Polska Grupa Szpiczakowa

22.04.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Relacja z wiosennego sympozjum Polskiej Grupy Szpiczakowej

W dniu 16 kwietnia 2010 odbyło się wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. W związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem oraz ogłoszeniem żałoby narodowej, decyzją Komitetu Organizacyjnego dokonano zmiany terminu i skrócenia programu naukowego.

Spotkanie naukowe rozpoczęła minutą ciszy, upamiętniającą ofiary sobotniej katastrofy lotniczej, prof. dr hab. Anna Dmoszyńska, przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej.

···
14.04.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej - aktualna wersja programu spotkania

W związku z uroczystościami państwowymi w sobotę 17-04-2010, decyzją Komitetu Organizacyjnego, dokonano zmiany terminu sympozjum PGSzP planowanego pierwotnie na 16-17.04.2010. Poniżej aktualna wersja programu spotkania.

ikona PDF Szczegóły spotkania w programie.

···
9.04.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Randomizowane badanie 3 fazy nad wpływem talidomidu w połączeniu z adriamycyną i deksametazonem, wysokodawkowanym melfalanem oraz podtrzymywaniem talidomidem u pacjentów ze szpiczakiem mnogim

W przedstawionym artykule autorstwa H. M. Lokhorsta i współpracowników (Blood 2010, 115, 1113-1120) przedstawiono wyniki badania klinicznego 3 fazy przeprowadzonego przez Holendersko-Belgijską Grupę Hematoonkologiczną HOVON.

Celem badania HOVON-50 było ocenienie wpływu podawania talidomidu w czasie leczenia indukującego i podtrzymującego u chorych na szpiczaka poddawanych procedurze wysokodawkowanej chemioterapii wspomaganej przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych (HDT/ASCT).

···
25.03.2010 / Mundipharma Polska Sp. z o.o. / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Bendamustyna rekomendowana do zarejestrowania w Europie do leczenia nowotworów krwi

Cambridge, 24 marzec 2010: Firma Mundipharma ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency - EMA) przyjął pozytywną opinię zezwalającą na wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla bendamustyny do leczenia pacjentów z opornymi chłoniakami nieziarniczymi (non-Hodgkin’s lymphoma - NHL), przewlekłą białaczką limfocytową (chronic lymphocytic leukaemia - CLL) i szpiczakiem mnogim (multiple myeloma - MM)1 w następujących krajach członkowskich Unii Europejskiej: Niemcy, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Norwegia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania. Gdy opinia zostanie uznana przez organy unijne, bendamustyna stanie się kolejnym podstawowym lekiem w walce przeciwko nowotworom krwi.

···
15.03.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Leczenie nowo rozpoznanego objawowego szpiczaka mnogiego: aktualizacja zaleceń mSMART (Mayo Stratification of Myeloma and Risk-Adapted Therapy)

Rozpoznanie i wskazania do rozpoczęcia leczenia


Rozpoznanie szpiczaka mnogiego (multiple myeloma, MM) powinno być ustalone zgodnie z kryteriami International Myeloma Workig Group (IMWG). Należy różnicować z gammapatią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu (MGUS) i szpiczakiem bezobjawowym „tlącym” (smoldering MM, SMM), gdyż pacjenci z tymi rozpoznaniami nie wymagają leczenia.

···
8.03.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Nowe schematy leczenia opornych/nawrotowych chorych na makroglobulinemie Waldenströma

W Journal of Clinical Oncology opublikowano wyniki dwóch badań klinicznych II fazy dotyczące terapii opornych/nawrotowych chorych na makroglobulinemie Waldenströma. W pierwszym zastosowano bortezomib z rytuksymabem, a w drugim badaniu pojedynczy lek immunosupresyjny ewerolimus. Wyniki badań są obiecujące i być może już niedługo będziemy świadkami przełomu w leczeniu chorych z oporną lub nawrotową makroglobulinemią Waldenströma.

···
20.01.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Molekularna klasyfikacja szpiczaka mnogiego według International Myeloma Working Group: spotlight review

Szpiczak jest chorobą spowodowaną nowotworową proliferacją komórek plazmatycznych. Na poziomie genetycznym i molekularnym zidentyfikowano kilka podtypów choroby, pomimo ich morfologicznego podobieństwa. Wymienione podtypy genetyczne wiążą się z unikalnymi cechami klinicznymi i patologicznymi oraz odmiennym rokowaniem.

···
24.11.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Po jesiennym spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej

W dniach 13-14 listopada 2009 roku odbyło się kolejne już spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. Jesienne spotkanie PGSz połączone było z II Konferencją Transplantacyjną. W auli konferencyjnej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego spotkało się ponad 130 osób z całej Polski, aby jak co roku wysłuchać wykładów zaproszonych gości zarówno z kraju jak i zagranicy. Pierwszy dzień obrad rozpoczęła krótkim wystąpieniem przewodnicząca sesji pani dr hab. Maria Cioch, a następnie wysłuchano szeregu wykładów podsumowujących standardy postępowania w leczeniu chorób hematologicznych.

···
23.11.2009 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Relacja z zebrania naukowego w dniu 23 listopada 2009 roku – wykłady dr Katarzyny Pudełek oraz doc. Krzysztofa Krzemienieckiego w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie

W dniu 23 listopada 2009 roku o godzinie 16.00 w Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie zebrało się około trzydzieści Osób, które skorzystały z zaproszenia "Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka" oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego. W dniu 23 listopada 2009 roku w ramach współpracy interdyscyplinarnej wykłady wygłosili radioterapeutka (dr Katarzyna Pudełek z Centrum Onkologii w Krakowie) oraz onkolog (doc. Krzysztof Krzemieniecki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie).

···
9.11.2009 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Stosowanie bisfosfonianów w szpiczaku mnogim: zalecenia grupy ekspertów w imieniu European Myeloma Network

Uszkodzenie szkieletu dotyczy do 90% pacjentów za szpiczakiem mnogim (MM) i jest wynikiem nasilonej funkcji osteoklastów oraz towarzyszącej temu upośledzonej zdolności osteoblastów do produkcji nowej tkanki kostnej. Skutkiem destrukcji kości mogą być powikłania takie jak: bóle kostne, złamania patologiczne wymagające leczenia chirurgicznego i/lub radioterapii, kompresje kręgów z uciskiem rdzenia kręgowego oraz hiperkalcemia. Wiele z wymienionych powikłań istotnie wpływa na chorobowość, jakość życia chorych i koszty leczenia. Ostatnio potwierdzono, że nasilenie resorpcji kości jest niezależnym czynnikiem prognostycznym wpływającym na czas całkowitego przeżycia u chorych z aktywnym MM.

···
11.10.2009 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zalecenia Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej dotyczące roli technik obrazowania w diagnozowaniu i monitorowaniu szpiczaka mnogiego

Charakterystyczną cechą szpiczaka jest występowanie zmian osteolitycznych, które mogę być przyczyną dolegliwości bólowych, złamań patologicznych, w tym kompresji kręgów oraz hiperkalcemii. Choroba kostna rozwija się u 90% pacjentów w przebiegu szpiczaka. Zmiany występują głównie w szkielecie osiowym: czaszce, kręgosłupie, żebrach, miednicy i proksymalnych odcinkach kończyn. Ponadto u około 10% chorych w momencie rozpoznania twierdza się uogólnioną osteopenię lub osteoporozę. Chemioterapia często nie hamuje postępu zmian kostnych nawet u chorych odpowiadających na leczenie, a ich regresja jest rzadko spotykana nawet u chorych z całkowitą remisją.

···
20.08.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej zostało przeniesione na 13-14 listopada. Szczegóły w zakładce Spotkania.

···
23.06.2009 / dr Norbert Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Kryteria diagnostyki oraz oceny stopnia zaawansowania, czynników prognostycznych i odpowiedzi na leczenie u chorych na szpiczaka mnogiego

W przeglądowym artykule autorstwa R. A. Kyle i S. V. Rajkumara (Leukemia 2009, 23, 3-9) przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące rozpoznawania, określania zaawansowania i ryzyka oraz odpowiedzi na leczenia w szpiczaku mnogim. Kryteria diagnostyczne oraz kryteria odpowiedzi na leczenie są zgodne z rekomendacjami Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej (International Myeloma Working Group, IMWG). Międzynarodowy system zaawansowania (International Staging System, ISS) stanowi obecni standard w określaniu zaawansowania szpiczaka mnogiego. Nowością jest natomiast zaproponowany model określania ryzyka w szpiczaku pozwalający na zidentyfikowanie chorych z wysokim ryzykiem.

···
17.06.2009 / prof. dr hab. med. Jan Walewski / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Opinia w sprawie projektu Zarządzenia dotyczącego terapeutycznych programów zdrowotnych

Opinia prof. Jana Walewskiego z Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, w/s projektu Zarządzenia dotyczącego terapeutycznych programów zdrowotnych.

···
10.06.2009 / prof. Anna Dmoszyńska / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Denosumab - przełom w leczeniu choroby kostnej w szpiczaku mnogim?

W czasie ostatniego spotkania Europejskiego Towarzystwa Hematologów w Berlinie odbyły się dwie sesje poświęcone denosumabowi i jego miejscu w leczeniu choroby kostnej w szpiczaku mnogim. Około 80% chorych na szpiczaka mnogiego w chwili rozpoznania choroby wykazuje nieprawidłowości radiologiczne w układzie kostnym. Destrukcja kostna skutkuje silnymi bólami, kompresyjnymi złamaniami kręgów i żeber oraz uciskiem rdzenia kręgowego i jest niezależnym czynnikiem ryzyka rzutującym na czas całkowitego przeżycia chorych. Już od dawna wiadomo, ze osteoklasty są aktywowane przez czynniki, wytwarzane zarówno przez komórki szpiczaka jak i komórki mikrośrodowiska szpiku.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Prezentacja "Realistyczny algorytm diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego w Polsce"

W zakładce Materiały dostępna jest prezentacja Prof. Anny Dmoszyńskiej pt.: "Realistyczny algorytm diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego w Polsce" z wiosennej sesji Polskiej Szkoły Hematologii (16-18.04.2009, Wisła).

 

···
8.06.2009 / dr Norbert Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Oznaczanie stężenia wolnych łańcuchów lekkich w osoczu

Wskazania międzynarodowej grupy szpiczakowej dotyczące oznaczania stężenia wolnych łańcuchów lekkich w osoczu.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Po wiosennym spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej

W dniach 24-25 kwietnia w Lublinie odbyło się wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. Spotkanie Grupy zainaugurował wykład dr Alexa Legga z firmy Binding Site z Wielkiej Brytanii, na temat wartości metody badania wolnych łańcuchów lekkich w surowicy u chorych na szpiczaka mnogiego. Wykład w dużej mierze przybliżył międzynarodowe rekomendacje dotyczące analizy wolnych łańcuchów lekkich, które zostały ostatnio opublikowane w czasopiśmie "Leukemia" (Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G et al. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia 2009; 23: 215-24.). Następnego dnia odbył się kolejny wykład doktora Legga zatytułowany "Amyloidoza i powikłania nerkowe". Kolejnym punktem spotkania Grupy była dyskusja na temat rekomendacji PGSz w leczeniu szpiczaka mnogiego prowadzona przez Prof. Marię Kraj z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i moderowana przez Prof. Annę Dmoszyńską z Kliniki Hematoonkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zalecenia po uprzedniej akceptacji zarządu Grupy Szpiczakowej zostaną umieszczone na stronie grupy. Po krótkiej przerwie uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat miejsca bortezomibu w leczeniu chorych na szpiczaka przedstawionej przez dr Halinę Urbańską-Ryś z Katedry i Kliniki Hematologii UM w Łodzi. Kolejnym wykładem była prezentacja pt.: "Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań cytogenetycznych u chorych na szpiczaka mnogiego" przedstawione przez dr Ewę Wawrzyniak z Katedry i Kliniki Hematologii UM w Łodzi. Na koniec pani doc. Maria Cioch z Kliniki Hematologii w Lublinie przedstawiła projekt badania i zaprosiła do udziału w wieloośrodkowej próbie dotyczącej nowej terapii mobilizacyjnej po nieskutecznej próbie mobilizacji cyklofosfamidem. Już wkrótce będzie możliwość zapoznania się i zgłoszenia uczestnictwa do badania na stronach grupy.

···
8.06.2009 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zapraszamy na jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się 22-23 października 2009. Szczegóły w pierwszym komunikacie.

···
kodowanie: projekt: