Polska Grupa Szpiczakowa

28.02.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krystyna Zawilska: zagrożenia związane z zakrzepicą u chorych na szpiczaka plazmocytowego

Prof. Krystyna Zawilska opowiada o zakrzepicy, która u chorych na nowotwory występuje 6-krotnie częściej niż w pozostałej  populacji. Szpiczak plazmocytowy szczególnie usposabia do zakrzepicy, dlatego pani profesor namawia do stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej, która może zmniejszyć powikłania zakrzepowe związane ze stosowaniem terapii lekowej celowanej w nowotwór.

···
26.02.2018 / newseria.pl / Aktualności

Nowoczesne leki na szpiczaka wciąż poza zasięgiem polskich chorych. Brakuje też kompleksowej opieki nad pacjentami

Nowe cząsteczki w leczeniu szpiczaka szansą dla chorych na dłuższe życie. Nowe terapie wydłużają czas wolny od progresji choroby, a także umożliwiają niemal normalne funkcjonowanie. Polscy pacjenci wciąż jednak pozostają bez dostępu do leków na nawrotową i oporną postać szpiczaka plazmocytowego. Brakuje też holistycznego podejścia do opieki nad pacjentem hematoonkologicznym uwzględniającego pomoc neurologów, ortopedów i psychologów.

···
26.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Większa skuteczność karfilzomibu nad bortezomibem w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego – analiza całkowitego przeżycia

Badanie III fazy ENDEAVOR było bezpośrednim porównaniem dwóch inhibitorów proteasomu w leczeniu chorych na nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP). W analizie częściowej wykazano istotnie dłuższy czas wolny od progresji po stosowaniu karfilzomibu w połączeniu z deksametazonem w porównaniu do terapii bortezomibem i deksametazonem.

···
6.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność schematów VDT PACE-podobnych w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym

Doświadczenia z intensywną chemioterapią w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym (SzP) przy użyciu schematu VDT PACE (bortezomib, deksametazon, talidomid, cisplatyna, doksorubicyna, cyklofosfamid i etopozyd) oraz jego modyfikacji (schematy VDT PACE-podobne: VPLR) w warunkach poza próbami klinicznymi są ograniczone.

···
5.02.2018 / hematoonkologia / Informacje dla chorych - aktualności

Krajowy Kongres dla Pacjentów ze Szpiczakiem Plazmocytowym Warszawa 16-19 lutego 2018r.

Zaproszenie na konferencję dla pacjentów organizowaną przez fundację Carita założoną przez Panią Wiesławę Adamiec w 2010 r. 

···
1.02.2018 / MAK / Rynek Zdrowia / Aktualności

Hematoonkologia: niezbędne są terapie o nowych mechanizmach działania

4 lutego po raz osiemnasty obchodzony będzie Światowy Dzień Walki z Rakiem. Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło w onkologii i hematoonkologii najbardziej przełomowe zmiany, dzięki którym rak z choroby śmiertelnej stał się w wielu przypadkach chorobą przewlekłą - przypominają specjaliści.

···
18.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ aberracji cytogenetycznych na przeżycie u chorych na szpiczaka plazmocytowego

Znany jest fakt, że pewne aberracje cytogenetyczne mają niekorzystny wpływ na wyniki leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP).
W badaniu III fazy TOURMALINE-MM1 wykazano istotną poprawę przeżycia wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS) po zastosowaniu iksazomibu, lenalidomidu i deksametazonu (IRd) w porównaniu do placebo-Rd.

···
15.01.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Czynniki prognostyczne w pierwotnej białaczce plazmocytowej

Celem wieloośrodkowego badania retrospektywnego było przeanalizowanie charakterystyki klinicznej, wyników leczenia i czynników prognostycznych u 117 pacjentów z pPCL leczonych w erze nowych leków. Wyniki retrospektywnego wieloośrodkowego badania sugerują wysoki wskaźnik odpowiedzi pacjentów z pPCL na leczenie za pomocą nowych leków. Zastosowanie ASCT po leczeniu indukującym wydaje się wiązać z głębszą odpowiedzią i poprawą w zakresie przeżycia.

···
12.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Starsi chorzy na szpiczaka plazmocytowego o niskim wskaźniku masy ciała w grupie wysokiego ryzyka złamań kręgów

Złamania kręgów dotyczą około 30% chorych na szpiczaka plazmocytowego. Zdarzenia te prowadzą do obniżonej jakości życia i przeżywalności. Ogólnie na złamania kręgów wpływają wiek i wskaźnik masy ciała (BMI). Jednak związek między wiekiem i BMI a złamaniami kręgów nadal pozostaje niejasny w przypadku chorych na nowo zdiagnozowanego SzP.

···
5.01.2018 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Podwyższony poziom CRP jest związany z krótszym przeżyciem chorych na szpiczaka plazmocytowego poddawanych transplantacji

Jak dotąd nie sprawdzono znaczenia podwyższonego poziomu białka C-reaktywnego (CRP) przed autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (ang. autologous stem cell transplantation, autoSCT) u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP).

···
19.12.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Analiza NICE opłacalności stosowania schematu pomalidomid+deksametazon w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym

Brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (ang. National Institute for Health and Care Excellence, NICE), w ramach procesu oceny pojedynczej technologii, zaprosił producenta pomalidomidu (POM, Imnovid®, Celgene) do przedstawienia dowodów dotyczących klinicznej efektywności i opłacalności leku w połączeniu z deksametazonem (POM+LoDEX) w terapii chorych na nawrotowego / opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP) po co najmniej dwóch schematach obejmujących lenalidomid (LEN) i bortezomib (BOR). Wyniki tej analizy znalazły się w czasopiśmie PharmacoEconomics.

···
13.12.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Aktywność monoterapii wenetoklaksem w opornym/nawrotowym szpiczaku plazmocytowym z t(11;14)

Wenetoklaks jest selektywnym inhibitorem BCL-2, indukującym apoptozę komórek szpiczaka plazmocytowego (SzP), w szczególności u pacjentów z obecną t(11;14), charakteryzujących się wysokim poziomem BCL-2 w stosunku do BCL-XL i MCL-1.

···
8.12.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Policjanci versus przestępcy: idea przeszczepu szpiku

Komórki nowotworowe działają jak grupa przestępcza opanowująca nowe dzielnice miasta, a policja która powinna stać na straży miasta nie widzi problemu i pozwala się rozrastać organizacji przestępczej na kolejne obszary. Tylko nowy oddział policji przywieziony do miasta może zaradzić tej niebezpiecznej sytuacji.  Używając bardzo obrazowej metafory prof. Tomasz Wróbel, szef Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku tłumaczy ideę przeszczepu szpiku.  

···
6.12.2017 / newseria.pl / Aktualności

Pacjenci apelują do resortu zdrowia o refundację nowoczesnej doustnej terapii na nawrotowego szpiczaka

Leki najnowszej generacji mogą przedłużyć życie chorych z nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym nawet o kilka lat i pozwolić im doczekać dalszych skutecznych terapii. W Polsce wciąż jednak są niedostępne dla pacjentów, mimo zapowiedzi resortu zdrowia o wprowadzeniu jednego z nich na listy refundacyjne od stycznia 2018 roku. Środowiska pacjenckie wystosowały list do wiceministra zdrowia, w którym apelują o pozytywne zakończenie negocjacji z producentem pomalidomidu i udostępnienie go pacjentom.

···
4.12.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

8TH Conference CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment I 16-17 luty, Warszawa

Serdecznie zapraszamy na Konferencję 8th CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego w Hotelu Intercontinental w Warszawie.

 
···
1.12.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Giannopoulos: Wczesne rozpoznanie szpiczaka plazmocytowego jest kluczowe dla poprawy przeżycia chorych

Profesor Krzysztof Giannopoulos Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Oddział Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, Członek zarządów Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, redaktor naczelny Acta Haematologica Polonica

···
30.11.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Znaczenie prognostyczne poszczególnych czynników ryzyka w szpiczaku plazmocytowym - projekt edukacyjny Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

Szpiczak plazmocytowy (SzP) to choroba nowotworowa charakteryzująca się proliferacją klonalnych plazmocytów w szpiku kostnym. Towarzyszy mu zazwyczaj wydzielanie monoklonalnej immunoglobuliny wykrywanej w surowicy lub moczu.

···
29.11.2017 / medexpress.pl / Aktualności

Debata Medexpressu: Szpiczak plazmocytowy: Chorzy żyją daleko od leku [wideo]

Debata Medexpressu poświęcona sytuacji pacjentów z nawrotowym opornym szpiczakiem plazmocytowym (RRMM).

···
27.11.2017 / newseria.pl / Aktualności

Przełom w leczeniu szpiczaka. Terapia o nowym mechanizmie działania to ogromna szansa dla pacjentów

Mamy do czynienia z przełomem w leczeniu szpiczaka plazmocytowego – podkreśla hematolog prof. Mohamed Mohty. Stosowanie innowacyjnego przeciwciała monoklonalnego daje bardzo dobre wyniki w terapii, zwłaszcza nawrotowej i opornej na leczenie postaci choroby. Lek ten atakuje bezpośrednio komórki nowotworu, działa również stymulująco na układ odpornościowy pacjenta. W Polsce jeszcze nie został objęty refundacją.

···
21.11.2017 / newseria.pl / Aktualności

Polscy pacjenci od kilku lat czekają na refundację nowoczesnej terapii w leczeniu szpiczaka. Negocjacje z resortem zdrowia są już na finiszu

W Ministerstwie Zdrowia trwają rozmowy dotyczące wpisania na styczniową listę refundacyjną pomalidomidu – leku zarejestrowanego w leczeniu szpiczaka, rzadkiego nowotworu układu krwiotwórczego. Polscy pacjenci czekają na jego refundację od ponad czterech lat. Spośród sześciu nowoczesnych terapii w leczeniu szpiczaka, które zarejestrowano w Europie w ostatnich latach, wciąż żadna nie jest dostępna w Polsce – podkreślają onkolodzy.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 starsze
kodowanie: projekt: