Ostre białaczki - aktualności

12.04.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Czas od rozpoznania do leczenia OBSz nie ma wpływu na odpowiedź na terapię

Nowe strategie leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBSz) zaczynają uwzględniać potencjalne korzyści płynące ze stosowania w pierwszym rzucie terapii ukierunkowanej genetycznie i dedykowanej określonej grupie ryzyka. Jednak oczekiwanie na wyniki badań cytogenetycznych i molekularnych mogą powodować opóźnienia w rozpoczęciu leczenia.

···
5.04.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Ryzyko rozwoju ostrych białaczek i zespołów mielodysplastycznych u chorych na gammapatię monoklonalą o nieokreślonym znaczeniu

W Klinice Mayo (Stany Zjednoczone) przeprowadzono analizę, która miała na celu ustalenie ryzyka rozwoju ostrych białaczek bądź zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) u chorych na gammapatię monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu (ang. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS).

···
4.04.2013 / dr hab. K. Jamroziak / Edukacja - ostre białaczki

CART19 – skuteczna forma adoptywnej immunoterapii w PBL i OBL

W 2011 r. badacze z Childrens’ Hospital of Philadelphia zaprezentowali obiecujące wstępne wyniki nowej metody immunoterapii za pomocą autologicznych limfocytów T zawierających chimeryczny receptor antygenowy rozpoznający antygen CD19 (tzw. komórki CART19).

···
3.04.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Znaczenie podklasyfikacji wg FAB u chorych z ostrą białaczką szpikową dotychczas niesklasyfikowana („AML, NOS”) w nowej klasyfikacji WHO 2008: analiza 5848 chorych z nowo rozpoznana AML

Przez wiele lat podstawą klasyfikacji ostrych białaczek była morfologia i charakterystyka enzymatyczna komórek białaczkowych.

···
6.02.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Niewielka przydatność rokownicza klasyfikacji FAB w OBSz, NOS

W 2008 roku Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) wprowadziła nową klasyfikację ostrej białaczki szpikowej (OBSz) uwzględniającą cechy genetyczne, immunofenotypowe, biologiczne oraz obraz kliniczny.

···
31.01.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Leczenie ostrej białaczki szpikowej z grupy core binding factor – poprawa wyników leczenia związana z dłuższym przeżyciem

Białaczki z grupy CBF (core binding factor) charakteryzuje obecność translokacji  (t) (8;21) (q22;q22) lub inwersji (inv) (16)(p13q22)/t(16;16), które prowadzą do powstania genów fuzyjnych RUNX1/RUNX1T1 lub CBF/MYH11.

···
16.01.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Analiza powtarzających się translokacji zrównoważonych u chorych na ostrą białaczkę szpikową i zespoły mielodysplastyczne

Identyfikacja nabytych aberracji chromosomowych u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) i zespoły mielodysplastyczne (MDS) jest cenna pod względem diagnostycznym i rokowniczym.

···
14.01.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Ostra białaczka szpikowa u chorych cierpiących na choroby autoagresywne

Związek pomiędzy występowaniem chorób autoimmunologicznych (ang. autoimmune disease, AI) a rozwojem nowotworów szpiku został już opisany, jednak patogeneza ostrej białaczki szpikowej (OBSz) wciąż nie jest do końca poznana.

···
4.01.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Bortezomib w terapii indukującej i konsolidującej ostrej białaczki szpikowej – wyniki badania klinicznego CALGB (Alliance) 10502

W Journal of Clinical Oncology zostały opublikowane wyniki badania klinicznego CALGB (Alliance) 10502 dotyczącego stosowania bortezomibu w terapii łączonej z daunorubicyną i cytarabiną u starszych chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) wcześniej nieleczonych, a także terapii bortezomibem w połączeniu z średniowysoką dawką cytarabiny (Int-DAC) w terapii konsolidującej.

···
26.11.2012 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Konsensus European LeukemiaNet w sprawie allo-HSCT u chorych na ostrą białaczką szpikową

Alogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT) uważane jest obecnie za najskuteczniejszą formę terapii ostrej  białaczki szpikowej (OBSz) u chorych znajdujących w pierwszej lub kolejnych remisjach.

···
23.11.2012 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Bewacizumab w terapii łączonej u chorych na OBSz – wyniki randomizowanego badania II fazy HOVON/SAKK

Bewacizumab jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym typu IgG, które w sposób wybiórczy wiąże naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (ang. vascular endothelial growth factor, VEGF).

···
20.11.2012 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Terapia epigenetyczna równie skuteczna jak intensywna chemioterapia w ostrej białaczce szpikowej

W czasopiśmie Blood opublikowany został artykuł z wynikami analizy odpowiedzi 671 chorych z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową (OBSz) w wieku powyżej 65 roku życia na intensywną chemioterapię (n=557) lub terapię azacytydyną bądź decytabiną (n=114) w latach 2000 – 2010.

···
19.11.2012 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Znaczenia prognostyczne klasyfikacji genetyczno-molekularnej wg. European LeukemiaNet u dorosłych chorych z ostrą białaczką szpikową

W pracy opublikowanej w Journal of Clinical Oncology, Krzysztof Mrózek i wsp. poddali weryfikacji cytogenetyczno-molekularny system prognostyczny opracowany przez grupę European LeukemiaNet.

···
12.11.2012 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Trafność decyzji o reindukcji w ostrej białaczce szpikowej podejmowanej na podstawie biopsji szpiku kostnego z dnia 14

Obiektywna odpowiedź kliniczna na tradycyjne leczenie u chorych z ostrą białaczką szpikową zazwyczaj określana jest na podstawie biopsji szpiku kostnego.

···
19.06.2012 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Jak leczyć nagłe stany zagrożenia życia u chorych na ostre białaczki

W pracy opublikowanej  w Blood (prepublished), Tsila Zukermann i wsp. prezentują aktualne wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia nagłych stanów zagrożenia życia w ostrych białaczkach.

···
5.06.2012 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wpływ gemtuzumabu ozogamycyny na czas przeżycia chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową – wyniki randomizowanego badania 3-fazy ALFA-0701

Terapia celowana za pomocą przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko antygenom obecnym na powierzchni komórek białaczkowych jest nowym kierunkiem leczenia ostrej białaczki szpikowej  (AML; acute myeloid leukemia). Po związaniu przeciwciała z docelowym antygenem dochodzi do niszczenia komórek w mechanizmie cytotoksyczności zależnej od przeciwciał (ADCC) lub cytotoksyczności zależnej od komplementu (CDC).

···
23.05.2012 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Ostra białaczka szpikowa: diagnostyka, czynniki ryzyka i leczenie – aktualizacja doniesień na 2012 rok

W pracy opublikowanej  w American Journal of Hematology, Elihu Estey prezentuje najnowsze doniesienia dotyczące standardów diagnostyki i leczenia ostrej białaczki szpikowej (acute myeloid leukemia; AML) na rok 2012.

···
14.03.2012 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Leczenie indukujące z pomocą chemioterapii z wysokimi dawkami arabinozydu cytozyny jest skuteczne i dobrze tolerowane u chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikowa w wieku > 60 lat

W pracy opublikowanej  w Cancer, Marta Arellano i współpracownicy przedstawili prospektywna analizę wyników leczenia za pomoca chemioterapii z wysokimi dawkami arabinozydu cytozyny (HIDAC, high-dose Ara-C) chorych na ostrą białaczkę szpikową (acute myeloid leukemia; AML) powyżej 60 r.ż.

···
6.02.2012 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Ostra białaczka szpikowa z ubgokomórkowym szpikiem u dorosłych: analiza przebiegu klinicznego u 123 chorych

W pracy opublikowanej  w Hematologica Aref Al.-Kali i współpracownicy przedstawili retrospektywna analizę charakterystyki chorych i wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (acute myeloid leukemia; AML) z ubogokomórkowym szpikiem. AML z ubogokomórkowym szpikiem rozpoznawana jest u chorych z komórkowością szpiku w preparatach histologicznych < 20%. Wariant ten stanowi mniej niż 10% wszystkich ostrych białaczek szpikowych. W piśmiennictwie brak jest badań porównujących przebieg kliniczny „ubogokomórkowej” i  „nieubogokomórkowej” AML. 

···
3.01.2012 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Ocena wartości prognostycznej "kariotypu monosomalnego" w porównaniu do "kariotypu złożonego" w ostrej białaczce szpikowej - analiza 824 przypadków z nieprawidłowym kariotypem

Kariotyp klonu białaczkowego jest najsilniejszym niezależnym czynnikiem prognostycznym w ostrej białaczce szpikowej (AML; acute myeloid leukemia), który nie tylko umożliwia identyfikację biologicznie odrębnych podtypów choroby lecz także stanowi podstawę dla wprowadzenia odpowiedniej strategii leczenia dostosowanego do ryzyka. 

···
nowsze 1 ... 3 4 5 6 7 8 starsze
kodowanie: projekt: