Zespoły mielodysplastyczne - aktualności

27.08.2015 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Porównanie prognostycznej wartości dostępnych indeksów prognostycznych u chorych na zespoły mielodysplastyczne niższego ryzyka

Badacze z dwóch amerykańskich ośrodków Moffitt Cancer Center oraz Cleveland Clinic Foundation poddali analizie 1140 pacjentów leczonych w tych ośrodkach w latach 2002-2012 z powodu zespołu mielodysplastycznego niższego ryzyka wg IPSS.

···
24.07.2015 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wiek i choroby współistniejące w istotny sposób wpływają na rokowanie u chorych na zespoły mielodysplastyczne

Balleari i współpracownicy w ostatnim numerze Leukemia Research przedstawili interesującą pracę oceniającą wpływ chorób współistniejących na rokowanie u chorych na zespoły mielodysplastyczne.

···
29.06.2015 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Salirasib - nowy doustny inhibitor RAS u chorych na oporną ostrą białaczkę szpikową i zespoły mielodysplastyczne - wyniki badania fazy I

Białka RAS uczestniczą w przekazywaniu sygnału w komórce z receptora kinazy tyrozynowej do jądra komórkowego przyczyniając się do transkrypcji genów, wzrostu i proliferacji komórek nowotworowych.

···
3.06.2015 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Klonalna hematopoeza o nieustalonym znaczeniu - nowy termin różny od zespołów mielodysplastycznych

W jednym z ostatnich numerów Blood Steensma i współpracownicy zaproponowali nową kategorię (stan chorobowy) poprzedzającą wystąpienie zespołu mielodysplastycznego.

···
13.05.2015 / Ewa Biernacka/hematoonkologia.pl / Aktualności

Darbepoetyna alfa i epoetyna alfa objęte refundacją

Decyzją Ministra Zdrowia od dnia 01.05.2015 czynniki stymulujące erytropoezę: darbepoetyna alfa i epoetyna alfa zostały objęte refundacją w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniach zespoły mielodysplastyczne (D46) niskiego lub pośredniego-1 ryzyka wg IPSS – bez del(5q) – u pacjentów z objawową niedokrwistością.

···
27.04.2015 / dr K. Mądry / Aktualności

Mutacje genu HFE i markery stresu oksydacyjnego u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ich związek z poprzetoczeniowym przeładowaniem żelaza

Wrodzona hemochromatoza jest chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie będącą efektem różnego typu mutacji w obrębie krótkiego ramienia chromosomu 6 (genu HFE).

···
26.03.2015 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Występowanie somatycznych mutacji komórek krwiotwórczych w różnych grupach wiekowych populacji ogólnej

W New England Journal of Medicine w grudniu 2014 opublikowano niezwykle interesującą pracę oceniającą częstość wystąpienia somatycznych mutacji w różnych grupach wiekowych populacji ogólnej.

···
10.03.2015 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Najnowsze wytyczne NCCN w zespołach mielodysplastycznych versja 2.2015

W marcu tego roku ukazała się nowa, druga wersja zaleceń NCCN w zespołach mielodysplastycznych w 2015r.

···
26.02.2015 / dr Krzystzof Mądry / Aktualności

Neutropenia a MDS

Występowanie i kliniczne znaczenie neutropenii u osób, które miały rutynowo wykonaną morfologię krwi obwodowej i ocena związku neutropenii z ryzykiem rozwoju nowotworów hematologicznych m.in. zespołów mielodysplastycznych.

···
7.01.2015 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wyniki leczenia Rigosertibem u chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka opornych lub z nawrotem po lekach hypometylujących

Na ostatniej konferencji ASH 2014 zaprezentowano wyniki badania randomizowanego III fazy „ONTime trial”.

···
8.12.2014 / dr K. Mądry / Aktualności

Infekcje u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ostre białaczki szpikowe leczonych azacytydyną. Implikacje dotyczące profilaktycznego leczenia przeciwgrzybicznego.

Zagadnienia infekcji oraz leczenia profilaktycznego infekcji zostały dość dobrze zbadane w wielu badaniach u chorych na ostre białaczki szpikowe i zespoły mielodysplastyczne leczonych intensywną chemioterapią.

···
3.12.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Czy ekspresja CRBN u chorych na MDS niskiego ryzyka z del(5q) determinuje skuteczność terapii lenalidomidem?

Niska ekspresja genu kodującego cereblon (CRBN) u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) wiąże się z opornością na lek immunomodulujący - lenalidomid i złym rokowaniem.

···
21.11.2014 / dr A. Gajda-Waszczuk / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Relacja z MDS Forum, EHA Mediolan

W czasie Konferencji EHA w Mediolanie (12-16 czerwca 2014 roku) miało miejsce MDS Forum: „Translating the 2013 ELN guidelines into the management of lower-risk MDS patients”, któremu przewodniczył Profesor Norbert Gattermann.

···
3.11.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Przebieg kliniczny u chorych na zespoły mielodysplastyczne po niepowodzeniu po lekach hypometylujących

Około 50% pacjentów leczonych lekami hypometylującymi nie odpowiada lub ma pierwotną progresję na to leczenie. Pacjenci, którzy uzyskują odpowiedź na leczenie zazwyczaj w ciągu dwóch lat maja progresję MDS.

···
25.09.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Molekularne i cytogenetyczne czynniki prognostyczne u chorych na przewlekłą białaczkę mielomonocytową (CMML) - Mayo Clinic- French Consortium Study

Do badania włączono 409 chorych na przewlekłą białaczkę mielomonocytową (268 z Mayo Clinic i 141 z French Consortium).

···
20.08.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Model predykcyjny odpowiedzi płytkowej u chorych na zespoły mielodysplastyczne niższego ryzyka leczonych romiplostynem

W 2012 roku Kantarijan i wsp. przedstawili wyniki badania oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo romiplostymu u chorych z małopłytkowością w przebiegu zespołów mielodysplastycznych.

···
17.08.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

OBSz i MDS związane z terapią w przebiegu chłoniaka Hodgkina

Ostra białaczka szpikowa i zespół mielodysplastyczny związane z terapią (t-OBSz/MDS) należą do późnych, ciężkich skutków leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL).

···
27.07.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Nowa klasyfikacja zespołów mielodysplastycznych i nowotworów mielodysplatyczno /mieloproliferacyjnych oparta na podstawie występowania somatycznych mutacji

Naukowcy z Uniwersytetu w Padwie z Włoch badali obecność somatycznych mutacji u 308 pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi (MDS), nowotworami mielodysplastyczno /mieloproliferacyjnymi (MDS/MPN) i ostrymi białaczkami szpikowymi wtórnymi do zespołów mielodysplastycznych (AML-MDS).

···
7.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Lenalidomid w terapii chorych na MDS niskiego ryzyka lub z chorych del5q

Wpływ leczenia lenalidomidem na długoterminową odpowiedź chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka i chorych z del5q jest niejasny.

···
2.07.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Somatyczne mutacje u chorych na zespoły mielodysplastyczne

W pracy Papaemmanuil i wsp. analizowano 111 znanych onkogenów u 738 pacjentów z MDS i CMML. Tylko w 43 genach stwierdzono co najmniej 1 mutację, dotyczyło to 78% pacjentów. W drugim dużym badaniu Haferlach i wsp. badali 104 geny u 944 pacjentów.

···
kodowanie: projekt: