Zespoły mielodysplastyczne - aktualności

13.05.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Jak leczę MDS niskiego ryzyka - prof. Dwilewicz-Trojaczek

Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawski Uniwersytet Medyczny) odpowiada na pytanie jak obecnie leczy pacjentów z MDS niskiego ryzyka, jakie są problemy w diagnostyce i terapii tej choroby oraz jak sobie radzić z występującą niedokrwistością.

···
15.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Esther Oliva: lenalidomid w leczeniu chorych z MDS niskiego ryzyka z del(5q)

Wypowiedź pani dr Esther Olivy podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA na temat stosowania lenalidomidu u chorych z zespołem mielodysplastycznym niskiego ryzyka z del(5q).

···
19.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ leczenia ESA na przeżycie chorych na MDS niskiego i pośredniego ryzyka

Eksperci w swoich rekomendacjach zalecają stosowanie środków stymulujących erytropoezę (ang. erythropoiesis stimulating agents, ESA) w terapii chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) będących w grupie niskiego ryzyka.

···
3.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność azacytydyny jest niezależna od markerów molekularnych, klinicznych i cytogenetycznych

Azacytydyna jest pierwszym lekiem wydłużającym przeżycie chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS). Jednak tylko połowa pacjentów odpowiada na ten terapeutyk i niemal u wszystkich ostatecznie dochodzi do nawrotu.

···
2.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyzwania w Hematologii MDS-MPN 2018

W dniach 7- 8 września w Krakowie odbyła się pierwsza edycja sympozjum „Wyzwania w Hematologii MDS - MPN”.

···
27.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Valeria Santini gościem konferencji "Wyzwania w Hematologii MDS-MPN"

Wybitna specjalistka w dziedzinie zespołów mielodysplastycznych będzie gościem konferencji "Wyzwania w Hematologii MDS-MPN", która odbędzie się w Krakowie w dniach 7-8 września 2018 r.

···
22.06.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Przeszczepienie alogenicznych komórek krwiotwórczych u pacjentów z MDS i del(5q)

Delecja 5q (del [5q]) jest najczęstszą nieprawidłowością cytogenetyczną obserwowaną u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym (MDS) występującym ‘de novo’ i związana jest z korzystnym rokowaniem.

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Esther Oliva: leczenie zespołów mielodysplastycznych niskiego ryzyka (LR-MDS)

Prof. Esther Oliva w rozmowie z prof. Lidią Gil.

···
13.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność danazolu w I linii leczenia chorych na zespoły mielodysplastyczne

Obecnie allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) stanowi jedyną opcję dającą nadzieję na wyleczenie chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) z odsetkiem wyleczeń rzędu 30-50%. Jednak tylko < 5% chorych jest optymalnymi kandydatami do tej opcji.

···
24.05.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Bezpieczeństwo lenalidomidu w terapii chorych na MDS niskiego ryzyka bez del(5q)

Profil bezpieczeństwa lenalidomidu, stosowanego u chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z del(5q), jest dobrze znany. Mniej jest z kolei informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku w terapii chorych nieposiadających del(5q).

···
28.03.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Ostre białaczki i zespoły mielodysplastyczne

Profesor Piotr Rzepecki przedstawia najciekawsze doniesienia z 59. Spotkania American Society of Hematology dotyczące przeszczepów w leczeniu ostrych białaczek i zespołów mielodysplastycznych.

···
13.10.2017 / dr K.Mądry / Aktualności

Wpływ profilaktyki przeciwinfekcyjnej na śmiertelność i ryzyko wystąpienia infekcji u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ostrą białaczkę szpikową leczonych azacytydyną

W najnowszym numerze Annals of Hematology przedstawiono wyniki retrospektywnego, jednoośrodkowego badania oceniającego ryzyko wystąpienia infekcji i śmiertelność u chorych leczonych lub nie profilaktycznie przeciwinfekcyjnie, u których stosowano azacytydynę. Do badania włączono 67 chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka wg IPSS lub ostrą białaczkę szpikową leczonych azacytydyną w Szpitalu Uniwersyteckim Asturias w Hiszpanii w latach 2007-2016. Do roku 2012 u chorych z liczbą neutrofili < 0,5 G/l stosowano profilaktycznie ciprofloxacynę oraz jeden z leków przeciwgrzybicznych: worykonazol, pozakonazol lub itrakonazol. Od 2013 nie stosowano leczenia profilaktycznego.

···
6.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Charakterystyka kliniczna i odpowiedź na lenalidomid w różnych grupach wiekowych MDS z del(5q)

Od momentu wprowadzenia lenalidomidu grupa chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z obecnością del(5q) stała się obiektem wielu badań. Nie przeanalizowano jednak wpływu wieku na odpowiedź na lenalidomid oraz kliniczną charakterystykę chorych.

···
16.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Jak leczyć MDS niskiego ryzyka bez del(5q) po niepowodzeniu ESA?

Większość chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z niedokrwistością, bez obecności del(5q) leczonych jest czynnikami stymulującymi erytropoezę (ang. erythropoiesis-stimulating agents, ESA), z odpowiedzią ok. 50%. W niektórych krajach po niepowodzeniu terapii ESA mogą być stosowane m.in. środki hipometylujące (HMA), lenalidomid (LEN) oraz leczenie eksperymentalne, ale ich wpływ na progresję choroby i całkowite przeżycie (ang. overall survival, OS) nie zostały ustalone.

···
7.07.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Predykcyjne znaczenie mutacji molekularnych u chorych na MDS po alloHSCT

Mutacje genetyczne leżą u podłoża zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) i ściśle wiążą się z klinicznym fenotypem chorego. Dlatego też mutacje te mogą być przydatne w ocenie ryzyka u chorych po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT).

···
30.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Joanna Góra-Tybor: immunologia MDS i zastosowanie immunoterapii

22. Kongres Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego, Madryt 2017: immunologia zespołów mielodysplastycznych i zastosowanie immunoterapii (immunosupresja).

···
12.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Relacja cyfrowa z VII Ogólnopolskich Warsztatów MDS dostępna!

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami prezentowanymi podczas VII Ogólnopolskich Warsztatów MDS, które odbyły się w dniach 09-10 marca 2017 roku.

···
10.04.2017 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych u chorych na MDS i CMML - rekomendacje panelu ekspertów

W marcowym numerze Blood zaprezentowano rekomendacje międzynarodowego panelu ekspertów odnośnie allotransplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na zespoły mielodyspastyczne (MDS) i przewlekłą białaczkę mielomonocytową (CMML).

···
23.03.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Zastosowanie globuliny antytymocytarnej może poprawiać rokowanie w allogenicznych przeszczepach komórek szpiku kostnego od dawców niespokrewnionych w leczeniu MDS

Liczne doniesienia wskazują, że zastosowanie leków hipometylujących w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (MDS) istotnie poprawia rokowanie pacjentów, jednak z czasem nieuchronnie dochodzi do utraty odpowiedzi na stosowane terapeutyki.

···
15.03.2017 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zakażenia u chorych na MDS lub AML leczonych azacytydyną

W lutowym numerze Leukemia and Lymphoma przedstawiono wyniki jedoośrodkowego badania badaczy z Melbourne. Do badania włączono 68 chorych leczonych azacytydyną w latach 2002-2013 w Peter MacCallum Cancer Center z powodu zespołów mielodysplastycznych (MDS) lub ostrych białaczek szpikowych (AML).

···
1 2 3 4 5 6 ... 8 starsze
kodowanie: projekt: