Portal edukacyjny skierowany do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz opiekunów chorych

Ostre białaczki dziecięce - aktualności

9.08.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Porównanie kosztów i skuteczności leczenia w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci (chemioterapia) – wpływ nowych leków oraz technik diagnostycznych

W pracy opublikowanej w Pediatric Blood and Cancer autorzy z Holandii przeprowadzili analizę kosztów leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci wg. dwóch kolejnych prowadzonych protokołów (ALL 9 i ALL 10) opartych jedynie na chemioterapii. Oceniono bezpośrednie koszty medyczne wyliczając jako jednostkę wydatków 1 rok uratowanego życia (life per year saved - czyli koszt leczenia podzielony przez średnią prognozowaną długość życia) i porównano do protokołu leczenia w którym wprowadzono PEG-asparaginazę a jako kryterium stratyfikacji grup ryzyka minimalną chorobę resztkową (MRD) ALL 10.

···
26.07.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Zapłodnienie In vitro a białaczka dziecięca – analiza przypadków z Grecji i Szwecji

W pracy opublikowanej w Pediatric Blood and Cancer autorzy z Grecji i Szwecji przestawili wyniki analizy narodowych rejestrów urodzeń oraz rejestrów chorób nowotworowych  oceniając ryzyko zachorowania na ostrą białaczkę oraz chłoniaka               u dzieci urodzonych dzięki technice zapłodnienia in vitro.

···
20.06.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Technika pobierania szpiku kostnego może mieć wpływ na stratyfikację grup rokowniczych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną

W pracy opublikowanej w Pediatric Blood and Cancer autorzy z Danii przestawili wyniki porównania technik aspiracji szpiku kostnego w zależności od pobranej objętości szpiku analizując ilość komórek jądrzastych.

···
20.05.2011 / dr I.Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Czynniki ryzyka śmiertelności związanej z leczeniem w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

W pracy opublikowanej w kwietniowym Pediatric Blood & Cancer została przedstawiona analiza śmiertelności związanej z leczeniem ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci wg protokołów grupy skandynawskiej (NOPHO) leczonych w od stycznia 1992 roku do czerwca 2008 roku.

···
19.04.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Farmakokinetyczne, farmakodynamiczne, farmakogenetyczne czynniki decydujące o rozwoju jałowej martwicy kości (osteonecrosis) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną

W pracy opublikowanej Blood z 24 lutego br. Kawedia i współ. przedstawili prospektywne badanie czynników genetycznych i nie-genetycznych mogących predysponować rozwój jałowej martwicy kości (ostenonekrozy – ON) u dzieci. Jest to najszerzej dotychczas opublikowane badanie uwzględniające zarówno obraz w rezonansie magnetycznym (MRI)  stawów biodrowych i kolanowych, wiek, płeć, rasę, ramię protokołu leczenia, ciężar ciała, stężenie w surowicy lipidów, albumin, kortyzolu, farmakokinetykę deksametazonu oraz badanie polimorfizmu pojedynczych nukleotydów.

···
21.03.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Późny nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej T-komórkowej często odpowiada wtórnej białaczce niż wznowie: dowód na genetyczną predyspozycję

W artykule przyjętym do publikacji w Journal of Clinical Oncology prof. T. Szczepański i współ. przedstawiają wyniki  badania wznowy ALL T-komórkowej u dzieci. Dzieci z T-komórkową ostrą białaczką limfoblastyczną  należą do grupy pośredniego i wysokiego ryzyka wznowy.

···
23.02.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Doświadczenie własne: jak postępujemy wobec ryzyka krwawienia i zakrzepu u dzieci i młodych dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną

Krwawienie i zakrzep zdarzają się są relatywnie często u dzieci w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Częstość incydentów różni w zależności od grupy wiekowej oraz schematów postępowania leczniczego (schematów chemioterapii w poszczególnych narodowych grupach badawczych).

···
24.01.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wpływ zredukowanej chemioterapii na chorobowość w grupie dobrego ryzyka ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Obecnie stosowane protokoły leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci (ALL) osiągają 90% skuteczność leczenia. W pozostałych 10% pacjentów głównym wyzwaniem pozostaje nieuleczalna wznowa oraz śmierć wynikająca z toksyczności leczenia związana z powikłaniami infekcyjnymi(około 1-2% przypadków).

···
14.12.2010 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Efekt mitoksantronu na wyniki leczenia dzieci z pierwszą wznową ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL R3) w otwartym randomizowanym badaniu

W Lancecie z 11 grudnia br. Catriona Parker oraz współ. przedstawili wyniki otwartego randomizowanego badania klinicznego przeprowadzonego w 22 ośrodkach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w pierwszej wznowie choroby. W zależności od czasie trwania pierwszej remisji, miejsca wznowy choroby i immunofenotypu podzielono na grupy standardowego, pośredniego i wysokiego ryzyka. Każdy z pacjentów otrzymywał idarubicynę (IDA)  lub mitoksantron (MIT) w indukcji.

···
22.11.2010 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wyniki zastosowania leczenia u dzieci i nastolatków ze wznową ostrej białaczki limfoblastycznej i nie odpowiadających na protokół leczenia „ratującego” – badanie retrospektywne niemieckiej grupy badawczej BFM ALL-REZ

W pracy przyjętej do druku European Journal of Cancer Arend von Stackelberg i współpracownicy przedstawili wyniki postępowania w grupie dzieci i nastolatków ze wznową ostrej białaczki limfoblastycznej, u których nie uzyskano remisji po leczeniu wznowy wg programu ALL BFM REZ stosowanym w latach 1990-2006.

···
19.10.2010 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Leczenie L-asparaginazą w ostrej białaczce limfoblastycznej

W poglądowym artykule przyjętym do publikacji w Cancer autorzy Pieters i wpół. przedstawiają rolę asparginaz w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej.

Asparginazy stanowią kamień węgielny protokołów leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej i podawane są w indukcji remisji i leczeniu intensyfikującym we wszystkich schematach postępowania w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci i w większości schematów u dorosłych. Badania kliniczne potwierdziły, że szerokie zastosowanie asparginaz  poprawia wyniki leczenia dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej.

···
20.09.2010 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Spór o szczepienie przeciwko ospie wietrznej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną

W artykule przyjętym do publikacji w Pediatric Blood and Cancer autorzy Caniza i współ. przedstawiają kontrowersje związane z prowadzeniem szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem ospy wietrznej i półpaśca (varicella zoster virus) VZV. Dokonując retrospektywnej analizy 15 pediatrycznych badań ALL z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej (35128 przypadków ALL u dzieci) przedstawiają swoje rekomendacje postępowania.

···
20.08.2010 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ostre białaczki „dwuznaczne” u dzieci – charakterystyka, rokowanie i leczenie

W artykule opublikowanym w kwietniowym wydaniu British Journal of Haematology dr Gerr i współ. przedstawiają wyniki retrospektywnego badania prowadzonego przez niemiecką grupę badawczą Berlin-Frankfurt- Muster (BFM) dotyczącego ostrych białaczek „dwuznacznych”.

···
21.07.2010 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Implantacja tunelizowanych centralnych cewników żylnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną przed chemioterapią

W badaniu opublikowanym w sierpniowym numerze Pediatric Blood nad Cancer dr Handrup i współ. przedstawili badanie oceniające rodzaj zastosowanego cewnika centralnego oraz czasu jego implantacji a powikłaniami ich stosowania.

···
21.06.2010 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Aktywność cytotoksyczna immunotoksyny HA22 (CAT-8015) związanej z przeciwciałem anty-CD22 w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

W badaniu  opublikowanym  w majowym British Journal of Haematology dr Francis Mussai i współ. przedstawili wyniki badań nad nowym lekiem mogącym mieć zastosowanie w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

···
20.05.2010 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

U dzieci z zespołem Downa chorujących na ostrą białaczkę limfoblastyczną objawy niepożądane metotreksanu nie wynikają z różnic w farmakokinetyce

W badaniu rektospektywnym opublikowanym Haematologica dr Trudy Buitenkamp i współ. Przedstawili wyniki badania toksyczności i farmakokinetyki u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z zespołem Downa (ZD) w trakcie leczenia opartego na protokole BFM leczonych pomiędzy 1991 a 2006 rokiem w Holandii.

···
20.04.2010 / dr. I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ocena układu odporności u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych wg chemioterapii dla grupy standordowego ryzyka – badanie prospektywne

W prospektywnym badaniu opublikowanym  w listopadzie 2009 roku w British Journal of Hematology dr Matthias Eyrich  i współ. przedstawili wyniki badań oceny parametrów układu  immunologicznego u 20 dzieci w grupie standardowego i pośredniego ryzyka ostrej białaczki limfoblastycznej leczonych wg programu ALL BFM 2000 w trakcie i po zakończeniu chemioterapii.

 

···
22.03.2010 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Odpowiedź molekularna na leczenie (minimalna choroba resztkowa) redefiniuje wszystkie dotychczasowe czynniki prognostyczne u dzieci i młodocianych z prekursorową ostrą białaczką limfoblastyczną: wyniki 3184 pacjentów badania AIEOPBFM ALL 2000

Praca przedstawiona w Blood opisuje wyniki badań wprowadzonej po raz pierwszy jako standardu oceny mininalnej choroby resztkowej (MRD) na podstawie rearanżacji genów immunoglobulin i  genów receptora limfocyta T, w dwóch punktach czasowych celem stratyfikacji pacjentów w dużym prospektywnym badaniu.

···
kodowanie: projekt: