Przewlekła białaczka limfocytowa - aktualności

24.08.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

GSK i Genmab ogłosiła wyniki badania klinicznego ofatumumabu w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL) opornej na fludarabinę i alemtuzumab

Londyn, Wielka Brytania, Kopenhaga, Dania, - GlaxoSmithKline (GSK) i Genmab A / S (OMX: GEN) ogłosiła wyniki pochodzące z badania klinicznego badającego ofatumumab u chorych z PBL oporną na alemtuzumab i fludarabinę.

 ···
20.07.2010 / dr. K. Jamroziak / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

GA-101 – następca rytuksymabu?

Wprowadzenie do terapii rytuksymabu, chimerycznego przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD20, spowodowało rewolucję w terapii B-komórkowych chorób limfoproliferacyjnych, a także przyniosło znaczny sukces komercyjny producentowi leku, firmie Roche. Rytuksymab wykazał dużą skuteczność u chorych z różnymi typami indolentnych i agresywnych chłoniaków nieziarniczych, przewlekłą białaczką limfocytową, a także niektórymi chorobami autoimmunologicznymi, np. ITP. Jest zatem zrozumiałe, że trwają zaawansowane badania nad innymi innowacyjnymi przeciwciałami anty-CD20. W tym kontekście ofatumumab (Arzerra, Genmab) uzyskał niedawno rejestrację w leczeniu przewleklej białaczki limfocytowej, a ocrelizumab i veltuzumab sa w zaawansowanych fazach badan klinicznych. Ponadto, w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia ochrony patentowej rytuksymab staje się atrakcyjnym celem dla producentow biofarmaceutyków następczych.

···
18.06.2010 / dr K. Jamroziak / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

miR-34a jako marker aktywności p53 w przewlekłej białaczce limfocytowej

Utrata aktywności białka p53 poprzez delecję kodującego genu TP53 (delecja 17p13) lub/i mutacje genu TP53 jest najbardziej niekorzystnym czynnikiem rokowniczym u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). Konsekwencją utraty aktywności p53 jest defekt aktywacji apoptozy w odpowiedzi na uszkodzenie DNA, co prowadzi do oporności na klasyczną chemioterapię i immunochemioterapię z rituksymabem oraz powoduje znaczne skrócenie czasu życia pacjentów.

···
28.05.2010 / dr hab. K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Antygeny w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej

PBL jest chorobą o nieznanej etiologii. W literaturze opisywano częstsze występowanie PBL u rolników, pracowników mających do czynienia z gumą lub azbestem, jednak mimo wielu lat badań nie udało się zidentyfikować pojedynczego czynnika wywołującego tę chorobę. Nie udało się również określić cyklu zaburzeń biologicznych mogących prowadzić do rozwoju PBL.

···
6.05.2010 / dr. K. Jamroziak / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Nowy indeks prognostyczny w PBL uwzględniający ekspresję mikroRNA miR-21

W związku z bardzo heterogennym przebiegiem przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) decyzja o rozpoczęciu chemioterapii jest uzależniona od jej istotnego zaawansowania lub progresywnego charakteru. Ostatnio, problem przewidywania przebiegu klinicznego PBL staje się jest coraz istotniejszy ponieważ rośnie liczba chorych, u których rozpoznanie stawiane jest w bardzo wczesnych stadiach zaawansowania, a także wciąż pojawiają się nowe możliwości terapeutyczne o różnej aktywności i różnym ryzyku poważnych powikłań.

···
6.04.2010 / dr K. Jamroziak / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Kinaza tyrozynowa Syk – nowy, obiecujący cel w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej

Przez dekady leczenie chłoniaków B-komórkowych opierało się na różnych kombinacjach tych samych, znanych od dawna chemioterapeutyków. Jednak w ostatnich latach, dzięki znacznemu postępowi w rozumieniu szlaków sygnałowych prawidłowej i nowotworowej komórki B, nastąpił gwałtowny rozwój badań przedklinicznych i klinicznych poszukujących nowych molekularnych celów dla terapii tych nowotworów.

···
6.04.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Kladrybina i fludarabina równie skuteczne w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL)

W wydaniu on-line z 8 marca w prestiżowym czasopiśmie Journal of Clinical Oncology opublikowano raport polskich hematologów dotyczący badania II fazy podsumowującego stosowanie kladrybiny i fludarabiny w połączeniu z cyklofosfamidem u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).  Wykazano, że kladrybina i fludarabina są równie skuteczne i bezpieczne w połączeniu z cyklofosfamidem w leczeniu pierwszoliniowym chorych na PBL. We wcześniejszym raporcie z  2007 roku z badania III fazy, w którym porównano działanie obu leków w monoterapii, polscy badacze zaobserwowali znacząco większy wskaźnik całkowitej odpowiedzi i dłuższy czas wolny od progresji w ramieniu z kladrybiną. Naukowcy postawili wówczas teorię, że różnice pomiędzy tymi dwoma lekami mogą wpłynąć na różnicę w wynikach leczenia chorych na PBL.

···
25.03.2010 / Mundipharma Polska Sp. z o.o. / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Bendamustyna rekomendowana do zarejestrowania w Europie do leczenia nowotworów krwi

Cambridge, 24 marzec 2010: Firma Mundipharma ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency - EMA) przyjął pozytywną opinię zezwalającą na wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla bendamustyny do leczenia pacjentów z opornymi chłoniakami nieziarniczymi (non-Hodgkin’s lymphoma - NHL), przewlekłą białaczką limfocytową (chronic lymphocytic leukaemia - CLL) i szpiczakiem mnogim (multiple myeloma - MM)1 w następujących krajach członkowskich Unii Europejskiej: Niemcy, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Norwegia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania. Gdy opinia zostanie uznana przez organy unijne, bendamustyna stanie się kolejnym podstawowym lekiem w walce przeciwko nowotworom krwi.

···
3.03.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Veltuzumab – lek sierocy w przewlekłej białaczce limfocytowej

Europejska Agencja Leków (EMEA) zaliczyła Veltuzumab do kategorii leków sierocych (z ang. orphan drug) w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Leki sieroce są to leki przeznaczone do leczenia rzadkich chorób, których częstość występowania w danej populacji nie przekracza 5 na 10 tysięcy osób. Kategoryzacja leku sierocego pozwala to na szybszą rejestrację leku oraz daje pewne korzyści w ochronie patentowej. W założeniu powinna ona stymulować powstawanie nowoczesnych leków do wykorzystania w terapii rzadkich chorób, a więc teoretycznie o mniejszym potencjale ekonomicznym. W okresie wydawania oceny zachorowalność na PBL wynosiła ok. 3,5 na 10000 mieszkańców Unii Europejskiej, czyli była poniżej progu oceny dla leku sierocego. 1

···
25.02.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wskazanie US FDA dla rytuksymabu w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL)

Firma Roche na oficjalnej stronie poinformowała o zatwierdzeniu przez FDA rytuksymabu  w chemioterapii kombinowanej z fludarabiną i cyklofosfamidem (schemat FCR) dla chorych wcześniej nieleczonych oraz chorych leczonych (opornych/nawrotowych) z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL).

···
22.02.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Ofatumumab – czy stanie się standardem w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej?

W lutowym wydaniu Nature Reviews/Drug Discovery ukazał się artykuł na temat ofatumumabu autorstwa Keatinga i wsp..

Autorzy odnoszą się do rejestracji nowego leku w przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) czyli ofatumumabu. Ofatumumab, czyli humanizowane przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko cząsteczce CD20, zostało zarejestrowane przez FDA do leczenia PBL w październiku 2009 roku.

···
22.02.2010 / dr K. Jamroziak / Edukacja - chłoniaki

Rola dopełniacza w leczeniu rytuksymabem: wróg czy przyjaciel?

Rytuksymab jest chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym IgG(1)-kappa skierowanym przeciwko antygenowi CD20 obecnemu na powierzchni prawidłowych i nowotworowych limfocytów B. Lek ten wykazał dużą skuteczność u chorych z różnymi typami indolentnych i agresywnych chłoniaków nieziarniczych, przewlekłą białaczką limfocytową, a także niektórymi chorobami autoimmunologicznymi, np. małopłytkowoścą immunologiczną.

···
4.02.2010 / dr hab. K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Alemtuzumab w leczeniu konsolidującym po pierwszoliniowej terapii fludarabiną u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową

Alemtuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko cząsteczce CD52. Wcześniejsze badania dowiodły skuteczności leczenia alemtuzumabem w terapii pierwszoliniowej jak również u chorych opornych lub nawrotowych. W obecnym badaniu oceniano wpływ terapii konsolidującej przy użyciu alemtuzumabu po pierwszoliniowej terapii fludarabiną u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową (PBL-B).

···
11.01.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wykład dr hab. Iwony Hus "Postęp w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej"

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem dr hab. Iwony Hus pt. „Postęp w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej” zaprezentowanym podczas jesiennego Sympozjum Polskiej Grupy Szpiczakowej w sesji „Postępy w leczeniu chorób hematologicznych

···
27.11.2009 / dr hab. K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Leczenie pierwszej linii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową - Relacja z Kongresu „Lymphoma and Myeloma 2009”, 22-24.10.2009 Nowy Jork

Evidence based medicine (EBM), czyli medycyna oparta na faktach wkracza do codziennej praktyki klinicznej tworząc standardy postępowania. W ostatnich latach obserwujemy istotny rozwój metod diagnostycznych, coraz dokładniejsze poznanie biologii chorób oraz wprowadzanie nowych schematów terapeutycznych, jednak rokowanie chorych na rozrostowe choroby hematologiczne w wielu przypadkach nadal pozostaje niekorzystne. Często brak też konkretnych wskazań EBM. Prof. Kay w czasie Konferencji „Lymphoma nad Myeloma 2009”, która odbyła się w dniach 22-24 października w Nowym Jorku, starał się dokonać aktualizacji danych EBM odnośnie leczenia pierwszoliniowego chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową (PBL).

···
9.11.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Szczegółowa analiza zaburzeń szlaku p53 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową opornych na fludarabinę z uwzględnieniem delecji 17p, mutacji TP53, zaburzeń szlaku p21/p53 oraz regulacji miR34a

Rokowanie dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) opornych na fludarabinę jest złe, a wiedza o mechanizmach leżących u podstaw tego procesu jest nadal ograniczona. Autorzy pracy, która ukazała się pod koniec września w Blood, dokonali analizy zaburzeń szlaku p53 u chorych opornych na fludarabinę leczonych alemtuzumabem podawanym podskórnie w ramach badania CLL2H niemieckiej grupy badawczej PBL.

···
2.11.2009 / dr hab. I. Hus / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Polskie doświadczenie kliniczne z bendamustyną

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pani dr hab. Iwony Hus pt.: "Polskie doświadczenie kliniczne z bendamustyną" (ikona PDF 554,5 kB) zaprezentowanej podczas XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

···
12.10.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Skuteczność stosowania fludarabiny, cyklofosfamidu i oblimersenu u opornych lub nawrotowych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową – wyniki badania fazy III

Celem badania było dokonanie oceny efektywności leczenia oblimersen + fludarabina/cyklofosfamid (OBL-FC; n = 120) vs fludarabina/cyklofosfamid (FC; n = 121) u opornych lub nawrotowych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). OBL, a dokładniej oblimersen sodu jest oligonukleotydem antysensowym skierowanym przeciwko białku antyapoptotycznemu Bcl-2. OBL przyłącza się na zasadzie komplementarności do początkowego kodonu mRNA kodującego białko Bcl-2 hamując translację, czego skutkiem jest obniżona ekspresja Bcl-2.

···
17.09.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wyniki badania III fazy porównującego bendamustynę z chlorambucilem u wcześniej nieleczonych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową

Celem badania opublikowanego we wrześniowym numerze J Clin Oncol było określenie skuteczności leczenia i bezpieczeństwa stosowania bentamustyny w porównaniu do chlorambucilu u wcześniej nieleczonych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową (PBL-B). Do wieloośrodkowego, randomizowanego badania fazy III włączono chorych w wieku < 75 lat w zaawansowanych stadiach PBL, tj. B lub C wg klasyfikacji Bineta. Chorzy otrzymywali bendamustynę 100 mg/m2 dożylnie w dniach 1 i 2 lub chlorambucil 0,8 mg/kg doustnie w dniach 1 i 15, każdego cyklu powtarzanego co 4 tygodnie, do maksymalnie 6 cykli. Odpowiedź na leczenie określał panel niezależnych ekspertów, zgodnie z zaleceniami National Cancer Institute Working Group. Toksyczność leczenia oceniano przy użyciu skali NCI Common Toxicity Criteria. Trzystu dziewiętnastu chorych zrandomizowano, 162 otrzymało bendamustynę, a 157 chlorambucyl.

···
3.09.2009 / dr K. Giannopoulos / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Poprawa wyników leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B komórkową: doświadczenia szpitala klinicznego w Barcelonie (1980-2008)

Czytając liczne publikacje oraz stosując coraz nowsze schematy terapeutyczne od czasu do czasu powraca do Nas pytanie, czy coraz droższe leki, intensywniejsze leczenie oraz coraz wyższe odsetki odpowiedzi na leczenie będą skutkowały również przedłużeniem przeżycia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B komórkową (PBL-B). Odpowiedzi na to pytanie szukali również autorzy pracy która ukazała się ostatnio w Blood.

···
kodowanie: projekt: