Zespoły mielodysplastyczne - aktualności

16.03.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Ciężka neutropenia jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym u chorych na zespoły mielodysplastyczne niskiego ryzyka

Do Hiszpańskiego Rejestru MDS prowadzonego w latach 2000-2009 włączono 1109 pacjentów z indeksem niskim i pośrednio-niskim wg IPSS. Mediana liczby neutrofili w całej grupie wyniosła 2,4 G/L.

···
22.02.2012 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Jak ważna jest dokładność, profesjonalizm i krytycyzm w diagnostyce. Konsekwencje rozbieżności w morfologicznej ocenie zespołów mielodysplastycznych pomiędzy ośrodkami podstawowymi i referencyjnymi

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) będące grupą klonalnych zaburzeń komórki macierzystej z nieefektywną hematopoezą i obwodowymi cytopeniami mają bardzo zróżnicowany oraz morfologiczny, molekularny i kliniczny. Dokładne rozpoznanie jest niezbędne do oszacowania czasu przeżycia, ryzyka transformacji w ostrą białaczkę mieloblastyczną (AML) oraz wskazań do podjęcia leczenia.

···
21.02.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Stężenie wolnych łańcuchów immunoglobulin w surowicy jest niezależnym czynnikiem prognostycznym u pacjentów chorych na zespoły mielodysplastyczne

Badacze z ośrodka Mayo Clinic, Rochester badali u 74 chorych na zespoły mielodysplastyczne stężenie wolnych łańcuchów lekkich (FLC) w surowicy. Mediana wieku wynosiła 72 lata (44-89).

···
29.01.2012 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych w leczeniu zespołów mielodysplastycznych – opracowanie Richarda Champlina w imieniu sekcji MDS dla American Society for Blood and Marrow Trasplantation 2011

Zespoły mielodsyplastyczne (MDS) stanowią rodzinę klonalnych zaburzeń hematopoezy charakteryzującą się niewydolnością szpiku kostnego i zwiększonym ryzykiem transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML). Pomimo znacznego postępu w poznaniu patofizjologii oraz w leczeniu, MDS nadal pozostaję chorobą nieuleczalną standardową terapią.

···
18.01.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Skojarzenie azacytydyny i lenalidomidu u chorych na MDS podwyższonego ryzyka jest skuteczne i dobrze tolerowane

Na ostatniej konferencji ASH przedstawiono wyniki badania I/II fazy z zastosowaniem azacytydyny  w skojarzeniu z lenalidomidem u chorych na zespoły mielodysplastyczne pośrednio-wysokiego i wysokiego ryzyka wg IPSS (≥ 1,5 p). Do badania włączono 36 pacjentów, mediana wieku  wyniosła 68 lat (47-78).

···
19.12.2011 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Skuteczność i bezpieczeństwo deferasiroxu u chorych na MDS i AA u których stwierdza się przeładowanie żelazem

Na tegorocznej konferencji ASH zaprezentowano wyniki  badania oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania deferasiroxu u chorych na zespoły mielodysplastyczne i anemię aplastyczną. Deferasirox -lek doustny w dawce 20 mg/kg- stosowano u 102 pacjentów.

···
16.12.2011 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Ocena ryzyka w zespołach mielodysplastycznych i mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych - aby skuteczniej leczyć stale musimy doskonalić klasyfikacje i umiejętnie oceniać wartość szczegółowych czynników prognostycznych

Pierwszą klasyfikację zespołów mielodysplastycznych (MDS) opracowała w 1982 roku grupa francusko – amerykańsko-brytyjska (FAB). Kategoria FAB wyróżnia 5 podtypów MDS: oporną niedokrwistość (ang. refraktory anemia, RA), RA z obecnością pierścieniowatych sideroblastów (ring sideroblasts, RARS), RA z nadmiarem blastów (RAEB) oraz RAEB w okresie transformacji w ostrą białaczkę szpikową (RAEB-t) i wreszcie przewlekłą białaczkę mielomonocytową (CMML).

···
14.11.2011 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Azacytydyna w zapobieganiu nawrotu u chorych na MDS/AML po allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych

Badacze z Uniwersytetu w Dreźnie ocenili skuteczność azacytydyny u chorych na MDS, AML u których po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych stwierdzono wycofywanie się chimeryzmu dawcy.

···
14.11.2011 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Palenie papierosów zawsze złe, także w MDS

Palenie papierosów nie tylko stanowi czynnik ryzyka wystąpienia ostrej białaczki szpikowej (AML), ale także koreluje z krótszym czasem całkowitego przeżycia (OS) w tych schorzeniach. Wykazano, że pacjenci, którzy palili co najmniej 20 paczko-lat lub palili ponad 30 lat mieli znacząco krótsze OS. Wśród pacjentów z AML leczonych wysokimi dawkami arabinozydu cytozyny (HD- AraC) oraz schematami zawierającymi idarubicynę grupa niepalących miała istotnie dłuższe OS i PFS.

···
18.10.2011 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Mutacja SF3B1 u chorych na zespoły mielodysplastyczne z nadmiarem pierścieniowatych syderoblastów

W październikowym numerze NEJM Papaemmanuil i wsp opublikowali pracę w której zidentyfikowali obecność somatycznych mutacji genu SF3B1 (RNA splicing factor 3B subunit 1) u 20% chorych na zespoły mielodysplastyczne. Mutacje te występowały szczególnie często u pacjentów u których w szpiku stwierdza się nadmiar pierścieniowatych syderoblastów (65% chorych).

···
3.10.2011 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Dążenie do doskonałości - czy pozwoli na lepsze wyniki leczenia ? System punktacji przy zastosowaniu cytometrii przepływowej jako narzędzie diagnostyczne i prognostyczne w zespołach mielodysplastycznych

Zespoły mielodsyplastyczne (MDS) stanowią heterogenną grupę klonalnych nowotworów szpiku kostnego charakteryzującą się obwodową cytopenią cechami dysplazji w jednej lub wielu liniach oraz zwiększonym ryzykiem transformacji do białaczki (AML). Aktualne kryteria diagnostyczne oraz klasyfikacja opierały się pierwotnie o klasyfikację FAB, następnie zostały zmodyfikowane wg. kryteriów WHO. Niemniej u wielu pacjentów z cytopenią trudno jest rozpoznać lub też wykluczyć MDS ze względu na niejednoznaczne cechy dysplazji, złą  jakość materiału lub brak typowych zmian cytogenetycznych. Aby ułatwić diagnostykę w takich przypadkach do panelu badań dodano wykonanie wieloparametrowej cytometrii przepływowej (FCM).

···
25.09.2011 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Poziomy hepcydyny i ich determinanty w różnych podtypach MDS

Praca Santini et al. jest jak dotąd największa pracą oceniającą stężenie hepcydyny w poszczególnych  podtypach MDS. U 113 pacjentów z MDS oraz u 54 z grupy kontrolnej badano wybrane parametry metabolizmu żelaza-stężenie ferrytyny, hepcydyny, transferyny, żelaza oraz saturacji transferyny w surowicy.

···
1.09.2011 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Aby skutecznie leczyć trzeba dobrze poznać patomechanizm choroby, szczególnie tak założonej jak MDS

Heterogenna grupa klonalnych nowotworów szpiku kostnego jakimi są zespoły mielodysplastyczne (MDS) charakteryzujące się obwodową cytopenią cechami dysplazji w jednej lub wielu liniach oraz zwiększonym ryzykiem transformacji do białaczki (AML), nadal wymaga badań celem poznania dokładnego patomechanizmu powstawania tych chorób. Odgrywają w nim rolę zmiany cytogenetyczne, epigentyczne, zaburzenie apoptozy, nieprawidłowa angiogeneza, dysfunkcja układu immunologicznego oraz nieprawidłowe mikrośrodowisko szpiku kostnego.

···
18.08.2011 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Clofarabina u chorych na zespoły mielodysplastyczne wysokiego ryzyka wg IPSS

Celem badania przeprowadzonego przez ośrodek MD Anderson Cancer Center University of Texas była ocena skuteczności i toksyczności clofarabiny podawanej dożylnie przez 5 dni w dwóch dawkach 15 mg/m2 oraz 30 mg/m2  co 28 dni. Do badania włączono 58 pacjentów z których 28% miało wtórny MDS, a 60% wcześniej było leczonych lekami demetylującymi.

···
17.08.2011 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wyniki badania MDS 004

13.07.2011  w wersji online przed publikacją  w formie papierowej w Blood przedstawiono wyniki badania MDS 004.Do badania zostali włączeni pacjenci niskiego i pośrednio-niskiego ryzyka MDS zależni od przetoczeń KKCZ u których stwierdzano delecję chromosomu 5 (jako postać izolowana bądź w skojarzeniu z innymi zmianami cytogenetycznymi). Pacjenci zostali podzieleni na 3 grupy- leczeni lenalidomidem w dawce 10 mg w dniach 1-21 (n-69), lenalidomidem w dawce 5mg/dziennie w dniach 1-28 (n-69) oraz grupa placebo (n-67).

···
29.07.2011 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Intensywność przetoczeń krwinek czerwonych a nie kumulacyjna ilość przetoczeń wpływa na rokowanie u pacjentów z MDS przewlekle uzależnionych od przetoczeń – nowe podejście do znaczenia transfuzjozależności u chorych z MDS

Większość pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi (MDS) w momencie rozpoznania ma kliniczne cechy niedokrwistości bądź tez rozwija je w przebiegu choroby. Zastosowanie rekombinowanej erytropetyny, a ostatnio lenalidomidu i talidomidu łagodzi objawy anemii u części pacjentów z MDS, niemniej przetoczenia preparatów krwi (KKCz) nadal pozostają podstawa leczenia. Częste przetoczenia stanowią niekorzystny czynnik rokowniczy dla całkowitego przeżycia (OS), ryzyka transformacji w AML, a także dla wyników alloHSCT.

···
10.07.2011 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Doniesienia z 11- ego Międzynarodowego Sympozjum o Zespołach Mielodysplastycznych – Edynburg 28-29 Maja 2011

Wśród chorych z zespołami mielodysplastycznymi (MDS) pacjenci młodsi, w wieku poniżej 50 r.z. stanowią zaledwie 10%. W tej podgrupie chorych pozostaje nieokreślona wartość powszechnie stosowanych skal prognostycznych oraz cechy kliniczne pacjentów narażonych zawodowo na czynniki mutagenne.

···
27.06.2011 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Nowy indeks prognostyczny u chorych na MDS IPSS R

Na ostatnim 11 Sympozjum  poświęconym Zespołom Mielodysplastycznym, które odbyło się w dniach 18-21.05.2011 w Edynburgu  Greenberg i wsp zaprezentowali nową zrewidowaną wersję  obecnie powszechnie stosowanego indeksu prognostycznego IPSS  IPSS R.

···
6.06.2011 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - transplantologia

Kiedy wykonać allo HSCT w MDS

Mimo zarejestrowania w ostatnich latach  trzech nowych leków w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (MDS) allotransplantacja komórek macierzystych hematopoezy (alloHSCT) pozostaje nadal jedyną dającą potencjalnie możliwość wyleczenia opcją terapeutyczną. Zespoły mielodysplastyczne stanowią aktualnie trzecie co do częstości wskazanie do alloHSCT, a liczba wykonywanych allotransplantacji sukcesywnie rośnie. Coraz szersze stosowanie kondycjonowania o zredukowanej toksyczności ( RIC) umożliwia wykonywanie alloHSCT u starszych pacjentów, co spowoduje dalszy wzrost liczby zabiegów.

···
18.05.2011 / dr K. Mądry / Edukacja - ostre białaczki

Ambulatoryjna opieka u pacjentów poddanych intensywnej chemioterapii z powodu zespołów mielodysplastycznych i ostrej białaczki szpikowej

Standardowym postępowaniem u pacjentów leczonych intensywną chemioterapią indukcyjną z powodu zespołów mielodysplastycznych/ostrej białaczki szpikowej jest długotrwała hospitalizacja do czasu regeneracji  szpiku w celu uniknięcia powikłań infekcyjnych i krwotocznych. Walter i wsp. przedstawili w marcowym numerze Hematologica wyniki pilotażowego badania porównującego kliniczne i ekonomiczne aspekty trybu ambulatoryjnego ze szpitalnym u pacjentów po chemioterapii indukcyjnej.

···
nowsze 1 ... 3 4 5 6 7 8 starsze
kodowanie: projekt: