Przewlekła białaczka szpikowa - aktualności

7.05.2013 / dr T. Sacha / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Większa skuteczność nilotynibu niż imatynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej. Analiza aktualnych wyników badania ENESTnd i ENESTcmr

Inhibitory kinaz tyrozynowych II generacji jako pierwszy wybór w przewlekłej białaczce szpikowej (CML) w fazie przewlekłej zwiększają skuteczność terapii i poprawiają rokowanie.

···
29.04.2013 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Białaczkowe komórki macierzyste na celowniku

Niestabilność genomowa w białaczkowych komórkach macierzystych (LSC- leukemic stem cells) to jedna z podstawowych przyczyn powstawania mutacji w genie fuzyjnym BCR/ABL.

···
10.04.2013 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Kto jest idealnym kandydatem do odstawienia imatynibu?

Możliwość przerwania leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz), którzy w optymalny sposób  odpowiedzieli na leczenie, jest bardzo atrakcyjnym celem terapeutycznym.

···
2.04.2013 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Miejsce bosutynibu w terapii przewlekłej białaczki szpikowej

Bosutynib (Bosulif, Pfizer)  - inhibitor kinazy BCR-ABL i kinaz SRC został zarejestrowany przez FDA we wrześniu 2012 do leczenia pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz), nietolerujących lub opornych na dotychczas stosowane inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI) BCR-ABL.

···
21.03.2013 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Szlak mTOR w przewlekłej białaczce szpikowej jako obiecujący cel w przełamywaniu oporności PBSz - czy na pewno? Nowe badania polskich naukowców

Kinaza serynowo-treoninowa mTOR (z ang. mammalian target of rapamycin) została odkryta kiedy poszukiwano jaki szlak proliferacyjny jest blokowany w komórce przez rapamycynę (sirolimus), dzisiaj jeden z podstawowych leków stosowanych w schematach immunosupresji.

···
30.01.2013 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wczesna ocena odpowiedzi cytogenetycznej i molekularnej w trakcie terapii inhibitorem kinazy tyrozynowej II generacji ma znaczenie prognostyczne dla czasu przeżycia pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową oporną na imatynib

Obydwa omawiane badania dotyczą znaczenia odpowiedzi ocenianej po 3 miesiącach terapii  inhibitorami kinaz II generacji (TKI II), stosowanymi jako druga linia leczenia u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) oporną na imatynib.

···
9.01.2013 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Mutacje złożone, mutacje poliklonalne - spektrum mutacji w kinazie BCR/ABL bardziej złożone niż przypuszczaliśmy…

Mutacje w domenie kinazowej genu fuzyjnego BCR/ABL są najczęstszą (chociaż nie jedyną) przyczyną oporności chorych na inhibitory kinaz tyrozynowych (TKI).

···
19.12.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Ponatynib, niestabilność genomu w komórkach macierzystych i atypowy PBSz czyli wybrane nowości w terapii i badaniach nad patogenezą PBSz przedstawiane na 54 „ASHu” (54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA)

Przed tygodniem w Atlancie zakończył się kolejny, 54 zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii. Nie brakowało sesji poświęconych terapii przewlekłej białaczki szpikowej, jak również badaniom nad molekularną patogenezą PBSz.

···
3.12.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Ponatynib, czyli nowa amunicja w walce z opornością w PBSz - badania I fazy opublikowane w NEJM

O ponatynibie, nowym inhibitorze kinazy tyrozynowej BCR/ABL kryjącym się wcześniej pod nazwą roboczą AP24534, było głośno od kilku lat.

···
29.11.2012 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Aktywacja szlaku PERK-eIF2α wiąże się z opornością komórek przewlekłej białaczki szpikowej na imatynib

Zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu retikulumendoplazmatycznego (ER), polegające na obni­żeniu zdolności do modyfikacji potranslacyjnych i wła­ściwej kontroli przebiegu fałdowania białek określa się  jako odpowiedź na nieprawidłowo złożone białka (unfolded protein response – UPR).

···
31.10.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Onkogenna kinaza tyrozynowa BCR/ABL wpływa na jeden z podstawowych mechanizmów naprawy DNA – najnowsze badania polskich naukowców opublikowane w Leukemia

DNA to nie tylko największa cząsteczka w naszej komórce, to również jedyna cząsteczka, która przez cały czas życia komórki opiera się tylko o naprawę już istniejącej (cząsteczki).

···
29.10.2012 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Czy Dazatynib działa na białaczkowe komórki progenitorowe CD34+?

W ostatnich latach duże zainteresowanie badaczy wzbudza temat białaczkowych komórek pnia (LSCs – leukemia stemcells), które wydają się być oporne na terapię inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI) i  odpowiadają za wznowę przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) przy przerwaniu leczenia TKI u chorych pozostających w długotrwałej całkowitej remisji molekularnej (CMoR), a także za oporność na terapię i progresję choroby.

···
9.10.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Czy pleryksafor ma szanse pomóc w eradykacji białaczkowych komórek macierzystych i całkowitym wyleczeniu PBSz?

Jak wskazują ostatnie badania, istotną rolę w patogenezie przewlekłej białaczki szpikowej odgrywają zaburzenia w mikrośrodowisku szpiku dotyczące produkcji cytokin, a zwłaszcza sieci chemokinowej. 

···
8.10.2012 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Niekomercyjne randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność dazatynibu i imatynibu u chorych z noworozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej

W 2005r cztery północno amerykańskie grupy (SWOG, Eastern Cooperative Oncology Group, Cancer and Leukemia Group B, oraz NCI Canada Clinical Trials Group) zainicjowały badanie S0325.

···
10.09.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Bosutynib – kolejny inhibitor kinazy tyrozynowej zaaprobowany w leczeniu PBSz

Zgodnie z oczekiwaniami, 4 września amerykańska FDA (Food and Drug Administration) zaaprobowała 4-ty inhibitor kinazy tyrozynowej, bosutynib (Bosulif®, Pfizer) jako lek drugiego rzutu w przewlekłej białaczce szpikowej. Lek został zaaprobowany do leczenia chorych we wszystkich fazach PBsz (fazie przewlekłej-CP, akceleracji-AP, lub kryzie blastycznej-BC) Ph+ u chorych z opornością lub nietolerancją na uprzednie leczenie.

···
29.08.2012 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej i blokerów receptora H2 nie wpływa na skuteczność terapii nilotynibem u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Inhibitory kinazy tyrozynowej (TKIs) – imatynib, dazatynib i nilotynib są metabolizowane w wątrobie przez cytochrom P450 (CYP), przede wszystkim jego izoenzym 3A4. Niektóre TKIs są także substratami lub inhibitorami transporterów leków  takich jak glikoproteina P (Pgp, ABCB1), białko oporności raka sutka (BCRP; ABCG2) i hOCT1 (human organic cation carrier 1).

···
13.08.2012 / dr M. Dudziński / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa – przegląd doniesień z 17 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Hematologii

W dniach 14-17 czerwca w Amsterdamie odbyła się 17 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Hematologii. Spośród wielu doniesień dotyczących przewlekłej białaczki szpikowej (CML), dotyczących zarówno patogenezy schorzenia jak i postępów w terapii wybrałem dla Państwa kilka, które przedstawiam poniżej.

···
11.06.2012 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Jak przewlekła białaczka szpikowa jest leczona w MD Anderson Cancer Center?

W majowym numerze Blood ukazał się artykuł z serii „How I treat – Jak leczę” dotyczący przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) w fazie przewlekłej. Mogłoby się wydawać, że na ten temat nic nowego powiedzieć nie można, tymczasem doświadczenia autorów Jorge Cortesa i HagopaKantarjiana z MD Anderson CancerCenter są zaskakująco różne od europejskich.

···
1.06.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Niespodziewane działanie dazatynibu na odporność nieswoistą

Dazatynib wprowadzony do terapii przewlekłej białaczki szpikowej w roku 2006, początkowo określany był jako „dual-kinase inhibitor” (czyli podwójny inhibitor) w celu podkreślenia, iż hamuje on nie tylko kinazę BCR/ABL, ABL, C-KIT oraz PDGFR jak imatynib,  ale również kinazy z rodziny SRC.

···
11.05.2012 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Jak rozbroić „tykająca bombę” – nowe badania nad biologią białaczkowych komórek macierzystych w przewlekłej białaczce szpikowej

Badania ostatnich lat wskazują, iż wiele nowotworów, zarówno pochodzenia krwiotwórczego jak i nabłonkowego wywodzi się komórek macierzystych  danej tkanki. Pionierskie badania Johna Dicka z lat 90-tych  ub. wieku dokumentujące istnienie białaczkowych komórek macierzystych w ostrej białaczce szpikowej dały początek lawinie odkryć i badań nad rolą „cancer stem cells”.

···
kodowanie: projekt: