Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

25.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Terapia podtrzymująca lenalidomidem w PBL wysokiego ryzyka

Wykrywanie markerów genetycznych i minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD) pozwala na identyfikację chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) źle odpowiadających na chemioimmunoterapię stosowaną w leczeniu pierwszego rzutu. Celem badania opublikowanego w The Lancet Haematology była ocena skuteczności leczenia podtrzymującego lenalidomidem w tej grupie pacjentów wysokiego ryzyka.

···
17.01.2018 / Iwona Baczek / rynekaptek.pl / Aktualności

PBL: refundacja tego leku zbliżyłaby nas do europejskich standardów

Refundacja wenetoklaksu przybliżyłaby polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową opornych na ibrutynib do standardu, jaki jest obecnie wdrażany w najbogatszych krajach europejskich - ocenia prof. Wiesław Jędrzejczak.

···
28.12.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Złożony kariotyp przy braku delATM/TP53 w PBL wiąże się ze złym rokowaniem

Kariotyp złożony (ang. complex karyotype, CK) jest czynnikiem predykcyjnym gorszej odpowiedzi na standardowe i nowe schematy terapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).

···
27.12.2017 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA (PBL) BEZ TAJEMNIC: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Białaczka to nowotwór, który powstaje w wyniku mutacji jednej komórki układu krwiotwórczego lub limfoidalnego i jest potomstwem tej jednej komórki. W zależności od tego jaka komórka ulegnie tej mutacji i jak szybko się rozwija ma on różny charakter i nazwę. Przewlekła białaczka limfocytowa jest wolno postępującym nowotworem powstającym w wyniku mutacji komórki z jednego rodzaju limfocytów, zwanych limfocytami B.

···
18.12.2017 / medexpress.pl / Aktualności

Debata Medexpressu: Przewlekła białaczka limfocytowa: problem powstaje, kiedy pojawia się oporność na leczenie

Kolejna debata Medexpressu poświęcona jest sytuacji pacjentów chorujących na przewlekłą białaczkę limfocytową.

 

 

 

···
25.11.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Terapia podtrzymująca lenalidomidem po drugiej linii leczenia redukuje ryzyko progresji przewlekłej białaczki limfocytowej – wyniki randomizowanego badania CONTINUUM

Inhibitory receptora B-komórkowego (BCR) oraz antagoniści białka BCL2 stanowią skuteczną, jednak aktualnie drogą opcję terapeutyczną w leczeniu nawrotowych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). W związku z powyższym leki te nie są dostępne dla wszystkich chorych z CLL i z przyczyn ekonomicznych ograniczone są głównie do leczenia postaci z obecnością niekorzystnie rokującej delecji 17p lub mutacji genu TP53. Niemniej jednak, lenanlidomid zaliczany do grupy leków immunomodulujących, w świetle wyników randomizowanego badania fazy III CONTINUUM opublikowanych w Lancet Hematology stanowić może obiecującą alternatywną opcję terapeutyczną opóźniającą konieczność włączenia kolejnej linii leczenia.

···
15.11.2017 / Iwona Bączek / Rynek Zdowia / Aktualności

Pacjenci z PBL nadal bez możliwości leczenia ibrutynibem

Mimo że od decyzji refundacyjnej dla ibrutynibu upłynęło już kilka miesięcy, pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), a dokładnie z delecją 17p czy mutacją TP 53 nadal nie mają możliwości rozpoczęcia leczenia tym specyfikiem.

···
24.10.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Nowości w zakładce edukacyjnej: przewlekła białaczka limfocytowa

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi treściami w zakładce edukacyjnej: przewlekła białaczka limfocytowa. Znajdziecie tam Państwo informacje dotyczące  leczenia chorych z del 17p lub/i mutacjami TP53 a także oceną ryzyka, profilaktyką i leczeniem zespołu rozpadu guza.

···
19.10.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Terapia podtrzymującą lenalidomidem redukuje ryzyko progresji przewlekłej białaczki limfocytowej po zastosowaniu pierwszoliniowej immunochemioterapii u chorych z dużym ryzykiem progresji

Wprowadzenie do terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) inhibitorów receptora B komórkowego oraz białka BCL-2 poprawiło wyniki leczenia, niemniej jednak aktualna cena tych terapii rzutuje na ich niższą dostępność w porównaniu do immunochemioterapii. Powyższe leki z uwagi na swą skuteczność wyparły z badań lenalidomid, lek immunomodulujący, który w badaniach klinicznych nie charakteryzował się tak dobrą skutecznością. Lek ten może okazać się jednak pomocny w leczeniu podtrzymującym CLL. Ostatnio na łamach Lancet Hematology opublikowano wyniki randomizowanego badania III fazy CLL-M1 analizującego zastosowanie terapii podtrzymującej lenalidomidem u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, u których nie osiągnięto negatywizacji choroby resztkowej (MRD).

···
6.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wzrost liczby i poprawa funkcji limfocytów T po ibrutynibie

Znane są immunomodulujące właściwości ibrutynibu polegające na hamowaniu kinazy tyrozynowej Bruton (BTK) i kinazy limfocytów T indukowanej IL-2 (ITK). Nie zbadano jednak znaczenia hamowania tych kinaz dla organizmu, mimo że częściowo na tym mechanizmie opiera się immunoterapia ibrutynibem stosowana obecnie w codziennej praktyce klinicznej.

···
15.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Długoterminowe wyniki odstawienia ibrutynibu u chorych na PBL

Ibrutynib, inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, jest zatwierdzony w leczeniu zarówno I linii jak i w nawrotowej/opornej przewlekłej białaczce limfocytową (PBL). W literaturze dostępne są dane wskazujące na niekorzystne wyniki pacjentów, którzy przerwali stosowanie ibrutynibu, pochodzące z krótkich obserwacji. Jednak nie znane są długoterminowe skutki dyskontynuacji inhibitora.

···
8.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Duża skuteczność pembrolizumabu w transformacji PBL do zespołu Richtera

Wśród chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), u których doszło do progresji choroby w trakcie leczenia ibrutynibem, obserwuje się źle rokującą transformację do zespołu Richtera z przeżyciem ok. 4 miesięcy.

Badania przedkliniczne wskazują, że receptor programowanej śmierci 1 (PD-1) ma kluczowe znaczenie w hamowaniu odpowiedzi układu immunologicznego przeciwko komórkom PBL. W klinice Mayo w badaniu II fazy MC1485 sprawdzono skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu, humanizowanego przeciwciała blokującego PD-1, w terapii chorych na nawrotową PBL lub zespół Richtera.

···
28.07.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Idelalizyb+ ofatumumab vs ofatumumab w terapii nawrotowej PBL

Idelalizyb, selektywny inhibitor kinazy PI3Kδ, obecnie zarejestrowany jest w leczeniu chorych na nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) w skojarzeniu z rytuksymabem.

···
14.07.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Ruksolitynib łagodzi objawy PBL – wyniki badania II fazy

Objawy związane z chorobą znacznie obniżają jakość życia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) nie wymagających leczenia systemowego, a dostępne terapie nie skupiają się na ich kontroli.

···
22.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Mechanizm działania wenetoklaksu

Poniższy film przedstawia mechanizm działania leku wenetoklaks.

···
19.06.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wzrost kosztów opieki nad chorymi na PBL – wyniki symulacji w Stanach Zjednoczonych

Doustna terapia lekami hamującymi przekaźnictwa przez receptor B-komórkowy i antagonistami Bcl-2 stanowi ogromny postęp w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). Jednak wysoki koszt tych terapii budzi obawy dotyczące ich dostępności i ekonomicznego wpływu na społeczeństwo.

···
12.06.2017 / prof. W. Jurczak / Edukacja - chłoniaki

TGR 1202, nowy inhibitor kinazy IP3

Leki blokujące przekazywanie sygnału z receptora limfocytu B stały się niekwestionowanym standardem w leczeniu nawrotowych / opornych chłoniaków. Choć mija 5 lat od czasu ich rejestracji, nadal są dostępne w Polsce jedynie dla chorych biorących udział w badaniach klinicznych.

 

 

 

···
8.06.2017 / MM / rynekaptek.pl / Aktualności

MZ w sprawie refundacji leku Ibrutynib

W połowie czerwca 2017 r., z uwagi na modyfikację wniosku refundacyjnego złożonego przez producenta leku Ibrutynib, AOTMiT przygotuje rekomendację ws. refundacji preparatu dla chorych z nawrotową lub oporną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej – informuje MZ.

···
7.06.2017 / dr B. Puła / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Dopuszczenie do obrotu na terenie Uni Europejskiej wenetoklaksu

Dnia 7 grudnia 2016 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie EU produktu Venclyxto (wenetoklaks) przez Europejską Agencję Leków.

···
31.05.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Aktualizacja wytycznych diagnostycznych oraz terapeutycznych dotyczących przewlekłej białaczki limfocytowej

W 47 numerze Acta Hematologica Polonica ukazała się aktualizacja wytycznych diagnostycznych oraz terapeutycznych dotyczących przewlekłej białaczki limfocytowej (ang. chronic lymphocytic leukemia, CLL) autorstwa Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek Dorosłych. Znaczący postęp w leczeniu CLL oraz rejestracja nowych leków z grupy przeciwciał monoklonalnych rozpoznających antygen CD20 (ofatumumab i obinutuzumab), inhibitorów receptora limfocyta B (ang. B-cell receptor, BCR) tj. ibrutynibu oraz idelalizybu, jak również antagonisty białka BCL-2, wenetoklaksu, wymusiły aktualizację dotychczasowych wytycznych opublikowanych w 2014 r.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 starsze
kodowanie: projekt: