Transplantologia - aktualności

11.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

CQLWP Educational course I 19-20 października,Grenada

Odpowiednie leczenie powikłań związanych z przeszczepami ma kluczowe znaczenie dla poprawy wyników leczenia po autologicznym i allogenicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych (HCT).

···
22.08.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Nowości w leczeniu zakrzepowej plamicy małopłytkowej po HSCT, czyli świat jest pełen cudownych leków

Zakrzepowa plamica małopłytkowa występująca po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych [HSCT- TMA] stanowi niekorzystne rokowniczo powikłanie. Częstość jej występowania waha się w zakresie 10-30%. Do czynników obciążających rokowanie należą: wystąpienie białkomoczu oraz aktywacji komplementu. Rozpiętość w częstości rozpoznawania tego powikłania wynika ze stosowania różnych kryteriów diagnostycznych oraz nakładania się objawów innych powikłań, jakie mogą wystąpić po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Najczęściej obraz HSCT-TMA może być maskowany przez objawy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, chorobę okluzyjną żył wątrobowych (SOS), zakażenie wirusem cytomegalii lub przez krwotoczne zapalenie pęcherzyków płucnych (DAH).

···
17.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Predykcyjne znaczenie mutacji molekularnych u chorych na MDS po alloHSCT

Mutacje genetyczne leżą u podłoża zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) i ściśle wiążą się z klinicznym fenotypem chorego. Dlatego też mutacje te mogą być przydatne w ocenie ryzyka u chorych po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT).

···
9.08.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Przegląd naukowy dotyczący ocznej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

W majowym numerze Optometry and Vision Science opublikowano kompleksowe opracowanie dotyczące ocznej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD), w którym opisane zostały mechanizmy, objawy, diagnostyka i klasyfikacja w świetle konsensusu NIH (National Institutes of Health Consensus Conferences) z 2014 roku oraz współczesne podejście terapeutyczne. Podane informacje mogą być bardzo pomocne w codziennej opiece nad chorymi po przeszczepieniu alogenicznych komórek krwiotwórczych (HCT).

···
31.07.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Ponatynib wydłuża całkowite przeżycie u chorych na CML będących w pierwszej fazie przewlekłej

Ponatynib jest silnym inhibitorem pan BCR-ABL z elementami budowy chemicznej, w tym z potrójnym wiązaniem węgłowym, zapewniającymi duże powinowactwo do naturalnej BCR-ABL, jak również do zmutowanych form kinazy ABL.

···
17.07.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Skuteczność i tolerancja leczenia niwolumabem wznowy chłoniaka Hodgkina po alogenicznej transplantacji

W majowym numerze Blood grupa francuska opublikowała pierwszą analizę większej grupy pacjentów leczonych przeciwciałem blokującym białko zaprogramowanej śmierci komórki (anti-PD1). Na podstawie przeprowadzonych niedawno badań wczesnej fazy, w których wykazano wysoką skuteczność i akceptowalny profil bezpieczeństwa niwolumabu i pembrolizumabu u pacjentów z nawrotowym i opornym chłoniakiem Hodgkina (HL), organizacja FDA zaakceptowała niwolumab w tym wskazaniu.

···
29.06.2017 / Prof. Krzysztof Kałwak / Edukacja - transplantologia

Kondycjonowanie BuMEL poprawia przeżycie u dzieci z zaawansowaną postacią Neuroblastoma po AutoHSCT - wyniki randomizowanego badania SIOPEN

Złośliwy nerwiak zarodkowy współczulny (Neuroblastoma) to najczęstszy pozaczaszkowy guz lity w populacji pediatrycznej. 5-letnie przeżycie dzieci cierpiących na zaawansowane postacie Neuroblastoma jest wciąż niezadowalające: u dzieci w grupie wysokiego ryzyka (powyżej 12-tego miesiąca życia oraz z amplifikacją onkogenu MYCN w każdym wieku) wynosi ono ledwie 40% Protokół leczniczy SIOP Europe Neuroblastoma Group (SIOPEN) obejmuje chemioterapię indukcyjną, zabieg operacyjny, megachemioterapię z autologicznym przeszczepieniem komórek hematopoetycznych oraz następową radio- i immunoterapię. 

···
16.06.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Zastosowanie nivolumabu po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych

Oceniono skuteczność i bezpieczeństwo nivolumabu u 20 chorych z chłoniakiem Hodgkina (HD) w monoterapii w nawrocie choroby nowotworowej po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT).

···
5.06.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Przeszczepienie alogenicznych komórek krwiotwórczych w MDS i CMML: rekomendacje międzynarodowego panelu ekspertów

W marcowym numerze Blood opublikowano rekomendacje dotyczące przeszczepiania alogenicznych komórek krwiotwórczych (HSCT) w zespołach mielodysplastycznych (MDS) oraz przewlekłej białaczce mielomonocytowej (CMML) opracowane przez międzynarodowy panel ekspertów zaangażowanych w pracę w stowarzyszeniach EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation), ELN (European LeukemiaNet), Blood and Marrow Transplant Clinical Trial Group oraz International Myelodysplastic Syndromes Foundation.

···
19.05.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Systemy klasyfikacji przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

W czasopiśmie Blood w ostatnich miesiącach opublikowana została seria prac przeglądowych dotyczących  przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). W tegorocznym numerze styczniowym Stephanie J. Lee skupiła się na systemach klasyfikacji GVHD: kryteriach diagnostycznych, ocenie zajęcia narządów oraz metodach dokumentowania odpowiedzi na leczenie w świetle konsensusu opracowanego przez NIH (National Institutes of Health Consensus Conferences) w roku 2005 oraz 2014.

···
9.05.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Blokada receptora zaprogramowanej śmierci a bezpieczeństwo procedury przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych

Obecnie trwają intensywne badania nad zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych wiążących się z receptorem zaprogramowanej śmierci-1 (PD-1) i blokujących jego oddziaływanie z PD-L1 i PD-L2 w leczeniu opornych i nawrotowych chłoniaków.

···
12.04.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Mechanistyczne metody prewencji i leczenia przewlekłej GvHD

Pomimo ciągłej poprawy wyników klinicznych transplantacji alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT), przewlekła choroba przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvHD) pozostaje główną przyczyną chorobowości i śmiertelności nie związanej ze wznową (NRM). Ośrodek Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie opublikował w styczniowym numerze Blood ciekawy przegląd nowych metod terapeutycznych opartych na współczesnej wiedzy o mechanizmach immunologicznych i szlakach związanych z rozwojem przewlekłej GvHD.

···
3.04.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Suplementacja witaminy A może poprawiać wyniki transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych

Z uwagi na fakt posiadania właściwości immunoregulacyjnych przez witaminę A [1] jej podawanie może redukować odsetek powikłań mających wpływ na śmiertelność związaną z wykonaniem przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych [TRM]. Launder DT. i wsp [2] przeprowadzili badanie pilotowe oceniające wpływ stosowania wysokich dawek witaminy A przed podaniem przeszczepu na jelitową postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi oraz częstość i ciężkość zakażeń krwiopochodnych we wczesnym okresie potransplantacyjnym.

···
7.03.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Pobranie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych - żyła obwodowa czy dostęp centralny?

Zastosowanie przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM) jest metodą w leczeniu nowotworów prowadzącą do zwiększenia odsetka całkowitych remisji, wydłużającą czas do progresji a niekiedy całkowite przeżycie.

···
2.03.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Zastosowanie TKIs jako profilaktyka wznowy po alloHSCT u pacjentów z Ph(+) ALL

Grupa robocza ds. ostrych białaczek EMBT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) w październikowym numerze Cancer (10.2016) przedstawiła swoje stanowisko dotyczące zastosowania inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKIs) po przeszczepieniu alogenicznych komórek macierzystych hematopoezy (alloHSCT) z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z obecnym chromosomem Philadelphia (Ph+). Stanowisko to oparto na doniesieniach dotyczących klinicznego zastosowania TKIs po alloHSCT oraz opinii ekspertów.

···
27.02.2017 / dr hab. A. Szmigielska-Kapłon / Aktualności

Doniesienia z ASH 2016: Kondycjonowanie przed allotransplantacją w ostrej białaczce limfoblastycznej - z czy bez TBI?

Allogeniczna transplantacja szpiku stanowi ważną opcję terapeutyczną w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Standardowe leczenie kondycjonujące stosowane w tej chorobie jako przygotowanie do transplantacji obejmuje schematy łączące chemioterapię z napromienianiem całego ciała (TBI, total body irradiation) w dawkach mieloablacyjnych (TBI 1200 cGy).

···
8.02.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Busulfan czy treosulfan czyli quo vadis kondycjonowanie

W latach 80-tych ubiegłego wieku Santos i współpracownicy wprowadzili do praktyki klinicznej w transplantologii krwiotwórczych komórek macierzystych schemat chemioterapii złożony z busulfanu i cyklofosfamidu (BuCy2). Bardzo szybko stał się on standardem kondycjonowania przed podaniem przeszczepu w leczeniu wielu jednostek chorobowych (zwłaszcza ostrych białaczek szpikowych i zespołów mielodysplastycznych).

···
19.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Transplantacja komórek krwiotwórczych na ASH 2016 [wideo]

Prof. Sebastian Giebel mówi o doniesieniach na temat transplantacji komórek krwiotwórczych na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologów w San Diego, skupiając się na trzech obszarach tej metody terapeutycznej - wskazania do transplantacji, procedura (dobór dawców, przygotowanie i żródło komórek) oraz okres potransplantacyjny (powikłania, leczenie wspomagajace).

···
27.12.2016 / dr A. Piekarska / Aktualności

Skuteczność i tolerancja ibrutynibu u pacjentów ze wznową przewlekłej białaczki limfocytowej po alogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych

Przeżycia 2- i 5-letnie po transplantacji alogenicznych komórek hematopoetycznych (alloHCT) w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) wynoszą odpowiednio 67% i 38%, co wskazuje na ciągłą potrzebę poszukiwania środków terapeutycznych skutecznych w przypadku wznowy po alloHCT.

···
21.12.2016 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Późna ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi - wyniki pierwszego badania prospektywnego

Śmiertelność z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) stanowi jedną z głównych przyczyn niepowodzeń po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (HCT).

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 starsze
kodowanie: projekt: