Ostre białaczki - aktualności

16.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Czy blinatumomab stanie się nowym standardem leczenia nawrotowej/opornej ostrej białaczki limfoblastycznej ?

Blinatumomab, bispecyficzne przeciwciało monoklonalne umożliwiające limfocytom T CD3+ na rozpoznanie i eliminację blastów CD19+ ostrej białaczki limfoblastycznej (OBL), został zatwierdzony do terapii chorych na nawrotową lub oporną OBL z prekursorowych komórek B (B-OBL) na podstawie badań, które wykazały jego skuteczność i możliwe do kontrolowania działania niepożądane.

···
9.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Komórkowość szpiku kostnego predyktorem CR w OBSz

Obecność choroby resztkowej u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) w 14. dniu po pierwotnej terapii indukcyjnej uzasadnia rozważenie podania drugiego cyklu indukcji. Jednak dane, mające pomóc w podejmowaniu decyzji o ponownym leczeniu tej grupy pacjentów, są ograniczone.

···
29.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Midostauryna wydłuża przeżycie chorych na OBSz z mutacją FLT3

Chorzy na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) z mutacją FLT3 mają złe rokowanie i niskie wskaźniki przeżycia. Istnieje zatem ogromna potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych dla tej grupy pacjentów.

···
13.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Szczepienia ochronne u chorych i dorosłych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – zalecenia sekcji ds. zakażeń PALG

Transplantacja komórek krwiotwórczych (HCT; hematopoietic cell transplantation), od czasu jej wprowadzenie przed ponad 50 laty, wpłynęła na poprawę rokowania i wydłużenie przeżycia wielu pacjentów z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi, zwłaszcza z chorobami krwi. W oparciu o dane z międzynarodowego rejestru EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation), aktualnie w Europie przeprowadza się ponad 40 000 procedur HCT rocznie i liczba ta rośnie.

···
4.10.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Czynniki prognostyczne u chorych na oporną lub nawrotową ostrą białaczkę szpikową poddanych przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

Całkowitą remisję (CR) po zastosowaniu chemioterapii 3+7 osiąga 60-70% chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) < 60 r.ż. i 40-50% pacjentów > 60 r.ż., którzy otrzymali podobny schemat leczenia indukcyjnego co młodsi chorzy. Pacjenci z nawrotem ostrej białaczki szpikowej osiągają drugą całkowitą remisję w 30-45% przypadków po zastosowaniu bardziej agresywnych schematów leczenia reindukującego. Odsetek CR obniża się do 10-15% jeśli czas trwania pierwszej całkowitej remisji wynosi < 1 roku. Chorzy z pierwotną opornością na leczenie lub reindukcję remisji mogą odnieść korzyść z udziału w badaniach klinicznych oceniających skuteczność „nowych” leków, użycia alternatywnych schematów chemioterapii lub po zastosowaniu procedury przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. Z uwagi na pilność procedury transplantacyjnej w tej grupie pacjentów najczęściej jest wykorzystywany dawca spokrewniony (zgodne w HLA rodzeństwo). W kondycjonowaniu najczęściej są używane schematy mieloablacyjne z busulfanem lub TBI oraz z cyklofosfamidem.

···
22.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. G. J. Roboz: ostre białaczki szpikowe

XXVII Zjazd PTHiT w Warszawie Prof. G. J. Roboz - Medical College of Cornell University, przedstawia najnowsze doniesienia dotyczące diagnozy, patofizjologii oraz leczenia ostrej białaczki szpikowej oraz opowiada o nawiązaniu współpracy pomiędzy amerykańskim ośrodkiem badawczym w Nowym Yorku a Stowarzyszeniem Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych.

···
14.09.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Czynniki prognostyczne u chorych na oporną lub nawrotową ostrą białaczkę szpikową poddanych alloHSCT

Całkowitą remisję (CR) po zastosowaniu chemioterapii 3+7 osiąga 60-70% chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) < 60rż i 40-50% pacjentów > 60 rż, którzy otrzymali podobny schemat leczenia indukcyjnego co młodsi chorzy. Pacjenci z nawrotem ostrej białaczki szpikowej osiągają drugą całkowitą remisję w 30-45% przypadków po zastosowaniu bardziej agresywnych schematów leczenia reindukującego.

···
29.08.2017 / URPL/hematoonkologia.pl / Aktualności

Przerwa w dostawie produktu ERWINASE

W firmie Jazz Pharmaceuticals (Jazz) występuje obecnie przerwa w dostawie produktu ERWINASE w związku z istniejącym problemem w produkcji, który opóźnił planowane zwolnienie dodatkowej partii produktu. Według naszych aktualnych danych szacunkowych przerwa w dostawie produktu ERWINASE może potrwać do 3 tygodni.

···
4.07.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Wiesław Jędrzejczak: ostre białaczki u dzieci i CAR T

Prof. Wiesław Jedrzejczak z Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego przedstawia najciekawsze doniesienia 22. Kongresu EHA w Madrycie.

···
9.06.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Eskalacja dawki idarubicyny w konsolidacji OBSz

Wysokie dawki daunorubicyny w terapii indukcyjnej ostrej białaczki szpikowej (OBSz) dają poprawę wskaźników remisji i przeżycia.

···
27.04.2017 / Zbigniew Wojtasiński / PAP Nauka w Polsce / Aktualności

Polski preparat na białaczkę trafił do badań klinicznych w USA

W trzech ośrodkach w USA w marcu br. rozpoczęły się badania kliniczne polskiego preparatu na ostrą białaczkę szpikową – poinformowano w środę na konferencji w Warszawie.

···
21.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dzisiaj światowy dzień świadomości AML

W dniu 21 kwietnia obchodzimy światowy dzień świadomości ostrej białaczki szpikowej.

···
27.03.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Sebastian Giebel: Poprawa wyników leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Wypowiedź prof. Sebastiana Giebela dotycząca poprawy wyników leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

···
10.03.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Obecność mutacji TP53 a leczenie decytabiną w OBSz i MDS

Wartość predykcyjna molekularnych markerów odpowiedzi chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) lub zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) na leczenie decytabiną nie została jednoznacznie określona.

···
13.02.2017 / A. Piekarska / Aktualności

Zastosowanie TKI jako profilaktyka wznowy po AlloHSCT u pacjentów z Ph(+) ALL - stanowisko ALWP EBMT

Grupa robocza ds. ostrych białaczek EMBT (European group for blood and marrow transplantation) w październikowym numerze Cancer (10.2016) przedstawiła swoje stanowisko dotyczące zastosowania inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKIs) po przeszczepieniu alogenicznych komórek macierzystych hematopoezy (alloHSCT) z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z obecnym chromosomem Philadelphia (Ph+). Stanowisko to oparto na doniesieniach dotyczących klinicznego zastosowania TKIs po alloHSCT oraz opinii ekspertów.

···
27.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ostra białaczka szpikowa - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

Profesor Agnieszka Wierzbowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podsumowuje najważniejsze doniesienia z zakresu terapii ostrej białaczki szpikowej z dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w San Diego z Grudnia 2016 roku; głownie są to wyniki badań I i II fazy nowych przeciwciał monoklonalnych takich jak wenetoklaks, wedastuksimab talaryny czy glasdegib.  

···
5.01.2017 / A. Piekarska / Aktualności

Długotrwałe przeżycie i późne zdarzenia u pacjentów z OBSz po alloSCT od zgodnych w HLA dawców rodzinnych z zastosowaniem MAC w porównaniu do RIC - raport grupy roboczej ds. ostrych białaczek EBMT

Grupa robocza ds. ostrych białaczek EMBT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) przeprowadziła analizę kohorty 1423 pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML), poddanych alogenicznej transplantacji komórek macierzystych (SCT) w wieku ≥ 50 lat od zgodnych w HLA dawców rodzinnych w latach 1997-2005. Mediana obserwacji wynosiła 8,3 lata (0,1-17 lat).

···
14.12.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowe podgrupy molekularne w klasyfikacji OBSz?

Wiele badań przeprowadzonych w ostatnich latach dostarczyło informacji o znacznej liczbie genów zmutowanych w komórkach ostrej białaczki szpikowej (OBSz). Wyzwanie jednak stanowi próba zrozumienia związku tej genetycznej różnorodności z patofizjologią OBSz oraz jego przełożenia na praktykę kliniczną.

···
12.12.2016 / dr Krzysztof Mądry / Aktualności

Randomizowane badanie fazy II porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia glasdegib i niskich dawek cytarabiny w porównaniu z monoterapią cytarabiny u chorych na OBSZ i MDS nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii

Na ostatniej konferencji ASH 2016 w San Diego przedstawiono wyniki badania randomizowanego fazy II porównującego stosowanie w monoterapii  malych dawek cytarabine z leczeniem skojarzonym cytarabiny i leku glasdegib u chorych dotychczas nieleczonych z powodu ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka nie kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii. Glasdegib jest inhibitorem ścieżki sygnałowej hedgehog. Ścieżka sygnałowa hedgehog jest nieprawidłowo aktywowana u chorych na OBSZ i MDS prowadząc do nasilonej proliferacji komórek białaczkowych. Glasdegib hamuje wzrost i rozwój komórek białaczkowych i działa synergistycznie z cytostatkami.

···
12.12.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Przełom w terapii ostrej białaczki promielocytowej – 100% całkowitych remisji i wydłużenie całkowitego przeżycia w grupie chorych leczonych dwoma lekami celowanymi

Leczenie ostrej białaczki promielocytowej zyskało w ostatnich miesiącach wymiar praktyczny - Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency) rozszerzyła bowiem wskazania stosowania trójtlenku arsenu, do tej pory zarejestrowanego jedynie do leczenia nawrotowych postaci ostrej białaczki promielocytowej – do leczenia indukującego, w skojarzeniu z kwasem transretinowym u chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką promielocytową z grup niskiego i pośredniego ryzyka.

···
kodowanie: projekt: