Transplantologia - aktualności

2.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Sebastian Giebel: Jak co roku Kongres EHA obfituje w ważne doniesienia we wszystkich obszarach hematologii

W obszarze transplantacji komórek krwiotwórczych najważniejszymi były doniesienia o zastosowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) i drugie doniesienie o wpływie na wyniki transplantacji wieku i typu dawcy oraz mutacji obecnych w komórkach użytych w przeszczepieniu.

···
2.07.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepienie allogenicznych komórek macierzystych krwiotworzenia u młodych dorosłych z pierwotnymi niedoborami odporności

Pierwotne niedobory odporności (PID) są rzadką grupą dziedzicznych chorób charakteryzujących się poważną dysfunkcją odporności adaptacyjnej i/ lub odporności wrodzonej, typowo wynikających z mutacji genetycznych w hematopoetycznych komórkach macierzystych.

···
14.06.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Selekcja najlepszego dawcy do haplo-HCT: znaczenie HLA, genotypowania receptora KIR-like oraz innych zmiennych klinicznych

Poprawiające się bezpieczeństwo transplantacji haploidentycznych (haplo-HCT) doprowadziło do zwiększonego użycia haplo dawców, natomiast jak dotąd nie ustalono kryteriów selekcji optymalnego dawcy haplo spośród dostępnych krewnych 1 i 2 stopnia.

···
1.06.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Decyzje transplantacyjne u pacjentów z mielofibrozą: czy mutacje powinny być rozstrzygające

Transplantacja alogenicznych komórek krwiotwórczych (HCT) jest obecnie jedyną opcją dającą szansę na wyleczenie w mielofibrozie (MF). Progresja choroby wyrażająca się pogłębieniem cytopenii lub transformacją do ostrej białaczki szpikowej (AML) są powszechnie akceptowane jako kryteria kwalifikujące do HCT.

···
23.05.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Fingolimod w leczeniu mózgowej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) obejmująca ośrodkowy układ nerwowy (OUN) stanowi rzadkie powikłanie po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. Jest trudna do rozpoznania i często prowadzi do fatalnych skutków. Obiecującym podejściem terapeutycznym wydaje się zastosowanie agonistów receptora sfingozyny-1-fosforanu (S1PR). Okazały się one skuteczne w badaniach przedklinicznych.

···
15.05.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Infuzja limfocytów dawcy w przypadku nawrotów nowotworów hematologicznych po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego

Infuzja limfocytów dawcy (DLI) jest jedną z opcji terapeutycznych dla chorych z nawracającymi lub opornymi na leczenie nowotworami hematologicznymi po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT). DLI może po części wzmocnić efekt przeszczep przeciwko nowotworowi (GvT), jednak czasami może wywoływać śmiertelne zdarzenia niepożądane, takie jak: ciężka postać choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD) oraz aplazję szpiku kostnego.

···
10.04.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Rola szlaku sygnałowego kinazy Janusa w chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi oraz reakcji przeszczep-przeciwko-białaczce.

Przeszczepienie alogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHCT) jest dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi potencjalną opcją prowadzącą do wyleczenia, głównie za sprawą alogenicznej odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym biorcy (tzw. reakcji przeszczep-przeciwko białaczce [GVL]). Niestety, wielu biorców alloHCT rozwija chorobę przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GVHD), uszkadzającą zdrowe tkanki i będącą główną przyczyną chorobowości i śmiertelności nie związanej z wznową.

···
26.03.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Możliwe wskazania do zastosowania globuliny antytymocytarnej (ATG) u chorych kwalifikowanych do przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej

Obecnie dostępne są trzy preparaty komercyjne ATG. Końska ATG (ATG-h) (ATGAM) jest obecnie używana praktycznie tylko w USA. ATG-h powoduje mniej limfopenii niż dwie marki króliczej ATG. Jednak jej wpływ na zapobieganie GvHD pozostaje niepewny i nie jest poparty danymi z badań fazy III. Chociaż dwie marki króliczej ATG (ATG-T i ATG-F) mają pewne podobieństwa (takie jak wywoływanie głębokiej i trwalszej limfopenii niż ATG-h), różnią się one charakterem i intensywnością rozpoznawanych antygenów.

···
15.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Kondycjonowanie BeEAM vs. BEAM

Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych jest standardem postępowania w opornym i/lub nawrotowym chłoniaku Hodgkina (R/R HL). Najczęściej używany schemat kondycjonowania to BEAM. Karmustyna może wywoływać zagrażające życiu uszkodzenie tkanki płucnej i jest p-wskazana u pacjentów z uszkodzeniem płuc po zastosowaniu bleomycyny. Zastąpienie karmustyny bendamustyną w dawce 200 mg/m^2 (BeEAM) okazało się bezpieczne i skuteczne w badaniu 1-2 fazy (Visani, Blood 2011) lecz schemat ten nie był dotychczas porównywany z innymi schematami kondycjonowania w R/R HL.

···
13.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Redukcja dawki cytostatyków u osób otyłych

Oceniono wpływ modyfikacji dawki cytostatyków u otyłych chorych w kondycjonowaniu przed podaniem autologicznych komórek krwiotwórczych na wyniki przeszczepienia. Badanie miało charakter analizy retrospektywnej, wieloośrodkowej. Dotyczyło chorych z (BMI) ≥ 30 kg/m2. Modyfikację dawki u osób otyłych definiowano jako jej redukcję ≥ 20%. Badaniem objęto 1696 chorych na szpiczaka plazmocytowego (MM) - kondycjonowanie melfalanem i 781 pacjentów na chłoniaki złośliwe (ziarnicze i nieziarnicze) - kondycjonowanie BEAM: karmustyna, arabinozyd cytozyny, etopozyd oraz melfalan.

···
1.02.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Czy wszyscy chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną Ph(+) wymagają przeszczepienia allogenicznego krwiotwórczych komórek macierzystych?

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, oczywiście przy braku przeciwwskazań, WSZYSCY chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną są kandydatami do wykonania u nich przeszczepienia allogenicznego komórek macierzystych krwiotworzenia. Ale czy na pewno wszyscy?

···
11.12.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Kliniczny i immunologiczny wpływ blokady CCR5 w profilaktyce choroby przeszczep przeciw gospodarzowi

Chemokiny, czyli cytokiny chemotaktyczne, to bardzo ważna, duża grupa białek strukturalnie homologicznych do cytokin, które są istotne w aktywacji i migracji komórek układu odpornościowego do miejsc, w których toczy się proces zapalny.

···
5.12.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Wpływ rytuksymabu na czynność płuc w bronchiolitis obliterans syndrome w przebiegu choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi

W grudniowym numerze czasopisma Lung opublikowano wyniki badania prospektywnego przeprowadzonego na Uniwersytecie w Kansas z zastosowaniem rytuksymabu w terapii płucnej postaci przewlekłej choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GVHD) - zarostowego zapalenia oskrzelików (bronchiolitis obliterans syndrome - BOS).

···
28.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Konferencja “Bone Marrow Transplantation - Much More Than Haematopoietic Tissue Reconstitution Conference”, 18-20 grudnia Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w 11 Międzynarodowej Konferencji “Bone Marrow Transplantation - Much More Than Haematopoietic Tissue Reconstitution Conference” odbywającej się 18-20 grudnia we Wrocławiu.

···
14.11.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Liczba komórek NK CD56dim w przeszczepie a ryzyko nawrotu choroby po transplantacji allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT)

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT) to metoda mogąca prowadzić do wyleczenia szeregu nowotworów mieloidalnych i limfoidalnych. Skuteczna eliminacja guza jest częściowo rezultatem reakcji przeszczep przeciwko nowotworowi indukowanej przez komórki układu odpornościowego dawcy. Rozwój jej zaczyna się i ustala w ciągu pierwszych kilku tygodni po podaniu przeszczepu. Chociaż wiele badań powiązało kliniczny wynik transplantacji z cechami rekonstytucji immunologicznej lub genotypu dawcy/gospodarza, to potencjalna rola składu komórkowego w przeszczepie pozostaje słabo zdefiniowana.

···
7.11.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Krążące dsDNA, uszkodzenie śródbłonka i aktywacja dopełniacza w mikroangiopatii zakrzepowej i GVHD

W Blood ukazało się bardzo interesująca publikacja dotycząca analizy pomiaru krążącego dsDNA, surogatu NETs (ang. neutrophil extracellular traps), jako miernika uszkodzenia śródbłonka naczyń prowadzącego do rozwoju TA-TMA (ang. transplant-associated trombotic microangiopathy) oraz ostrej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD).

···
19.10.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Predykcyjny model przeżycia u pacjentów z AML/MDS otrzymujących haploidentyczne przeszczepienie komórek macierzystych

W czerwcowym numerze Blood opublikowano ciekawy list do redakcji, którego treść ma implikacje kliniczne i terapeutyczne, ponieważ pozwala potencjalnie przewidzieć, którzy pacjenci mają szansę odnieść realną korzyść z procedury transplantacyjnej i podtrzymującej terapii po przeszczepieniu haploidentycznych komórek macierzystych (HaploSCT), a u których szanse powodzenia są znikome.

···
16.10.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

„New skin for the old cerenomy” czyli ibrutynib w leczeniu przewlekłej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Śmiertelność z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) stanowi jedną z głównych przyczyn niepowodzeń po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHCT). Tylko u około jednej trzeciej chorych z przewlekłą postacią choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (cGvHD) udaje się odstawić leczenie immunosupresyjne w ciągu 3 lat od momentu rozpoznania bez konieczności włączenia leczenia drugiej linii. Pozostali chorzy, o ile nie zginą (z powodów wznowy choroby podstawowej lub z przyczyn nie związanych z nawrotem) wymagają intensyfikacji leczenia immunosupresyjnego.

···
4.10.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Czynniki prognostyczne u chorych na oporną lub nawrotową ostrą białaczkę szpikową poddanych przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

Całkowitą remisję (CR) po zastosowaniu chemioterapii 3+7 osiąga 60-70% chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) < 60 r.ż. i 40-50% pacjentów > 60 r.ż., którzy otrzymali podobny schemat leczenia indukcyjnego co młodsi chorzy. Pacjenci z nawrotem ostrej białaczki szpikowej osiągają drugą całkowitą remisję w 30-45% przypadków po zastosowaniu bardziej agresywnych schematów leczenia reindukującego. Odsetek CR obniża się do 10-15% jeśli czas trwania pierwszej całkowitej remisji wynosi < 1 roku. Chorzy z pierwotną opornością na leczenie lub reindukcję remisji mogą odnieść korzyść z udziału w badaniach klinicznych oceniających skuteczność „nowych” leków, użycia alternatywnych schematów chemioterapii lub po zastosowaniu procedury przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. Z uwagi na pilność procedury transplantacyjnej w tej grupie pacjentów najczęściej jest wykorzystywany dawca spokrewniony (zgodne w HLA rodzeństwo). W kondycjonowaniu najczęściej są używane schematy mieloablacyjne z busulfanem lub TBI oraz z cyklofosfamidem.

···
12.09.2017 / dr A. Piekarska / Aktualności

Niskie poziomy witaminy A są związane ze zwiększonym ryzykiem jelitowej postaci GvHD u dzieci

W majowym numerze Blood ukazało się bardzo interesujące doniesienie dotyczące potencjalnego wpływu witaminy A na chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD).

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 starsze
kodowanie: projekt: