Ostre białaczki - aktualności

27.01.2015 / dr M. Długosz-Danecka / Edukacja - ostre białaczki

Bezpieczeństwo i tolerancja leczenia dokanałowego liposomalną cytarabiną w profilaktyce zajęcia ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną

W czasopiśmie Leukemia and Lymphoma Angelika Valentin ze współpracownikami podsumowała wyniki retrospektywnej analizy, oceniającej skuteczność i bezpieczeństwo dokanałowego stosowania liposomalnej postaci cytarabiny, w formule o powolnym uwalnianiu, w profilaktyce zmian w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).

···
20.01.2015 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Ostra białaczka szpikowa: aktualizacja wiedzy na 2014 rok na temat stratyfikacji prognostycznej i zasad leczenia

W pracy opublikowanej  w American Journal of Hematology, Elihu Estey prezentuje najnowsze doniesienia dotyczące modyfikacji klasyfikacji prognostycznej i zasad leczenia ostrej białaczki szpikowej (acute myeloid leukemia; AML) na rok 2014.

···
4.01.2015 / dr hab. A. Wierzbowska / Aktualności

Białaczkowe komórki macierzyste jako potencjalny cel terapeutyczny: Sposób na wyleczenie ostrej białaczki szpikowej

W pracy opublikowanej w World Journal of Stem Cells Zhou J. & Chng W.J. przedstawili współczesne poglądy na temat biologii bialaczkowych komórek macierzystych, ich roli w patogenezie ostrej białaczki szpikowej (AML; acute myeloid leukemia) oraz potencjalnych możliwości terapeutycznych jakie stwarza terapia celowana skierowana przeciwko LSC.

···
8.12.2014 / dr K. Mądry / Aktualności

Infekcje u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ostre białaczki szpikowe leczonych azacytydyną. Implikacje dotyczące profilaktycznego leczenia przeciwgrzybicznego.

Zagadnienia infekcji oraz leczenia profilaktycznego infekcji zostały dość dobrze zbadane w wielu badaniach u chorych na ostre białaczki szpikowe i zespoły mielodysplastyczne leczonych intensywną chemioterapią.

···
16.10.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Wczesne oznaczanie MRD a ryzyko nawrotu ostrej białaczki szpikowej

Ocena minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD) za pomocą cytometrii przepływowej u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) po leczeniu indukującym i konsolidacyjnym ma niezależną wartość rokowniczą dla tych pacjentów. Jednak nie ma danych dotyczących znaczenia cytometrycznego oznaczania MRD na wcześniejszym etapie choroby.

···
29.09.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Wynik allo-HSCT po kondycjonowaniu busulfanem w leczeniu OBSz

Busulfan (BU) podawany dożylnie jest często stosowany w leczeniu kondycjonującym przed allogenicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic cell transplant, allo-HSCT). Nieznany jest jednak wpływ tej terapii na ogólny wynik leczenia czy występowanie zespołu niedrożności zatok wątrobowych (ang. sinusoidal obstruction syndrome, SOS).

···
15.09.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Macierzyste komórki OBSz jako nowy cel terapeutyczny

Skuteczność leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) jest ograniczona, ponieważ standardowa chemioterapia nie niszczy progenitorowych/macierzystych komórek białaczkowych, co często prowadzi do nawrotu choroby.

···
3.09.2014 / dr E. Musialik / Edukacja - ostre białaczki

Analiza poziomu metylacji i ekspresji genów z rodziny CEBP u chorych na ostrą białaczkę szpikową – doniesienia polskich naukowców

Czynniki transkrypcyjne CEBPA, CEBPD, CEBPE i CEBPZ z rodziny CCAAT/enhancer binding proteins odgrywają kluczową rolę w regulacji dojrzewania komórek linii mieloidalnej a ich zaburzenia mogą się przyczyniać do rozwoju AML.

···
17.08.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

OBSz i MDS związane z terapią w przebiegu chłoniaka Hodgkina

Ostra białaczka szpikowa i zespół mielodysplastyczny związane z terapią (t-OBSz/MDS) należą do późnych, ciężkich skutków leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL).

···
29.07.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wyniki leczenia za pomocą trójtlenku arsenu i chemioterapii pierwszego nawrotu u chorych na ostrą białaczkę promielocytową

Trójtlenek arsenu (arsenic trioxide; ATO) jest uznaną opcją terapeutyczną nawrotowej ostrej białaczki promielocytowej (acute promyelocytic leukemia; APL). Jednakże optymalna strategia postępowania w przypadku nawrotu APL jak również czynniki prognostyczne determinujące odpowiedź na leczenie nie są jednoznacznie zdefiniowane.

···
24.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Mutacja DNMT3A w macierzystych komórkach krwiotwórczych odpowiedzialna za rozwój OBSz?

W przebiegu ostrej białaczki szpikowej (OBSz) nie zaobserwowano fazy przedbiałaczkowej, a komórka pochodzenia, natura i biologiczne konsekwencje początkowych zmian jak i kolejność mutacji są słabo poznane.

···
17.07.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wpływ poziomu zmutowanego allelu FFLT3ITD na ryzyko nawrotu ostrej białaczki szpikowej: implikacje dla leczenia konsolidującego

Wewnętrzna tandemowa duplikacja genu FLT-3 (FLT3 -internal tandem duplication; FLT3-ITD) jest aberracją genetyczną o uznanym niekorzystnym rokowaniu w ostrej białaczce szpikowej (acute myeloid leukemia; AML).

···
10.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Inwazyjne zakażenia grzybicze w terapii indukującej OBSz

Leczenie i długoterminowe przeżycie chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) pozostaje wyzwaniem.

···
2.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Nowe indeksy prognostyczne dla chorych na OBSz o prawidłowym kariotypie

Chorzy na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) o prawidłowym kariotypie stanowią największą i najbardziej niejednorodną podgrupę OBSz. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę markerów molekularnych w OBSz, nie łatwo jest zdefiniować wszystkie ważne dla stratyfikacji informacje o chorobie.

···
18.06.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Limfocyt T w przeszczepianiu – wróg czy sojusznik?

Wpływ pozbycia się (deplecji) limfocytów T na wynik przeszczepienia z kondycjonowaniem o zredukowanej intensywności (ang. reduced-intensity conditioning, RIC) u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) wciąż budzi wątpliwości.

···
6.06.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Połączenie epigenetyki z genetyką w klasyfikacji OBSz - nowa 7-genowa skala rokownicza

Molekularna stratyfikacja chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) opiera się głównie na markerach genetycznych. Jednak zmiany epigenetyczne, takie jak metylacja DNA czy deregulacja ekspresji genów, również mogą mieć znaczenie prognostyczne. W czasopiśmie Journal of ClinicalOncology opublikowana została ocena klinicznego znaczenia metylacji DNA i informacji genetycznej w OBSz.

···
19.05.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Bezpłatne artykuły

Wyniki leczenia z wykorzystaniem allogenicznej transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczkę szpikową z towarzyszącymi aberracjami (17p)

Chorzy na ostrą białaczkę szpikową (AML; acute myeloid leukemia) z aberracjami 17p (abnl17p) prowadzącymi do mutacji p53 charakteryzują się wybitnie niekorzystnym rokowaniem.

···
8.05.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Przedkliniczne próby leczenia celowanego ostrej białaczki szpikowej i leczenia mieloablacyjnego z wykorzystaniem zmodyfikowanych genetycznie limfocytów T zawierających chimeryczne receptory antygenowe

Postępy w immunoterapii nowotworów umożliwiły wykorzystanie własnych limfocytów T chorych w leczeniu białaczek.

···
23.04.2014 / dr A. Czyż / Edukacja - leczenie wspomagające

Europejskie wytyczne ECIL-4 (2011) dotyczące profilaktyki i leczenia grypy u chorych poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych lub leczonych z powodu ostrej białaczki

Pandemia grypy, która miała miejsce w 2009 roku wywołała wzrost wewnątrzszpitalnych zakażeń wirusem grypy podtypu A/H1N1 w oddziałach hematologicznych i transplantacyjnych na całym świecie.

···
9.04.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Ocena wyników dołączenia gemtuzumabu ozogamycyny do standardowej chemioterapii indukującej u chorych z nowo rozpoznaną ostra białaczką szpikową – meta- analiza prospektywnych randomizowanych badan III fazy

Gemtuzumab ozogamycyny (GO) jest rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym anty-CD33 sprzężonym z calichemycyną.

···
kodowanie: projekt: