Transplantologia - aktualności

29.07.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Zastosowanie po podaniu przeszczepu wysokich dawek cyklofosfamidu jako jedynej formy profilaktyki rozwoju choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u chorych otrzymujących szpik kostny od w pełni w HLA zgodnych dawców

Zastosowanie przeszczepiania alogenicznych komórek macierzystych krwiotworzenia stale wzrasta z uwagi na stały postęp technik medycznych, pozwalających na kwalifikację do wykonania tej procedury u chorych, którzy uprzednio mieli do niej przeciwwskazania.

···
28.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Odpowiedź na przeszczepienie a rodzaj mieloablacji w terapii chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Cyklofosfamid w połączeniu z busulfanem lub napromieniowaniem całego ciała (ang. total body irradiation, TBI) jest najczęściej stosowaną terapią kondycjonującą z mieloablacją u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz).

···
22.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeżycie chorych na OBSz z monosomalnym kariotypem po alloHSCT

Na łamach czasopisma Acta Haematolgica ukazała się retrospektywna analiza odpowiedzi na allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) z monosomalnym kariotypem.

···
14.07.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Mobilizacja autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych z zastosowaniem pleryksaforu - na podstawie doniesień z EHA 2015

Pleryksafor jest pochodną bicyklamową, odwracalnym antagonistą receptora chemokinowego CXCR4. Blokuje wiązanie ligandu macierzystego, zrębowego czynnika-1 (SDF-1alfa, inna nazwa CXCL12).

···
10.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ wieku na farmakokinetykę busulfanu u chorych na OBSz

Chorzy na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) lub zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) w starszym wieku często są wyłączani z terapii kondycjonującej/mieloablacyjnej zawierającej busulfan ze względu na chorobowość i śmiertelność niezwiązaną z białaczką.

···
7.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Azacytydyna i DLI w terapii nawrotu po alloHSCT

Niemiecka grupa German Cooperative Transplant Study Group przeprowadziła wieloośrodkową, retrospektywną analizę mającą na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej zastosowania azacytydyny i infuzji limfocytów dawcy (ang. donor lymphocyte infusion, DLI) w terapii ratunkowej po nawrocie ostrej białaczki szpikowej (OBSz) po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT).

···
1.07.2015 / dr A. Czyż / Aktualności

Kondycjonowanie oparte na fludarabinie, busulfanie i króliczej globulinie antytymocytarnej umożliwia uzyskanie dobrych wyników transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych niezgodnych z biorcą w jednym locus HLA

Devillier R. i wsp. opublikowali na łamach American Journal of Hematology (2014) doświadczenia ośrodka transplantacyjnego w Marsylii dotyczące stosowania kondycjonowania Flu-Bu-rATG u chorych poddanych transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHSCT) od dawców niespokrewnionych z powodu nowotworów hematologicznych.

···
29.06.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

AutoHSCT, alloHSCT czy chemioterapia w leczeniu poremisyjnym OBSz?

Wciąż trwają dyskusje nad wyborem najefektywniejszej formy terapii dla chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) będących w pierwszej całkowitej remisji (ang. complete remission, CR).

···
10.06.2015 / dr K. Hałaburda / Edukacja - transplantologia

Poprawa przeżycia po transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych u chorych na ostre białaczki szpikowe w okresie remisji po kondycjonowaniu FluBu4 w porównaniu do FluBu2

Przeszczepienie alogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-SCT – allogeneic stem cell transplantation) daje większe prawdopodobieństwo przeżycia bez nawrotu choroby niż leczenie podtrzymujące u chorych na ostre białaczki szpikowe.

···
9.06.2015 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Relacje cyfrowe z I Konferencji Zakażenia w hematologii i transplantologii | 7-9 maja 2015 r. Kazimierz Dolny

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami prezentowanymi podczas I Międzynarodowej Konferencji Zakażenia w hematologii i transplantologii 

···
21.05.2015 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Wrażliwość nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego na efekt przeszczep przeciwko chorobie – analiza EBMT

W procedurze przeszczepienia autologicznych komórek krwiotwórczych siła działania przeciwko chorobie stanowiącej wskazanie do wykonania transplantacji oparta jest o zastosowaną wysokodawkową chemio- bądź chemio-radioterapię.

···
18.05.2015 / prof. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Niska śmiertelność nie związana z nawrotem i długotrwałe utrzymanie jakości życia u osób starszych po przeszczepieniu allogenicznym od zgodnego rodzeństwa- prospektywne badanie wieloośrodkowe II fazy

W numerze Haematologica z lutego 2015 r. przedstawiono wyniki francuskiego prospektywnego badania wieloośrodkowego II fazy mającego na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności zastosowania zredukowanego leczenia kondycjonującego Flu-Bu-ATG przed allo-HSCT od zgodnego rodzeństwa w starszej grupie wiekowej.

···
14.05.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Kondycjonowanie o zredukowanej intensywności czy kondycjonowanie mieloablacyjne przed alloHSCT w terapii OBSz?

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) jest obecnie najlepszym mechanizmem zapobiegającym nawrotowi ostrej białaczki szpikowej (OBSz).

···
20.04.2015 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Znaczenie przeszczepienia alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w pierwszej całkowitej remisji u chorych na ostrą białaczkę limfoblastycznąPh [-]

W badaniach klinicznych udowodniono korzyści płynące z zastosowania „pediatrycznych” lub opartych na „pediatrycznych” intensywnych schematów chemioterapii na poprawę wyników leczenia w ostrej białaczce limfoblastycznej Ph [-] u dorosłych.

···
14.04.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Wpływ przewlekłej GvHD na przeżycie i późne nawroty białaczki po alloHSCT

Główną przeszkodą w powodzeniu allogenicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) jest nawrót choroby.

···
31.03.2015 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Minimalna choroba resztkowa jako czynnik prognostyczny u chorych leczonych przeszczepieniem alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych z powodu ostrej białaczki szpikowej

Minimalna choroba resztkowa (MRD) to populacja przetrwałych komórek nowotworowych, zazwyczaj poniżej progu czułości standardowych technik diagnostycznych, która może zainicjować wznowę.

···
16.03.2015 / dr A. Pluta / Edukacja - transplantologia

Niska śmiertelność niezwiązana z nawrotem i dobra jakość życia u chorych w podeszłym wieku poddanych allogenicznej transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych od dawcy spokrewnionego - prospektywne badanie II fazy

Na łamach czasopisma Haematologica w lutym 2015 Didier Blaise i współpracownicy opublikowali wieloośrodkowe badanie II fazy oceniające skuteczność i toksyczność leczenia kondycjonującego Flu-Bu-r-ATG u chorych powyżej 55 roku życia, kwalifikowanych do allogenicznej transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych. Istotna wartością pracy jest nie tylko ocena wyników skuteczności leczenia, ale również prospektywna analiza jakości życia chorych leczonych wg tego schematu.

···
2.03.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Badanie immunofenotypu limfocytów może być pomocne w prognozowaniu rozwoju przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Przewlekła choroba przeszczep-przeciw-gospodarzowi (cGVHD) stanowi największy problem kliniczny u chorych, u których z powodzeniem wykonano przeszczepienie alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (HCT).

···
19.02.2015 / dr K. Hałaburda / Edukacja - transplantologia

Randomizowane badanie kliniczne z zastosowaniem dożylnego busulfanu w kondycjonowaniu przed przeszczepieniem alogenicznych komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczkę szpikową

Jednym ze standardowych, mieloablacyjnych schematów kondycjonowania przed przeszczepieniem alogenicznych komórek krwiotwórczych jest skojarzenie dożylnego busulfanu z cyklofosfamidem.

···
16.02.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Bendamustyna w przeszczepieniach krwiotwórczych komórek macierzystych

Bendamustyna (BEN) jest cytostatykiem łączącym strukturalne i funkcjonalne cechy leków alkilujących i analogów purynowych. Posiada strukturę benzimidazolu z przyłączoną grupą bis(2-chloroetylo)aminową oraz łańcuchem kwasu masłowego. Łączy właściwości leków alkilujących i analogów puryn.

···
kodowanie: projekt: