Ostre białaczki - aktualności

14.10.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Azacytydyna w terapii OBSz – wyniki randomizowanego badania III fazy

Na łamach czasopisma Blood ukazały się wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego, otwartego badania klinicznego III fazy 3, które miało na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa terapii chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) azacytydyną – lekiem o działaniu epigenetycznym.

···
7.10.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Europejska Agencja Leków pozytywnie zaopiniowała kafilzomib i blinatumomab

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committe for Medicinal Products for Human Use, CHMP) Europejskiej Agencji Leków wydał pozytywną opinię rekomendując stosowanie karfilzomibu (Kyprolis®), inhibitora proteasomu, w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem w leczeniu dorosłych chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP). Komitet CHMP pozytywnie zaopiniował również terapię pierwszym bispecyficznym przeciwciałem, blinatumomabem (Blincyto®), dorosłych chorych na oporną/nawrotową ostrą białaczkę limfoblastyczną (OBL) z komórek prekursorowych B Ph-ujemną.

···
22.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeżycie chorych na OBSz z monosomalnym kariotypem po alloHSCT

Na łamach czasopisma Acta Haematolgica ukazała się retrospektywna analiza odpowiedzi na allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) z monosomalnym kariotypem.

···
16.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Środowiskowe czynniki ryzyka infekcji grzybiczych u chorych na ostre białaczki szpikowe

Prawidłowe określenie poziomu ryzyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy strategii postępowania prewencyjnego i leczenia.

···
10.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ wieku na farmakokinetykę busulfanu u chorych na OBSz

Chorzy na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) lub zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) w starszym wieku często są wyłączani z terapii kondycjonującej/mieloablacyjnej zawierającej busulfan ze względu na chorobowość i śmiertelność niezwiązaną z białaczką.

···
29.06.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

AutoHSCT, alloHSCT czy chemioterapia w leczeniu poremisyjnym OBSz?

Wciąż trwają dyskusje nad wyborem najefektywniejszej formy terapii dla chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) będących w pierwszej całkowitej remisji (ang. complete remission, CR).

···
17.06.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Przeżycie chorych na OBSz NPM1mut po alloHSCT – wyniki prospektywnej analizy SAL-AML 2003

Obecność mutacji w genie kodującym nukleofozminę-1 (NPM1mut) u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) wiąże się z dobrym rokowaniem.

···
29.04.2015 / prof. S. Giebel / Aktualności

Blinatumomab w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej – doniesienia ze zjazdu ASH 2014

Ostra białaczka limfoblastyczna (OBL) należy do najbardziej agresywnych chorób rozrostowych. Cechuje się dużą wrażliwością na chemioterapię i u około 90% chorych udaje się uzyskać całkowitą remisję (CR).

···
5.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Znaczenie mutacji TP53 w OBSz związanej z terapią

Dobrze znanymi powikłaniami cytotoksycznej chemioterapii i/lub radioterapii są ostra białaczka szpikowa związana z terapią (t-OBSz) i zespoły mielodysplastyczne związane z terapią (ang. therapy-related myelodysplastic syndrome, t-MDS).

···
26.02.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Homoharringtoninia w terapii OBSz – metaanaliza chińskich badań

Metaanaliza, która ukazała się na łamach Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia stanowi przegląd skuteczności schematów terapeutycznych opartych na homoharringtoninie (HHT) w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (OBSz).

···
27.01.2015 / dr M. Długosz-Danecka / Edukacja - ostre białaczki

Bezpieczeństwo i tolerancja leczenia dokanałowego liposomalną cytarabiną w profilaktyce zajęcia ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną

W czasopiśmie Leukemia and Lymphoma Angelika Valentin ze współpracownikami podsumowała wyniki retrospektywnej analizy, oceniającej skuteczność i bezpieczeństwo dokanałowego stosowania liposomalnej postaci cytarabiny, w formule o powolnym uwalnianiu, w profilaktyce zmian w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).

···
20.01.2015 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Ostra białaczka szpikowa: aktualizacja wiedzy na 2014 rok na temat stratyfikacji prognostycznej i zasad leczenia

W pracy opublikowanej  w American Journal of Hematology, Elihu Estey prezentuje najnowsze doniesienia dotyczące modyfikacji klasyfikacji prognostycznej i zasad leczenia ostrej białaczki szpikowej (acute myeloid leukemia; AML) na rok 2014.

···
4.01.2015 / dr hab. A. Wierzbowska / Aktualności

Białaczkowe komórki macierzyste jako potencjalny cel terapeutyczny: Sposób na wyleczenie ostrej białaczki szpikowej

W pracy opublikowanej w World Journal of Stem Cells Zhou J. & Chng W.J. przedstawili współczesne poglądy na temat biologii bialaczkowych komórek macierzystych, ich roli w patogenezie ostrej białaczki szpikowej (AML; acute myeloid leukemia) oraz potencjalnych możliwości terapeutycznych jakie stwarza terapia celowana skierowana przeciwko LSC.

···
8.12.2014 / dr K. Mądry / Aktualności

Infekcje u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ostre białaczki szpikowe leczonych azacytydyną. Implikacje dotyczące profilaktycznego leczenia przeciwgrzybicznego.

Zagadnienia infekcji oraz leczenia profilaktycznego infekcji zostały dość dobrze zbadane w wielu badaniach u chorych na ostre białaczki szpikowe i zespoły mielodysplastyczne leczonych intensywną chemioterapią.

···
16.10.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Wczesne oznaczanie MRD a ryzyko nawrotu ostrej białaczki szpikowej

Ocena minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD) za pomocą cytometrii przepływowej u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) po leczeniu indukującym i konsolidacyjnym ma niezależną wartość rokowniczą dla tych pacjentów. Jednak nie ma danych dotyczących znaczenia cytometrycznego oznaczania MRD na wcześniejszym etapie choroby.

···
29.09.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Wynik allo-HSCT po kondycjonowaniu busulfanem w leczeniu OBSz

Busulfan (BU) podawany dożylnie jest często stosowany w leczeniu kondycjonującym przed allogenicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic cell transplant, allo-HSCT). Nieznany jest jednak wpływ tej terapii na ogólny wynik leczenia czy występowanie zespołu niedrożności zatok wątrobowych (ang. sinusoidal obstruction syndrome, SOS).

···
15.09.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Macierzyste komórki OBSz jako nowy cel terapeutyczny

Skuteczność leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) jest ograniczona, ponieważ standardowa chemioterapia nie niszczy progenitorowych/macierzystych komórek białaczkowych, co często prowadzi do nawrotu choroby.

···
3.09.2014 / dr E. Musialik / Edukacja - ostre białaczki

Analiza poziomu metylacji i ekspresji genów z rodziny CEBP u chorych na ostrą białaczkę szpikową – doniesienia polskich naukowców

Czynniki transkrypcyjne CEBPA, CEBPD, CEBPE i CEBPZ z rodziny CCAAT/enhancer binding proteins odgrywają kluczową rolę w regulacji dojrzewania komórek linii mieloidalnej a ich zaburzenia mogą się przyczyniać do rozwoju AML.

···
17.08.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

OBSz i MDS związane z terapią w przebiegu chłoniaka Hodgkina

Ostra białaczka szpikowa i zespół mielodysplastyczny związane z terapią (t-OBSz/MDS) należą do późnych, ciężkich skutków leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL).

···
29.07.2014 / dr hab. A. Wierzbowska / Edukacja - ostre białaczki

Wyniki leczenia za pomocą trójtlenku arsenu i chemioterapii pierwszego nawrotu u chorych na ostrą białaczkę promielocytową

Trójtlenek arsenu (arsenic trioxide; ATO) jest uznaną opcją terapeutyczną nawrotowej ostrej białaczki promielocytowej (acute promyelocytic leukemia; APL). Jednakże optymalna strategia postępowania w przypadku nawrotu APL jak również czynniki prognostyczne determinujące odpowiedź na leczenie nie są jednoznacznie zdefiniowane.

···
kodowanie: projekt: