Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

4.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie opornych i nawrotowych chłoniaków indolentnych B-komórkowych

Dr Anna Dąbrowska-Iwanicka podsumowuje sesję dotyczącą leczenia opornych i nawrotowych chłoniaków indolentnych B-komórkowych prezentowanych podczas zjazdu EHA 2016.

 

···
1.07.2016 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Refundacja obinutuzumabu w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL)

Refundacja produktu leczniczego Gazyvaro® (obinutuzumab) w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD -10 C. 91.1)

···
24.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Doniesienia z sesji poświęconych przewlekłej białaczce limfocytowej - EHA 2016

Prof. Dariusz Wołowiec podsumowuje doniesienia prezentowane podczas sesji poświęconych przewlekłej białaczce limfocytowej.

···
20.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Innowacyjne technologie w przewlekłej białaczce limfocytowej - podsumowanie doniesień EHA 2016

Dr Marek Dudziński przedstawia podsumowanie sesji poświęconej innowacyjnym terapiom w PBL.

···
20.06.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Porównanie krzyżowe wyników terapii ibrutynibem w PBL z del(17p)

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) z obecnością delecji chromosomu 17p (del(17p)) wiąże się z agresywną postacią choroby, przeżycie chorych wynosi 2 do 3 lat od momentu rozpoczęcia chemioterapii.

···
15.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie sesji edukacyjnych w CLL na EHA 2016

Prof. Iwona Hus podsumowuje najważniejsze doniesienia przedstawiane podczas sesji edukacyjnej poświęconej Przewlekłej Białaczce Limfocytowej.

···
17.05.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Długotrwałe remisje u chorych na PBL po FCR – zaktualizowane wyniki badania CLL8

Pomimo obiecujących wyników terapii celowanej, chemioimmunoterapia fludarabiną, cyklofosfamidem (FC) i rytuksymabem (R) wciąż pozostaje standardową terapią wcześniej nieleczonych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) w dobrym stanie ogólnym.

···
4.05.2016 / hematoonkologia / Aktualności

Miejsce ibrutynibu w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej | III Praktyka Hematologiczna 2016

Wykład profesora Dariusza Wołowca wygłoszony podczas III Praktyki Hematologicznej w Warszawie

···
25.04.2016 / dr K. Bojarczuk / Aktualności

Wpływ szlaku sygnałowego receptora limfocytów B (BCR) na oporność komórek CLL wobec Wenetoklaksu - badania z udziałem polskiego naukowca

Komórki przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL, ang. Chronic Lymphocytic Leukemia, CLL) charakteryzują się wysoką ekspresją białka antyapoptotycznego Bcl-2, a co za tym idzie zwiększoną żywotnością i opornością na apoptozę w porównaniu do prawidłowych limfocytów B.

···
20.04.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Ibrutynib vs. chlorambucil w terapii I linii PBL i SLL – wyniki badania III fazy

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest przede wszystkim chorobą osób starszych, u których często występują schorzenia współistniejące oraz związana z białaczką immuno- i mielosupresja.

···
14.04.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

FDA zatwierdziła venetoclax w leczeniu PBL z del(17p)

Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration Agency, FDA) 11 kwietnia 2016 roku zatwierdziła Venclexta (venetoclax) w leczeniu chorych na przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) z del(17p), którzy wcześniej przeszli przynajmniej 1 cykl terapii. Venclexta jest pierwszym lekiem celującym w białko BCL-1 (ang. B-cell lymphoma), które ulega nadekspresji u wielu chorych na PBL wspomagając wzrost komórek nowotworowych.

···
16.03.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Idelalyzib + rytuksymab w terapii I linii PBL – wyniki badania II fazy

Idelalyzib jest pierwszym doustnym inhibitorem PI3Kδ wykazującym istotną aktywność w leczeniu nawrotowej/opornej przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).

···
7.03.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Dodanie ibrutynibu do bendamustyny i rytuksymabu w terapii nawrotowej/opornej PBL/SLL – wyniki badania HELIOS

U większości chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) lub chłoniaka z małych limfocytów (ang. small lymphocytic lymphoma, SLL) po I linii leczenia dochodzi do wznowy. Pacjentom nawrotowym lub opornym często podaje się bendamustynę oraz rytuksymab.

···
19.02.2016 / prof. K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Zaktualizowana analiza przeżycia z badania CLL11: Obinutuzumab w połączeniu z chlorambucilem przedłuża czas do następnego leczenia o ponad 50 miesięcy

Wyniki badania porównującego  obinutuzumab w skojarzeniu z chlorambucylem (GClb) do rytuksymabu w skojarzeniu z chlorambucylem (RClb) oraz z chlorambucylem (Clb) w monoterapii u pacjentów z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) i chorobami współistniejącymi, wpłynęły na aktualne rekomendacje dotyczące leczenia tej grupy chorych.

···
12.02.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Inhibitor BLC2 – venetoclax – w leczeniu nawrotowej PBL

Nowe terapeutyki poprawiły przeżycie chorych na nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), jednak całkowite remisje wciąż należą do rzadkości.

···
20.01.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Mutacje TP53 w nowotworach hematologicznych

Gen TP53 znajduje się w chromosomie 17 (17p13.1) i składa się z 11 eksonów oraz 10 intronów. Produktem translacji genu jest fosfoproteina o masie cząsteczkowej 53 kDa, która pełni funkcje głównego supresora nowotworowego występującego w komórkach organizmu ludzkiego. 

···
10.01.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Hematology Forum | Transmisja na żywo

Doniesienia z konferencji ASH dotyczące przewlekłej białaczki limfocytowej i chłoniaka z komórek płaszcza

···
7.01.2016 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

Aktualne zalecenia panelu ekspertów dotyczące stosowania bendamustyny w chorobach hematologicznych

Bendamustyna jest stosowana w wielu krajach na świecie jako standardowy lek w terapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), indolentne chłoniaki niehodgkinowskie (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) czy szpiczaka plazmocytowego (SzP). W ostatnich latach zastosowanie bendamustyny zostało poszerzone o agresywne NHL i chłoniaka Hogdkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL). W toku są nowe badania terapii celowanych opartych na bendamustynie w leczeniu PBL i chłoniaków.

···
10.12.2015 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Debata: Imbruvica® - od pata do mata w trudnych sytuacjach klinicznych w CLL

15 grudnia o godzinie 20.00 w Janssen Live

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 starsze
kodowanie: projekt: