Zespoły mielodysplastyczne - aktualności

28.03.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Ostre białaczki i zespoły mielodysplastyczne

Profesor Piotr Rzepecki przedstawia najciekawsze doniesienia z 59. Spotkania American Society of Hematology dotyczące przeszczepów w leczeniu ostrych białaczek i zespołów mielodysplastycznych.

···
13.10.2017 / dr K.Mądry / Aktualności

Wpływ profilaktyki przeciwinfekcyjnej na śmiertelność i ryzyko wystąpienia infekcji u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ostrą białaczkę szpikową leczonych azacytydyną

W najnowszym numerze Annals of Hematology przedstawiono wyniki retrospektywnego, jednoośrodkowego badania oceniającego ryzyko wystąpienia infekcji i śmiertelność u chorych leczonych lub nie profilaktycznie przeciwinfekcyjnie, u których stosowano azacytydynę. Do badania włączono 67 chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka wg IPSS lub ostrą białaczkę szpikową leczonych azacytydyną w Szpitalu Uniwersyteckim Asturias w Hiszpanii w latach 2007-2016. Do roku 2012 u chorych z liczbą neutrofili < 0,5 G/l stosowano profilaktycznie ciprofloxacynę oraz jeden z leków przeciwgrzybicznych: worykonazol, pozakonazol lub itrakonazol. Od 2013 nie stosowano leczenia profilaktycznego.

···
6.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Charakterystyka kliniczna i odpowiedź na lenalidomid w różnych grupach wiekowych MDS z del(5q)

Od momentu wprowadzenia lenalidomidu grupa chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z obecnością del(5q) stała się obiektem wielu badań. Nie przeanalizowano jednak wpływu wieku na odpowiedź na lenalidomid oraz kliniczną charakterystykę chorych.

···
16.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Jak leczyć MDS niskiego ryzyka bez del(5q) po niepowodzeniu ESA?

Większość chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z niedokrwistością, bez obecności del(5q) leczonych jest czynnikami stymulującymi erytropoezę (ang. erythropoiesis-stimulating agents, ESA), z odpowiedzią ok. 50%. W niektórych krajach po niepowodzeniu terapii ESA mogą być stosowane m.in. środki hipometylujące (HMA), lenalidomid (LEN) oraz leczenie eksperymentalne, ale ich wpływ na progresję choroby i całkowite przeżycie (ang. overall survival, OS) nie zostały ustalone.

···
7.07.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Predykcyjne znaczenie mutacji molekularnych u chorych na MDS po alloHSCT

Mutacje genetyczne leżą u podłoża zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) i ściśle wiążą się z klinicznym fenotypem chorego. Dlatego też mutacje te mogą być przydatne w ocenie ryzyka u chorych po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT).

···
30.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Joanna Góra-Tybor: immunologia MDS i zastosowanie immunoterapii

22. Kongres Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego, Madryt 2017: immunologia zespołów mielodysplastycznych i zastosowanie immunoterapii (immunosupresja).

···
12.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Relacja cyfrowa z VII Ogólnopolskich Warsztatów MDS dostępna!

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami prezentowanymi podczas VII Ogólnopolskich Warsztatów MDS, które odbyły się w dniach 09-10 marca 2017 roku.

···
10.04.2017 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych u chorych na MDS i CMML - rekomendacje panelu ekspertów

W marcowym numerze Blood zaprezentowano rekomendacje międzynarodowego panelu ekspertów odnośnie allotransplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na zespoły mielodyspastyczne (MDS) i przewlekłą białaczkę mielomonocytową (CMML).

···
23.03.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Zastosowanie globuliny antytymocytarnej może poprawiać rokowanie w allogenicznych przeszczepach komórek szpiku kostnego od dawców niespokrewnionych w leczeniu MDS

Liczne doniesienia wskazują, że zastosowanie leków hipometylujących w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (MDS) istotnie poprawia rokowanie pacjentów, jednak z czasem nieuchronnie dochodzi do utraty odpowiedzi na stosowane terapeutyki.

···
15.03.2017 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zakażenia u chorych na MDS lub AML leczonych azacytydyną

W lutowym numerze Leukemia and Lymphoma przedstawiono wyniki jedoośrodkowego badania badaczy z Melbourne. Do badania włączono 68 chorych leczonych azacytydyną w latach 2002-2013 w Peter MacCallum Cancer Center z powodu zespołów mielodysplastycznych (MDS) lub ostrych białaczek szpikowych (AML).

···
10.03.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Obecność mutacji TP53 a leczenie decytabiną w OBSz i MDS

Wartość predykcyjna molekularnych markerów odpowiedzi chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) lub zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) na leczenie decytabiną nie została jednoznacznie określona.

···
20.02.2017 / dr K. Mądry / Aktualności

Postępy w leczeniu chorych na zespoły mielodysplastyczne non-del(5q) niższego ryzyka

W najnowszym wydaniu Leukemia Research przedstawiono najnowsze osiągnięcia w leczeniu chorych na zespoły mielodysplastyczne non-del(5q) niższego ryzyka.

···
7.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

VII Ogólnopolskie Warszaty MDS I 09-10.03.2017, Warszawa

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskich Warsztatach MDS, które odbędą się w dniach 09-10 marca 2017 roku.

···
1.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zespoły mielodysplastyczne - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

Profesor Lidia Gill z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mówi o postępach w diagnostyce i leczeniu tej bardzo heterogenicznej grupy chorób. Główne pola to diagnostyka na poziomie molekularnym pozwalająca na ocenę ryzyka i przewidzenie odpowiedzi na leczenie, oraz leczenie celowane w różnych grupach ryzyka.

···
3.01.2017 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Nowe leki u chorych na zespoły mielodysplastyczne - doniesienia z ASH 2016

Na ostatniej konferencji ASH przedstawiono wyniki badań z dwoma obiecującymi lekami u chorych na MDS/CMML: guadecytabina i luspatercept.

···
12.12.2016 / dr Krzysztof Mądry / Aktualności

Randomizowane badanie fazy II porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia glasdegib i niskich dawek cytarabiny w porównaniu z monoterapią cytarabiny u chorych na OBSZ i MDS nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii

Na ostatniej konferencji ASH 2016 w San Diego przedstawiono wyniki badania randomizowanego fazy II porównującego stosowanie w monoterapii  malych dawek cytarabine z leczeniem skojarzonym cytarabiny i leku glasdegib u chorych dotychczas nieleczonych z powodu ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii. Glasdegib jest inhibitorem ścieżki sygnałowej hedgehog. Ścieżka sygnałowa hedgehog jest nieprawidłowo aktywowana u chorych na OBSZ i MDS prowadząc do nasilonej proliferacji komórek białaczkowych. Glasdegib hamuje wzrost i rozwój komórek białaczkowych i działa synergistycznie z cytostatkami.

···
7.11.2016 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Niskie dawki clofarabiny w skojarzeniu z cytarabiną u chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka z niepowodzeniem po lekach hypometylujących - wyniki badania fazy 2

Do badania włączono 70 chorych na zespół mielodysplastyczny RAEB i RAEBt z grup ryzyka pośrednio-niskiego, pośrednio-wysokiego i wysokiego wg IPSS, u których stwierdzono brak powodzenia po leczeniu lekami hypometylującymi. Brak powodzenia (HMA failure) definiowano jako utratę odpowiedzi, bądź progresję, bądź brak odpowiedzi na leczenie.

···
14.10.2016 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Leczenie chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka po niepowodzeniu leczenia lekami hypometylującymi

Mediana przeżycia u chorych po niepowodzeniu lekami hypometylującymi jest bardzo niska i wynosi 4-6 miesięcy. Lepsze wyniki uzyskują chorzy kierowani do allo HSCT (19,5 miesiąca) lub kwalifikowani do badań klinicznych (13,2 miesiąca).

···
31.08.2016 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wysoki odsetek odpowiedzi na leczenie skojarzone z wykorzystaniem azacytydyny i lenalidomidu u chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka- wyniki badania wg protokołu ViLen-01

Odsetek odpowiedzi (ORR) na leczenie azacytydyną u chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka wynosi 44%, całkowitych remisji 14% a czas trwania odpowiedzi 2 lata. W ostatnich latach w kilku badaniach stosowano leczenia skojarzone azacytydyna + lenalidomid u chorych na MDS wyższego uzyskując ORR 25-72% i stosunkowo krótki czas przeżycia- 12 miesięcy, częściowo wynikający z dużej toksyczności.

···
14.07.2016 / dr Krzysztof Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wyniki badania II fazy stosowania talidomidu i azacytydyny u chorych na zespół mielodysplastyczny, przewlekłą białaczkę mielomonocytową i ostrą białaczkę szpikową z niskim odsetkiem blastów (30%)

Opublikowano wyniki australijskiego, wieloośrodkowego badania I/II fazy oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania skojarzonego azacytydyny i talidomidu u chorych na zespoł mielodysplastyczny (MDS), przewlekłą białaczkę mielomonocytową (CMML) lub ostrą białaczkę szpikową (AML).

···
1 2 3 4 5 6 ... 8 starsze
kodowanie: projekt: