Polska Grupa Szpiczakowa

20.01.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Molekularna klasyfikacja szpiczaka mnogiego według International Myeloma Working Group: spotlight review

Szpiczak jest chorobą spowodowaną nowotworową proliferacją komórek plazmatycznych. Na poziomie genetycznym i molekularnym zidentyfikowano kilka podtypów choroby, pomimo ich morfologicznego podobieństwa. Wymienione podtypy genetyczne wiążą się z unikalnymi cechami klinicznymi i patologicznymi oraz odmiennym rokowaniem.

···
24.11.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Po jesiennym spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej

W dniach 13-14 listopada 2009 roku odbyło się kolejne już spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. Jesienne spotkanie PGSz połączone było z II Konferencją Transplantacyjną. W auli konferencyjnej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego spotkało się ponad 130 osób z całej Polski, aby jak co roku wysłuchać wykładów zaproszonych gości zarówno z kraju jak i zagranicy. Pierwszy dzień obrad rozpoczęła krótkim wystąpieniem przewodnicząca sesji pani dr hab. Maria Cioch, a następnie wysłuchano szeregu wykładów podsumowujących standardy postępowania w leczeniu chorób hematologicznych.

···
23.11.2009 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Relacja z zebrania naukowego w dniu 23 listopada 2009 roku – wykłady dr Katarzyny Pudełek oraz doc. Krzysztofa Krzemienieckiego w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie

W dniu 23 listopada 2009 roku o godzinie 16.00 w Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie zebrało się około trzydzieści Osób, które skorzystały z zaproszenia "Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka" oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego. W dniu 23 listopada 2009 roku w ramach współpracy interdyscyplinarnej wykłady wygłosili radioterapeutka (dr Katarzyna Pudełek z Centrum Onkologii w Krakowie) oraz onkolog (doc. Krzysztof Krzemieniecki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie).

···
9.11.2009 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Stosowanie bisfosfonianów w szpiczaku mnogim: zalecenia grupy ekspertów w imieniu European Myeloma Network

Uszkodzenie szkieletu dotyczy do 90% pacjentów za szpiczakiem mnogim (MM) i jest wynikiem nasilonej funkcji osteoklastów oraz towarzyszącej temu upośledzonej zdolności osteoblastów do produkcji nowej tkanki kostnej. Skutkiem destrukcji kości mogą być powikłania takie jak: bóle kostne, złamania patologiczne wymagające leczenia chirurgicznego i/lub radioterapii, kompresje kręgów z uciskiem rdzenia kręgowego oraz hiperkalcemia. Wiele z wymienionych powikłań istotnie wpływa na chorobowość, jakość życia chorych i koszty leczenia. Ostatnio potwierdzono, że nasilenie resorpcji kości jest niezależnym czynnikiem prognostycznym wpływającym na czas całkowitego przeżycia u chorych z aktywnym MM.

···
11.10.2009 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zalecenia Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej dotyczące roli technik obrazowania w diagnozowaniu i monitorowaniu szpiczaka mnogiego

Charakterystyczną cechą szpiczaka jest występowanie zmian osteolitycznych, które mogę być przyczyną dolegliwości bólowych, złamań patologicznych, w tym kompresji kręgów oraz hiperkalcemii. Choroba kostna rozwija się u 90% pacjentów w przebiegu szpiczaka. Zmiany występują głównie w szkielecie osiowym: czaszce, kręgosłupie, żebrach, miednicy i proksymalnych odcinkach kończyn. Ponadto u około 10% chorych w momencie rozpoznania twierdza się uogólnioną osteopenię lub osteoporozę. Chemioterapia często nie hamuje postępu zmian kostnych nawet u chorych odpowiadających na leczenie, a ich regresja jest rzadko spotykana nawet u chorych z całkowitą remisją.

···
20.08.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej zostało przeniesione na 13-14 listopada. Szczegóły w zakładce Spotkania.

···
23.06.2009 / dr Norbert Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Kryteria diagnostyki oraz oceny stopnia zaawansowania, czynników prognostycznych i odpowiedzi na leczenie u chorych na szpiczaka mnogiego

W przeglądowym artykule autorstwa R. A. Kyle i S. V. Rajkumara (Leukemia 2009, 23, 3-9) przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące rozpoznawania, określania zaawansowania i ryzyka oraz odpowiedzi na leczenia w szpiczaku mnogim. Kryteria diagnostyczne oraz kryteria odpowiedzi na leczenie są zgodne z rekomendacjami Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej (International Myeloma Working Group, IMWG). Międzynarodowy system zaawansowania (International Staging System, ISS) stanowi obecni standard w określaniu zaawansowania szpiczaka mnogiego. Nowością jest natomiast zaproponowany model określania ryzyka w szpiczaku pozwalający na zidentyfikowanie chorych z wysokim ryzykiem.

···
17.06.2009 / prof. dr hab. med. Jan Walewski / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Opinia w sprawie projektu Zarządzenia dotyczącego terapeutycznych programów zdrowotnych

Opinia prof. Jana Walewskiego z Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, w/s projektu Zarządzenia dotyczącego terapeutycznych programów zdrowotnych.

···
10.06.2009 / prof. Anna Dmoszyńska / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Denosumab - przełom w leczeniu choroby kostnej w szpiczaku mnogim?

W czasie ostatniego spotkania Europejskiego Towarzystwa Hematologów w Berlinie odbyły się dwie sesje poświęcone denosumabowi i jego miejscu w leczeniu choroby kostnej w szpiczaku mnogim. Około 80% chorych na szpiczaka mnogiego w chwili rozpoznania choroby wykazuje nieprawidłowości radiologiczne w układzie kostnym. Destrukcja kostna skutkuje silnymi bólami, kompresyjnymi złamaniami kręgów i żeber oraz uciskiem rdzenia kręgowego i jest niezależnym czynnikiem ryzyka rzutującym na czas całkowitego przeżycia chorych. Już od dawna wiadomo, ze osteoklasty są aktywowane przez czynniki, wytwarzane zarówno przez komórki szpiczaka jak i komórki mikrośrodowiska szpiku.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Prezentacja "Realistyczny algorytm diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego w Polsce"

W zakładce Materiały dostępna jest prezentacja Prof. Anny Dmoszyńskiej pt.: "Realistyczny algorytm diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego w Polsce" z wiosennej sesji Polskiej Szkoły Hematologii (16-18.04.2009, Wisła).

 

···
8.06.2009 / dr Norbert Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Oznaczanie stężenia wolnych łańcuchów lekkich w osoczu

Wskazania międzynarodowej grupy szpiczakowej dotyczące oznaczania stężenia wolnych łańcuchów lekkich w osoczu.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Po wiosennym spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej

W dniach 24-25 kwietnia w Lublinie odbyło się wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. Spotkanie Grupy zainaugurował wykład dr Alexa Legga z firmy Binding Site z Wielkiej Brytanii, na temat wartości metody badania wolnych łańcuchów lekkich w surowicy u chorych na szpiczaka mnogiego. Wykład w dużej mierze przybliżył międzynarodowe rekomendacje dotyczące analizy wolnych łańcuchów lekkich, które zostały ostatnio opublikowane w czasopiśmie "Leukemia" (Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G et al. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia 2009; 23: 215-24.). Następnego dnia odbył się kolejny wykład doktora Legga zatytułowany "Amyloidoza i powikłania nerkowe". Kolejnym punktem spotkania Grupy była dyskusja na temat rekomendacji PGSz w leczeniu szpiczaka mnogiego prowadzona przez Prof. Marię Kraj z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i moderowana przez Prof. Annę Dmoszyńską z Kliniki Hematoonkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zalecenia po uprzedniej akceptacji zarządu Grupy Szpiczakowej zostaną umieszczone na stronie grupy. Po krótkiej przerwie uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat miejsca bortezomibu w leczeniu chorych na szpiczaka przedstawionej przez dr Halinę Urbańską-Ryś z Katedry i Kliniki Hematologii UM w Łodzi. Kolejnym wykładem była prezentacja pt.: "Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań cytogenetycznych u chorych na szpiczaka mnogiego" przedstawione przez dr Ewę Wawrzyniak z Katedry i Kliniki Hematologii UM w Łodzi. Na koniec pani doc. Maria Cioch z Kliniki Hematologii w Lublinie przedstawiła projekt badania i zaprosiła do udziału w wieloośrodkowej próbie dotyczącej nowej terapii mobilizacyjnej po nieskutecznej próbie mobilizacji cyklofosfamidem. Już wkrótce będzie możliwość zapoznania się i zgłoszenia uczestnictwa do badania na stronach grupy.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zapraszamy na jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się 22-23 października 2009. Szczegóły w pierwszym komunikacie.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zapraszamy na wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2009 roku w Lublinie. Niżej program spotkania (dostępny również do pobrania w formacie PDF).

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Start portalu hematoonkologia.pl

Prezentujemy oficjalną stronę Polskiej Grupy Szpiczakowej w ramach serwisu internetowego hematoonkologia.edu.pl.

···
21.01.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Przewlekłe Choroby Mielo- i Limfoproliferacyjne

W dniach 12-15 maja 2010 roku odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Przewlekłe Choroby Mielo- i Limfoproliferacyjne połączona z I Krajowym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Cytometrii oraz III Konferencją Immunologia i Immunoterapia. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie Konferencji.

···
nowsze 1 ... 16 17 18 19 20 21
kodowanie: projekt: