Ostre białaczki - aktualności

27.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ostra białaczka szpikowa - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

Profesor Agnieszka Wierzbowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podsumowuje najważniejsze doniesienia z zakresu terapii ostrej białaczki szpikowej z dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w San Diego z Grudnia 2016 roku; głownie są to wyniki badań I i II fazy nowych przeciwciał monoklonalnych takich jak wenetoklaks, wedastuksimab talaryny czy glasdegib.  

···
5.01.2017 / A. Piekarska / Aktualności

Długotrwałe przeżycie i późne zdarzenia u pacjentów z OBSz po alloSCT od zgodnych w HLA dawców rodzinnych z zastosowaniem MAC w porównaniu do RIC - raport grupy roboczej ds. ostrych białaczek EBMT

Grupa robocza ds. ostrych białaczek EMBT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) przeprowadziła analizę kohorty 1423 pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML), poddanych alogenicznej transplantacji komórek macierzystych (SCT) w wieku ≥ 50 lat od zgodnych w HLA dawców rodzinnych w latach 1997-2005. Mediana obserwacji wynosiła 8,3 lata (0,1-17 lat).

···
14.12.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowe podgrupy molekularne w klasyfikacji OBSz?

Wiele badań przeprowadzonych w ostatnich latach dostarczyło informacji o znacznej liczbie genów zmutowanych w komórkach ostrej białaczki szpikowej (OBSz). Wyzwanie jednak stanowi próba zrozumienia związku tej genetycznej różnorodności z patofizjologią OBSz oraz jego przełożenia na praktykę kliniczną.

···
12.12.2016 / dr Krzysztof Mądry / Aktualności

Randomizowane badanie fazy II porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia glasdegib i niskich dawek cytarabiny w porównaniu z monoterapią cytarabiny u chorych na OBSZ i MDS nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii

Na ostatniej konferencji ASH 2016 w San Diego przedstawiono wyniki badania randomizowanego fazy II porównującego stosowanie w monoterapii  malych dawek cytarabine z leczeniem skojarzonym cytarabiny i leku glasdegib u chorych dotychczas nieleczonych z powodu ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii. Glasdegib jest inhibitorem ścieżki sygnałowej hedgehog. Ścieżka sygnałowa hedgehog jest nieprawidłowo aktywowana u chorych na OBSZ i MDS prowadząc do nasilonej proliferacji komórek białaczkowych. Glasdegib hamuje wzrost i rozwój komórek białaczkowych i działa synergistycznie z cytostatkami.

···
12.12.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Przełom w terapii ostrej białaczki promielocytowej – 100% całkowitych remisji i wydłużenie całkowitego przeżycia w grupie chorych leczonych dwoma lekami celowanymi

Leczenie ostrej białaczki promielocytowej zyskało w ostatnich miesiącach wymiar praktyczny - Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency) rozszerzyła bowiem wskazania stosowania trójtlenku arsenu, do tej pory zarejestrowanego jedynie do leczenia nawrotowych postaci ostrej białaczki promielocytowej – do leczenia indukującego, w skojarzeniu z kwasem transretinowym u chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką promielocytową z grup niskiego i pośredniego ryzyka.

···
9.12.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Relacja z ASH Annual Meeting 2016: leczenie ostrej białaczki promielocytowej

Doniesienia z American Society of Hematology Annual Meeting 2016 w San Diego w Kaliforni dotyczące leczenia ostrej białaczki promielocytowej (ang. Acute Promyelocytic Leukemia, APL).

···
29.11.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Rytuksymab wydłuża EFS u chorych na OBL

Wprowadzenie rytuksymabu do terapii chorych na chłoniaki niehodgkinowskie przyniosło znaczną poprawę wyników leczenia tych pacjentów. Chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną (OBL) B-komórkową również mogą posiadać antygen CD20, będący celem dla rytuksymabu. Badania jednoramienne sugerują, że dodanie rytuksymabu do chemioterapii może poprawić odpowiedź tej grupy pacjentów na leczenie, jednak nie zostało to potwierdzone w badaniu randomizowanym.

···
23.08.2016 / PAP Nauka w Polsce / Aktualności

Ostra faza białaczki pod lupą badaczy

Przewlekła białaczka szpikowa to choroba dobrze poznana. Istnieją leki, które pomagają pacjentom, niestety nie wszystkim. U ok. 20 do 40 proc. pacjentów terapeutyczne inhibitory nie działają.

···
26.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Erwinase® (crisantaspasum) objęty refundacją od 1 lipca 2016 roku

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. produkt leczniczy Erwinase ® (crisantaspasum) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 10000 j.m./fiolkę; 5 fiol. został z dniem 1 lipca 2016 roku objęty refundacją ze środków publicznych w ramach kategorii dostępności refundacyjnej: lek stosowany w chemioterapii we wskazaniu określonym stanem klinicznym:
Oznaczenie załącznika zawierającego zakres wskazań objętych refundacją (wg ICD-10)

···
1.07.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ostre białaczki szpikowe – konwencjonalna praktyka kliniczna i z zastosowaniem leków demetylujących – nowa filozofia działania

Notatki z wykładów i debaty na II Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Evaluation form Bridging Research and Clinical Experience in MDS and AML Poland 2016, z udziałem prof. Mieczysława Komarnickiego, prof. Agnieszki Wierzbowskiej i prof. Esther Olivii z Reggio Calabria we Włoszech.

···
28.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

MDS/AML u pacjentów starszych -wywiad z dr Esther Olivą

Dr Esther Oliva ze szpitala Reggio Calabria we Włoszech w rozmowie z dr Aleksandrą Butrym podczas II Konferencji "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna", która odbyła się w Kazimierzu Dolnym w maju tego roku.

···
28.06.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Obecność pre-białaczkowych klonów po chemioterapii wiąże się z większym ryzykiem nawrotu OBSz - doniesienia z EHA 2016

Ostra białaczka szpikowa (OBSz) jest agresywną postacią nowotworu krwi. Dzięki intensywnemu jej leczeniu można uzyskać remisję, ale często dochodzi do nawrotu OBSz. Ryzyko nawrotu jest wyższe u starszych pacjentów, ale przyczyny tego zjawiska nie są do końca znane.

···
27.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie doniesień z sesji dotyczących ostrej białaczki szpikowej - EHA 2016

Prof. Agnieszka Wierzbowska podsumowuje doniesienia dotyczące ostrej białaczki szpikowej podczas Zjazdu EHA

···
16.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Presidential symposium / dr hab. Joanna Góra-Tybor / EHA 2016

dr hab. Joanna Góra-Tybor podsumowuje Presidential Symposium, które się odbyło podczas 21 Kongresu EHA w Kopenhadze.

···
15.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najważniejsze doniesienia z EHA 2016 w Ostrej Białaczce Limfoblastycznej

Prof. Sebastian Giebel przedstawia najważniejsze doniesienia z EHA 2016 w Ostrej Bałaczce Limfoblastycznej.

···
14.06.2016 / dr hab. L. Gil / Aktualności

Wirus Epstein-Barr a ryzyko rozwoju GvH u chorych na ostre białaczki poddawanych alloHSCT

Wirus Epstein-Barr (EBV) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych wirusów u ludzi, 50-89% dzieci i ponad 90% populacji dorosłych jest jego nosicielami (1). Wykazuje tropizm głównie wobec limfocytów B i ma zdolność ich transformacji, prowadząc do proliferacji zakażonych komórek.

···
11.05.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Grant STRATEGMED dla zespołu pod kierownictwem prof. Tomasza Szczepańskiego

Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce” (PersonALL) to jeden z dziewięciu projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Liderem projektów jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

···
11.03.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Klofarabina + niskodawkowa cytarabina mniej toksyczne i równie skuteczne jak intensywna indukcja w leczeniu OBSz

Większości chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) w wieku ≥60 lat nie leczy się intensywną terapią indukcyjną ze względu na wysoką śmiertelność.

···
8.03.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Warsztaty „Leczenie wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej/chłoniaka limfoblastycznego T-komórkowego” | Warszawa 18 marca 2016

Zapraszamy na warsztaty dotyczące Leczenia wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej/chłoniaka limfoblastycznego T-komórkowego, które odbędą się 18 marca 2016 roku w
Pure Sky Warszawskie Centrum Biznesowe, ul Złota 59 Warszawa.
Warsztaty skierowane są do lekarzy hematologów lub lekarzy w trakcie specjalizacji hematologia, którzy zajmują się chorymi na ostrą białaczkę limfocytową/chłoniaka limfoblastycznego T-komórkowego.

 

···
8.03.2016 / dr Adam Walter-Croneck / Aktualności

Autotransplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na ostre białaczki w 2015 r.: czas na ponowną analizę? Stan obecny i nadzieje na przyszłość

W rejestrach EBMT zgromadzono dane o ponad 25 000 chorych na ostre białaczki leczonych z użyciem autotransplantacji komórek krwiotwórczych (ASCT), a szacuje się, że na świecie tak leczonych było do tej pory około 50 000 chorych.

···
kodowanie: projekt: