Przewlekła białaczka szpikowa - aktualności

12.03.2010 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Prawidłowa ciąża i poród u pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową w trakcie leczenia dazatynibem

Zespół badaczy z Uniwersytetu w San Paulo (Brazylia) przedstawia przypadek 18-letniej pacjentki z rozpoznaniem CML postawionym w 2001 roku. Leczenie rozpoczęto interferonem alfa, w trakcie którego uzyskano CHR, bez żadnej odpowiedzi cytogenetycznej. Od 2004 roku pacjentka leczona była imatynibem w dawce 400 mg/d, zredukowanej do 300 mg/d ze względu na neutropenię w 4 st toksyczności, pomimo wspomagającego stosowania G-CSF.

···
5.03.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wyniki leczenia dasatynibem u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) we wczesnej fazie przewlekłej

Dasatynib okazał się skuteczny w leczeniu chorych na PBSz, opornych na imatynib. Celem badania przeprowadzonego przez Cortes i wsp. było określenie skuteczności dasatynibu w terapii pierwszoliniowej u chorych na PBSz we wczesnej fazie przewlekłej. Nowo zdiagnozowani chorzy zostali randomizowani do dwóch grup. Pierwsza grupa otrzymywała dasatynib 100 mg raz dziennie, druga 50 mg dwa razy dziennie.

···
25.02.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Nilotinib zakwalifikowany przez FDA do przyśpieszonej oceny odnośnie nowego wskazania w leczeniu chorych ze świeżo rozpoznaną Ph+ przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej

Firma Novartis podała na oficjalnej stronie, że lek nilotinib został zakwalifikowany przez FDA (US Food and Drug Administration) do przyśpieszonej oceny odnośnie nowego wskazania w leczeniu chorych ze świeżo rozpoznaną Ph+ przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej (PBSz Ph+).

···
5.02.2010 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Nilotynib w pierwszej linii leczenia pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową we wczesnej fazie przewlekłej

Pomimo, że większość pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej dobrze odpowiada na leczenie pierwszej linii imatynibem, niektórzy z nich nie osiągają oczekiwanego punktu końcowego, inni natomiast moga utracić osiągniętą wcześniej odpowiedź lub też pojawić się może nietolerancja.

···
5.02.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Nilotynib w leczeniu pierwszoliniowym chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Ph +

W lutowym wydaniu Nature Reviews poświęconym onkologii klinicznej ukazało się omówienie wyników badania grupy GIMEMA opublikowanej przez Rostiego i wsp. w Blood w 2009 roku. Autorka wskazuje, że uzyskane niezwykle istotne wyniki badań mogą w przyszłości zrewolucjonizować leczenie chorych na przewlekła białaczkę szpikową (PBSz).

···
4.02.2010 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Zaskoczyć przeciwnika czyli jak uderzyć w kinazę z innej strony – nowe, allosteryczne inhibitory BCR-ABL

Mogłoby się wydawać, że o przewlekłej białaczce szpikowej wiemy już wszystko, albo prawie wszystko, a dzięki inhibitorom kinaz tyrozynowych, z imatynibem na czele, terapia w większości przypadków nie nastręcza poważnych problemów. Niestety zjawisko lekooporności związane najczęściej z mutacjami w domenie kinazowej BCR-ABL powoduje, iż zapotrzebowanie na nowe, skuteczniejsze inhibitory będzie rosło.

···
11.01.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wykład dr Tomasza Sachy „Postęp w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej”

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem dr Tomasza Sachy pt. „Postęp w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej” zaprezentowanym podczas jesiennego Sympozjum Polskiej Grupy Szpiczakowej w sesji „Postępy w leczeniu chorób hematologicznych”.

···
10.11.2009 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Aktualne wytyczne European LeukemiaNet dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłej białaczki szpikowej

W pierwszych dniach listopada ukazała się w Journal of Clinical Oncology długo oczekiwana aktualizacja wytycznych panelu ekspertów European LeukemiaNet. Wytyczne te zostały opracowane na podstawie przeglądu prac, które, poza nielicznymi wyjątkami, ukazały się po 2005 roku. Poniżej zamieszczamy najważniejsze z nich.

···
27.10.2009 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wytropić mutacje kinazy BCR/ABL zanim będzie za późno….

Monitorowanie skuteczności terapii inhibitorami kinaz tyrozynowych (TKI) w przewlekłej białaczce szpikowej poprzez badanie poziomu transkryptu dla BCR/ABL metodą ilościowej reakcji pcr (potocznie zwanej „real-time pcr”, w skrocie rq-pcr) stało się przedmiotem licznych publikacji i debat naukowych.

···
16.09.2009 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Odległe wyniki terapii pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w trakcie leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych drugiej generacji po niepowodzeniu leczenia imatynibem są zdeterminowane przez wrażliwość in vitro mutacji domeny kinazy BCR-ABL

Wtórna oporność na imatynib w PBSz, związana w około 50% przypadków z występowaniem mutacji w obrębie domeny BCR-ABL, wymaga zmiany leczenia na jeden z kilku nowych inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI), z których każdy ma nieco inną aktywność względem zmutowanej domeny. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie czy określenie wrażliwości mutacji w oparciu o stwierdzone in vitro stężenie hamujące dla poszczególnych TKI daje podstawę do przewidywania odległych wyników leczenia. Spośród 169 pacjentów z PBSz po niepowodzeniu leczenia imatynibem (IM), obecność mutacji stwierdzona była przed zmianą leczenia u 41 (48%) leczonych później dazatynibem i u 45 (52%) leczonych nilotynibem.

···
6.08.2009 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Pochodzenie markerów diagnostycznych progresji w przewlekłej białaczce szpikowej z danych uzyskanych metodą mikromacierzy

Obecnie istnieje jedynie ograniczona liczba markerów molekularnych, które pozwalają na dokładne określenie zaawansowania przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) u danego pacjenta w momencie rozpoznania. Istnieją rzecz jasna kryteria odróżniające poszczególne fazy choroby, brak jednak dotąd możliwości określenia faz pośrednich i stopnia zaawansowania choroby w obrębie poszczególnych faz - zwłaszcza fazy przewlekłej. Odróżnienie wczesnej od późnej fazy przelekłej następuje jedynie na podstawie znanego czasu trwania choroby, nie wnosząc żadnych informacji o okresie poprzedzającym moment rozpoznania.

···
14.06.2009 / dr Tomasz Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Autokanibalizm sposobem na przetrwanie...

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) pozostaje modelową choroba nowotworową, po raz pierwszy w tej chorobie powiązano zmianę genetyczną z procesem nowotworowym, po raz pierwszy w tej chorobie nowotworowej osiągnięto sukces przy zastosowaniu terapii celowanej inhibitorami kinaz tyrozynowych (TKI). Wydawałoby się, że niewiele pozostaje do odkrycia w patogenezie tej choroby, rola onkogennej kinazy BCR/ABL w procesie transformacji nowotworowej jest opisana w tysiącach prac. Jak wiele jeszcze niespodzianek kryje przed nami ta choroba pokazuje praca, która ukazała się w majowym Journal of Clinical Investigation wiążąca zjawisko autofagii z opornością komórek PBSz na terapię TKI (Bellodi et al.). Najważniejszym wnioskiem wypływającym z pracy jest to, iż skuteczność TKI, zwłaszcza wobec opornych na te leki komórek macierzystych białaczkowych (CML stem cells) można zwiększyć poprzez zahamowanie autofagii specyficznymi inhibitorami tego procesu. Jak wiadomo, komórki macierzyste białaczkowe są oporne na dotychczas stosowane leki i stanowią przeszkodę do całkowitej eradykacji klonu białaczkowego i wyleczenia.

···
10.06.2009 / dr Tomasz Stokłosa, lek. Eliza Głodkowska / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Hematologii

Jak co roku na początku czerwca hematolodzy spotkali się na zjeździe Europejskiego Towarzystwa Hematologii (EHA). Zjazd europejski nie ma może takiej skali i rozmachu jak popularny ASH, czyli zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego, ale nie odbiega od niego poziomem naukowym i stanowi znakomite forum do wymiany poglądów i poznania najnowszych trendów w hematologii klinicznej i doświadczalnej. Organizatorzy EHA dbają o to by ich zjazd nie był tylko wierną lecz zmniejszoną kopią ASH, podtrzymując oryginalne pomysły na niektóre sesje.

···
10.06.2009 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Jaki wzrost ilości transkryptu pozwala przewidzieć progresję? Czy wzrost ilości transkryptu BCR-ABL1 identyfikuje spośród pacjentów w fazie przewlekłej PBSz odpowiadających na imatynib tych, którzy mają wysokie ryzyko progresji cytogenetycznej?

Ilość transkryptu BCR-ABL1 była monitorowana u 161 pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie imatynibem wkrótce po rozpoznaniu przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) w fazie przewlekłej i którzy osiągnęli całkowitą odpowiedź cytogenetyczną (CCyR).

···
10.06.2009 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Opóźnione osiągnięcie odpowiedzi cytogenetycznej i molekularnej związane jest ze zwiększonym ryzykiem progresji wśród pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową we wczesnej fazie przewlekłej otrzymujących wysokie i standardowe dawki imatynibu.

Opublikowane w ostatnim czasie badania sugerują, że wpływ osiągnięcia całkowitej remisji cytogenetycznej (CCyR) na odległe wyniki leczenia jest podobny niezależnie od tego czy odpowiedź ta została osiągnięta w 12 bądź 24 miesiącu po rozpoczęciu leczenia imatynibem. Chociaż rzeczywiście niektórzy pacjenci mogą osiągnąć lepszą odpowiedź w trakcie dłuższego leczenia, to ci, którzy nie osiągnęli CCyR mogą być może osiągnąć odpowiedź cytogenetyczną ale może także u nich dojść do progresji.

···
10.06.2009 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Obniżony metabolizm kostny pomimo przetrwałego wtórnej nadczynności przytarczyc w czasie długotrwałego leczenia imatynibem.

Rola imatynibu, inhibitora kinaz tyrozynowch, jest znana w wielu chorobach rozrostowych. Przekrojowe, krótkoterminowe prospektywne badania wykazały występowanie wtórnej nadczynności przytarczyc w czasie leczenia imatynibem jak również zmian w markerach przemian kostnych. Celem pracy było określenie wpływu imatynibu na biochemiczne i kostne parametry w trakcie długotrwałego leczenia.

···
10.06.2009 / dr K. Foryciarz / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Występowanie, czynniki determinujące i skutki nieprzestrzegania zaleceń w trakcie leczenia imatynibem wśród pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową: badanie ADAGIO

Imatynib jest lekiem o udowodnionej wysokiej skuteczności w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz). Stałe przyjmowanie leku w adekwatnej dawce jest kluczowe dla uzyskania optymalnych wyników leczenia, a ze względu na konieczność przyjmowania przez pacjenta leku być może do końca życia, szczególnie ważny staje się problem przestrzegania zaleceń.

···
nowsze 1 ... 4 5 6 7 8 9
kodowanie: projekt: