Zespoły mielodysplastyczne - aktualności

10.03.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Obecność mutacji TP53 a leczenie decytabiną w OBSz i MDS

Wartość predykcyjna molekularnych markerów odpowiedzi chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) lub zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) na leczenie decytabiną nie została jednoznacznie określona.

···
20.02.2017 / dr K. Mądry / Aktualności

Postępy w leczeniu chorych na zespoły mielodysplastyczne non-del(5q) niższego ryzyka

W najnowszym wydaniu Leukemia Research przedstawiono najnowsze osiągnięcia w leczeniu chorych na zespoły mielodysplastyczne non-del(5q) niższego ryzyka.

···
7.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

VII Ogólnopolskie Warszaty MDS I 09-10.03.2017, Warszawa

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskich Warsztatach MDS, które odbędą się w dniach 09-10 marca 2017 roku.

···
1.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zespoły mielodysplastyczne - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

Profesor Lidia Gill z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mówi o postępach w diagnostyce i leczeniu tej bardzo heterogenicznej grupy chorób. Główne pola to diagnostyka na poziomie molekularnym pozwalająca na ocenę ryzyka i przewidzenie odpowiedzi na leczenie, oraz leczenie celowane w różnych grupach ryzyka.

···
3.01.2017 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Nowe leki u chorych na zespoły mielodysplastyczne - doniesienia z ASH 2016

Na ostatniej konferencji ASH przedstawiono wyniki badań z dwoma obiecującymi lekami u chorych na MDS/CMML: guadecytabina i luspatercept.

···
12.12.2016 / dr Krzysztof Mądry / Aktualności

Randomizowane badanie fazy II porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia glasdegib i niskich dawek cytarabiny w porównaniu z monoterapią cytarabiny u chorych na OBSZ i MDS nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii

Na ostatniej konferencji ASH 2016 w San Diego przedstawiono wyniki badania randomizowanego fazy II porównującego stosowanie w monoterapii  malych dawek cytarabine z leczeniem skojarzonym cytarabiny i leku glasdegib u chorych dotychczas nieleczonych z powodu ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii. Glasdegib jest inhibitorem ścieżki sygnałowej hedgehog. Ścieżka sygnałowa hedgehog jest nieprawidłowo aktywowana u chorych na OBSZ i MDS prowadząc do nasilonej proliferacji komórek białaczkowych. Glasdegib hamuje wzrost i rozwój komórek białaczkowych i działa synergistycznie z cytostatkami.

···
7.11.2016 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Niskie dawki clofarabiny w skojarzeniu z cytarabiną u chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka z niepowodzeniem po lekach hypometylujących - wyniki badania fazy 2

Do badania włączono 70 chorych na zespół mielodysplastyczny RAEB i RAEBt z grup ryzyka pośrednio-niskiego, pośrednio-wysokiego i wysokiego wg IPSS, u których stwierdzono brak powodzenia po leczeniu lekami hypometylującymi. Brak powodzenia (HMA failure) definiowano jako utratę odpowiedzi, bądź progresję, bądź brak odpowiedzi na leczenie.

···
14.10.2016 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Leczenie chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka po niepowodzeniu leczenia lekami hypometylującymi

Mediana przeżycia u chorych po niepowodzeniu lekami hypometylującymi jest bardzo niska i wynosi 4-6 miesięcy. Lepsze wyniki uzyskują chorzy kierowani do allo HSCT (19,5 miesiąca) lub kwalifikowani do badań klinicznych (13,2 miesiąca).

···
31.08.2016 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wysoki odsetek odpowiedzi na leczenie skojarzone z wykorzystaniem azacytydyny i lenalidomidu u chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka- wyniki badania wg protokołu ViLen-01

Odsetek odpowiedzi (ORR) na leczenie azacytydyną u chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka wynosi 44%, całkowitych remisji 14% a czas trwania odpowiedzi 2 lata. W ostatnich latach w kilku badaniach stosowano leczenia skojarzone azacytydyna + lenalidomid u chorych na MDS wyższego uzyskując ORR 25-72% i stosunkowo krótki czas przeżycia- 12 miesięcy, częściowo wynikający z dużej toksyczności.

···
14.07.2016 / dr Krzysztof Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wyniki badania II fazy stosowania talidomidu i azacytydyny u chorych na zespół mielodysplastyczny, przewlekłą białaczkę mielomonocytową i ostrą białaczkę szpikową z niskim odsetkiem blastów (30%)

Opublikowano wyniki australijskiego, wieloośrodkowego badania I/II fazy oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania skojarzonego azacytydyny i talidomidu u chorych na zespoł mielodysplastyczny (MDS), przewlekłą białaczkę mielomonocytową (CMML) lub ostrą białaczkę szpikową (AML).

···
1.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie doniesień poświęconym zespołom mielodysplastycznym - EHA 2016

Dr Jarosław Piszcz podsumowuje sesję poświeconą zespołom mielodysplastycznym.

···
28.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

MDS/AML u pacjentów starszych -wywiad z dr Esther Olivą

Dr Esther Oliva ze szpitala Reggio Calabria we Włoszech w rozmowie z dr Aleksandrą Butrym podczas II Konferencji "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna", która odbyła się w Kazimierzu Dolnym w maju tego roku.

···
31.05.2016 / dr K. Mądry / Aktualności

Doustna Azacytydyna CC-486 u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ostrą białaczkę szpikową - omówienie zakończonych badań i stan badań aktualnie trwających

Doustna azacytydyna (CC-486) badana była w badaniu fazy I. Do badania włączono chorych na zespoły mielodysplastyczne, przewlekłą białaczkę mielomonocytową i ostrą białaczkę szpikową.

···
5.04.2016 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Leczenie Rigosertibem w porównaniu z najlepszym leczeniem wspomagającym (BSC) u chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka po niepowodzeniu lekami hypometylującymi (ONTIME): wyniki randomizowanego badania klinicznego 3 fazy

Rigosertib blokuje ścieżki sygnałowe kontrolowane przez PI3K i PLK, które są często zaktywowane w guzach litych i nowotworach hematologicznych.

···
26.02.2016 / dr Krzysztof Mądry / Aktualności

Neutropenia a MDS

Występowanie i kliniczne znaczenie neutropenii u osób, które miały rutynowo wykonaną morfologię krwi obwodowej i ocena związku neutropenii z ryzykiem rozwoju nowotworów hematologicznych m.in. zespołów mielodysplastycznych.

···
18.01.2016 / dr K. Mądry / Aktualności

Niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością pierścieniowatych syderoblastów z towarzyszącą nadpłytkowością

Badacze z ośrodka Mayo Clinic przedstawili aktualne dane dotyczące diagnostyki i leczenia niedokrwistości opornej na leczenie z obecnością pierścieniowatych syderoblastów.

···
28.12.2015 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Reklasyfikacja zespołów mielodysplastycznych wg WHO. Co nowego i dlaczego?

Na ostatniej konferencji ASH 2015 w Orlando przedstawiono propozycję nowej klasyfikacji zespołów mielodysplastycznych, której ostateczna wersja ma się ukazać w połowie 2016 r.

···
27.11.2015 / dr K. Mądry / Aktualności

Perspektywy i rekomendacje Międzynarodowej Grupy Roboczej MDS/MPN w patogenezie, diagnostyce i przebiegu klinicznym u chorych na nowotwory mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne

W Hematologica ukazały się rekomendacje Międzynarodowej Grupy Roboczej MDS/MPN odnośnie patogenezy, diagnostyki i przebiegu klinicznego u chorych na nowotwory mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne.

···
4.11.2015 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wartość prognostyczna stopnia zmęczenia na czas całkowitego przeżycia u chorych na zespoły mielodysplastyczne: wieloośrodkowe, prospektywne, obserwacyjne kohortowe badanie.

We wrześniowym numerze czasopisma Lancet Oncology przedstawiono wyniki badania oceniające wpływ skali zmęczenia EORTC na przebieg kliniczny u chorych na zespoły mielodysplastyczne.

···
5.10.2015 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zapalne i autoimmunizacyjne choroby towarzyszące zespołom mielodysplastycznym i przewlekłej białaczce mielomonocytowej: francuskie, wieloośrodkowe badanie retrospektywne

We wrześniowym numerze czasopisma Rheumatology przedstawiono wyniki badania chorych na MDS/CMML i SIAD (systemie inflamatory and autoimmune diseases).

···
kodowanie: projekt: