Transplantologia - aktualności

14.10.2015 / dr A. Czyż / Edukacja - transplantologia

Korzystne znaczenie prognostyczne szybkiej regresji włóknienia szpiku po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych poprzedzonej przygotowaniem o zredukowanej intensywności u chorych na mielofibrozę

Nicolas Kroger i wsp. opublikowali na łamach Biology of Blood and Marrow Transplantation (2014, vol. 20, strony 812-815) doświadczenia ośrodka transplantacyjnego w Hamburgu dotyczące leczenia chorych na mielofibrozę za pomocą transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHSCT) po przygotowaniu o zredukowanej intensywności (RIC) opartym na fludarabinie i busulfanie (Flu-Bu).

···
9.09.2015 / hematoonkologia.pl / Aktualności

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi
16-17 października 2015 r. | Poznań

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji "Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi".

···
4.09.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Przeszczepianie alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w ostrej białaczce szpikowej - podsumowania 2015

  1. Przeszczepianie alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w ostrej białaczce szpikowej- brak wpływu obecności przed transplantacją choroby pozaszpikowej na wynik przeszczepienia
···
11.08.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Przeszczepy haploidentyczne w świetle doniesień EHA 2015

Nowoczesny rodzaj transplantacji szpiku - od dawcy haploidentycznego, czyli spokrewnionego, który ma tylko połowę identycznych antygenów układu zgodności tkankowej (HLA) z biorcą – to metoda dzięki której niemal dla każdego można dobrać dawcę komórek krwiotwórczych.

···
6.08.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

AutoHSCT w terapii chorych na NHL ≥70 r.ż. – wyniki badania retrospektywnego

Dostępne dane dotyczące możliwości i skuteczności stosowania wysokodawkowanej chemioterapii i autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) u chorych na chłoniaki niehodgkinowskie (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) w wieku powyżej 70 lat są ograniczone.

···
29.07.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Zastosowanie po podaniu przeszczepu wysokich dawek cyklofosfamidu jako jedynej formy profilaktyki rozwoju choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u chorych otrzymujących szpik kostny od w pełni w HLA zgodnych dawców

Zastosowanie przeszczepiania alogenicznych komórek macierzystych krwiotworzenia stale wzrasta z uwagi na stały postęp technik medycznych, pozwalających na kwalifikację do wykonania tej procedury u chorych, którzy uprzednio mieli do niej przeciwwskazania.

···
28.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Odpowiedź na przeszczepienie a rodzaj mieloablacji w terapii chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Cyklofosfamid w połączeniu z busulfanem lub napromieniowaniem całego ciała (ang. total body irradiation, TBI) jest najczęściej stosowaną terapią kondycjonującą z mieloablacją u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz).

···
22.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeżycie chorych na OBSz z monosomalnym kariotypem po alloHSCT

Na łamach czasopisma Acta Haematolgica ukazała się retrospektywna analiza odpowiedzi na allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) z monosomalnym kariotypem.

···
14.07.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Mobilizacja autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych z zastosowaniem pleryksaforu - na podstawie doniesień z EHA 2015

Pleryksafor jest pochodną bicyklamową, odwracalnym antagonistą receptora chemokinowego CXCR4. Blokuje wiązanie ligandu macierzystego, zrębowego czynnika-1 (SDF-1alfa, inna nazwa CXCL12).

···
10.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ wieku na farmakokinetykę busulfanu u chorych na OBSz

Chorzy na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) lub zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) w starszym wieku często są wyłączani z terapii kondycjonującej/mieloablacyjnej zawierającej busulfan ze względu na chorobowość i śmiertelność niezwiązaną z białaczką.

···
7.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Azacytydyna i DLI w terapii nawrotu po alloHSCT

Niemiecka grupa German Cooperative Transplant Study Group przeprowadziła wieloośrodkową, retrospektywną analizę mającą na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej zastosowania azacytydyny i infuzji limfocytów dawcy (ang. donor lymphocyte infusion, DLI) w terapii ratunkowej po nawrocie ostrej białaczki szpikowej (OBSz) po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT).

···
1.07.2015 / dr A. Czyż / Aktualności

Kondycjonowanie oparte na fludarabinie, busulfanie i króliczej globulinie antytymocytarnej umożliwia uzyskanie dobrych wyników transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych niezgodnych z biorcą w jednym locus HLA

Devillier R. i wsp. opublikowali na łamach American Journal of Hematology (2014) doświadczenia ośrodka transplantacyjnego w Marsylii dotyczące stosowania kondycjonowania Flu-Bu-rATG u chorych poddanych transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHSCT) od dawców niespokrewnionych z powodu nowotworów hematologicznych.

···
29.06.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

AutoHSCT, alloHSCT czy chemioterapia w leczeniu poremisyjnym OBSz?

Wciąż trwają dyskusje nad wyborem najefektywniejszej formy terapii dla chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) będących w pierwszej całkowitej remisji (ang. complete remission, CR).

···
10.06.2015 / dr K. Hałaburda / Edukacja - transplantologia

Poprawa przeżycia po transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych u chorych na ostre białaczki szpikowe w okresie remisji po kondycjonowaniu FluBu4 w porównaniu do FluBu2

Przeszczepienie alogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-SCT – allogeneic stem cell transplantation) daje większe prawdopodobieństwo przeżycia bez nawrotu choroby niż leczenie podtrzymujące u chorych na ostre białaczki szpikowe.

···
9.06.2015 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Relacje cyfrowe z I Konferencji Zakażenia w hematologii i transplantologii | 7-9 maja 2015 r. Kazimierz Dolny

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami prezentowanymi podczas I Międzynarodowej Konferencji Zakażenia w hematologii i transplantologii 

···
21.05.2015 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Wrażliwość nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego na efekt przeszczep przeciwko chorobie – analiza EBMT

W procedurze przeszczepienia autologicznych komórek krwiotwórczych siła działania przeciwko chorobie stanowiącej wskazanie do wykonania transplantacji oparta jest o zastosowaną wysokodawkową chemio- bądź chemio-radioterapię.

···
18.05.2015 / prof. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Niska śmiertelność nie związana z nawrotem i długotrwałe utrzymanie jakości życia u osób starszych po przeszczepieniu allogenicznym od zgodnego rodzeństwa- prospektywne badanie wieloośrodkowe II fazy

W numerze Haematologica z lutego 2015 r. przedstawiono wyniki francuskiego prospektywnego badania wieloośrodkowego II fazy mającego na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności zastosowania zredukowanego leczenia kondycjonującego Flu-Bu-ATG przed allo-HSCT od zgodnego rodzeństwa w starszej grupie wiekowej.

···
14.05.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Kondycjonowanie o zredukowanej intensywności czy kondycjonowanie mieloablacyjne przed alloHSCT w terapii OBSz?

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) jest obecnie najlepszym mechanizmem zapobiegającym nawrotowi ostrej białaczki szpikowej (OBSz).

···
20.04.2015 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Znaczenie przeszczepienia alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w pierwszej całkowitej remisji u chorych na ostrą białaczkę limfoblastycznąPh [-]

W badaniach klinicznych udowodniono korzyści płynące z zastosowania „pediatrycznych” lub opartych na „pediatrycznych” intensywnych schematów chemioterapii na poprawę wyników leczenia w ostrej białaczce limfoblastycznej Ph [-] u dorosłych.

···
14.04.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Wpływ przewlekłej GvHD na przeżycie i późne nawroty białaczki po alloHSCT

Główną przeszkodą w powodzeniu allogenicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) jest nawrót choroby.

···
kodowanie: projekt: