Transplantologia - aktualności

7.12.2016 / dr A. Piekarska / Aktualności

Transplantacja mikroflory jelitowej u pacjentów ze sterydooporną postacią jelitową ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

W październikowym numerze Blood japońscy badacze (Kakihana K. i współpracownicy) przedstawili wyniki zakończonej sukcesem transplantacji mikroflory jelitowej (FMT; fecal microbiota transplantation) u 4 pacjentów z jelitową postacią ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD; acute graft-versus-host disease).

···
23.11.2016 / dr A. Kopińska / Aktualności

Busulfan Melphalan i Bortezomib w porównaniu do wysokich dawek Melphalanu jako leczenia kondycjonującego przed autologiczną transplantacją macierzystych komórek krwiotwórczych w szpiczaku plazmocytowym

Autotransplantacja macierzystych komórek krwiotwórczych (autoHSCT) jest standardem leczenia szpiczaka plazmocytowego (MM). W młodszej grupie wiekowej tj do 65 roku życia pacjenci odnoszą znaczące korzyściz przeprowadzenia autoHSCT po uzyskaniu remisji choroby. Standardowym leczeniem kondycjonującym przed procedurą jest zastosowanie Melphalanu w dawce 200mg/m2.

···
18.11.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Porównanie wyników przeszczepiania allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w chłoniakach złośliwych od dawcy haploidentycznego lub od w pełni zgodnego rodzeństwa z użyciem kondycjonowania niemieloablacyjnego

Kanate AS i wsp. przedstawili wyniki osiągnięte u dorosłych chorych na chłoniaki złośliwe (chłoniak Hodgkina, chłoniaki nieziarnicze), którzy otrzymali przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych z użyciem kondycjonowania niemieloablacyjnego od dawców haploidentycznych lub niespokrewnionych (w latach 2008-2013) [1].

···
2.11.2016 / Prof. Krzysztof Kałwak / Edukacja - transplantologia

Wyniki prospektywnego badania na temat zastosowania RIC w przeszczepianiu pacjentów z przewlekłą chorobą ziarniniakową

Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności stanowi od lat wyzwanie dla klinicystów na całym świecie. Zalecenia grupy Inborn Errors Working Party of the  EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) jednoznacznie rekomendują stosowanie kondycjonowania o zredukowanej intensywności (RIC – reduced-intensity conditioning) u dzieci ze SCID (severe combined immunodeficiency disease) i innymi defektami dotyczącymi limfopoezy T.

···
26.10.2016 / dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś / Edukacja - transplantologia

Przeszczepy szpiku od dawcy haploidentycznego z RIC zawierającym busulfan, skuteczną metodą leczenia nawrotowej i opornej postaci HL

Możliwości leczenia chłoniaka Hodgkina w ostatnich latach systematycznie poszerzają się nie tylko w świecie, ale również w Polsce. Dla polskich pacjentów dostępna jest obecnie m.in. immunochemioterapia z zastosowaniem przeciwciała monoklonalnego (brentuximab vedotin).

···
17.10.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Wyniki przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w samoistnym zwłóknieniu szpiku kostnego

Potencjalne korzyści wykonania przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w osteomielofibrozie (OMF) przewyższają ryzyko jego przeprowadzenia u chorych, u których przewidywany czas przeżycia jest krótszy niż 5 lat.

···
5.10.2016 / prof. Maria Cioch / Edukacja - transplantologia

Schemat BuFlu nowym standardem kondycjonowania przed transplantacją allogeniczną komórek krwiotwórczych u chorych na ostre białaczki szpikowe i zespoły mielodysplastyczne

Transplantacja allogeniczna komórek krwiotwórczych (allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, HSCT) jest metodą, której celem jest wyleczenie chorego na ostrą białaczkę szpikową (acute myeloid leukemia, AML) i zespół mielodysplastyczny (myelodysplastic syndrome, MDS).

···
30.09.2016 / dr Agnieszka Piekarska / Aktualności

Przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w Europie 2014: ponad 40 000 transplantacji rocznie

JR Passweg i współpracownicy opracowali wyniki corocznej ankiety przeprowadzanej przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT), która obrazuje stan transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT) w Europie i jest ważnym instrumentem do obserwowania trendów oraz monitorowania zmian zachodzących w tej dziedzinie. Dzięki aktywnemu udziałowi zespołów uczestniczących w ankiecie można było oszacować liczbę przeszczepień w zależności od wskazań, rodzaju dawcy oraz źródła komórek, a także uzyskano dodatkowe informacje dotyczące nowych terapii komórkowych.

···
14.09.2016 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Postępy w leczeniu niedokrwistości aplastycznej - EHA 2016

Niedokrwistość aplastyczna (ang. aplastic anaemia – AA) jest nabytą chorobą będącą następstwem reakcji autoimmunizacyjnej skierowanej przeciwko późniejszym stadiom rozwoju komórkowego niż komórki macierzyste. W ok. 70-80% przypadków nie stwierdza się przyczyny jej rozwoju, natomiast w pozostałych przypadkach wystąpienie choroby poprzedzone jest zakażeniem, najczęściej wirusowym, kontaktem z substancjami chemicznymi, toksycznymi lub lekami. Ocena zaawansowania klinicznego AA opiera się na zmniejszonej komórkowości szpiku kostnego oraz liczbie neutrofilów, płytek krwi (PLT) i retykulocytów we krwi obwodowej.

···
1.09.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Rola przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych u młodszych chorych na szpiczaka plazmocytowego w roku 2016 - na podstawie „PIERWSZYCH” wyników badania HOVON

W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (MM). Od 2 października 2015 roku do chwili obecnej Amerykańska Agencja ds. Rejestracji Leków (FDA) zarejestrowała 17 nowych leków w onkologii i hematologii.

···
15.08.2016 / dr hab. A. Czyż / Edukacja - transplantologia

Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo przygotowania do transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych opartego na fludarabinie i busulfanie w nowotworach mieloidalnych

Schneidawind i współpracownicy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Tübingen w Niemczech na łamach Annals of Hematology przedstawili jednoośrodkową retrospektywną analizę wyników transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHSCT) po przygotowaniu o zredukowanej intensywności (RIC) opartym na fludarabinie i busulfanie (FluBu) u chorych na ostre białaczki szpikowe, zespoły mielodysplastyczne i inne nowotwory mieloidalne (Ann Hematol 2015, 95:115-240).

···
15.07.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Ponad 40 000 HSCT w Europie w 2014 roku

Rekordowa liczba 40 829 przeszczepień macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. hematopoietic stem cell transplant, HSCT) wykonanych u 36 469 pacjentów (15 765 allogenicznych (43%), 20 704 autologicznych (57%)) została odnotowana w 656 ośrodkach w 47 krajach uczestniczących w badaniu w 2014 roku.

···
11.07.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

AutoHSCT up front w terapii PCNSL wysokiego ryzyka

Zastosowanie autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) up front daje korzystne wskaźniki przeżycia w leczeniu chorych na pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego (ang. primary central nervous system lymphoma, PCNSL). Nie oszacowano jednak roli up front autoHSCT jako konsolidacji opartej o ocenę ryzyka w leczeniu PCNSL.

···
6.07.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Przeszczepienie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych jest możliwe u pacjentów HIV (+) z chłoniakami złośliwymi odpowiadających na leczenie przeciwwirusowe

Wyniki badania BMT CTN 0803/AIDS Malignancy Consortium 0071 rozwiały mit, o tym że zakażenie wirusem HIV stanowi przeciwwskazanie do przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w przypadku wystąpienia u nich chłoniaka złośliwego.

···
14.06.2016 / dr hab. L. Gil / Aktualności

Wirus Epstein-Barr a ryzyko rozwoju GvH u chorych na ostre białaczki poddawanych alloHSCT

Wirus Epstein-Barr (EBV) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych wirusów u ludzi, 50-89% dzieci i ponad 90% populacji dorosłych jest jego nosicielami (1). Wykazuje tropizm głównie wobec limfocytów B i ma zdolność ich transformacji, prowadząc do proliferacji zakażonych komórek.

···
6.06.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Wpływ intensywności kondycjonowania na wyniki alloHSCT w ostrych białaczkach szpikowych i zespołach mielodysplastycznych

Kondycjonowanie niemieloablacyjne (RIC) charakteryzuje się niższą toksycznością dla narządów pozaszpikowych oraz mniejszą śmiertelnością związaną z wykonaniem przeszczepienia (TRM).

···
30.05.2016 / prof. A. Wierzbowska / Edukacja - transplantologia

Hapoloidentyczne przeszczepy szpiku - alternatywa leczenia dla chorych z nowotworami układu krwiotwórczego?

Allogeniczny przeszczep szpiku od dawcy rodzinnego haploidentycznego (haplo-SCT) jest coraz częściej stosowaną metodą leczenia nowotworów układu krwiotwórczego. W artykule opublikowanym w Bone Marrow Transplantation Bacigalupo i wsp. przedstawili aktualizację wyników leczenia za pomocą tej metody. Analizą objęto 148 chorych z nowotworami układu krwiotwórczego. Wszyscy chorzy otrzymali kondycjonowanie mieloablacyjne z następowym podaniem cyklofosfamidu po przeszczepie.

···
9.05.2016 / dr A. Kopińska / Edukacja - transplantologia

Prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie porównujące leczenie kondycjonujące busulfan z cyklofosfamidem vs busulfan z fludarabiną w allogenicznych przeszczepieniach macierzystych komórek krwiotwórczych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową

Standardowym, mieloablacyjnym leczeniem kondycjonującym w allogenicznych przeszczepieniach komórek krwiotwórczych (alloHSCT) w przypadku ostrych białaczek szpikowych (AML) jest schemat busulfan z cyklofosfamidem (BuCy).

···
5.05.2016 / prof. J. M. Zaucha / Aktualności

Cyklofosfamid w wysokich dawkach po transplantacji szpiku - czy jesteśmy świadkami toczącej siej rewolucji ?

Badania nad użyciem dawców haploidentycznych w transplantacjach komórek układu krwiotwórczego trwały od wielu lat. Potencjalnymi dawcami haploidentycznymi są biologiczni rodzice lub dzieci ewentualnego biorcy oraz rodzeństwo, które ma 50% szanse odziedziczyć identyczny z biorcą haplotyp.

···
12.04.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Wczesna odnowa immunologiczna po przeszczepieniu autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych z chłoniakami nieziarniczymi: czynniki predykcyjne i znaczenie kliniczne

Minimalna ilość komórek CD34+ niezbędna do przyjęcia się przeszczepu nie jest ustalona. Większość Ośrodków przyjmuje wartość co najmniej 2- 2,5 x 106 /kg biorcy. Chorzy, którzy otrzymali ilość komórek CD34+ pomiędzy 1,17 a 1,5 x 106 /kg mieli dłuższą odnowę układu granulocytarnego, a 10% pacjentów miała zdecydowanie opóźnioną regenerację układu płytkotwórczego.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 starsze
kodowanie: projekt: