Zespoły mielodysplastyczne - aktualności

6.08.2010 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Przyczyny śmierci pacjentów z niskiego ryzyka zespołami mielodysplastycznymi (LR-MDS)

Cancer w maju tego roku ukazało się interesujące opracowanie  z M.D. Anderson Cancer Center (MDACC) analizujące przyczyny śmierci pacjentów z niskiego ryzyka zespołami mielodysplastycznymi (LR-MDS).

 

Międzynarodowy System Prognostyczny (IPSS ) stanowi aktualnie podstawę do stratyfikacji pacjentów z zespołami mielodysplastycznym (MDS) do grupy niższego lub wyższego ryzyka.

IPSS pozwala m.in. szacować dla danego pacjenta ryzyko transformacji MDS do ostrej białaczki mieloblastycznej (AML) oraz  czas całkowitego przeżycia (OS).

···
12.07.2010 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Uniezależnienie od przetoczeń KKCZ w trakcie leczenie chelatorami żelaza u chorych na zespoły mielodysplastyczne

Badawi i wsp. w styczniowym numerze Advances in Hematology przedstawili opis przypadku pacjenta chorego na zespół mielodysplastyczny RCMD, który po wdrożeniu leczenia chelatorem żelaza deferasiroxem stał się niezależny od przetoczeń KKCZ.

···
9.07.2010 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Podsumowanie retrospektywnego badania dotyczące zastosowania azacytydyny w leczeniu zespołów mielodysplastycznych niższego ryzyka (LR-MDS)

W marcowym numerze Cancer 2010 ukazało się interesujące doniesienie Włoskiej Kooperacyjnej Grupy Badawczej Azacytydyny w Zespołach Mielodysplastycznych i Ostrych Białaczkach podsumowujący retrospektywne badanie dotyczące zastosowania azacytydyny w leczeniu zespołów mielodysplastycznych niższego ryzyka (LR-MDS).

···
5.07.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

FDA dopuściła pięciodniowy schemat dawkowania decytabiny w zastrzyku u chorych na zespoły mielodysplastyczne (MDS)

Firma Eisai Inc. na oficjalnej stronie podała, że FDA dopuściła pięciodniowy schemat dawkowania decytabiny w zastrzyku u chorych na zespoły mielodysplastyczne (MDS).

Nowa opcja dawkowania dla chorych ambulatoryjnych umożliwia chorym i lekarzom prowadzącym bardziej elastyczne dawkowanie ze zredukowanym czasem infuzji. Decytabina jest jedynym czynnikiem hypometylującym zatwierdzonym w pięciodniowej terapii

···
21.06.2010 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Standardy postępowania w zespołach mielodysplastycznych w Polsce

W numerze 1 bieżącego roku w Acta Haematologica Polonica grupa ekspertów polskich pod przewodnictwem prof. Jadwigi Dwilewicz-Trojaczek opublikowała po raz pierwszy zalecenia dotyczące diagnostyki, klasyfikacji i leczenia zespołów mielodysplastycznych w Polsce.

···
7.06.2010 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zastosowania darbopoetyny alfa w leczeniu niedokrwistości u wszystkich pacjentów z zespołem mielodysplastycznym.

Leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS) niższego ryzyka często nastręcza większych problemów niż leczenie bardziej zaawansowanych postaci, w przypadku których wybór leczenia przede wszystkim polega na wyborze między mniej lub bardziej agresywna chemioterapią, łącznie z alotransplantacją szpiku, a nowymi możliwościami zastosowania leków o innych mechanizmach działania. Tym bardziej interesujące i ważne są doniesienia podsumowujące niektóre aktualne możliwości lecznicze dotyczące tej grupy schorzeń.

···
25.05.2010 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Mycofenolat mofetilu w leczeniu chorych na zespoły mielodysplastyczne opornych na leczenie erytropoetyną

Stosowanie białek stymulujących erytropoezę jest obecnie standardowym postępowaniem w leczeniu chorych niskiego ryzyka (wg IPSS) MDS. Zgodnie z modelem predykcyjnym zaproponowanym przez Hellstrom-Lindberg największe prawdopodobieństwo odpowiedzi na erytropoetynę mają chorzy z niskim stężeniem endogennej erytropoetyny oraz z niewielkim zapotrzebowaniem na przetoczenia KKCZ.

···
5.05.2010 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Skojarzenie etanerceptu z azacytydyną wydłuża czas trwania odpowiedzi hematologicznej u chorych na zespoły mielodysplastyczne

Niewątpliwym przełomem w leczeniu zespołów mielodysplastycznych(MDS) było badanie AZA 001 opublikowane w Lancet Oncology w 2009r. Porównano w nim  azacytydynę z najlepszym leczeniem konwencjonalnym(CCR)(niskie dawki Ara C, intensywna chemioterapia lub najlepsze leczenie wspomagające) i wykazano, że azacytydyna wydłuża przeżycie chorych na zespoły mielodysplastyczne z 15 miesięcy (najlepsze leczenie konwencjonalne) do 24 miesięcy (azacytydyna).

···
5.05.2010 / dr hab B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wyniki badania porównującego stosowanie azacytydyny z niską dawką Ara-C u chorych na zespoły mielodysplastyczne wysokiego ryzyka

W lutym 2010 w British Journal of Haematology ukazał sie artykuł pod redakcją Pierre Fenaux, przedstawiający szczegółowe wyniki badania AZA-001. Badanie III fazy porównywało wyniki leczenia  azacytydyną  do wyników standardowego leczenia  z zastosowaniem niskich dawek arabinozydu cytozyny u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi  o wysokim stopniu ryzyka i nie kwalifikujących sie do intensywnej chemioterapii.

···
5.03.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Nowy lek w ostrych białaczkach i zespołach mielodysplastycznych

U chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) i ostrą białaczkę limfocytową (OBL) całkowite przeżycie i przeżycie wolne od zdarzeń jest nadal ograniczone pomimo wprowadzenia nowych schematów chemioterapii. Stosowanie analogów nukleozydów takich jak azacytydyna, decytabina i cytarabina u chorych na zespoły mielodysplastyczne (MDS) przynosi obiecujące wyniki. Jednak istnieje potrzeba poszukiwania nowych i skutecznych leków dla chorych na MDS z grupy wysokiego ryzyka, dla których średni czas przeżycia wynosi < 2 lat.

···
9.11.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Efekty terapii lenalidomidem na hematopoezę u chorych z zespołem mielodysplastycznym z delecją 5q

Lenalidomid poprawia erytropoezę u chorych na MDS z grupy niskiego lub średniego ryzyka charakteryzujących się delecją długiego ramienia chromosomu 5 [del(5q)]. Celem pracy było zbadanie efektu terapii lenalidomidem na zapasy i charakterystykę czynnościową komórek progenitorowych szpiku kostnego, komórek podścieliska szpiku oraz limfocytów krwi obwodowej u pacjentów z MDS z grupy niskiego lub średniego ryzyka z del(5q). W badaniu oceniano ilość oraz potencjał klonogenny progenitorowych komórek szpiku linii erytroidalnej, mieloidalnej oraz megakariocytowej.

···
22.10.2009 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Nieprawidłowości cytogenetyczne i molekularne w MDS

Klonalne aberracje chromosomalne wykrywa się u 40-70% pacjentów z pierwotnym MDS i u około 80-95% pacjentów z wtórnym MDS. Częstość występowania zaburzeń kariotypu zmienia się w zależności od podtypu MDS. W RARS stwierdza się je u 21% chorych, w RA u 32%, w RAEB u 45%, a w RAEB-t u 60% chorych. Rodzaj oraz liczba zmian cytogenetycznych również zależy od morfologicznego wariantu MDS, ale żadna z opisanych aberracji nie jest swoista dla określonego podtypu FAB. Średnio około 50% chorych z pierwotnym MDS ma tylko jedną nieprawidłowość cytogenetyczną.

···
nowsze 1 ... 3 4 5 6 7 8
kodowanie: projekt: