marrow Transplantation (Hegerova L. wsp, 2017) dotyczy jednego z ważniejszych problemów współczesnej onkohematologii jakim jest leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina (R/R-HL).

···
25.06.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jurczak: czy czerwiec to miesiąc przełomów w leczeniu chłoniaków?

Prof. Wojciech Jurczak o najnowszych doniesieniach dotyczących leczenia chłoniaków.

···
12.06.2017 / prof. W. Jurczak / Aktualności

TGR 1202, nowy inhibitor kinazy IP3

Leki blokujące przekazywanie sygnału z receptora limfocyta B stały się niekwestionowanym standardem w leczeniu nawrotowych / opornych chłoniaków. Choć mija 5 lat od czasu ich rejestracji, nadal są dostępne w Polsce jedynie dla chorych biorących udział w badaniach klinicznych.

 

 

 

···
8.05.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jan Walewski: Doświadczenia własne z zastosowaniem brentuksymabu vedotin

Zapraszamy do zapoznania się wykładem prof. Jana Walewskiego dotyczącego zaleceń w chłoniaku Hodgkina, prezentowanym podczas Konferencji "Hematologia Praktyczna" w Warszawie oraz do wypowiedzi przedstawiającej opinie Pana Profesora, dotyczącej doświadczeń własnych z  brentuksymabem vedotin.

···
4.05.2017 / Newseria Biznes / Aktualności

Polacy chorzy na raka mają nawet o połowę mniejszy dostęp do nowoczesnych terapii niż mieszkańcy Europy Zachodniej

Polacy chorzy na raka mają nawet o połowę mniejszy dostęp do nowoczesnych terapii niż mieszkańcy Europy Zachodniej

···
4.05.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wypowiedzi polskich ekspertów dotyczące doświadczeń własnych z brentuksymabem vedotin

Prof. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prof. Tomasz Wróbel z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przedstawiają opinie dotyczące własnych doświadczeń z  brentuksymabem vedotin.

···
3.05.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność pembrolizumabu u chorych na chłoniaka Hodgkina w nawrocie po brentuksymabie vedotin

W klasycznym chłoniaku Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) często obserwuje się zmiany genetyczne prowadzące do nadekspresji ligandów receptora programowanej śmierci komórki (ang. programmed death-1, PD-1), co wskazuje na możliwość zastosowania terapeutycznej blokady szlaku PD-1.

···
24.04.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Chłoniak Hodgkina: ABVD vs. BEACOPP w stadium III-IV

Badanie III fazy, którego wstępne wyniki zostały opublikowane w Journal of Clinical Oncology, zaprojektowane zostało w celu porównania dwóch schematów chemioterapii stosowanych u chorych na chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) w stadium III-IV.

···
19.04.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

CNS-IPI - nowy międzynarodowy model oceny ryzyka nawrotu DLBCL do OUN

Celem niemiecko-kanadyjskiej grupy badawczej było opracowanie i walidacja indeksu ryzyka nawrotu do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wśród chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL).

···
18.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Opdivo - wyniki skuteczności u pacjentów z nawrotowym/opornym klasycznym chłoniakiem Hodgkina

Prof. Krzysztof Warzocha przedstawia wyniki skuteczności Opdivo u pacjentów z nawrotowym/opornym klasycznym chłoniakiem Hodgkina.

···
12.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Borchmann: Doświadczenia własne dotyczące zastosowania brentuksymabu vedotin

Prof. Peter Borchmann z Uniwersytetu w Kolonii przedstawił własne doświadczenia i opinie dotyczące zastosowania brentuksymabu vedotin w leczeniu opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina. Profesor w trakcie udzielonego portalowi Hematoonkologia.pl wywiadu skoncentrował się na chorych z nawrotem choroby po wysokodawkowej chemioterapii z następową autotransplantacją komórek hematopoetycznych. W opinii Profesora brentuksymab vedotin powinien być stosowany u chorych odpowiadających na leczenie przez ok. 1 rok. Lek w takim schemacie stosowania jest bezpieczny i jedynym istotnym działaniem niepożądanym obserwowanym w klinice prof. Borchmanna jest neuropatia obwodowa. Jednocześnie prof. Borchmann przedstawił swoją opinię na temat roli allotransplantacji w terapii chłoniaka Hodgkina z uwzględnieniem roli brentuksymabu vedotin jako pomostu do transplantacji.

···
5.04.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Schemat bendamustyna, gemcytabina i winorelbina u chorych na nawrotowego/opornego chłoniaka Hodgkina

W czasopiśmie Journal of Clinical Oncology przedstawione zostały końcowe wyniki wieloośrodkowego, otwartego badania II fazy, w którym oceniano połączenie bendamustyny, gemcytabiny i winorelbiny (BeGEV) w terapii indukcyjnej podawanej przed autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) chorym na nawrotowego lub opornego chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL).

···
30.03.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

30-miesięczny odsetek CR zamiast PFS jako punkt końcowy badań w chłoniaku grudkowym

Chłoniak grudkowy (ang. follicular lymphoma, FL) jest indolentnym nowotworem, przeciwko któremu dostępnych jest wiele skutecznych opcji terapeutycznych, rzadko jednak prowadzących do wyleczenia.

···
21.03.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ryzyko nawrotu DLBCL ograniczonych postaci choroby

Użyteczność terapii multimodalnej chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) została udowodniona w badaniu Southwest Oncology Group (SWOG) S8736, w którym 3 cykle CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i prednizon) oraz radioterapia (CHOP3RT) dały poprawę 5-letniego czasu wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS) oraz całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS) w porównaniu do 8 cykli CHOP (CHOP8).

···
1 2 3 4 5 6 ... 10 starsze
kodowanie: projekt: