Ostre białaczki - aktualności

30.09.2013 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - ostre białaczki

Ponatynib – zastosowanie w terapii przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej

W omawianym artykule autorzy szczegółowo omawiają aktualny stan wiedzy dotyczący ponatynibu.

···
19.08.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Arszenik skuteczniejszy od chemioterapii w leczeniu chorych na ostrą białaczkę promielocytową

Standardowym leczeniem ostrej białaczki promielocytowej (ang. promyelocytic leukemia, PML) jest kwas all-trans-retynowy (ang. all-trans retinoic acid, ATRA) w połączeniu z chemioterapią, skuteczność tej metody terapeutycznej przekracza 80%.

···
31.07.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Genomiczna i epigenomiczna sygnatura ostrej białaczki szpikowej „de novo” u dorosłych

Wyniki badań wskazują, że u podłoża patogenezy ostrej białaczki szpikowej (AML; acute myeloid leukemia) leży kumulowanie się nabytych zaburzeń genetycznych (mutacji, rearanżacji, amplifikacji genów) w loci genów kontrolujących kluczowe dla komórki procesy.

···
25.07.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wyniki leczenia ostrej białaczki szpikowej w starszym wieku: Analiza danych SEER z 3 ostatnich dekad

Ostra białaczka szpikowa (AML; acute myeloid leukemia) jest najczęstszą białaczką u dorosłych i stanowi  80% wszystkich ostrych białaczek u osób powyżej18 r.ż.

···
26.06.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Schemat idarubicyna+cytarabina nowym standardem w terapii indukcyjnej OBSz ? – wyniki metaanalizy

W czasopiśmie PLOS One opublikowane zostały wyniki metaanalizy porównującej efektywność schematu terapeutycznego idarubicyna + cytarabina (IA) z układem daunorubicyna + cytarabina (DA) w leczeniu indukującym chorych z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową (OBSz).

···
19.06.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Gemtuzumab ozogamicyny w ostrej białaczce szpikowej – gra skończona?

Gemtuzumab ozogamicyny (GO) jest humanizowanym monoklonalnym przeciwciałem anty-CD33 połączonym kowalencyjnie z kalicheamycyną.

···
13.05.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Nowa 24-genowa sygnatura rokownicza ostrej białaczki szpikowej

W jednym z ostatnich wydań czasopisma The Journal of Clinical Oncology opublikowana została analiza profilu ekspresji genów, która miała na celu udoskonalenie obecnego systemu prognostycznego ostrej białaczki szpikowej (OBSz) opracowanego przez European LeukemiaNet.

···
8.05.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Konwencjonalna chemioterapia czy leki demetylujące – jak leczyć ostrą białaczkę szpikową w starszym wieku?

W pracy opublikowanej  w Hematological Oncology, Felicetto Ferrara podsumowuje najnowsze doniesienia dotyczące leczenia ostrej białaczki szpikowej (acute myeloid leukemia; AML) u osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem leków demetylujących.

···
24.04.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Ostra białaczka szpikowa: czynniki ryzyka i leczenie – aktualizacja postępowania na 2013 rok

W pracy opublikowanej  w American Journal of Hematology, Elihu Estey prezentuje najnowsze doniesienia dotyczące klasyfikacji prognostycznej i dostosowanych do niej standardów leczenia ostrej białaczki szpikowej (acute myeloid leukemia; AML) na rok 2013. Głównym czynnikiem warunkującym decyzje terapeutyczne powinna być stratyfikacja prognostyczna i kliniczna a nie stopień nacieczenia szpiku.

···
22.04.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych u chorych na OBSz z zaburzeniami chromosomu 17

U chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) z nieprawidłowościami w krótkim ramieniu chromosomu 17 (abnl(17p)) wpływ allogenicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic stem cell transplantation, allo-HSCT) na przeżycie nie został zbadany.

···
12.04.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Czas od rozpoznania do leczenia OBSz nie ma wpływu na odpowiedź na terapię

Nowe strategie leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBSz) zaczynają uwzględniać potencjalne korzyści płynące ze stosowania w pierwszym rzucie terapii ukierunkowanej genetycznie i dedykowanej określonej grupie ryzyka. Jednak oczekiwanie na wyniki badań cytogenetycznych i molekularnych mogą powodować opóźnienia w rozpoczęciu leczenia.

···
5.04.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Ryzyko rozwoju ostrych białaczek i zespołów mielodysplastycznych u chorych na gammapatię monoklonalą o nieokreślonym znaczeniu

W Klinice Mayo (Stany Zjednoczone) przeprowadzono analizę, która miała na celu ustalenie ryzyka rozwoju ostrych białaczek bądź zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) u chorych na gammapatię monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu (ang. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS).

···
4.04.2013 / dr hab. K. Jamroziak / Edukacja - ostre białaczki

CART19 – skuteczna forma adoptywnej immunoterapii w PBL i OBL

W 2011 r. badacze z Childrens’ Hospital of Philadelphia zaprezentowali obiecujące wstępne wyniki nowej metody immunoterapii za pomocą autologicznych limfocytów T zawierających chimeryczny receptor antygenowy rozpoznający antygen CD19 (tzw. komórki CART19).

···
3.04.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Znaczenie podklasyfikacji wg FAB u chorych z ostrą białaczką szpikową dotychczas niesklasyfikowana („AML, NOS”) w nowej klasyfikacji WHO 2008: analiza 5848 chorych z nowo rozpoznana AML

Przez wiele lat podstawą klasyfikacji ostrych białaczek była morfologia i charakterystyka enzymatyczna komórek białaczkowych.

···
6.02.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Niewielka przydatność rokownicza klasyfikacji FAB w OBSz, NOS

W 2008 roku Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) wprowadziła nową klasyfikację ostrej białaczki szpikowej (OBSz) uwzględniającą cechy genetyczne, immunofenotypowe, biologiczne oraz obraz kliniczny.

···
31.01.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Leczenie ostrej białaczki szpikowej z grupy core binding factor – poprawa wyników leczenia związana z dłuższym przeżyciem

Białaczki z grupy CBF (core binding factor) charakteryzuje obecność translokacji  (t) (8;21) (q22;q22) lub inwersji (inv) (16)(p13q22)/t(16;16), które prowadzą do powstania genów fuzyjnych RUNX1/RUNX1T1 lub CBF/MYH11.

···
16.01.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Analiza powtarzających się translokacji zrównoważonych u chorych na ostrą białaczkę szpikową i zespoły mielodysplastyczne

Identyfikacja nabytych aberracji chromosomowych u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) i zespoły mielodysplastyczne (MDS) jest cenna pod względem diagnostycznym i rokowniczym.

···
14.01.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Ostra białaczka szpikowa u chorych cierpiących na choroby autoagresywne

Związek pomiędzy występowaniem chorób autoimmunologicznych (ang. autoimmune disease, AI) a rozwojem nowotworów szpiku został już opisany, jednak patogeneza ostrej białaczki szpikowej (OBSz) wciąż nie jest do końca poznana.

···
4.01.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Bortezomib w terapii indukującej i konsolidującej ostrej białaczki szpikowej – wyniki badania klinicznego CALGB (Alliance) 10502

W Journal of Clinical Oncology zostały opublikowane wyniki badania klinicznego CALGB (Alliance) 10502 dotyczącego stosowania bortezomibu w terapii łączonej z daunorubicyną i cytarabiną u starszych chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) wcześniej nieleczonych, a także terapii bortezomibem w połączeniu z średniowysoką dawką cytarabiny (Int-DAC) w terapii konsolidującej.

···
26.11.2012 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Konsensus European LeukemiaNet w sprawie allo-HSCT u chorych na ostrą białaczką szpikową

Alogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT) uważane jest obecnie za najskuteczniejszą formę terapii ostrej  białaczki szpikowej (OBSz) u chorych znajdujących w pierwszej lub kolejnych remisjach.

···
nowsze 1 ... 3 4 5 6 7 8 starsze
kodowanie: projekt: