Transplantologia - aktualności

29.08.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - ostre białaczki

AlloHCT w ALL u dorosłych - dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

W sierpniowym numerze „Haematologica” ukazała się praca prezentująca aktualne dane dotyczące przeszczepień allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HCT) w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) u dorosłych. Chociaż allo-HCT stanowi najsilniejszy sposób leczenia poremisyjnego w ALL, to jego korzystny potencjał leczniczy jest równoważony niekorzystnymi powikłaniami (śmiertelność związana z przeszczepieniem, późne powikłania, obniżona jakość życia) jak też poprawą wyników leczenia konwencjonalnego.

···
6.07.2011 / dr hab. M. Krawczyk-Kuliś / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Wyniki odległe allogenicznego przeszczepienia szpiku z niemieloablacyjnym kondycjonowaniem w porównaniu z autologicznym przeszczepieniem komórek krwiotwórczych u chorych z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim

Opublikowano wyniki 7 letniej obserwacji 245 pacjentów, którzy w ramach wieloośrodkowego badania klinicznego prowadzonego w latach 1998 do 2004 w 5 włoskich ośrodkach klinicznych przebyli autoprzeszczepienie komórek krwiotwórczych (AutoHCT) a następnie zależnie od faktu posiadania dawcy rodzinnego do alloprzeszczepienia byli poddani albo alloprzeszczepieniu (AlloHCT) albo ponownie AutoHCT. 

···
14.06.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Znaczenie charakterystyki komórkowej przeszczepu w ABCT- dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

W ostatnim numerze Bone Marrow Transplantation ukazała się praca z ośrodka fińskiego (pierwszy autor) zwracająca uwagę na znaczenie szczegółowego składu komórkowego w przeszczepieniach autologicznych komórek uzyskiwanych z krwi obwodowej (ABCT).

···
6.06.2011 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - transplantologia

Kiedy wykonać allo HSCT w MDS

Mimo zarejestrowania w ostatnich latach  trzech nowych leków w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (MDS) allotransplantacja komórek macierzystych hematopoezy (alloHSCT) pozostaje nadal jedyną dającą potencjalnie możliwość wyleczenia opcją terapeutyczną. Zespoły mielodysplastyczne stanowią aktualnie trzecie co do częstości wskazanie do alloHSCT, a liczba wykonywanych allotransplantacji sukcesywnie rośnie. Coraz szersze stosowanie kondycjonowania o zredukowanej toksyczności ( RIC) umożliwia wykonywanie alloHSCT u starszych pacjentów, co spowoduje dalszy wzrost liczby zabiegów.

···
3.06.2011 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Allogeniczne przeszczepienie szpiku z kondycjonowaniem o zredukowanej intensywności w terapii szpiczaka mnogiego

Pomimo znacznych postępów w terapii szpiczaka mnogiego (MM), jakie dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu w związku z wprowadzeniem takich leków jak talidomid, lenalidomid czy bortezomib, choroba ta nadal pozostaje nieuleczalna. Jedyną metodą, która potencjalnie umożliwia wyleczenie MM jest allogeniczne przeszczepienie szpiku (alloBMT).

···
23.05.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Zalecenia dotyczące późnych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u dorosłych - część 3 dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

Autorzy z Uniwersytetu Vanderbilta w Nashville oraz z Centrum Onkologicznego Freda Hutchinsona w Seattle w marcowym wydaniu Blood opublikowali pracę przeglądową dotyczącą leczenia odległych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (allo-HCT) u dorosłych. 

···
18.04.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Zalecenia dotyczące późnych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u dorosłych - część 2; dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

Powikłania pulmonologiczne

Zaburzenia obstrukcyjne czynności układu oddechowego mają związek z przewlekłą GVHD i w istotny sposób wpływają na śmiertelność nie związaną z nawrotem. Ryzyko przewlekłego upośledzenia funkcji płuc wynosi 30% do 60%. Obniżenie FEV1 o 5% rocznie zwiększa późną umieralność o 9% do 40%. Zarostowe zapalenie oskrzelików stanowi progresywne, podstępne i często fatalne powikłanie po allo-HCT. Zmiany restrykcyjne występują rzadziej i mogą być konsekwencją osłabienia mięśni związanego z przewlekłą steroidoterapią, zwłóknienia płuc lub twardzinopodobnej postaci GVHD obejmującej klatkę piersiową.

···
21.03.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Zalecenia dotyczące późnych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u dorosłych- część 1- dr hab. Mirosław Markiewicz, KHiTS w Katowicach

Autorzy z Uniwersytetu Vanderbilta w Nashville oraz z Centrum Onkologicznego Freda Hutchinsona w Seattle w marcowym wydaniu Blood opublikowali pracę przeglądową dotyczącą leczenia odległych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (allo-HCT) u dorosłych.

···
7.02.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Obwodowe komórki macierzyste od rodzeństwa niezgodnego w HLA po konwencjonalnej chemioterapii jako korzystna opcja lecznicza - dr hab. Mirosław Markiewicz

M. Guo i wsp. z Departamentu Hematologii i Transplantacji Szpitala Wojskowej Akademii Nauk Medycznych w Pekinie w styczniowym numerze Blood zaprezentowali niecodzienną pracę odbiegającą od ogólnie przyjętych schematów postępowania. Praca dotyczy mianowicie infuzji niezgodnych w układzie HLA obwodowych komórek macierzystych w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) u chorych ze starszej grupy wiekowej.

···
7.02.2011 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wpływ znaków zodiaku na rokowanie pacjentów po allotransplantacji w przewlekłej białaczce szpikowej…

Czy znak zodiaku pod którym urodził się cierpiący na białaczkę biorca przeszczepu komórek macierzystych może mieć wpływ na jego odległe rokowanie? Zakładając, że to nie żart, odpowiedź wydaje się być oczywista – na pewno nie, a zajmowanie się tak postawionymi pytaniami nie powinno dotyczyć ludzi uprawiających „evidence –based medicine”, czyli medycynę opartą na faktach, raczej należy pozostawić je wróżbitom. Powstaje zatem pytanie dlaczego zajęli się tym uznani eksperci od przeszczepiania komórek macierzystych krwiotworzenia i przewlekłej białaczki szpikowej z grupy prof. Jane Apperley  z Imperial College + Hammersmith Hospital w Londynie?1 Praca ukazała się wprawdzie w czasopiśmie Transplantation Proceedings, bliższym transplantologom niż hematologom,  pod koniec ub. roku, i mogła umknąć uwadze, jednak warto jej poświęcić chwilę.

···
24.01.2011 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Wysoka liczba przeszczepionych komórek CD34+ oraz osiągnięcie pełnego chimeryzmu dawcy w dniu +100 jako korzystne czynniki rokownicze w alloHCT ze zredukowanym kondycjonowaniem - dr hab. Mirosław Markiewicz

S.G. Holtan i wsp. z Mayo Clinic w Rochester, MN, USA w grudniowym numerze Bone Marrow Transplantation przedstawili wyniki poszukiwania czynników prognostycznych wpływających na czas przeżycia po przeszczepieniu allogenicznym komórek krwiotwórczych poprzedzonym leczeniem kondycjonującym o zredukowanej intensywności (RIC).

···
20.12.2010 / dr hab. M. Krawczyk-Kuliś / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Mieloablacyjna chemioterapia wspomagana autoprzeszczepieniem komórek krwiotwórczych - skuteczne i bezpieczne leczenie amyloidozy w chorobie lekkich łańcuchów immunoglobulin

Autorzy z Mayo Clinic, Rochester, USA, opublikowali raport podsumowujący 14 letnie doświadczenie w stosowaniu wysokodawkowanej chemioterapii wspomaganej autoprzeszczepieniem komórek krwiotwórczych u 434 chorych leczonych tą metodą w latach 1996-2010. Amyloidoza potwierdzona była histopatologicznie w materiałach bioptycznych z tkanek (barwienie czerwienią Congo) a diagnoza choroby łańcuchów lekkich oparta była na stwierdzeniu monoklonalnych łańchuchów w moczu/surowicy (immunofiksacja) lub obecności klonalnych plazmocytów w mielogramie (u 32% chorych w szpiku stwierdzono ponad 10% plazmocytów).

···
13.12.2010 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Poprawa jakości życia po przeszczepieniu - dr hab. Mirosław Markiewicz

Zagadnienia związane z szacowaniem jeszcze przed przeszczepieniem ryzyka wystąpienia powikłań poprzeszczepowych oraz z ich wczesnym wykrywaniem i leczeniem były przedmiotem Sesji Edukacyjnej  “Issues of Toxicity in Allogeneic Bone Marrow Transplantation”, która odbyła się w ramach 52 Zjazdu ASH w Orlando na początku grudnia b.r.

···
15.11.2010 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Sukces przeszczepień obwodowych komórek krwiotwórczych i znaczenie doboru HLA wysokiej rozdzielczości - dr hab. Mirosław Markiewicz

W październikowym numerze Biology of Blood and Marrow Transplantation (BBMT 2010, Vol 16, Issue 10, 1382-1387) ukazała się praca Ann Woolfrey i wsp.”HLA-Allele Matched Unrelated Donors Compared to HLA-Matched Sibling Donors: Role of Cell Source and Disease Risk Category”. Praca powstała w oparciu o retrospektywną analizę materiału rejestru CIBMTR obejmującego 1448 przeszczepień z mieloablacyjnym przygotowaniem, bez T-deplecji, wykonanych w nowotworach hematologicznych wysokiego ryzyka lub w zaawansowanym stadium choroby.

···
20.09.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zastosowanie pegfilgrastymu w mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych i autologicznym przeszczepieniu szpiku u chorych na szpiczaka mnogiego

Filgrastym (FIL) jest rekombinowanym G-CSF szeroko stosowanym u chorych na nowotwory, w tym na szpiczaka mnogiego, w profilaktyce neutropenii powodowanej przez chemioterapię, w celu mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych oraz w przebiegu procedury transplantacji szpiku. Czas półtrwania FIL wynosi około 3-4 godziny i dlatego musi on być stosowany w postaci codziennych iniekcji podskórnych lub wlewów dożylnych.

···
13.09.2010 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - transplantologia

Czy stężenie ferrytyny w surowicy przed transplantacją komórek krwiotwórczych w MDS stanowi jednoznaczny czynnik rokowniczy?

Zespoły mielodysplastyczne stanowią heterogenna grupę zaburzeń funkcji szpiku kostnego, charakteryzujacą się nieefektywna erytropoezą, cytopenią w krwi obwodowej oraz transformacja części przypadków w ostra białaczkę szpikową (sAML). W leczeniu towarzyszących cytopenii konieczne jest stosowanie transfuzji  m.in.koncentratów krwinek czerwonych (KKCz), a wtórnym powikłaniem przewlekłego, wielokrotnego przetaczania KKCz jest wzmożone gromadzenie i odkładanie się w tkankach żelaza.

···
30.08.2010 / dr J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Znaczenie allogenicznego przeszczepienia szpiku kostnego u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w 2010 roku

Od czasu wprowadzenia do terapii przewlekłej białaczki szpikowej (pbsz) inhibitorów kinazy tyrozynowej (IKT) częstość allogenicznych przeszczepień szpiku (allo-SCT) w tej chorobie uległa znacznemu obniżeniu. Wiąże się to z doskonałą skutecznością tej grupy leków. Wciąż jednak jest grupa chorych, u których allo-SCT jest terapią z wyboru. Są to przede wszystkim pacjenci w zaawansowanych fazach choroby – akceleracji i kryzie blastycznej oraz  chorzy wykazujący oporność na terapię IKT.

···
5.08.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Transplantologia - doniesienia naukowe z 15 Zjazdu EHA w skrócie

Ruggeri i wsp. (abstrakt nr 1699) przedstawili nowe dane wykazujące ważną rolę przeszczepu krwi pępowinowej w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (OBSz) z grupy wysokiego ryzyka u dzieci. Może to mieć istotne znaczenie w przypadku dzieci chorych na OBSz, niemających spokrewnionych lub niespokrewnionych dawców.

···
20.05.2010 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Wznowa po przeszczepieniu może być spowodowana utratą niezgodnego HLA

L. Vago i wsp. z Instytutu Naukowego San Raffaele w Mediolanie na ostatnim zjeździe EBMT, który odbył się w 03.2010 w Wiedniu, zaprezentowali oryginalny mechanizm "wymknięcia się" białaczki spod kontroli immunologicznej u chorych po przeszczepieniach krwiotwórczych komórek macierzystych od nie w pełni zgodnych w HLA dawców niespokrewnionych lub haploidentycznych poprzez utratę niezgodnego HLA.

···
15.04.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych u dzieci i młodzieży - prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

U dzieci i młodzieży allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych (allo-HSCT), tj. od dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego, znajduje zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych, przede wszystkim białaczek oraz w terapii wrodzonych i nabytych chorób nienowotworowych, tj. niewydolności szpiku, niedoborów odporności, niektórych zaburzeń przemiany materii i hemoglobinopatii, natomiast transplantacja własnych komórek krwiotwórczych chorego (auto-HSCT) stosowana jest wyłącznie w leczeniu chorób nowotworowych i podejmowane są próby jej wykorzystania w terapii chorób autoimmunologicznych.

···
nowsze 1 ... 6 7 8 9 10 11 starsze
kodowanie: projekt: