Zespoły mielodysplastyczne - aktualności

5.04.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Ryzyko rozwoju ostrych białaczek i zespołów mielodysplastycznych u chorych na gammapatię monoklonalą o nieokreślonym znaczeniu

W Klinice Mayo (Stany Zjednoczone) przeprowadzono analizę, która miała na celu ustalenie ryzyka rozwoju ostrych białaczek bądź zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) u chorych na gammapatię monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu (ang. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS).

···
26.03.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Nowy indeks prognostyczny dla chorych z przewlekłą białaczką mielomonocytową (CMML) - CPSS (CMML- specific prognostic scoring system)

W styczniowym numerze czasopisma Blood opublikowano nowy indeks prognostyczny dla chorych z CMML.  Wykorzystano dane o 558 pacjentach z CMML z Rejestru Hiszpańskiego z lat 1980-2010. Czynniki prognostyczne  i wyliczanie punktów według ww. indeksu przetestowano w grupach kontrolnych pacjentów z Dusseldorfu (274 pacjentów) i Padwy (121 pacjentów).

···
25.02.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zastosowanie schematu TADA (talidomid,trójtlenek arseny, dexamethason, kwas askorbinowy) u chorych z nowotworami MDS/PMN oraz pierwotną mielofibrozą - wyniki badania 2 fazy

W latach 2005-2007 badacze amerykańscy przeprowadzili po raz pierwszy badanie w których docelową grupa byli pacjenci z nowotworami mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnymi (CMML-1, CMML-2, JMML, MDS/MPNu, atypowa przewlekła białaczka szpikowa) i pierwotną mielofibrozą.

···
13.02.2013 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Genetyka molekularna w zespołach mielodysplastycznych

Zespoły mielodysplastyczne ( MDS) mogą być klasyfikowane wg. kryteriów FAB a ostatnio zgodnie z klasyfikacją WHO w modyfikacji z 2008 roku. Dodatkowo stworzono szereg systemów punktacji  jak: IPSS, zweryfikowany IPSS oraz WPSS.

···
4.02.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Czynniki predysponujące do wystąpienia infekcji u chorych leczonych azacytydyną z powodu MDS/OBSZ

W styczniu 2013 w American Journal of Hematology opublikowano  retrospektywna pracę oceniającą czynniki ryzyka wystąpienia infekcji u pacjentów leczonych azacytydyną w latach 2008-2011 z powodu zespołów mielodysplastycznych w 21 ośrodkach hematologicznych w Izraelu.

···
16.01.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Analiza powtarzających się translokacji zrównoważonych u chorych na ostrą białaczkę szpikową i zespoły mielodysplastyczne

Identyfikacja nabytych aberracji chromosomowych u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) i zespoły mielodysplastyczne (MDS) jest cenna pod względem diagnostycznym i rokowniczym.

···
2.01.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Romiplostym w terapii lenalidomidem u chorych na zespoły mielodysplastyczne – wyniki randomizowanego badania klinicznego II fazy

Romiplostym jest ludzką immunoglobuliną IgG1, białkiem fuzyjnym wiążącym się z receptorem cMp1 w miejscu wiązania trombopoeytyny, aktywującym fosforylację JAK2 i STAT5.

···
19.12.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wyniki allotranplantacji komórek krwiotwórczych z różnymi schematami kondycjonowania u chorych na MDS, OBSZ

W grudniowym numerze Bone Marrow Transplantation jeszcze jedynie w wersji elektronicznej przedstawiono wyniki badania retrospektywnego EBMT pacjentów z AML i MDS poddanych tranplantacji komórek krwiotwórczych od dawcy spokrewnionego.

···
21.11.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wpływ azacytydyny i chemioterapii na przebieg kliniczny allotransplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na zespoły mielodysplastyczne

W październiku 2012r w JCO przedstawiono wyniki badania retrospektywnego grupy frankofońskiej ds. MDS oceniającego wyniki stosowania azacytydyny, chemioterapii lub azacytydyny i chemioterapii u chorych na MDS przed transplantacją komórek krwiotwórczych.

···
6.11.2012 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Hematologiczna odpowiedź na leczenie deferasiroksem w grupie pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi uzależnionych od przetoczeń

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) stanowią heterogenną grupę zaburzeń hematopoezy, w których dysfunkcja szpiku kostnego prowadzi do powstania niedokrwistości, neutropeni i /lub małopłytkowości oraz do zwiększonego ryzyka transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML). Jako miernik skuteczności leczenia MDS uważa się poprawę parametrów hematologicznych oraz uniezależnienie od przetoczeń.

···
19.10.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Morfologia szpiku a zaburzenia cytogenetyczne obejmujące min delecję chromosomu 5 u chorych na zespoły mielodysplastyczne

Porównano cechy kliniczne, laboratoryjne i patologiczne  pacjentów z zespołem mielodysplastycznym z izolowaną delecją chromosomu 5 (grupa 1), z dodatkową zmianą cytogenetyczną poza delecją chromosomu  5 (grupa 2) oraz z kariotypem złożonym zawierającym min. del 5 (grupa 3).

···
24.09.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Diagnostyka i leczenie chorych na zespoły mielodysplastyczne w Niemczech

Od września do grudnia 2009 w 57 hematologicznych ośrodkach w Niemczech (9 szpitalach uniwersyteckich, 25 publicznych szpitalach i 23 ośrodkach prywatnych) przeprowadzono ankietę na temat leczenia pacjentów z MDS.

···
23.08.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Infekcje u chorych na zespoły mielodysplastyczne

W czerwcu 2012 r w czasopiśmie Hematologica autorstwa A. Toma, P. Fenaux, F. Dreyfus oraz C. Cordonnier ukazała się praca poglądowa na temat infekcji u chorych na zespoły mielodysplastyczne. Pomimo, że ciężkie infekcje są jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów u chorych na MDS opublikowano dotychczas niewiele prac na ten temat. Większość z nich ma charakter retrospektywny lub problemem infekcji zajmuje się przy okazji  badania nowych leków w MDS w wybranych grupach pacjentów.

···
19.07.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zrewidowany indeks prognostyczny IPSS-R dla chorych na MDS

W czerwcowym numerze 2012r w Blood międzynarodowa grupa badaczy pod kierownictwem Petera Greenberga  opublikowała zrewidowany indeks prognostyczny dla chorych na MDS- IPSS-R.

···
13.07.2012 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Bezpieczeństwo stosowania czynników stymulujących erytropoezę w zespołach mielodysplastycznych – stale aktualny problem dla hematologów

Czynniki stymulujące erytropoezę (ESAs) są zalecane w leczeniu anemii towarzyszącej różnym schorzeniom, głównie przewlekłej niewydolności nerek, anemii wtórnej do chemioterapii nowotworów, u pacjentów z HIV leczonych zydawudyna oraz celem zmniejszenia liczby przetoczeń krwinek czerwonych (KKCz) przy dużych, niekardiologicznych zabiegach chirurgicznych. Mimo że ESAs nie maja rekomendacji FDA do stosowania w zespołach mielodysplastycznych (MDS) są jednak powszechnie stosowane w leczeniu anemii w celu zmniejszenia liczby transfuzji KKCz.

···
19.06.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Bevacizumab u chorych na MDS RAEB

Grupa Frankofońska ds. MDS przeprowadziła badania  oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Bevacizumabu u chorych na zespoły mielodysplastyczne z nadmiarem blastów.

···
31.05.2012 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Poziom stresu oksydacyjnego u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi: jego związek z poziomem ferrytyny w surowicy i stężeniem hemoglobiny

Cytokiny zapalne takie jak czynnik martwicy nowotworów (TNF-alfa) oraz stres oksydacyjny odgrywają ważną rolę  w patogenezie zespołów mielodysplastycznych (MDS) oraz w transformacji do białaczki. Wykazano również, że może istnieć zależność pomiędzy stresem oksydacyjnym a nieprawidłowościami cytogenetycznymi w MDS.

···
21.05.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Badanie II fazy z nowym, doustnym chelatorem żelaza FBS0701

FBS0701 jest nowym chelatorem żelaza stosowanym doustnie, wiąże on żelazo trójwartościowe. Co prawda omawiane badanie dotyczyło  chorych na talasemię ale na pewno może on być również cennym lekiem u chorych na zespoły mielodysplastyczne u których stwierdza się przeładowanie żelaza.

···
18.04.2012 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Nowy indeks prognostyczny dla pacjentów z wtórnym MDS

A Cardama i współpracownicy z ośrodka MD Anderson opracowali indeks prognostyczny dla chorych  z wtórnym MDS. Do badania zostało włączonych 278 chorych  z wtórnym zespołem mielodysplastycznym do stosowanej w przeszłości chemioterapii lub radioterapii.

···
21.03.2012 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zespół „MonoMAC„ i MDS

Mielodysplazja w dziedziczonym autosolamnie dominująco i ze sporadyczną monocytopenią zespole niedoboru odporności : cechy diagnostyczne i ich znaczenie kliniczne – stale poszerzamy wiedzę o mielodysplazji i zespołach mielodysplastycznych.

···
kodowanie: projekt: