Transplantologia - aktualności

23.01.2012 / Marzena Sygut/Rynek Zdrowia / Edukacja - transplantologia

Gdy przeszczepy mieszane ratują pacjentów z białaczką. Czy warto rozwijać publiczne banki krwi pępowinowej?

Jeszcze niedawno zasadność przeszczepiania komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej budziła kontrowersje. Dziś już nie ma wątpliwości - krew pępowinowa ratuje życie nieuleczalnie chorym: dorosłym i dzieciom, niespokrewnionym z dawcą. - Podstawowe ograniczenie, jakim była skończona, niewielka ilość krwi pępowinowej, przestało być barierą - mówi nam prof. Wiesław Jędrzejczak, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.

···
11.01.2012 / dr hab. S. Giebel / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Znaczenie badania PET w monitorowaniu chorych na szpiczaka plazmocytowego

Określenie stadium zaawansowania u chorych na szpiczaka plazmocytowego (MM) jest tradycyjnie oparte na wynikach badań białkowych, badaniu szpiku oraz obrazowaniu radiologicznym. Podobne kryteria stosuje się do oceny odpowiedzi na leczenie. Zamagni i wsp., w opublikowanym w 2011r w Blood artykule, przeanalizowali wartość badania PET/TK, wykonywanego przy rozpoznaniu, po zakończeniu leczenia indukującego, opartego na stosowaniu talidomidu i deksametazonu oraz po tandemowej transplantacji komórek krwiotwórczych (autoHSCT).

···
10.01.2012 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Cytopenia po dniu 28 od allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych - wpływ czynników związanych z dawcą/biorcą, przeszczepieniem i stosowaniem leków mielotoksycznych - dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

W grudniowym numerze Haematologica ukazała sie praca międzyośrodkowa z Seattle i Osaki analizująca przyczyny występowania cytopenii po 28 dniu od allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych.

···
22.12.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Ciężkie objawy niepożądane u zdrowych niespokrewnionych dawców obwodowych komórek krwiotwórczych stymulowanych granulocytowym czynnikiem wzrostu - dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

W sesji plakatowej na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego ASH w San Diego w dn. 12.12.2011 autorzy ze szpitala uniwersytetu Karola Gustawa Carusa oraz firmy Cellex w Dreźnie  (są to 2 ośrodki niemieckie, do których wysyłani są na pobrania komórek krwiotwórczych polscy dawcy zrekrutowani przez ośrodek dawców PL-6 czyli DKMS-Polska) we współpracy z DKMS w Tubingen oraz szpitalem w Hamburgu przedstawili (plakat nr 4057) przypadki ciężkich powikłań u zdrowych niespokrewnionych dawców krwiotwórczych komórek obwodowych.

···
9.11.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Bardzo dobre przeżycie po niemieloablacyjnym allo-HCT w porównaniu z auto-HCT w nawrotowym chemiowrażliwym chłoniaku grudkowym - dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

W wieloośrodkowym badaniu amerykańskim opublikowanym w lipcu 2011 r. całkowite przeżycie chorych na wrażliwego na chemioterapię chłoniaka grudkowego w stadium zaawansowania powyżej pierwszej całkowitej remisji lub pierwszej częściowej odpowiedzi wynosiło 100% po przeszczepieniu allogenicznym (allo-HCT) z przygotowaniem o zredukowanej intensywności (RIC) w porównaniu do 73 % po przeszczepieniu autologicznym (auto-HCT) przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 36 miesięcy. Autorzy wyciągnęli wniosek, że przeszczepienie allogeniczne z przygotowaniem RIC a nie tylko tradycyjnie wykonywane przeszczepienie autologiczne jest właściwym sposobem postępowania u chorych w przypadku nawrotu choroby.

···
10.10.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Kierunek niezgodności HLA w przeszczepieniach krwi pępowinowej - wpływ na wyniki i implikacje związane z wyborem jednostek do przeszczepienia- dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

W październikowym numerze Blood ukazała się praca zespołu amerykańskiego programu krwi pępowinowej w Nowym Jorku, w której  na podstawie analizy 1202 przeszczepień pojedynczych jednostek krwi pępowinowej z rejestru nowojorskiego wykonanych w latach 1993-2006 autorzy zbadali wpływ poszczególnych kierunków niezgodności HLA na wyniki przeszczepień.

···
27.09.2011 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wyniki allogenicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych u chorych z PBSz z mutacją T315I w domenie kinazowej BCR/ABL

Wykrycie mutacji T315I w przypadku pojawienia się oporności na imatynib, czy inhibitor 2-giej generacji u chorego na przewlekłą białaczkę szpikową to zła wiadomość. Mutacja ta, zwana „killer mutation”, wciąż pozostaje poza zasięgiem dostępnych w klinice inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI).

···
29.08.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - ostre białaczki

AlloHCT w ALL u dorosłych - dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

W sierpniowym numerze „Haematologica” ukazała się praca prezentująca aktualne dane dotyczące przeszczepień allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HCT) w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) u dorosłych. Chociaż allo-HCT stanowi najsilniejszy sposób leczenia poremisyjnego w ALL, to jego korzystny potencjał leczniczy jest równoważony niekorzystnymi powikłaniami (śmiertelność związana z przeszczepieniem, późne powikłania, obniżona jakość życia) jak też poprawą wyników leczenia konwencjonalnego.

···
6.07.2011 / dr hab. M. Krawczyk-Kuliś / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Wyniki odległe allogenicznego przeszczepienia szpiku z niemieloablacyjnym kondycjonowaniem w porównaniu z autologicznym przeszczepieniem komórek krwiotwórczych u chorych z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim

Opublikowano wyniki 7 letniej obserwacji 245 pacjentów, którzy w ramach wieloośrodkowego badania klinicznego prowadzonego w latach 1998 do 2004 w 5 włoskich ośrodkach klinicznych przebyli autoprzeszczepienie komórek krwiotwórczych (AutoHCT) a następnie zależnie od faktu posiadania dawcy rodzinnego do alloprzeszczepienia byli poddani albo alloprzeszczepieniu (AlloHCT) albo ponownie AutoHCT. 

···
14.06.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Znaczenie charakterystyki komórkowej przeszczepu w ABCT- dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

W ostatnim numerze Bone Marrow Transplantation ukazała się praca z ośrodka fińskiego (pierwszy autor) zwracająca uwagę na znaczenie szczegółowego składu komórkowego w przeszczepieniach autologicznych komórek uzyskiwanych z krwi obwodowej (ABCT).

···
6.06.2011 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - transplantologia

Kiedy wykonać allo HSCT w MDS

Mimo zarejestrowania w ostatnich latach  trzech nowych leków w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (MDS) allotransplantacja komórek macierzystych hematopoezy (alloHSCT) pozostaje nadal jedyną dającą potencjalnie możliwość wyleczenia opcją terapeutyczną. Zespoły mielodysplastyczne stanowią aktualnie trzecie co do częstości wskazanie do alloHSCT, a liczba wykonywanych allotransplantacji sukcesywnie rośnie. Coraz szersze stosowanie kondycjonowania o zredukowanej toksyczności ( RIC) umożliwia wykonywanie alloHSCT u starszych pacjentów, co spowoduje dalszy wzrost liczby zabiegów.

···
3.06.2011 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Allogeniczne przeszczepienie szpiku z kondycjonowaniem o zredukowanej intensywności w terapii szpiczaka mnogiego

Pomimo znacznych postępów w terapii szpiczaka mnogiego (MM), jakie dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu w związku z wprowadzeniem takich leków jak talidomid, lenalidomid czy bortezomib, choroba ta nadal pozostaje nieuleczalna. Jedyną metodą, która potencjalnie umożliwia wyleczenie MM jest allogeniczne przeszczepienie szpiku (alloBMT).

···
23.05.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Zalecenia dotyczące późnych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u dorosłych - część 3 dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

Autorzy z Uniwersytetu Vanderbilta w Nashville oraz z Centrum Onkologicznego Freda Hutchinsona w Seattle w marcowym wydaniu Blood opublikowali pracę przeglądową dotyczącą leczenia odległych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (allo-HCT) u dorosłych. 

···
18.04.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Zalecenia dotyczące późnych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u dorosłych - część 2; dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

Powikłania pulmonologiczne

Zaburzenia obstrukcyjne czynności układu oddechowego mają związek z przewlekłą GVHD i w istotny sposób wpływają na śmiertelność nie związaną z nawrotem. Ryzyko przewlekłego upośledzenia funkcji płuc wynosi 30% do 60%. Obniżenie FEV1 o 5% rocznie zwiększa późną umieralność o 9% do 40%. Zarostowe zapalenie oskrzelików stanowi progresywne, podstępne i często fatalne powikłanie po allo-HCT. Zmiany restrykcyjne występują rzadziej i mogą być konsekwencją osłabienia mięśni związanego z przewlekłą steroidoterapią, zwłóknienia płuc lub twardzinopodobnej postaci GVHD obejmującej klatkę piersiową.

···
21.03.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Zalecenia dotyczące późnych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u dorosłych- część 1- dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

Autorzy z Uniwersytetu Vanderbilta w Nashville oraz z Centrum Onkologicznego Freda Hutchinsona w Seattle w marcowym wydaniu Blood opublikowali pracę przeglądową dotyczącą leczenia odległych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (allo-HCT) u dorosłych.

···
7.02.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Obwodowe komórki macierzyste od rodzeństwa niezgodnego w HLA po konwencjonalnej chemioterapii jako korzystna opcja lecznicza - dr hab. Mirosław Markiewicz

M. Guo i wsp. z Departamentu Hematologii i Transplantacji Szpitala Wojskowej Akademii Nauk Medycznych w Pekinie w styczniowym numerze Blood zaprezentowali niecodzienną pracę odbiegającą od ogólnie przyjętych schematów postępowania. Praca dotyczy mianowicie infuzji niezgodnych w układzie HLA obwodowych komórek macierzystych w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) u chorych ze starszej grupy wiekowej.

···
7.02.2011 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wpływ znaków zodiaku na rokowanie pacjentów po allotransplantacji w przewlekłej białaczce szpikowej…

Czy znak zodiaku pod którym urodził się cierpiący na białaczkę biorca przeszczepu komórek macierzystych może mieć wpływ na jego odległe rokowanie? Zakładając, że to nie żart, odpowiedź wydaje się być oczywista – na pewno nie, a zajmowanie się tak postawionymi pytaniami nie powinno dotyczyć ludzi uprawiających „evidence –based medicine”, czyli medycynę opartą na faktach, raczej należy pozostawić je wróżbitom. Powstaje zatem pytanie dlaczego zajęli się tym uznani eksperci od przeszczepiania komórek macierzystych krwiotworzenia i przewlekłej białaczki szpikowej z grupy prof. Jane Apperley  z Imperial College + Hammersmith Hospital w Londynie?1 Praca ukazała się wprawdzie w czasopiśmie Transplantation Proceedings, bliższym transplantologom niż hematologom,  pod koniec ub. roku, i mogła umknąć uwadze, jednak warto jej poświęcić chwilę.

···
24.01.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Wysoka liczba przeszczepionych komórek CD34+ oraz osiągnięcie pełnego chimeryzmu dawcy w dniu +100 jako korzystne czynniki rokownicze w alloHCT ze zredukowanym kondycjonowaniem - dr hab. Mirosław Markiewicz

S.G. Holtan i wsp. z Mayo Clinic w Rochester, MN, USA w grudniowym numerze Bone Marrow Transplantation przedstawili wyniki poszukiwania czynników prognostycznych wpływających na czas przeżycia po przeszczepieniu allogenicznym komórek krwiotwórczych poprzedzonym leczeniem kondycjonującym o zredukowanej intensywności (RIC).

···
20.12.2010 / dr hab. M. Krawczyk-Kuliś / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Mieloablacyjna chemioterapia wspomagana autoprzeszczepieniem komórek krwiotwórczych - skuteczne i bezpieczne leczenie amyloidozy w chorobie lekkich łańcuchów immunoglobulin

Autorzy z Mayo Clinic, Rochester, USA, opublikowali raport podsumowujący 14 letnie doświadczenie w stosowaniu wysokodawkowanej chemioterapii wspomaganej autoprzeszczepieniem komórek krwiotwórczych u 434 chorych leczonych tą metodą w latach 1996-2010. Amyloidoza potwierdzona była histopatologicznie w materiałach bioptycznych z tkanek (barwienie czerwienią Congo) a diagnoza choroby łańcuchów lekkich oparta była na stwierdzeniu monoklonalnych łańchuchów w moczu/surowicy (immunofiksacja) lub obecności klonalnych plazmocytów w mielogramie (u 32% chorych w szpiku stwierdzono ponad 10% plazmocytów).

···
13.12.2010 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Poprawa jakości życia po przeszczepieniu - dr hab. Mirosław Markiewicz

Zagadnienia związane z szacowaniem jeszcze przed przeszczepieniem ryzyka wystąpienia powikłań poprzeszczepowych oraz z ich wczesnym wykrywaniem i leczeniem były przedmiotem Sesji Edukacyjnej  “Issues of Toxicity in Allogeneic Bone Marrow Transplantation”, która odbyła się w ramach 52 Zjazdu ASH w Orlando na początku grudnia b.r.

···
nowsze 1 ... 6 7 8 9 10 11 starsze
kodowanie: projekt: