Chłoniaki - aktualności

7.12.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Immunochemioterapia oparta na obinutuzumabie w porównaniu do rytuksymabu. Wyniki badania GALLIUM

Wprowadzenie do leczenia chorób limfoproliferacyjnych rytuksymabu, przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD20, zdecydowanie poprawiło rokowanie pacjentów z chłoniakami B-komórkowymi. Obinutuzumab jest przeciwciałem anty-CD20 drugiej generacji. W wyniku modyfikacji jego struktury, lek ten cechuje wyższa cytotoksyczność zależna od aktywacji komórek układu odpornościowego (głównie limfocytów NK) oraz większy bezpośredni efekt proapototyczny w stosunku do komórek chłoniaka w porównaniu do przeciwciał pierwszej generacji (rytuksymab, ofatumumab).

···
29.11.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Stosowanie rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z chłoniakiem. Wyniki randomizowanego badania LyMa

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) uznawany jest za chorobę nieuleczalną. Pomimo dobrych odpowiedzi na immunochemioterapię połączoną z konsolidacją autoprzeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT, autologous hemotopoeitic stem cell transplantation) u większości chorych dochodzi do wznowy choroby. Jedną z potencjalnych opcji terapeutycznych jest kontrola rezydualnych komórek MCL z wykorzystaniem leczenia podtrzymującego.

···
8.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Eksperci: nowe terapie w leczeniu nowotworów krwi

Przedstawiamy reportaż nagrany podczas XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Prof. Sebastian Giebel opowiada o immunoteriapii z zastosowaniem leku Opdivo, stosowanego w leczeniu chorych na chłoniaka Hodgkina. Terapia, która już wkrótce powinna być dostępna w Polsce, wskazana jest dla pacjentów opornych na chemioterapię. Natomiast prof. Tomasz Sacha przypomina wystąpienie Prof. Saglio, które dotyczyło raportu zarządzania działaniami niepożądanymi. Opowiada również o bardzo skutecznym w leczeniu pacjentów opornych na inhibotor pierwszej generacji dazatynibie, dostępnym w praktyce lakrskiej od wielu lat.

 

···
10.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozmowa Prof. Iwony Hus z Prof. Antonem Hagenbeek: najnowsze terapie w leczeniu chłoniaka

Prof. Iwona Hus przeprowadziła wywiad z prof. Antonem Hagenbeekiem z Katedry Hematologii na Uniwersytecie w Amsterdamie na temat dynamicznego rozwoju w terapiach lekowych stosowanych w leczeniu pacjentów cierpiących na chłoniaka. 

···
9.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ryzyko nawrotu NHL do OUN po terapii EPOCH-R

Nawrót chłoniaka niehodgkinowskiego (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem wiążącym się ze złym rokowaniem dla chorego.

···
23.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jan Walewski: postępy w leczeniu chłoniaka grudkowego

Profesor Jan Walewski przedstawia jakie postępy dokonały się w terapii chłoniaka grudkowego. Opowiada o standardowych metodach leczenia tej choroby jak i o najnowszych eksperymentalnych programach badawczych dostępnych dla chorych. Jest to nadzieja dla pacjentów, u których nawrót chłoniaka grudkowego następuję w okresie 2 lat od zastosowania terapii lekowej.

···
13.09.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Wybór leczenia konsolidującego na DLBCL w oparciu o wynik badania PET

Intensywna indukcja i konsolidacja up-front wraz z autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) w leczeniu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) wciąż budzi kontrowersje.

···
11.09.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność i toksyczność biosymilarów rytuksymabu – GP2013 i CT-P10

Wprowadzanie leków biopodobnych może zwiększyć dostępność do skutecznych i ratujących życie terapii, ograniczając przy tym koszty terapii. W ostatni czasie ze względu na utratę patentu przez rytuksymab podsumowano dwa istotne badania rejestracyjne dla leków biopodobnych dla rytuksymabu.

···
5.09.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Obiecująca efektywność immunoterapii w leczeniu chłoniaka Hodgkina - wyniki badań polskich naukowców

Klasyczny chłoniak Hodgkina (kcH) jest nowotworem wywodzącym się z limfocytów B, na który w krajach zachodnich corocznie zapada około 20 tys. chorych, przede wszystkim osób młodych.

···
30.08.2017 / prof. J. M. Zaucha / Edukacja - chłoniaki

Zastosowanie brentuksymabu vedotinu w leczeniu opornej klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina

W pracy omówiono wyniki leczenia brentuksymabem vedotin u chorej z wczesnym nawrotem chłoniaka Hodgkina po leczeniu programem BEACOPP eskalowany. Przedstawiono mechanizm działania leku, jego objawy niepożądane oraz miejsce w leczeniu nawrotowych/opornych postaci HL.

···
23.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Ryzyko nawrotu NHL do OUN po terapii EPOCH-R

Nawrót chłoniaka niehodgkinowskiego (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem wiążącym się ze złym rokowaniem dla chorego. Coraz częściej w leczeniu pierwszego rzutu chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) stosowany jest schemat EPOCH-R (etopozyd, prednizon, winkrystyna, cyklofosfamid, doksorubicyna i rytuksymab)). Niewiele jest jednak danych dotyczących nawrotu DLBCBL do OUN oraz czynników ryzyka tego powikłania.

···
14.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Wyższe ryzyko transformacji histologicznej chłoniaka grudkowego po radioimmunoterapii

Transformacja histologiczna (HT) chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL) do ostrych chłoniaków wciąż stanowi poważny problem w klinicznej praktyce. Nie istnieją dane dotyczące częstości HT wywołanej radioimmunoterapią, stąd przeprowadzono analizę ryzyka HT u chorych na FL po podaniu ibritumomabu tiuksetan znakowanego radioizotopem [90Y].

···
4.08.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Jak stosować rytuksymab w terapii podtrzymującej chłoniaka grudkowego – porównanie schematów długo- i krótkoterminowych

Znany jest fakt, że rytuksymab w terapii podtrzymującej chorych na chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL) wydłuża czas wolny od progresji (ang. progression-free survival, PFS). Jednakże optymalny czas leczenia podtrzymującego wciąż nie został ustalony.

···
1.08.2017 / dr M. Morawska / Edukacja - chłoniaki

Dr Morawska: najważniejsze doniesienia z sesji poświęconej chłoniakom agresywnym

Dr Marta Morawska z Oddziału Hematologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej omawia badania porównujące skuteczność i bezpieczeństwo podskórnej postaci Mabthera w porównaniu do dotychczas stosowanej postaci dożylnej.

···
10.07.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Prof. Iwona Hus: indolentne limfoproliferacje - badanie GALLIUM

Profesor Iwona Hus przedstawia wyniki randomizowanego badania III fazy GALLIUM, które porównywało immunochemioterapię połączoną z obinutuzumabem z immunochemioterapią z rituksymabem u chorych na chłoniaka grudkowego w leczeniu I linii.

···
5.07.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Zapasy leku DepoCyte ® wyczerpane

Zapasy leku DepoCyte® do końca czerwca 2017 roku przestały być dostępne w całej Europie. Na obecną chwilę firma Mundipharma Polska producent leku, nie jest w stanie dostarczyć nowych partii preparatu.

···
26.06.2017 / prof. J. Hołowiecki / Edukacja - chłoniaki

Rosnące znaczenie przeszczepiania alogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina w erze dostępności skoniugowanego przeciwciała monoklonalnego brentuksymab vedotin

Publikacja zespołu z University of Minnesota Medical Center zamieszczona w Bone Marrow Transplantation (Hegerova L. wsp, 2017) dotyczy jednego z ważniejszych problemów współczesnej onkohematologii jakim jest leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina (R/R-HL).

···
25.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Prof. Jurczak: czy czerwiec to miesiąc przełomów w leczeniu chłoniaków?

Prof. Wojciech Jurczak o najnowszych doniesieniach dotyczących leczenia chłoniaków.

···
12.06.2017 / prof. W. Jurczak / Edukacja - chłoniaki

TGR 1202, nowy inhibitor kinazy IP3

Leki blokujące przekazywanie sygnału z receptora limfocytu B stały się niekwestionowanym standardem w leczeniu nawrotowych / opornych chłoniaków. Choć mija 5 lat od czasu ich rejestracji, nadal są dostępne w Polsce jedynie dla chorych biorących udział w badaniach klinicznych.

 

 

 

···
8.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Prof. Jan Walewski: Doświadczenia własne z zastosowaniem brentuksymabu vedotin

Zapraszamy do zapoznania się wykładem prof. Jana Walewskiego dotyczącego zaleceń w chłoniaku Hodgkina, prezentowanym podczas Konferencji „Hematologia Praktyczna” w Warszawie oraz do wypowiedzi przedstawiającej opinie Pana Profesora, dotyczącej doświadczeń własnych z brentuksymabem vedotin.

···
1 2 3 4 5 6 ... 11 starsze
kodowanie: projekt: