Portal edukacyjny skierowany do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz opiekunów chorych

Ostre białaczki dziecięce - aktualności

11.08.2014 / dr I.Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Skuteczność i toksyczność dokanałowego podania liposomalnej cytarabiny u dzieci z białaczką/chłoniakiem we wznowie w ośrodkowym układzie nerwowym – badanie retrospektywne

Prawidłowe rozpoznanie zajęcia OUN w białaczce/chłoniaku opiera się na badaniu mikroskopowym cytospinu płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF).

···
8.07.2014 / dr I.Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wrażliwość na cytarabinę -wpływ polimorfizmu genowego na wyniki leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej – grupa Children’s Oncology Group

Na dorocznym (tym razem jubileuszowym pięćdziesiątym) zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Kliniczne przedstawiono najnowsze doniesienia nie tylko z onkologii ale również z hematologii onkologicznej.

···
24.06.2014 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Śmiertelność związana z zakażeniem u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną – retrospektywna analiza zgonów w badaniu UKALL 2003

W czasopiśmie Blood została przyjęta do druku praca brytyjskich autorów z grupy UKALL analizująca śmiertelność związaną z zakażeniem (infection-related mortality – IRM) w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci. Jest to najliczniejsze dotychczas opublikowane badanie kohortowe analizujące zgony w sepsie u dzieci z ALL.

···
20.05.2014 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Poprawiona definicja wyleczenia w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

Autorzy z Memphis w pracy przyjętej do druku w Leukemia na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowali zmianę definicji wyleczenia - skrócenie czasu trwania remisji do czterech lat po których dziecko leczone na ostrą białaczkę limfoblastyczną można uznać za wyleczone z choroby.

···
22.04.2014 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Nadwaga i niedożywienie – wpływ na wyniki leczenia i toksyczności w trakcie leczenia ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci – raport Children’s Oncology Group.

W pracy przyjętej do druku w Journal of Cinical Oncologyautorzy z amerykańskiego konsorcjum badawczego Children’s Oncology Group (COG) przedstawili wyniki przeprowadzonej analizy wpływu czasu utrzymywania się skrajnej wagi ciała na przeżycie całkowite wolne od zdarzeń niekorzystnych (EFS) i toksyczności związane z leczeniem (TRT).

···
20.03.2014 / dr T. Stokłosa / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Mutacje w genie kodującym Ikaros czynnikiem prognostycznym w ostrej białaczce limfoblastycznej Ph+ u dzieci

W najnowszym numerze Blood ukazał się wieloośrodkowa praca koordynowana przez ośrodki włoski i holenderski wskazująca, że delecje w IKZF1 stanowią niezależny czynnik prognostyczny w BCR-ABL1-dodatniej ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci1.

···
17.03.2014 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną a wynik punkcji lędźwiowej

Wykonanie punkcji lędźwiowej LP), podobnie jak inne procedury inwazyjne, wiąże się z możliwością wystąpienia objawów niepożądanych, np. takich jak krwawienie.

···
19.02.2014 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wpływ inhibitorów kinazy tyrozynowej na minimalną chorobę resztkową i wynik leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej z obecnością chromosomu Filadelfia u dzieci

W pracy przyjętej do druku w Cancer autorzy z ośrodka St.Jude w Memphis przedstawili badanie wpływu wprowadzenia inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKI) na minimalną chorobę resztkową (MRD) i wyniki leczenia ostrej białaczki (ALL) u dzieci z obecnością chromosomu Filadelfia.

···
22.01.2014 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wybrane doniesienia dotyczące dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej – ASH 2013

Doroczny zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (kolejny pięćdziesiąty piąty) odbywał się w Nowym Orleanie w dniach 7-10 grudnia 2013. Wzięło w nim udział ponad dwadzieścia tysięcy uczestników, a oprócz wystąpień ustnych, programu edukacyjnego przedstawiono 4650 streszczeń dotyczących wszystkich obszarów zainteresowań współczesnej hematologii.

···
17.12.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Rytm dobowy leczenia podtrzymującego ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci nie ma wpływu na wyniki leczenia w protokole NOPHO ALL92

Jednym z częstym pytań rodziców dzieci leczonych na ostrą białaczkę limfo blastyczną jest pytanie czy różna godzina podania 6-merkaptopuryny (6MP) i metotreksatu (Mtx) w trakcie leczenia podtrzymującego remisję może mieć znaczenie prognostyczne. Nie zawsze jednoczesne podanie obu leków wieczorem jest akceptowane przez dzieci (zwłaszcza młodsze).

···
15.11.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Poprawa wyniku leczenia gorączki neutropenicznej jest zależna od szybkiej podaży antybiotyku u dzieci z chorobą nowotworową

W pracy opublikowanej w sierpniowym numerze Pediatric Blood & Cancer autorzy z Dallas przedstawili badanie oceniające wpływ podania pierwszej dawki antybiotyku w gorączce neutropenicznej na wynik leczenia, przedstawiając jednocześnie ten parametr jako wykładnik jakości opieki.

···
21.10.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Zespół pozakrzepowy i zakrzep związany z portem naczyniowym u dzieci z chorobą nowotworową

W pracy przyjętej do druku w sierpniu br. do Journal of Pediatrics autorzy ze Szwajcarii podjęli temat znaczenia zakrzepu i zespołu pozakrzepowego u dzieci z portami naczyniowymi, badając częstość, czynniki ryzyka, objawy w badaniu radiologicznym, odległe powikłania oraz wyniki ich leczenia.

···
19.09.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wytyczne stosowania długotrwałych cewników centralnych (CVC) u dzieci z schorzeniami hematoonkologicznymi – grupa robocza Włoskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

W październikowym numerze Annals of Hematology ukazały się wytyczne grupy roboczej Włoskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej stosowania cewników centralnych. Jest to pierwsza rekomendacja dotyczącego tego typu cewników odnosząca się do grupy najmłodszych pacjentów.

···
21.08.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ekspresja C45 w dziecięcej ALL jako czynnik prognostyczny

W pracy przyjętej do druku 2 sierpnia br. w Haematologica autorzy z grupy badawczej protokołu BFM 2000 przedstawiają wyniki analizy dodatkowych czynników ryzyka nawrotu ALL u dzieci leczonych tym protokołem. Jednym z nich jest ekspresja białka CD45.

···
22.07.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Częstość występowania i wyniki leczenia zapalenia trzustki u dzieci i młodych dorosłych leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) według programu UKALL 2003

W doniesieniu przyjętym do druku 10 czerwca br. do British Journal of Haematology naukowcy z brytyjskiej grupy badawczej ocenili retrospektywnie kliniczne czynnika ryzyka i wyniki leczenia ostrego zapalenia trzustki  w ramach zakończonego protokołu badawczego UKALL 2003.

···
20.06.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wtórne nowotwory po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

W przyjętym do druku w Journal of Clinical Oncology maju br. artykule autorzy z 18 grup badawczych przedstawili retrospektywne badanie wtórnych nowotworów po leczeniu dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej – jest to największe do tej pory opublikowane badanie omawiające potencjalne czynniki ryzyka i wyniki leczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych.

···
27.05.2013 / prof. W. Balwierz / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Postępy i wyniki leczenia dzieci z ostrą białaczką szpikową w Polsce

Ostre białaczki szpikowe (AML) są heterogenną grupą złośliwych nowotworów układu krwiotwórczego, charakteryzującą się dużą różnorodnością cytomorfologiczną, immunofenotypową i genotypową.

···
20.05.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wyniki leczenia drugiej lub trzeciej wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodocianych: analiza populacyjna austriackiej grupy badawczej opartej o protokół BFM

W pracy przyjętej w maju br. do Journal of Pediatric Hematology/Oncology autorzy z austryjackiej grupy badawczej w ramach protokołu BFM przedstawili wyniki analizy charakterystyki, postępowania i wyniki leczenia dzieci i młodocianych, w drugiej i kolejnych wznowach ALL na przestrzeni 30 lat jakie leczono w Austrii.

···
22.04.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci z zespołem Downa – wyniki leczenia nawrotu choroby

U dzieci z zespołem Downa (DS) ryzyko wystąpienia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) jest 24-krotnie wyższe niż w całej populacji dzieci oraz związane ze szczególnymi wyzwaniami wynikającymi z prowadzonego leczenia.

···
19.03.2013 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Czynnik prognostyczny w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci - wartość bezwzględna limfocytów przy zakończeniu indukcji remisji

U pacjentów z ostrą białaczka poddanych przeszczepowi komórek hematopoetycznych (HSCT), wartość bezwzględna limfocytów (ALC) jest wykładnikiem szybkości oraz  jakości zasiedlania i rekonstytucji komórek hematopoetycznych.

···
kodowanie: projekt: