Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

11.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zastosowanie MRD jako zastępczego punktu końcowego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

W czasopiśmie Blood ukazała się analiza oceniająca możliwość stosowania minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD), oznaczanej po zakończeniu leczenia indukcyjnego, jako zastępczego punktu końcowego dla przeżycia wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS). Analiza dotyczyła chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i oparta była na wynikach trzech randomizowanych badań klinicznych III fazy.

···
6.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyniki przeszczepienia haploidentycznego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wysokiego ryzyka

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT), wykonane u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) wysokiego ryzyka, może dawać długotrwałą kontrolę nad chorobą. W ostatnich latach w tej grupie chorych zainteresowanie zyskują haploidentyczne alloHSCT, z uwagi na lepsze wyniki leczenia cyklofosfamidem po transplantacji. Nie ma jednak danych pochodzących z badań klinicznych dowodzących wyższości przeszczepienia haploidentycznego nad alloHSCT od niespokrewnionego dawcy zgodnego w tej populacji.

···
5.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: rokowanie chorych na PBL u których zakończyło się leczenie ibrutynibem

Prof. Iwona Hus z Samodzielnej Pracowni Transplantologii Klinicznej przedstawia przebieg choroby i rokowanie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową u których leczenie ibrutynibem zakończyło się niepowodzeniem. Pani Profesor odpowiada również na pytanie czy obecnie są w Polsce chorzy, którzy takie leczenie zakończyli.

···
30.05.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Długosz-Danecka: Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z chorobami współistniejącymi

Dr Monika Długosz-Danecka przedstawia sytuacje chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z chorobami współistniejącymi w Polsce oraz na tle Europy.

···
24.05.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jędrzejczak: Jakie są niezaspokojone potrzeby pacjentów z nawrotowo-oporną postacią PBL?

Prof. Wiesław Jędrzejczak odpowiada na pytanie jakie potrzeby występują obecnie u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, u których wystąpił nawrót choroby lub oporność na wcześniej zastosowane linie leczenia.

···
10.05.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyniki przeszczepienia haploidentycznego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wysokiego ryzyka

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT), wykonane u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) wysokiego ryzyka, może dawać długotrwałą kontrolę nad chorobą. W ostatnich latach w tej grupie chorych zainteresowanie zyskują haploidentyczne alloHSCT, z uwagi na lepsze wyniki leczenia cyklofosfamidem po transplantacji. Nie ma jednak danych pochodzących z badań klinicznych dowodzących wyższości przeszczepienia haploidentycznego nad alloHSCT od niespokrewnionego dawcy zgodnego w tej populacji.

···
8.05.2018 / IB / Rynek Zdrowia / Aktualności

Różne opcje leczenia w poszczególnych grupach chorych z PBL

- Chorzy z delecją chromosomu 17 lub mutacją genu TP53 są tą grupą pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), która najbardziej potrzebuje nowych metod leczenia - mówi prof. Tadeusz Robak, kierownik Oddziału Hematologii Szpitala im. Kopernika w Łodzi.

···
26.04.2018 / Edyta Kolasińska - Bazan / Aktualności

Niezaspokojone potrzeby medyczne u nawrotowo-opornych chorych na PBL

Co godzinę ktoś w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę, co trzecia osoba, że przewlekłą limfocytową. Polaków chorych na PBL umiera o 20 procent więcej niż chorych w innych krajach Europy. Pacjenci domagają się nowoczesnych leków, które mają już inne europejskie kraje. Jednym z takich leków jest wenetoklaks, będący odpowiedzią na wciąż niezaspokojoną potrzebę medyczną w konkretnej, wąskiej grupie pacjentów.

···
18.04.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: Kalkulator skala CIRS - dlaczego powstał i jakie ma znaczenie?

Prof. Iwona Hus opowiada dlaczego powstał kalkulator hematologa obliczający skalę CIRS oraz jakie ma znaczenie. Podczas leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej oraz innych nowotworów, niezmiernie istotne jest właściwe dobranie chemioterapii. Z jednej strony, tak by pacjentowi zaoferować największą korzyść wynikającą z zastosowania bardziej intensywnego, choć bardziej agresywnego i toksycznego leczenia, z drugiej strony żeby nie narażać pacjenta, który nie jest w stanie znieść tej toksyczności, ale wydłużyć przy pomocy chemio i immunoterapii całkowity jego czas przeżycia.

···
9.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem po skróconej indukcji poprawia PFS u starszych chorych na PBL

U większości chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) obserwuje się nawrót nowotworu po terapii I linii łączącej chemioterapię z rytuksymabem.

···
29.03.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zastosowanie MRD jako zastępczego punktu końcowego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

W czasopiśmie Blood ukazała się analiza oceniająca możliwość stosowania minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD), oznaczanej po zakończeniu leczenia indukcyjnego, jako zastępczego punktu końcowego dla przeżycia wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS). Analiza dotyczyła chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i oparta była na wynikach trzech randomizowanych badań klinicznych III fazy.

···
22.03.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Skuteczność i tolerancja rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym w grupie starszych chorych z PBL po pierwszoliniowym leczeniu FCR – wyniki randomizowanego badania fazy III CLL 2007 SA

W świetle ostatnich badań leczenie podtrzymujące ofatumumabem oraz lenalidomidem w pewnych grupach chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL, chronic lymphocytic leukemia) przynieść może potencjalną korzyść. Celem randomizowanego badania fazy III CLL 2007 SA było określenie skuteczności oraz tolerancji leczenia podtrzymującego rytuksymabem w grupie chorych powyżej 65 r.ż. rozpoznaniem CLL po pierwszoliniowym skróconym leczeniu indukującym wg schematu FCR (fludarabina, cyklofosfamid, rytuksymab).

···
14.03.2018 / prof. I. Hus / Aktualności

Kalkulator CIRS – wartościowe narzędzie do oceny chorób współistniejących u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Standardem leczenia pierwszej linii przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) u chorych bez delecji 17p/mutacji TP53 jest obecnie immunochemioterapia z przeciwciałami monoklonalnymi anty-CD20. U pacjentów bez istotnych chorób współistniejących, z prawidłową funkcją nerek zalecane są schematy z fludarabiną i cyklofosfamidem lub bendamustyną w połączeniu z rytuksymabem (FCR, BR).

···
19.02.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Następowe leczenie wenetoklaksem chorych z przewlekłą białaczką limfocytową po niepowodzeniu terapią idelalizybem – faza II badania

Wprowadzenie do terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL, ang. chronic lymphocytic leukemia) inhibitorów szlaku receptora B-komórkowego (BCR, ang. B-cell receptor) wpłynęło na poprawę rokowania we wszystkich grupach pacjentów, również u chorych z defektem szlaku białka p53.

···
12.02.2018 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

(Nie)zaspokojone potrzeby w leczeniu PBL - wenetoklaks po niepowodzeniu terapii ibrutynibem chorych leczonych na PBL

Wprowadzenie leczenia skierowanego na hamowanie sygnału przekaźnictwa przez receptor komórki B (BCR) zarówno przez zahamowanie kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) lub kinazy 3 fosfatydyloinozytolu (PI3K) zmieniło podejście do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Niestety u części chorych będzie dochodziło do oporności na leczenie i konieczna będzie kwalifikacja do kolejnej linii leczenia.

···
7.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Charakterystyka migotania przedsionków mogącego wystąpić w trakcie leczenia ibrutynibem

Ibrutynib, pierwszy drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ma udowodnione korzyści kliniczne w terapii limfoproliferacji. Profil toksyczności tego leku odbiega od stosowanej dotychczas immunochemioterapii. Jednym z nietypowych działań niepożądanych może być migotanie przedsionków zgłaszane jest u 6-16% pacjentów leczonych w ramach badań klinicznych.

···
25.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Terapia podtrzymująca lenalidomidem w PBL wysokiego ryzyka

Wykrywanie markerów genetycznych i minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD) pozwala na identyfikację chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) źle odpowiadających na chemioimmunoterapię stosowaną w leczeniu pierwszego rzutu. Celem badania opublikowanego w The Lancet Haematology była ocena skuteczności leczenia podtrzymującego lenalidomidem w tej grupie pacjentów wysokiego ryzyka.

···
17.01.2018 / Iwona Baczek / rynekaptek.pl / Aktualności

PBL: refundacja tego leku zbliżyłaby nas do europejskich standardów

Refundacja wenetoklaksu przybliżyłaby polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową opornych na ibrutynib do standardu, jaki jest obecnie wdrażany w najbogatszych krajach europejskich - ocenia prof. Wiesław Jędrzejczak.

···
28.12.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Złożony kariotyp przy braku delATM/TP53 w PBL wiąże się ze złym rokowaniem

Kariotyp złożony (ang. complex karyotype, CK) jest czynnikiem predykcyjnym gorszej odpowiedzi na standardowe i nowe schematy terapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).

···
27.12.2017 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA (PBL) BEZ TAJEMNIC: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Białaczka to nowotwór, który powstaje w wyniku mutacji jednej komórki układu krwiotwórczego lub limfoidalnego i jest potomstwem tej jednej komórki. W zależności od tego jaka komórka ulegnie tej mutacji i jak szybko się rozwija ma on różny charakter i nazwę. Przewlekła białaczka limfocytowa jest wolno postępującym nowotworem powstającym w wyniku mutacji komórki z jednego rodzaju limfocytów, zwanych limfocytami B.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 starsze
kodowanie: projekt: