Portal edukacyjny skierowany do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz opiekunów chorych

Ostre białaczki dziecięce - aktualności

21.01.2016 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ostre zakażenia dróg oddechowych u dzieci i młodzieży z ostrą białaczką limfoblastyczną

Ogromny postęp w leczeniu ostrej białaczki limfo blastycznej (ALL) w ciągu ostatnich dziesięcioleci dokumentuję się dziesięcioletnim przeżyciem u około 92% leczonych dzieci.

···
17.12.2015 / dr I. Olejnik / Aktualności

Ryzyko zakażenia Clostridium difficile u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - antybiotyki beta laktamowe

U dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej wzrasta ryzyko wystąpienie zakażenia Clostridium difficile (CDI) co wynika z zastosowania leczenia immunosupresyjnego, czy antybiotykoterapii, które wpływają na mikroflorę przewodu pokarmowego. U dzieci z chorobą nowotworową ryzyko CDI jest 15 większe w porównaniu do pozostałej populacji dzieci.

···
12.11.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Kwasy omega-3 w leczeniu hepatoksyczności wywołanej metotreksatem w terapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i młodzieży – badanie randomizowane

Na co dzień spotykamy się z problemem pytań ze strony rodziców leczonych dzieci, co mogą bezpiecznie podać dziecku z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) aby „pomóc” w terapii.

···
21.10.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Gorączka – rozpoznanie ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci – czy włączyć antybiotyk ?

W pracy opublikowanej w czasopiśmie Journal of Pediatric Hematology/Oncology autorzy przedstawili problem celowości antybiotykoterapii u dzieci gorączkujących w chwili rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL).

···
18.09.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Alergia i przeciwciała przeciwko L-aspraginazie u dzieci z grupy wysokiego ryzyka ostrej białaczki limfoblastycznej

W pracy przyjętej do druku w Cancer badacze z amerykańskiej grupy badawczej Children’s Oncology Group przedstawili wyniki protokołu leczenia ostrej białaczki (ALL) u dzieci z niekorzystnym rokowaniem (grupa wysokiego ryzyka) oceniającego związek alergii i przeciwciał przeciwko L-aspraginazie, różnych form L-asparaginazy, na wyniki leczenia.

···
2.09.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Niewydolność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza po leczeniu glukokortykosteroidami w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

W leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci szczególnie ważną role odgrywają glukokortykosteroidy. Jednakże, podawane w dawkach niefizjologicznych, mogą powodować supresję osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA).

···
13.08.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ostra białaczka limfoblastyczna w ośrodkowym układzie nerwowym – rola komórek NK

W pracy opublikowanej 28 maja br. w Blood autorzy z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Niemiec przedstawili wyniki pracy o roli komórek NK w kontroli rozwoju komórek białaczkowych w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).

···
20.07.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Kliniczne wykorzystanie sekwencyjnego pomiaru minimalnej choroby resztkowej (MRD) w terapii ostrej bialaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci opartej o czynniki ryzyka – badanie prospektywne

W pracy opublikowanej w kwietniowym numerze Lancet Oncology grupa badawcza z Memphis pod kierownictwem Pui przedstawiła wyniki pierwszego prospektywnego badania, wykazując przydatność kliniczna poziomu minimalnej choroby resztkowej w trakcie i po zakończeniu leczenia indukującego remisje hematologiczną, jednocześnie wyznaczając najważniejsze punkty w prowadzeniu leczenia ALL u dzieci.

···
20.05.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Inwazyjna grzybica płucna u dzieci - przydatność kliniczna płukania oskrzelowo-pęcherzykowego lub biopsji płuca w rozpoznaniu i leczeniu

W procesie diagnostycznym grzybicy hodowla z bioptatu płuc lub popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) uznawana jest za „złoty standard” . Ich wykonanie wiąże się jednak z potencjalnie poważnymi powikłaniami.

···
22.04.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci i zespół Gilberta – użyteczność skriningu mutacji UGT1A1

W większości stosowanych protokołów chemioterapii w przypadku hiperbilirubinemii powyżej założonego stężenia, koniczne jest odroczenie lub redukcja kolejnych dawek leków.

···
3.04.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Gemtuzumab ozogamicyny poprawia EFS u dzieci chorych na OBSz

Badacze ze Stanów Zjednoczonych w celu podniesienia wskaźników przeżycia dzieci chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) ocenili odpowiedź na gemtuzumab ozogamicyny (GO) jako alternatywę kolejnych cykli chemioterapii ze zwiększaniem dawek.

···
23.03.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Centralne dostępy naczyniowe u dzieci z chorobą nowotworową – wytyczne Włoskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej

W pracy przyjętej do publikacji w Journal of Vascular Access autorzy z Włoskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej (AIEOP), Grupy Roboczej Leczenia Wspomagającego (ST-WG), opracowali praktyczne rekomendacje dotyczące wskazań, wyboru, założenia, umiejscowienia oraz sposobu usunięcia wszczepialnych czasowych i długoterminowych centralnych dostępów naczyniowych u dzieci z chorobą nowotworową.

···
23.02.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Zakrzepica zatok żylnych mózgu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - badanie wieloośrodkowe Nordyckiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Zakrzep zatok żylnych mózgu (symptomatic cerebaral venous thrombosis – SCVT) jest schorzeniem o etiologii wieloczynnikowej, u większości dzieci występują co najmniej 2 czynniki ryzyka, takie jak leczenie choroby nowotworowej, zapalenie ucha środkowego, uraz, odwodnienie, niewydolność krążenia lub wrodzona trombofilia. Śmiertelność wynosi około 10%.

···
13.02.2015 / dr B. K. Budziszewska, prof. E. Lech-Marańda / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Wyniki prospektywnego badania PALG dotyczącego leczenia chorych na ostrą białaczką szpikową

W styczniowym numerze Leukemia&Lymphoma opublikowane zostały wyniki prospektywnego badania PALG dotyczącego leczenia chorych na ostrą białaczką szpikową (AML, acute myeloid leukemia) powyżej 60 roku życia.

···
16.01.2015 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Leukafereza – postępowanie w hiperleukocytozie u dzieci z białaczką

W pracy przyjętej do publikacji w Journal of Pediatric Hematology-Oncology autorzy z Francji z ośrodka w Clermont-Ferrand przedstawili swoje doświadczenie w leukaferezie jako metodzie postępowania w hiperleukocytozie u dzieci z białaczką.

···
22.12.2014 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Rodzinne i perinatalne czynniki ryzyka zachorowania na ostrą białaczkę limfoblastyczną – Szwedzki Rejestr Narodowy

Zaburzenia genetyczne, zespół Downa, promieniowanie jonizujące są uznanymi czynnikami rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Większość przypadków rozwija się we wczesnym okresie dziecięcym a czynniki perinatalne mogą mieć ważny wpływ na etiologię schorzenia.

···
16.12.2014 / prof. T. Szczepański / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Skuteczność i profil toksyczności leczenia dokanałowego liposomalną cytarabiną u dzieci ze wznową ostrej białaczki lub nieziarniczego chłoniaka złośliwego w ośrodkowym układzie nerwowym

W czasopiśmie Leukemia and Lymphoma, Rosanna Parasole ze współpracownikami podsumowała wyniki retrospektywnego wieloośrodkowego badania oceniającego skuteczność i toksyczności leczenia dokanałowego liposomalną cytarabiną u dzieci ze wznową ostrej białaczki lub nieziarniczego chłoniaka złośliwego (NHL) w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).

···
21.11.2014 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Otyłość a wartość minimalnej choroby resztkowej (MRD) po zakończeniu indukcji remisji w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

W pracy przyjętej do druku w Blood grupa amerykańskich autorów z Los Angeles podjęła się badania związku pomiędzy otyłością dzieci chorujących na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) a wartością minimalnej choroby resztkowej po zakończeniu leczenia indukującego remisję. Jest to pierwsza praca analizująca taką zależność.

···
17.10.2014 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Powikłania w obrębie jamy ustnej i opieka dentystyczna u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną

Ostra białaczka limfoblastyczna i jej leczenie, bezpośrednio i pośrednio, wpływa na stan jamy ustnej i stan uzębienia. Higiena jamy ustnej i uzębienia jest ważnym elementem prowadzonej terapii.

···
22.09.2014 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Dyslipidemia – toksyczności stosowania PEGasparaginazy i Erwinia asparaginazy

Asparaginaza jest jednym z najważniejszych leków stosowanych w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL).

···
kodowanie: projekt: