Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

26.08.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Odsetek cieni komórkowych (smudge cells) w rozmazie krwi wykazuje wartość prognostyczną u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową

Cienie komórkowe (smudge cells) są to rozerwane białaczkowe limfocyty B obserwowane w rozmazie krwi obwodowej chorych na PBL-B. We wcześniejszych doniesieniach dr Nowakowski i wsp. z Mayo Clinic (USA) sugerowali, że obecność tych komórek może nieść ze sobą istotną informację kliniczną, a nie tylko być artefaktem spowodowanym wykonywaniem preparatu. W obecnej pracy opublikowanej w Journal of Clinical Oncology autorzy odnieśli się do wartości prognostycznej odsetka cieni komórkowych występujących w rozmazie krwi.

···
30.07.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Znaczenie HLA-G w PBL-B: na podstawie doniesień V Konferencji poświęconej HLA-G

Konferencja poświęcona HLA-G odbyła się po raz piąty w Paryżu w dniach 6-8 lipca 2009. Cykl konferencji poświęconych HLA-G jest organizowany przez światowy autorytet w tej dziedzinie Prof. Edgardo Carosellę. Prof. Edgardo Carosella jest wychowankiem Prof. Jeana Dausseta, który w 1980 roku otrzymał nagrodę Nobla za odkrycie i opisanie antygenów układu zgodności tkankowej. Prof. Carosella niejako kontynuuje prace zmarłego na początku bieżącego ubiegłym roku mentora, zajmując się HLA-G, która jest nietypową cząsteczką układu zgodności tkankowej klasy I. Ekspresję HLA-G odnotowano w łożysku, gdzie odpowiada za tolerancję układu odpornościowego matki wobec obcego antygenowo płodu. Ostatnio zwrócono uwagę, że do re-ekspresji HLA-G może dochodzić w nowotworach, przez co wymykają się one spod nadzoru immunologicznego. W tym roku zagadnienia poruszane na Konferencji były skoncentrowane wokół roli HLA-G w regulacji odpowiedzi immunologicznej. Wykłady ostatniego dnia Konferencji były poświęcone roli HLA-G w nowotworach, z trzema wkładami dotyczącymi PBL.

···
6.07.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Spontaniczna regresja przewlekłej białaczki limfocytowej

Spontaniczna regresja przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) jest dość anegdotycznym zjawiskiem zwracającym uwagę badaczy od wielu lat. W dotychczasowej literaturze łączono występowanie spontanicznych remisji z ostrą infekcją wirusową lub szczepieniem, sugerując, że nieswoista aktywacja odpowiedzi immunologicznej może być również skierowana przeciwko kom. PBL i może prowadzić do odrzucenia nowotworu jako obcego antygenowo. W aktualnym doniesieniu grupa Prof. Robina Foa opisuje kliniczne i biologiczne cechy 9 przypadków chorych na PBL u których doszło do spontanicznej remisji, mimo istnienia rezydualnych klonów kom. PBL wykrywalnych w badaniu cytometrycznym.

···
30.06.2009 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Sympozjum poświęcone rozrostom komórki B w Uppsala, Szwecja

Dnia 1 października w Uppsala w Szwecji odbędzie się jednodniowe sympozjum poświęcone rozrostom komórki B (The Malignant B-cell). Sympozjum jest otwarte dla wszystkich, wstęp wolny.  Tematy przewodnie konferencji to "Pochodzenie nowotworów B-komórkowych" oraz "Mikrośrodowisko nowtworów B-komórkowych". W załączeniu program sympozjum (PDF, 39,5 kB).

···
9.06.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Zwiększona częstość występowania krążących klonów limfocytów o fenotypie limfocytów przewlekłej białaczki limfocytowej u osób zdrowych oceniana przy użyciu wysoce czułej wielokolorowej analizy cytometrycznej.

Praca autorstwa Nieto i wsp. jest kolejną poruszającą temat monoklonalnej limfocytozy B-komórkowej (MLB). MLB jest bezobjawową akumulacją monoklonalnych limfocytów B o fenotypie charakterystycznym dla limfocytów PBL występujących w liczbie nie spełniającej kryteriów rozpoznania PBL-B tj. < 5,0x109/l. Wcześniejsze doniesienia określały występowanie MBL na poziomie 5%-7% dorosłych z prawidłową limfocytozą.

···
9.06.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Rokowanie osób z monoklonalną limfocytozą B-komórkową jest lepsze niż chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową w stadium O (wg Raia) i zależne od czynników prognostycznych.

Monoklonalna limfocytoza B-komórkowa (MLB) jest bezobjawową akumulacją monoklonalnych limfocytów B o fenotypie charakterystycznym dla limfocytów PBL występujących w liczbie nie spełniającej kryteriów rozpoznania PBL-B tj. < 5,0x109/l. Termin MLB jest dosyć nowy jednak od dawna znany był fakt występowania monoklonalnych limfocytów o fenotypie PBL u pewnego odsetka zdrowych osób.

···
9.06.2009 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Spotkanie członków grupy ERIC

Dnia 4 czerwca, podczas zjazdu EHA w Berlinie, odbędzie się spotkanie członków grupy ERIC. Planowane są dwa spotkania, podczas których przedstawione będą dotychczasowe osiągnięcia grupy oraz omówiony zostanie temat roli mikromacierzy w CLL. Więcej szczegółów o spotkaniach w programach tutaj i tutaj (format PDF). Więcej informacji o grupie można uzyskać na stronie http://www.ericll.org. Pobierz formularz rejestracji.

···
9.06.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Talidomid wywiera swoisty efekt przeciwbiałaczkowy i zastosowany klinicznie w połączeniu z fludarabiną może stanowić skuteczną formę terapii u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową posiadających niekorzystne czynniki rokowniczne.

W latach 2006-2008 w Klinice Hematoonkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zainicjowano program terapii chorych na PBL-B nowym schematem terapeutycznym składającym się z leku immunomodulującego talidomidu oraz analogu purynowego fludarabiny (FT). Do programu włączono 40 chorych, 20 otrzymało schemat FT w leczeniu pierwszo-liniowym, a 20 jako leczenie 2-giej i kolejnych linii. Talidomid podawano codziennie w dawce 100 mg doustnie i fludarabinę dołączano w dniach 7-11 (25 mg/m2 dożylnie) każdego 28-dniowego cyklu do maksymalnie 6 cykli FT. Większość chorych wykazywała obecność niekorzystnych czynników rokowniczych; 36 pacjentów miało niezmutowane geny części zmiennej łańcuch ciężkiego immunoglobulin (IgVH), a 13 dodatkowo niekorzystne aberracje chromosomalne w postaci delecji ramion krótkich chromosomu 17 (del17p) lub ramion długich chromosomu 11 (del11q). Całkowita odpowiedź wyniosła 80% w grupie otrzymującej leczenie pierwszoliniowe i 25% u chorych z postacią oporną lub nawrotową choroby. Oryginalną obserwacją była swoista redukcja kom. Treg (CD4+CD25hiFoxp3+) obserwowana w czasie pierwszych 7 dni leczenia, kiedy chorzy otrzymywali talidomid w monoterapii. Redukcja komórek Treg po dodaniu do schematu terapeutycznego fludarabiny była jeszcze większa, jednak wpływ fludarabiny nie okazał się swoisty. Fludarabina jest silnym cytostatykiem niewybiórczo indukującym apoptozę komórek nowotworowych oraz wszystkich kom. układu odporności, co tłumaczy skutki uboczne stosowania tego leku. Nie zauważyliśmy wpływu talidomidu na redukcję innych komórek układu odporności poza kom. Treg i limfocytami posiadającymi receptor T-komórkowy (TCR- T-cell receptor) gamma/delta. Limfocyty T gamma/delta są przez niektórych autorów zaliczane do kom. mogących odpowiadać za immunosupresję. U chorych leczonych FT, talidomid skutecznie redukował liczbę krążących limfocytów białaczkowych. Powyższa obserwacja wskazuje na niezwykle korzystny profil działania talidomidu u chorych na PBL-B. Talidomid poza efektem przeciwbiałaczkowym, obniża liczbę Treg przez co może zwiększać „naturalną” odpowiedź immunologiczną przeciw kom. nowotworowym. Brak wpływu na inne subpopulacje kom. układu odporności jest niezwykle pożądanym efektem w czasie terapii talidomidem u chorych na PBL-B, ze względu na fakt, że chorzy na PBL-B mają liczne defekty układu odporności. Wydaje się, że leczenie immunomodulujące przy pomocy talidomidu może stanowić ciekawą opcję terapeutyczną dla chorych na PBL-B. We współpracy z doc. Larsem Bullingerem z Oddziału Chorób Wewnętrznych III Uniwersytetu w Ulm (kierowanego przed Prof. Hartmuta Döhnera), przeprowadziliśmy analizę profilu ekspresji genów (GEP – gene expression profile) u 20 chorych przed i po terapii talidomidem. Porównując ekspresję genów określiliśmy sposób działania talidomidu tzw. sygnaturę molekularną oraz określiliśmy geny charakteryzujące chorych, którzy odpowiedzieli na terapię talidomidem.

Giannopoulos K, Dmoszynska A, Kowal M, Wąsik-Szczepanek E, Bojarska-Junak A, Rolinski J, Döhner H, Stilgenbauer S, Bullinger L. Thalidomide exerts distinct molecular antileukemic effects and combined thalidomide/fludarabine therapy is clinically effective in high-risk chronic lymphocytic leukemia. Leukemia 2009 May 14. [Epub ahead of print]

Zobacz całą publikację: http://www.nature.com/leu/journal/vaop/ncurrent/abs/leu200998a.html.

···
9.06.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Delecja 17p13.1 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wykazuje istotną zmienność kliniczną – doświadczenia z ośrodków MD Anderson i Mayo Clinic.

W tym retrospektywnym badaniu określono znaczenie kliniczne 17p13.1 (del17) u 99 chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową diagnozowanych w MD Anderson Cancer Center (n=64) i Mayo Clinic (n=35). Progresję choroby analizowano u 67 chorych, 53% chorych wymagało leczenia w okresie pierwszych 3 lat od diagnozy. Chorzy u których nie obserwowano progresji w pierwszych 18 miesiącach mieli stabilną chorobę i tylko 3 z 19 pacjentów miało progresję przy obserwacji do 70 miesięcy. Czynnikami ryzyka progresji było stadium zaawansowania Rai ≥ 1, obecność niezmutowanych genów IgVH oraz del17p ≥ 25% jąder. Przeżycie 3-letnie dla chorych mających 0-1, 2 lub 3 powyższe czynniki wynosiło odpowiednio 95%, 74% i 22%, (p < 0,001). Chorzy reprezentujący najmniej korzystną prognostycznie grupę z del17p wykazują istotną zmienność kliniczną z przypadkami charakteryzującymi się powolną progresją.

Zobacz całą publikację: Tam CS, Shanafelt TD, Wierda WG, Abruzzo LV, Van Dyke DL, O'Brien S, Ferrajoli A, Lerner SA, Lynn A, Kay NE, Keating MJ. De novo deletion 17p13.1 chronic lymphocytic leukemia shows significant clinical heterogeneity: the MD Anderson and Mayo Clinic experience. Blood. 2009 May 4. [Epub ahead of print] (strona wymaga logowania).

···
22.05.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności

XII Międzynarodowe Warsztaty Przewlekłej Białaczki Limfocytowej

W dniach 16-18.10. w Barcelonie w Hiszpanii odbędą się XII Międzynarodowe Warsztaty Przewlekłej Białaczki Limfocytowej (iwCLL). Więcej informacji: http://www.iwcll.org.

···
nowsze 1 ... 8 9 10 11 12 13
kodowanie: projekt: