Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

14.04.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Rola alloHSCT w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Pomimo dostępności nowych leków celowanych, allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) jest jedyną terapią przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) posiadającą potencjał eradykacji choroby.

···
29.03.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Aktualizacji zakładki Przewlekła Białaczka Limfocytowa

Hematoonkologia jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny, dlatego niezbędna jest częsta aktualizacja wiedzy.

···
14.03.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Czy nowy model prognostyczny PBL, oparty wyłącznie na ocenie stanu mutacji w genach IGHV i badaniu FISH, zastąpi CLL-IPI?

Klasyfikacje Raia i Bineta są stosowane w codziennej praktyce klinicznej do stratyfikacji chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). Systemy te nie odzwierciedlają jednak biologicznego zróżnicowania PBL, nie są także pomocne w przewidywaniu odpowiedzi na leczenie.

···
22.02.2017 / dr B. Puła / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Tolerancja i skuteczność leczenia skojarzonego ibrutynibem oraz ublituksymabem pacjentów z nawrotową i oporną przewlekłą białaczką limfocytową – wyniki badania fazy II

Ibrutynib w dotychczasowych badaniach okazał się skutecznym lekiem w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL, chronic lymphocytic leukemia), jednak stosunkowo rzadko monoterapia z wykorzystaniem tego inhibitora prowadziła do uzyskania całkowitych remisji. W związku z powyższym podejmowane są próby terapii skojarzonej ibrutynibem z innymi lekami wykazującymi skuteczność w leczeniu CLL.

···
6.02.2017 / dr B. Puła / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Leczenie skojarzone wenetoklaksem oraz rytuksymabem w nawrotowych i opornych postaciach przewlekłej białaczki limfocytowej - badanie kliniczne fazy 1b

Białka z rodziny BCL-2 (B-cell lymphoma 2) należą do dobrze scharakteryzowanych regulatorów procesu apoptozy. Ostatnie badania potwierdzają znaczenie białka BCL-2 w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).

···
17.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie doniesień dotyczących przewlekłej białaczki limfocytowej z ASH 2016 [wideo]

Prof. Tadeusz Robak omawia doniesienia dotyczące przewlekłej białaczki limfocytowej przedstawiane podczas dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów - znaczenie prognostyczne obecności choroby resztkowej oraz doniesienia na temat nowych leków w terapii PBL.

···
12.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie najciekawszych doniesień z sesji poświęconych przewlekłej białaczce limfocytowej ASH 2016 [wideo]

Prof. Iwona Hus przedstawia podsumowanie najciekawszych doniesień z sesji poświęconych przewlekłej białaczce limfocytowej ASH 2016.

···
9.01.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ibrutynib w terapii nawrotowej/opornej PBL i SLL – wyniki badania II fazy RESONATE-17

Gen TP53, kodujący białko p53 będące głównym supresorem nowotworowym, zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 17. Chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) z delecją 17p (del17p) gorzej odpowiadają na chemioimmunoterapię i mają niższe przeżycie po leczeniu.

···
2.01.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

FBR w terapii nawrotowej PBL – wyniki badania I-II fazy

Chemioimmunoterapia stanowi standardowe leczenie pierwszego rzutu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). Młodym, sprawnym pacjentom podaje się fludarabinę, cyklofosfamid i rytuksymab (FCR).

···
27.12.2016 / dr A. Piekarska / Aktualności

Skuteczność i tolerancja ibrutynibu u pacjentów ze wznową przewlekłej białaczki limfocytowej po alogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych

Przeżycia 2- i 5-letnie po transplantacji alogenicznych komórek hematopoetycznych (alloHCT) w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) wynoszą odpowiednio 67% i 38%, co wskazuje na ciągłą potrzebę poszukiwania środków terapeutycznych skutecznych w przypadku wznowy po alloHCT.

···
20.12.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Delecje NFKBIE negatywnym czynnikiem prognostycznym w PBL

Międzynarodowa grupa badawcza w jednym ze swoich eksperymentów zaobserwowała delecję powodującą utratę sekwencji w obrębie genu NFKBIE kodującego IκBε, negatywny regulator NF-κB, u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) o agresywnym przebiegu.

···
21.11.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Sekwencyjne leczenie PBL inhibitorami kinaz w praktyce klinicznej

Wprowadzenie inhibitorów przekaźnictwa receptora komórek B (BCR) doprowadziło do zmiany paradygmatu leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Jednak niewiele jest danych dotyczących postępowania z chorymi po odstawieniu inhibitorów przekaźnictwa BCR.

···
10.11.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Postępowanie z działaniami niepożądanymi ibrutynibu

W ostatnich kilku latach po wprowadzeniu inhibitorów receptora komórek B i szlaku BCL2 terapia przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) uległa swoistej rewolucji.

···
9.11.2016 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Debata ekspercka dotycząca zastosowania ibrutynibu u chorych na przewlekłą białaczką limfocytową [wideo]

Zapraszamy do obejrzenia debaty w której udział wzięli prof. Tadeusz Robak, prof. Iwona Hus, prof. Krzysztof Giannopoulos i  prof. Dariusz Wołowiec.

···
6.10.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dostęp do innowacyjnych terapii w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej - debata ekspertów [wideo]

Zapraszamy do obejrzenia debaty, w której udział wzięli: Prof. Iwona Hus, prof. Jan Walewski i prof. Dariusz Wołowiec. Debata odbyła się przy okazji III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Hematologia Praktyczna w Rzeszowie 16 września 2016 r.

···
26.09.2016 / eg / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Skuteczność immunochemoterapii: cisplatyna i alloSCT u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową wysokiego ryzyka w badaniu klinicznym HOVON

Jedynym skutecznym sposobem na wyleczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL – ang. chronic lymphocytic leukaemia) jest allogeniczny przeszczep komórek macierzystych (alloSCT – ang. allogeneic stem cell transplantation).

···
14.09.2016 / eg / hematoonkologia / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wyniki badania AGMT CLL-8a Mabtenance dotyczące skuteczności leczenia podtrzymującego rytuksymabem u pacjentów z CLL

U wielu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową CLL – ang. chronic lymphocytic leukemia) terapia indukcyjna rytuksymabem w połączeniu z chemoterapią daje lepsze wyniki niż zastosowanie samej tylko chemoterapii. Na łamach pisma Lancet Haematology ukazała się praca, której autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie jaka jest skuteczność prowadzenia terapii podtrzymującej rytuksymabem u pacjentów, którzy dobrze odpowiedzieli na leczenie indukujące z jego zastosowaniem.

···
6.09.2016 / eg / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Międzynarodowy Indeks Prognostyczny przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL-IPI) w ocenie czasu do pierwszego leczenia we wczesnym stadium CLL – wyniki badania walidacyjnego

Międzynarodowy Indeks Prognostyczny przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL-IPI – CLL – ang. chronic lymphocytic leukemia; IPI – ang. International Prognostic Index) służy oszacowaniu czasu przeżycia i czasu do pierwszego leczenia (TTFT – ang. time-to-first-treatment) u pacjentów z CLL przy pomocy 5 czynników rokowniczych: wieku, stadium klinicznego, statusu TP53 (prawidłowy lub del(17p) i/lub mutacje TP53), statusu mutacji IGHV oraz stężenia β2-mikroglobuliny w surowicy.

···
19.08.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Nowy lek na PBL – acalabrutinib, selektywny inhibitor BTK

Postępem w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) było wprowadzenie ibrutynibu – nieodwracalnego inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK).

···
4.07.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności

Refundacja od 1 lipca 2016 obinutuzumabu w ramach programu lekowego leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej – komentarz eksperta

Jest decyzja Ministerstwa Zdrowia o refundacji od 1 lipca obinutuzumabu w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Formuła rejestracji: Leczenie skojarzone z chlorambucilem u dorosłych chorych z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową, u których z powodu chorób współistniejących nie należy stosować leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 starsze
kodowanie: projekt: