Przewlekła białaczka szpikowa - aktualności

26.04.2012 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Propozycje EuropeanLeukemiaNet dotyczące ujednolicenia metod statystycznych stosowanych w badaniach klinicznych III fazy w przewlekłej białaczce szpikowej

Na wniosek EuropeanLeukemiaNet 17 ekspertów z klinicznym i naukowym doświadczeniem w przewlekłej białaczce szpikowej (pbsz) sformułowało propozycje wyboru metod analizy statystycznej i sposobu raportowania danych w badaniach klinicznych III fazy obejmujących pacjentów z pbsz.

···
30.03.2012 / F. Giles, A. Hellmann, J. Hołowiecki, A. Skotnicki, K. Warzocha / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej w 2011 roku — dokument dotyczący polskich uzgodnień

Podczas serii spotkań, które odbyły się w Warszawie i w Gdańsku w 2011 roku, panel polskich ekspertów w dziedzinie przewlekłej białaczki szpikowej (CML, chronic myeloid leukemia) dokonał przeglądu dostępnych danych dotyczących biologii i leczenia CML.

···
18.03.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Źródła niestabilności genomu w komórkach macierzystych przewlekłej białaczki szpikowej –najnowsze badania z udziałem polskich naukowców

Niestabilność genomu to jedna z charakterystycznych cech komórek nowotworowych, uważa się, iż jest ona „praprzyczyną” lekooporności, ponieważ to w jej skutku może dochodzić do powstawania i utrwalenia mutacji. Natomiast źródłem samej niestabilności genomu jest najczęściej nieprawidłowa odpowiedź komórki na uszkodzenie DNA i zaburzenia w mechanizmach jego naprawy.

···
12.03.2012 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Bosutynib jest skuteczny u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową opornych na imatynib oraz nilotynib i/lub dazatynib

Postępowanie u pacjentów  z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) w fazie przewlekłej wykazujących oporność na imatynib (IM) i inhibitor kinazy tyrozynowej (TKI) II generacji (dazatynib i/lub nilotynib) stanowi trudny problem terapeutyczny. Dla chorych, którzy nie kwalifikują się do alogenicznego przeszczepienia szpiku kostnego nie ma właściwej opcji terapeutycznej. Zastosowanie nilotynibu lub dazatynibu po niepowodzeniu terapii pozostałymi dwoma inhibitorami przynosi jedynie krótkotrwały efekt.

···
16.02.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Kooperacja sirtuiny-1 (SIRT1) i onkogennej kinazy tyrozynowej BCR/ABL w patogenezie PBSz

Minęła ponad dekada od kiedy świat naukowy (i nie tylko) ekscytował się odkryciem genów, których ekspresja w połączeniu z ograniczeniem kalorii wydłużały znacząco życie organizmom w laboratorium. Modelowym genem odkrytym u drożdży jest SIRT2 (z ang. silent information regulator  czyli cichy regulator informacji), kodujący deacetylazę histonową. 

···
31.01.2012 / dr J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Znaczenie kliniczne mutacji kinazy BCR-ABL wykrywanych za pomocą metody o dużej czułości – spektrometrii mas u chorych opornych na imatynib

U pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) wykazujących oporność na imatynib (IM) standardowo wykonywane jest badanie mutacji kinazy BCR-ABL. Badanie to wykonuje się najczęściej metodą bezpośredniego sekwencjonowania, która pozwala na wykrycie klonu obecnego w około 10-20% komórek.

···
17.01.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Szukanie „igły w stogu siana”, czyli o pożytkach z poszukiwania rzadkich mutacji w kinazie BCR/ABL u chorych opornych na imatynib…

Powiązanie obecności mutacji w domenie kinazowej genu fuzyjnego BCR/ABL z wystąpieniem oporności na terapię inhibitorami kinaz tyrozynowych (TKI) przez zespół Charlesa Sawyers’a przed ponad 10 laty okazało się odkryciem mającym niezwykle istotne implikacje kliniczne1,2.  Dotychczas opisano prawie 100 rożnych mutacji punktowych w domenie kinazowej, stanowią one przyczynę ponad połowy przypadków wtórnej oporności klinicznej na TKI (wg różnych opracowań od 50 do 80%).

···
2.01.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Co nowego w badaniach nad patogenezą i nowymi terapiami w przewlekłej białaczce szpikowej - relacja z 53 zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii w San Diego (53rd ASH Annual Meeting and Exposition) 10-13 grudnia, 2011

53 zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii, tradycyjnie odbył się na początku grudnia i tym razem po 7 latach wrócił do malowniczego San Diego w Kalifornii. Niewątpliwie centralnym wydarzeniem dla wszystkich lekarzy i naukowców zajmujących się problematyką przewlekłej białaczki szpikowej było uhonorowanie Janet Rowley i Briana Drukera wykładami im. Ernesta Beutlera podczas uroczystej sesji plenarnej pt.: „Chronic myeloid leukemia (CML): A Succes story from Chromosomes to Effective Therapy”. (Przewlekła białaczka szpikowa: historia sukcesu od chromosomów do skutecznej terapii).

···
27.12.2011 / dr J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Zahamowanie angiogenezy - cel terapii przewlekłej białaczki szpikowej?

Cytokiny angiogenne pełnią szczególną rolę w prawidłowej hematopoezie i przeżyciu hematopoetycznych komórek pnia. W latach dziewięćdziesiątych pojawiły się doniesienia dotyczące nasilenia angiogenezy w szpiku pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego (ostrą białaczką szpikową i limfoblastyczną, mielofibrozą, zespołami mielodysplastycznymi, przewlekłą białaczką szpikową – PBSz). Od tego czasu trwają badania nad procesami angiogenezy w tych nowotworach. Podejmowane są także próby terapii oparte na hamowaniu procesów angiogenezy.

···
30.11.2011 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Nowy cel w terapii białaczek BCR/ABL-dodatnich

Inhibitory kinazy tyrozynowej BCR/ABL (TKI) zrewolucjonizowały terapię przewlekłej białaczki szpikowej i są przykładem jednego z najbardziej spektakularnych sukcesów, nie tylko w hematoonkologii, ale w całej medycynie w ostatniej dekadzie. Jak już jednak wiemy nie zapewniają one całkowitego wyleczenia, a rosnącym problemem klinicznym staje się oporność na te leki, jak również ich ograniczona skuteczność w zaawansowanych stadiach PBSz czy OBL. To sprawia, iż naukowcy intensywnie poszukują nowych celów terapeutycznych.

···
8.11.2011 / dr hab. K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Postępy w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w oparciu o doniesienia Europejskiego Zjazdu Hematologów 2011

W dniach 9-12 czerwca 2011 w Londynie roku odbył się coroczny zjazd Europejskiego Towarzystwa Hematologów (EHA). Pierwszy dzień jest już tradycyjnie dniem wykładów grup roboczych, stowarzyszeń chorych oraz sympozjów satelitarnych wspieranych przez firmy farmaceutyczne. Niezwykle interesująca była sesja dotycząca przewlekłej białaczki szpikowej, prowadzona przez Prof. Jane Apperley.

···
2.11.2011 / dr J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Znaczenie rokownicze dodatkowych aberracji cytogenetycznych (ACA) u chorych z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową

Znaczenie rokownicze dodatkowych aberracji cytogenetycznych (ACA) stwierdzonych w chwili rozpoznania u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) nie jest jasne. Zgodnie z zaleceniami ELN wykrycie dodatkowej aberracji na początku choroby powinno być traktowane jako „warrning” – ostrzeżenie, natomiast pojawienie się nowej aberracji w klonie Ph dodatnim w trakcie terapii jako niepowodzenie.

···
7.10.2011 / OncoReview / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Strategia postępowania z chorymi w fazie przewlekłej PBSz w przypadku niepowodzenia leczenia imatynibem – doświadczenia Kliniki Hematologii w Krakowie

Inhibitory kinaz tyrozynowych w sposób celowany eliminują komórki przewlekłej białaczki szpikowej. Pojawiająca się na nie oporność była przyczyną opracowania rekomendacji terapeutycznych oraz leków drugiej i kolejnych generacji. Sposób postępowania w oporności może być różny i w dużej mierze zależy od doświadczenia ośrodka leczącego.

···
3.10.2011 / dr J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Omacetaksyna – decyzja FDA

Istotnym problemem w terapii pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) jest wystąpienie mutacji T315I opornej na wszystkie zarejestrowane dotychczas inhibitory kinazy tyrozynowej BCR-ABL. Jednym z leków wykazujących skuteczność u części chorych z mutacją T315I jest omacetaksyna (ChemGenexPharmaceuticals), półsyntetyczna pochodna alkaloidu homoharringtoniny. Omacetaksyna jest inhibitorem syntezy białek, między innymi antyapoptotycznego białka MCL-1 (myeloidcell leukemia-1).

···
27.09.2011 / prof. K. Warzocha / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Decyzje terapeutyczne w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Zdecydowana większość chorych z przewlekłą białaczką szpikową (CML, chronic myeloid leukemia) w I linii leczenia otrzymuje imatinib (IM) w dawce 400 mg dziennie. Po rozpoczęciu leczenia IM należy założyć jego stałą kontynuację przewidzianą, w chwili obecnej, do końca życia pacjenta. Warunkiem kontynuacji jest osiąganie w odpowiednich punktach czasowych odpowiedzi optymalnej mierzonej: CHR (complete hematologic response), CCyR (complete cytogenetic response) i MMolR (major molecular response) oraz stałym utrzymywaniem się MMolR.

···
27.09.2011 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wyniki allogenicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych u chorych z PBSz z mutacją T315I w domenie kinazowej BCR/ABL

Wykrycie mutacji T315I w przypadku pojawienia się oporności na imatynib, czy inhibitor 2-giej generacji u chorego na przewlekłą białaczkę szpikową to zła wiadomość. Mutacja ta, zwana „killer mutation”, wciąż pozostaje poza zasięgiem dostępnych w klinice inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI).

···
24.08.2011 / dr J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wtórne nowotwory u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) i inne nowotwory układu krwiotwórczego leczonych inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI)

Znakomite efekty terapii  inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI) chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) wiążą się ze znacznym przedłużeniem czasu przeżycia. Zatem w tej grupie pacjentów wzrasta znaczenie odległych powikłań terapii, w tym zapadalności na wtórne nowotwory.

···
29.07.2011 / dr J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Potencjalny efekt hamowania procesu autofagii w przewlekłej białaczce szpikowej

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują, że białaczkowe komórki pnia (LSCs, leukemia stemcells) w przewlekłej białaczce szpikowej (PBSz) nie są wrażliwe na hamujące działanie dotychczas stosowanych inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKI) – imatynibu, dazatynibu, nilotynibu i bosutynibu. Istnieją dowody, że przeżycie LSCs jest niezależne od sygnałów przekazywanych za pośrednictwem BCR-ABL.

···
7.07.2011 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Obecność prawidłowej kinazy Abelsona w komórkach przewlekłej białaczki szpikowej może warunkować odpowiedź na leczenie TKI – najnowsze badania z udziałem polskich naukowców

Myśląc o genetyce przewlekłej białaczki szpikowej, nasuwającym się skojarzeniem jest atypowy chromosom Filadelfia, na którym znajduje się unikalny gen fuzyjny BCR/ABL kodujący onkogenną kinazę tyrozynową. Chromosom Filadelfia powstaje w wyniku zrównoważonej translokacji  t(9;22)(q34;q11), wskutek której dochodzi do przeniesienia fragmentu długiego ramienia jednego z chromosomów pary 9 na długie ramię chromosomu 22 i zwrotnie fragmentu chromosomu 22 na 9. Ale dotychczas mało kto z badaczy patogenezy PBSz interesował się rolą pozostałej pary prawidłowych chromosomów 9 i 22, na których pozostają przecież prawidłowe allele kodujące ABL i BCR.

···
30.05.2011 / dr J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Skala EUTOS - przewidywanie odpowiedzi cytogenetycznej i czasu wolnego od progresji u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową leczonych imatynibem

Dotychczas obowiązujące w przewlekłej białaczce szpikowej (PBSz) skale prognostyczne zostały sformułowane na podstawie danych uzyskanych od chorych leczonych chemioterapią (Sokal) i interferonem alfa (Euro – Hasford).  W omawianej pracy Hasford i wsp. przedstawiają nową skalę prognostyczną (EUTOS) opracowaną na podstawie danych  z rejestru ELN/EUTOS dotyczących pacjentów z PBSz leczonych imatynibem lub schematami zawierającym imatynib, włączonymi w ciągu 6 miesięcy od rozpoznania.

···
nowsze 1 ... 4 5 6 7 8 9 starsze
kodowanie: projekt: