Polska Grupa Szpiczakowa

24.08.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Wyniki badania klinicznego fazy 2b dotyczące karfilzomibu

Onyx Pharmaceuticals Inc. ogłosiła najnowsze wyniki pochodzące z badania klinicznego fazy 2b 003-A1 pojedynczego leku karfilzomibu, inhibitora proteasomu nowej generacji u chorych z postacią nawrotową/oporną szpiczaka mnogiego.

···
16.08.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu i ryzyko złamań kostnych: badanie populacyjne

Szwedzcy autorzy opublikowali w Blood w wersji elektronicznej z dnia 07.07.2010 r. ciekawe badanie dotyczące występowania zmian kostnych w przebiegu gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu (MGUS).

···
10.08.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Transplantacja komórek macierzystych w szpiczaku mnogim: wpływ na niepowodzenie odpowiedzi na leczenie przy zastosowaniu indukcji talidomidem lub lenalidomidem

Autologiczny przeszczepienie komórek krwiotwórczych szpiku kostnego (SCT) jest obecnie preferencyjną formą terapii chorych na szpiczaka mnogiego. Niestety ok.  50% chorych nie osiąga korzyści po przeszczepieniu.

···
5.08.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Szpiczak mnogi – doniesienia naukowe z 15 Zjazdu EHA w skrócie

Szpiczak mnogi jest obecnie drugim najczęściej występującym nowotworem krwi z zachorowalnością około 4-5 nowych przypadków na 100 000 osób na rok. Oblicza się, że w samej Europie w 2002 roku na szpiczaka mnogiego zapadło 31 883 osób a 21 677 osób zmarło w wyniku powikłań związanych z występowaniem tej choroby. Jedną z głównych komplikacji w szpiczaku mnogim jest zajęcie kości przez komórki nowotworowe, co prowadzi do bólu i zwiększa ryzyko złamań.

···
27.07.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Martwica kości szczęk indukowana przez bifosfoniany: przegląd 2400 przypadków klinicznych

Bifosfoniany znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu wszelkich stanów osteopenii, w tym szpiczaka mnogiego, przerzutów nowotworowych do kości i osteoporozy. Są lekami wpływającymi na procesy remodelingu tkanki kostnej poprzez zahamowanie funkcji osteoklastów. Jednym z najpoważniejszych powikłań terapii bifosfonianami, zwłaszcza stosowanymi dożylnie, jest martwica kości szczęk (BIOJ, ang. bisphosphonate-induced osteonecrosis of jaw) opisana po raz pierwszy w 2003 roku.

···
16.07.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

EMEA zatwierdziła aktualizację dla zastosowania bortezomibu w pierwszej linii leczenia u chorych na szpiczaka mnogiego

Firma Janssen – Cilag informuje na oficjalnej stronie, że została przyjęta aktualizacja karty charakterystyki dla Velcade (bortezomib) w leczeniu chorych na szpiczaka mnogiego. Aktualizacja zawierała dane wskaźnika całkowitego przeżycia. Decyzja jest wynikiem pozytywnej rekomendacji wystawionej przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) komitetu naukowego Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA).

···
16.07.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Synergistyczne działanie proapoptyczne NPI-0052 i lenalidomidu w komórkach szpiczaka mnogiego (MM)

W kwietniowym wydaniu Nature Review/Clinical Oncology ukazało się omówienia pracy Chauhan’a i wsp. opublikowanej w Blood. Ostatnie dowody wskazują, że nowy inhibitor proteosomu NPI-0052 (Marizomib) w połączeniu z lekiem immunomodulującym lenalidomidem powoduje bardzo skuteczną apoptozę komórek MM. Ma to istotne znaczenie praktyczne, ponieważ schemat ten może stanowić nową opcję terapeutyczną dla chorych opornych na bortezomib i lenalidomid.  NPI-0052 różni się pod względem strukturalnym i funkcjonalnym od bortezomibu. Autor publikacji dr Chauhan wyjaśnia, że szczególnie u chorych, którzy źle tolerują bortezomib lub są oporni na ten lek, NPI-0052  wraz z lenalidomidem mogą okazać się klinicznie użyteczne.

···
16.07.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

W dniach 5-6 listopada w Lublinie odbędzie się jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. W spotkaniu weźmie udział Prof. Reginald Gorczynski z Uniwersytetu Toronto z Kanady, który będzie mówił o roli cząsteczki CD200 i jej receptora w szpiczaku plazmocytowym. Swój udział potwierdził również prof. Hans Johnsen z Danii, który omówi warunki przyszłej współpracy EMN (European Myeloma Network) z Polską Grupą Szpiczakową. Popołudniowa sesja w dniu 6 listopada zostanie poświęcona bendamustynie. W sesji przewidziano udział 2 zagranicznych ekspertów. Szczegóły spotkanie już wkrótce na oficjalnej stronie PGSz.

···
2.06.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Bortezomib w leczeniu chorych na szpiczaka mnogiego nie kwalifikowanych do autotransplantacji szpiku

W ostatnim czasie opublikowano doniesienia na temat wyników leczenia bortezomibem chorych na szpiczaka, którzy nie są kandydatami do leczenia wysokodawkowaną chemioterapią z przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych.

Najciekawszą pracą wydaje się być aktualizacja badania klinicznego III fazy VISTA (Velcade as Initial Standard Therapy in Multiple Myeloma), w którym porównywano zastosowanie bortezomib, melfalanu i prednizonu (VMP) oraz melfalanu i prednizonu (MP) u chorych z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim.

···
1.06.2010 / dr hab. I. Hus / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Nowe leki w terapii szpiczaka mnogiego

Wykład inauguracyjny przedstawiony przez profesora Moreau, kierownika Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Nantes we Francji dotyczył nowych leków w stosowanych w terapii szpiczaka mnogiego.  W ciągu ostatnich lat wiele z nich wprowadzono do praktyki klinicznej w opornych/nawrotowych postaciach choroby, obecnie zaś są one przedmiotem badań dotyczących pierwszej linii leczenia, których celem jest ustalenie optymalnych schematów leczenia skojarzonego, zarówno pod względem połączenia określonych leków, jak też ich dawkowania.

···
8.05.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Melfalan 200 mg/m2 versus melfalan 100 mg/m2 u chorych z nowo rozpoznanym szpiczakiem: prospektywne wieloośrodkowe badanie 3 fazy

Badacze włoscy w opublikowanej ostatnio pracy (Blood 2010, 115, 1873-1879) przedstawili wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania 3 fazy porównującego zastosowanie wysokich i pośrednich dawek melfalanu jako chemioterapii kondycjonującej u chorych na szpiczaka poddawanych procedurze autologicznego przeszczepienia szpiku.

···
5.05.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Rezonans magnetyczny (MRI - magnetic resonance imaging) całego ciała pozwala przewidzieć rozwój szpiczaka

Niemieccy badacze w pracy opublikowanej w Journal of Clinical Oncology w wersji on-line z 22 lutego donoszą, że badanie MRI całego ciała wykrywające ogniskowe zmiany chorobowe w kościach może przewidzieć ryzyko progresji ze szpiczaka bezobjawowego do postaci objawowej.

···
22.04.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Relacja z wiosennego sympozjum Polskiej Grupy Szpiczakowej

W dniu 16 kwietnia 2010 odbyło się wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. W związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem oraz ogłoszeniem żałoby narodowej, decyzją Komitetu Organizacyjnego dokonano zmiany terminu i skrócenia programu naukowego.

Spotkanie naukowe rozpoczęła minutą ciszy, upamiętniającą ofiary sobotniej katastrofy lotniczej, prof. dr hab. Anna Dmoszyńska, przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej.

···
14.04.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wiosenne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej - aktualna wersja programu spotkania

W związku z uroczystościami państwowymi w sobotę 17-04-2010, decyzją Komitetu Organizacyjnego, dokonano zmiany terminu sympozjum PGSzP planowanego pierwotnie na 16-17.04.2010. Poniżej aktualna wersja programu spotkania.

ikona PDF Szczegóły spotkania w programie.

···
9.04.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Randomizowane badanie 3 fazy nad wpływem talidomidu w połączeniu z adriamycyną i deksametazonem, wysokodawkowanym melfalanem oraz podtrzymywaniem talidomidem u pacjentów ze szpiczakiem mnogim

W przedstawionym artykule autorstwa H. M. Lokhorsta i współpracowników (Blood 2010, 115, 1113-1120) przedstawiono wyniki badania klinicznego 3 fazy przeprowadzonego przez Holendersko-Belgijską Grupę Hematoonkologiczną HOVON.

Celem badania HOVON-50 było ocenienie wpływu podawania talidomidu w czasie leczenia indukującego i podtrzymującego u chorych na szpiczaka poddawanych procedurze wysokodawkowanej chemioterapii wspomaganej przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych (HDT/ASCT).

···
25.03.2010 / Mundipharma Polska Sp. z o.o. / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Bendamustyna rekomendowana do zarejestrowania w Europie do leczenia nowotworów krwi

Cambridge, 24 marzec 2010: Firma Mundipharma ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency - EMA) przyjął pozytywną opinię zezwalającą na wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla bendamustyny do leczenia pacjentów z opornymi chłoniakami nieziarniczymi (non-Hodgkin’s lymphoma - NHL), przewlekłą białaczką limfocytową (chronic lymphocytic leukaemia - CLL) i szpiczakiem mnogim (multiple myeloma - MM)1 w następujących krajach członkowskich Unii Europejskiej: Niemcy, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Norwegia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania. Gdy opinia zostanie uznana przez organy unijne, bendamustyna stanie się kolejnym podstawowym lekiem w walce przeciwko nowotworom krwi.

···
15.03.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Leczenie nowo rozpoznanego objawowego szpiczaka mnogiego: aktualizacja zaleceń mSMART (Mayo Stratification of Myeloma and Risk-Adapted Therapy)

Rozpoznanie i wskazania do rozpoczęcia leczenia


Rozpoznanie szpiczaka mnogiego (multiple myeloma, MM) powinno być ustalone zgodnie z kryteriami International Myeloma Workig Group (IMWG). Należy różnicować z gammapatią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu (MGUS) i szpiczakiem bezobjawowym „tlącym” (smoldering MM, SMM), gdyż pacjenci z tymi rozpoznaniami nie wymagają leczenia.

···
8.03.2010 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Nowe schematy leczenia opornych/nawrotowych chorych na makroglobulinemie Waldenströma

W Journal of Clinical Oncology opublikowano wyniki dwóch badań klinicznych II fazy dotyczące terapii opornych/nawrotowych chorych na makroglobulinemie Waldenströma. W pierwszym zastosowano bortezomib z rytuksymabem, a w drugim badaniu pojedynczy lek immunosupresyjny ewerolimus. Wyniki badań są obiecujące i być może już niedługo będziemy świadkami przełomu w leczeniu chorych z oporną lub nawrotową makroglobulinemią Waldenströma.

···
20.01.2010 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Molekularna klasyfikacja szpiczaka mnogiego według International Myeloma Working Group: spotlight review

Szpiczak jest chorobą spowodowaną nowotworową proliferacją komórek plazmatycznych. Na poziomie genetycznym i molekularnym zidentyfikowano kilka podtypów choroby, pomimo ich morfologicznego podobieństwa. Wymienione podtypy genetyczne wiążą się z unikalnymi cechami klinicznymi i patologicznymi oraz odmiennym rokowaniem.

···
kodowanie: projekt: