Ostre białaczki - aktualności

24.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Mutacja DNMT3A w macierzystych komórkach krwiotwórczych odpowiedzialna za rozwój OBSz?

W przebiegu ostrej białaczki szpikowej (OBSz) nie zaobserwowano fazy przedbiałaczkowej, a komórka pochodzenia, natura i biologiczne konsekwencje początkowych zmian jak i kolejność mutacji są słabo poznane.

···
17.07.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wpływ poziomu zmutowanego allelu FFLT3ITD na ryzyko nawrotu ostrej białaczki szpikowej: implikacje dla leczenia konsolidującego

Wewnętrzna tandemowa duplikacja genu FLT-3 (FLT3 -internal tandem duplication; FLT3-ITD) jest aberracją genetyczną o uznanym niekorzystnym rokowaniu w ostrej białaczce szpikowej (acute myeloid leukemia; AML).

···
10.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Inwazyjne zakażenia grzybicze w terapii indukującej OBSz

Leczenie i długoterminowe przeżycie chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) pozostaje wyzwaniem.

···
2.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Nowe indeksy prognostyczne dla chorych na OBSz o prawidłowym kariotypie

Chorzy na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) o prawidłowym kariotypie stanowią największą i najbardziej niejednorodną podgrupę OBSz. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę markerów molekularnych w OBSz, nie łatwo jest zdefiniować wszystkie ważne dla stratyfikacji informacje o chorobie.

···
18.06.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Limfocyt T w przeszczepianiu – wróg czy sojusznik?

Wpływ pozbycia się (deplecji) limfocytów T na wynik przeszczepienia z kondycjonowaniem o zredukowanej intensywności (ang. reduced-intensity conditioning, RIC) u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) wciąż budzi wątpliwości.

···
6.06.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Połączenie epigenetyki z genetyką w klasyfikacji OBSz - nowa 7-genowa skala rokownicza

Molekularna stratyfikacja chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) opiera się głównie na markerach genetycznych. Jednak zmiany epigenetyczne, takie jak metylacja DNA czy deregulacja ekspresji genów, również mogą mieć znaczenie prognostyczne. W czasopiśmie Journal of ClinicalOncology opublikowana została ocena klinicznego znaczenia metylacji DNA i informacji genetycznej w OBSz.

···
19.05.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Bezpłatne artykuły

Wyniki leczenia z wykorzystaniem allogenicznej transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczkę szpikową z towarzyszącymi aberracjami (17p)

Chorzy na ostrą białaczkę szpikową (AML; acute myeloid leukemia) z aberracjami 17p (abnl17p) prowadzącymi do mutacji p53 charakteryzują się wybitnie niekorzystnym rokowaniem.

···
8.05.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Przedkliniczne próby leczenia celowanego ostrej białaczki szpikowej i leczenia mieloablacyjnego z wykorzystaniem zmodyfikowanych genetycznie limfocytów T zawierających chimeryczne receptory antygenowe

Postępy w immunoterapii nowotworów umożliwiły wykorzystanie własnych limfocytów T chorych w leczeniu białaczek.

···
23.04.2014 / dr A. Czyż / Edukacja - leczenie wspomagające

Europejskie wytyczne ECIL-4 (2011) dotyczące profilaktyki i leczenia grypy u chorych poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych lub leczonych z powodu ostrej białaczki

Pandemia grypy, która miała miejsce w 2009 roku wywołała wzrost wewnątrzszpitalnych zakażeń wirusem grypy podtypu A/H1N1 w oddziałach hematologicznych i transplantacyjnych na całym świecie.

···
9.04.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Ocena wyników dołączenia gemtuzumabu ozogamycyny do standardowej chemioterapii indukującej u chorych z nowo rozpoznaną ostra białaczką szpikową – meta- analiza prospektywnych randomizowanych badan III fazy

Gemtuzumab ozogamycyny (GO) jest rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym anty-CD33 sprzężonym z calichemycyną.

···
31.03.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wybrane doniesienia dotyczące ostrej białaczki szpikowej prezentowane na 54 Konferencji ASH

Główne doniesienia dotyczące ostrej białaczki szpikowej (acute myeloid leukemia, AML) prezentowane na 54 Konferencji ASH obejmowały zagadnienia związane z poszukiwaniem możliwości poprawy wyników standardowej chemioterapii i wykorzystaniem nowych leków a także oznaczaniem nowych czynników prognostycznych.

···
26.03.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Profilaktyka przeciwgrzybicza jest zalecana u chorych na MDS i OBSz leczonych azacytydyną w terapii ratunkowej

Nawracające infekcje są przyczyną śmierci chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) i ostrą białaczkę szpikową (OBSz) przechodzących intensywną chemioterapię (idarubicyna w połączeniu z cytarabiną).

···
12.02.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wysokie dawki arabinozydu cytozyny w leczeniu indukującym umożliwiają poprawę wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej u chorych młodszych (<47r.ż.): Wyniki badania AML-12 grupy EORTC-GIMEMA

Arabinozyd cytozyny (Ara-C) jest podstawowym cytostatykiem stosowanym w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML; acute myeloid leukemia).

···
4.02.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Azacytydyna+gemtuzumab ozogamicyny w terapii starszych chorych na OBSz

W czasopiśmie Blood ukazały się wyniki badania II fazy oceniające skuteczność terapii skojarzonej azacytydyny z gemtuzumabem ozogamicyny (GO) w leczeniu starszych chorych na ostrą białaczkę szpikowa (OBSz).

···
25.11.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Gemtuzumab ozoamycyny stosowany sekwencyjnie w połączeniu ze standardową chemioterapią indukującą u chorych na ostra białaczkę szpikową w starszym przedziale wiekowym. Wyniki randomizowanego badania III fazy konsorcjum EORTC i GIMEMA (AML-17)

Wyniki leczenia AML u osób starszych (>60r.ż.). są nadal gorsze niż w młodszych grupach wiekowych. 

···
21.11.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Minimalna choroba resztkowa jako czynnik rokowniczy w OBSz

U połowy chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz), którzy uzyskali całkowitą remisję (ang. complete remission, CR), ostatecznie dochodzi do nawrotu choroby.

···
12.11.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Ocena minimalnej choroby resztkowej za pomocą wielokolorowej cystometrii przepływowej jest istotnym czynnikiem prognostycznym u chorych na ostra białaczkę szpikową - wyniki badania AML24A grupy HOVON/SAAK

W czasie ostatnich 20 lat dokonał się istotny postęp w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (acute myeloid leukemia; AML), jednakże nadal u około 50% chorych z AML, którzy osiągają całkowitą remisję (complet remission; CR) występuje nawrót choroby.

···
18.10.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Genetyczna grupa ryzyka i stadium choroby wpływają na przeżycie chorych na OBSz ≥50. roku życia po allo-HSCT

Chemioterapię i allogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. allogeneic stem cell transplantation, allo-HSCT) stosuje się głównie u młodszych chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz). Dlatego też rokowanie starszych pacjentów nie jest korzystne.

···
17.10.2013 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Optymalizacja leczenie u młodych chorych z ostra bialaczką szpikową: wyniki badania AML15 grupy Medical Research Council (MRC)

W Journal of Clinical Oncology Alan Burnett I wsp. opublikowali wyniki prospektywnego randomizowanego badania grupy MRC (AML15), którego celem było porównanie wyników leczenia nowych kombinacji cytostatyków w leczeniu indukującym i konsolidującym u chorych z ostra białaczką szpikową (AML; acute myeloid leukemia).

···
10.10.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Przeżycie chorych na OBSz w Anglii w latach 1971-2006 – analiza populacji

W Wielkiej Brytanii 5-letnie względne przeżycie u dorosłych chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) w latach 70. i 80. ubiegłego wieku wynosiło 10%.

···
kodowanie: projekt: