Portal edukacyjny skierowany do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz opiekunów chorych

Ostre białaczki dziecięce - aktualności

18.02.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ryzyko rodzinnego wystąpienia ostrej białaczki limfoblastycznej w Szwecji i Finlandii

W codziennej pracy z rodzinami pacjentów spotykamy często pytanie „Czy na tę chorobę zachoruje rodzeństwo dziecka?”

···
18.01.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Homeostaza magnezu i hipomagnezemia u dzieci z choroba nowotworową

W pracy przyjętej do druku 9 stycznia 2013 do Pediatric Blood & Cancer  autorzy Ch.Kaplinski i U. Alon przedstawili problem gospodarki i znaczenie magnezu u dzieci z chorobą nowotworową.

 

···
22.12.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Przestrzeganie zasad leczenia podtrzymującego u dzieci z zespołem Downa i ostrą białaczką limfoblastyczną

W pracy przyjętej do druku w Leukemia  skandynawska grupa badawcza NOPHO przedstawiła wyniki analizy leczenia podtrzymującego remisję u dzieci z zespołem Downa (DS) i ostrą białaczka limfoblastyczną (ALL).

···
22.11.2012 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Nowotwory wtórne u dzieci po auto-HCT

U dzieci poddanych autologicznemu przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic cell transplant, auto-HCT) istnieje ryzyko rozwoju wtórnych nowotworów złośliwych (ang. secondary malignant neoplasms, SMNs).

···
20.11.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Rola rutynowej kontroli w „niemym” nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci

Izolowany nawrót w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznym (ALL) występuje rzadko.

···
29.10.2012 / dr M. Piątkowska / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Znaczenie rokownicze profilu oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej dzieci - doświadczenia polskich ośrodków

Do analizy włączono 817 dzieci z ALL i 181 z AML diagnozowanych i leczonych w jedenastu polskich ośrodkach hematologii i onkologii dziecięcej. Analizowanoprofil oporności in vitro na cytostatyki (individualized tumor responsetesting, ITRT) jako czynnik prognostyczny w długotrwałej obserwacji (mediana 4,6 roku).

···
22.10.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Gazowane napoje zawierające ekstrakt orzeszków cola opóźniają eliminację metotreksatu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną

W pracy przyjętej do druku w Leukemia & Lymphoma  autorzy z Belgii i Francji przedstawiają wpływ gazowanych napojów zawierających ekstrakt z orzeszków cola na opóźnienie eliminacji metotreksatu u dzieci z ALL.

···
20.09.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

W pracy opublikowanej  w sierpniowym numerze Journal of Pediatric Hematology/ Oncology autorzy z duńskiej grupy badawczej z Kopenhagi  przedstawili wyniki oceny osi  przysadka –podwzgórze – nadnercza u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną po zakończeniu indukcji remisji.

···
21.08.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Niedrożność cewnika centralnego - leczenie trombolityczne

W codziennej praktyce oddziału borykamy się z problemem niedrożnych cewników centralnych. Najczęściej stosowanym sposobem jest podanie tkankowego aktywatora plazminogenu – alteplazy.

···
20.07.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wysoka skuteczność połaczenia bortezomibu i chemioterapii w B-prekursorowej ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci – postępy badania TALC

W pracy przyjętej do druku  31 maja Br. w Blood  autorzy z konsorcjum TALC przedstawiają wyniki zastosowania Bortezomibu w badaniu drugiej fazy ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci po niepowodzeniu leczenia w drugiej i kolejnych liniach leczenia.

···
19.06.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ocena zgodność minimalnej choroby resztkowej (MRD) w cytometrii przepływowej oraz reakcji łańcuchowej polimerazy DNA z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym (RQ-PCR) w różnych etapach leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

W artykule przyjęty do druku w Haematologica autorzy z grupy włoskiej i niemieckiej przedstawiają porównanie wartości minimalnej choroby resztkowej (MRD) ocenionej w cytometrii przypływowej i RQ-PCR na różnych etapach leczenia.

···
21.05.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w przypadku niepowodzenia uzyskania remisji

W New England Journal of Medicine z dnia 12 kwietnia Martin Schrappe wraz ze współpracownikami z 14 grup badawczych z Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. przedstawił wyniki analizy przypadków zależności z charakterystyką choroby i zastosowanym leczeniem ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci u których nie uzyskano remisji.

···
23.04.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Profilaktyka pneumocystodowego zapalenia płuc w trakcie leczenia podtrzymującego remisję wpływa na wysokość dawki metotreksat/6merkaptopuryna nie oddziaływując na wynik leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

W pracy opublikowanej w styczniowym numerze European Journal of Haematology członkowie skandynawskiej  grupy badawczej ocenili sulfametoksazol + trimetoprim (TMP/SMx) na dawkę metotreksatu/6-merkaptopuryny (6MP), mielosupresję i czas wolny od zdarzeń w trakcie leczenia podtrzymującego remisję ALL.

···
19.03.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Piorunujący i śmiertelny przebieg ostrej białaczki limfoblastycznej w przebiegu kwasicy mleczanowej i podejrzenia zespołu ciasnoty wewnątrzbrzusznej

W marcowym numerze Journal of Pediatric Hematology & Oncology Fryderyk Terpe i współ. Z ośrodka w Lipsku przedstawili  opis przypadku 11-letniego chłopca u którego rozpoznano ostrą białaczkę limfo blastyczną, a u którego gwałtownie rozwinęła się kwasica mleczanowa oraz zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej (abdominal compartment syndrome - ACS).

···
20.02.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Różnica w wynikach leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci starszych według różniących się protokołów leczenia w Holandii

W pracy przedstawionej w styczniowym numerze Pediatric Blood & Cancer członkowie holenderskiej grupy badawczej omawiają wyniki leczenia dzieci w wieku 12-15 lat leczonych w latach 1991 do 2004.

···
23.01.2012 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Czy opóźnienie w rozpoczęciu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej poprzez przyjęcie w weekend ma wpływ na wyniki leczenia ?

W pracy opublikowanej na stronach elektronicznych Journal of Pediatric Hematology/Oncology Shannon Wahl i współpracownicy przedstawili wyniki badania retrospektywnego oceniającego wpływ opóźnienia rozpoczęcia terapii ostrej białaczki limfoblastycznej („piątkowe przyjęcie” – „Friday leukemia”) na wyniki jej leczenia.

···
20.12.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Bezpieczeństwo założenia cewnika centralnego u dzieci z ostrą białaczka limfoblastyczną w chwili rozpoznania

W przyjętym do druku artykule w Pediatric Blood&Cancer autorzy w St.Jude Research Hospital z Memphis przedstawiają wyniki pracy oceniającej optymalny czas założenia centralnego cewnika naczyniowego (CVC) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. Kwestią nie rozstrzygnięta pozostawało ryzyko wystąpienia powikłań jego założenia w okresie indukcji remisji hematologicznej.

···
21.11.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wpływ terapii na iloraz inteligencji u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną; wyniki randomizowanego zgodnie z czynnikami ryzyka leczenia ośrodkowego układu nerwowego wg protokołu MRC UKALL XI

W pracy opublikowanej  w Journal of Pediatric Hematology/ Oncology Christina Halsey i współ. z brytyjskiej grupy badawczej przedstawili wyniki oceny ilorazu inteligencji u dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej w poszczególnych grupach ryzyka wg protokołu MRC UKALL IX.

···
21.10.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Analiza retrospektywna wyników leczenia nowotworów układu limfatycznego u dzieci z zespołem niestabilności chromosomalnych (ataksja teleangiektazja lub zespół Nijmegen)

W pracy przyjętej do druku  w British Journal of Haematology Klaus Bienemann i współ. przedstawili obiecujące wyniki analizy retrospektywnej wyników leczenia dzieci z zespołem Ataksja teleangiekstazja (AT) lub zespołem Nijmegen (NBS).

···
19.09.2011 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Czas trwania niewydolności nadnerczy w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

W pracy opublikowanej  w sierpniowym numerze Journal of Pediatric Hematology/ Oncology autorzy z duńskiej grupy badawczej z Kopenhagi  przedstawili wyniki oceny osi  przysadka – podwzgórze – nadnercza u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną po zakończeniu indukcji remisji.

···
kodowanie: projekt: