Zespoły mielodysplastyczne - aktualności

12.07.2010 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Uniezależnienie od przetoczeń KKCZ w trakcie leczenie chelatorami żelaza u chorych na zespoły mielodysplastyczne

Badawi i wsp. w styczniowym numerze Advances in Hematology przedstawili opis przypadku pacjenta chorego na zespół mielodysplastyczny RCMD, który po wdrożeniu leczenia chelatorem żelaza deferasiroxem stał się niezależny od przetoczeń KKCZ.

···
9.07.2010 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Podsumowanie retrospektywnego badania dotyczące zastosowania azacytydyny w leczeniu zespołów mielodysplastycznych niższego ryzyka (LR-MDS)

W marcowym numerze Cancer 2010 ukazało się interesujące doniesienie Włoskiej Kooperacyjnej Grupy Badawczej Azacytydyny w Zespołach Mielodysplastycznych i Ostrych Białaczkach podsumowujący retrospektywne badanie dotyczące zastosowania azacytydyny w leczeniu zespołów mielodysplastycznych niższego ryzyka (LR-MDS).

···
5.07.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

FDA dopuściła pięciodniowy schemat dawkowania decytabiny w zastrzyku u chorych na zespoły mielodysplastyczne (MDS)

Firma Eisai Inc. na oficjalnej stronie podała, że FDA dopuściła pięciodniowy schemat dawkowania decytabiny w zastrzyku u chorych na zespoły mielodysplastyczne (MDS).

Nowa opcja dawkowania dla chorych ambulatoryjnych umożliwia chorym i lekarzom prowadzącym bardziej elastyczne dawkowanie ze zredukowanym czasem infuzji. Decytabina jest jedynym czynnikiem hypometylującym zatwierdzonym w pięciodniowej terapii

···
21.06.2010 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Standardy postępowania w zespołach mielodysplastycznych w Polsce

W numerze 1 bieżącego roku w Acta Haematologica Polonica grupa ekspertów polskich pod przewodnictwem prof. Jadwigi Dwilewicz-Trojaczek opublikowała po raz pierwszy zalecenia dotyczące diagnostyki, klasyfikacji i leczenia zespołów mielodysplastycznych w Polsce.

···
7.06.2010 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zastosowania darbopoetyny alfa w leczeniu niedokrwistości u wszystkich pacjentów z zespołem mielodysplastycznym.

Leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS) niższego ryzyka często nastręcza większych problemów niż leczenie bardziej zaawansowanych postaci, w przypadku których wybór leczenia przede wszystkim polega na wyborze między mniej lub bardziej agresywna chemioterapią, łącznie z alotransplantacją szpiku, a nowymi możliwościami zastosowania leków o innych mechanizmach działania. Tym bardziej interesujące i ważne są doniesienia podsumowujące niektóre aktualne możliwości lecznicze dotyczące tej grupy schorzeń.

···
25.05.2010 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Mycofenolat mofetilu w leczeniu chorych na zespoły mielodysplastyczne opornych na leczenie erytropoetyną

Stosowanie białek stymulujących erytropoezę jest obecnie standardowym postępowaniem w leczeniu chorych niskiego ryzyka (wg IPSS) MDS. Zgodnie z modelem predykcyjnym zaproponowanym przez Hellstrom-Lindberg największe prawdopodobieństwo odpowiedzi na erytropoetynę mają chorzy z niskim stężeniem endogennej erytropoetyny oraz z niewielkim zapotrzebowaniem na przetoczenia KKCZ.

···
5.05.2010 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Skojarzenie etanerceptu z azacytydyną wydłuża czas trwania odpowiedzi hematologicznej u chorych na zespoły mielodysplastyczne

Niewątpliwym przełomem w leczeniu zespołów mielodysplastycznych(MDS) było badanie AZA 001 opublikowane w Lancet Oncology w 2009r. Porównano w nim  azacytydynę z najlepszym leczeniem konwencjonalnym(CCR)(niskie dawki Ara C, intensywna chemioterapia lub najlepsze leczenie wspomagające) i wykazano, że azacytydyna wydłuża przeżycie chorych na zespoły mielodysplastyczne z 15 miesięcy (najlepsze leczenie konwencjonalne) do 24 miesięcy (azacytydyna).

···
5.05.2010 / dr hab B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wyniki badania porównującego stosowanie azacytydyny z niską dawką Ara-C u chorych na zespoły mielodysplastyczne wysokiego ryzyka

W lutym 2010 w British Journal of Haematology ukazał sie artykuł pod redakcją Pierre Fenaux, przedstawiający szczegółowe wyniki badania AZA-001. Badanie III fazy porównywało wyniki leczenia  azacytydyną  do wyników standardowego leczenia  z zastosowaniem niskich dawek arabinozydu cytozyny u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi  o wysokim stopniu ryzyka i nie kwalifikujących sie do intensywnej chemioterapii.

···
5.03.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Nowy lek w ostrych białaczkach i zespołach mielodysplastycznych

U chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) i ostrą białaczkę limfocytową (OBL) całkowite przeżycie i przeżycie wolne od zdarzeń jest nadal ograniczone pomimo wprowadzenia nowych schematów chemioterapii. Stosowanie analogów nukleozydów takich jak azacytydyna, decytabina i cytarabina u chorych na zespoły mielodysplastyczne (MDS) przynosi obiecujące wyniki. Jednak istnieje potrzeba poszukiwania nowych i skutecznych leków dla chorych na MDS z grupy wysokiego ryzyka, dla których średni czas przeżycia wynosi < 2 lat.

···
9.11.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Efekty terapii lenalidomidem na hematopoezę u chorych z zespołem mielodysplastycznym z delecją 5q

Lenalidomid poprawia erytropoezę u chorych na MDS z grupy niskiego lub średniego ryzyka charakteryzujących się delecją długiego ramienia chromosomu 5 [del(5q)]. Celem pracy było zbadanie efektu terapii lenalidomidem na zapasy i charakterystykę czynnościową komórek progenitorowych szpiku kostnego, komórek podścieliska szpiku oraz limfocytów krwi obwodowej u pacjentów z MDS z grupy niskiego lub średniego ryzyka z del(5q). W badaniu oceniano ilość oraz potencjał klonogenny progenitorowych komórek szpiku linii erytroidalnej, mieloidalnej oraz megakariocytowej.

···
22.10.2009 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Nieprawidłowości cytogenetyczne i molekularne w MDS

Klonalne aberracje chromosomalne wykrywa się u 40-70% pacjentów z pierwotnym MDS i u około 80-95% pacjentów z wtórnym MDS. Częstość występowania zaburzeń kariotypu zmienia się w zależności od podtypu MDS. W RARS stwierdza się je u 21% chorych, w RA u 32%, w RAEB u 45%, a w RAEB-t u 60% chorych. Rodzaj oraz liczba zmian cytogenetycznych również zależy od morfologicznego wariantu MDS, ale żadna z opisanych aberracji nie jest swoista dla określonego podtypu FAB. Średnio około 50% chorych z pierwotnym MDS ma tylko jedną nieprawidłowość cytogenetyczną.

···
nowsze 1 ... 3 4 5 6 7 8
kodowanie: projekt: