Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.

Małopłytkowość - aktualności

14.08.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Duże dawki witaminy D w skojarzeniu w hydroksychlorochiną w leczeniu ITP wtórnej do chorób układowych tkanki łącznej – opisy przypadków

Leczenie małopłytkowości immunologicznej (ITP), zwłaszcza jej opornej postaci, stanowi duży problem kliniczny. Do ograniczeń dostępnych terapii należy między innymi duży koszt, działania niepożądane i/lub niska skuteczność.

···
5.08.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Powikłania splenektomii u chorych na ITP: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i sepsa

Splenektomia laparoskopowa pozostaje najskuteczniejszą metodą leczenia małopłytkowości immunologicznej (ITP) i jej miejsce w drugiej linii terapii tej choroby jest ugruntowane. Ryzyko powikłań pozabiegowych pozostaje jednak przedmiotem badań oraz istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o kwalifikacji pacjenta do operacji. Wśród istotnych powikłań splenektomii największe obawy budzi sepsa oraz żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ).

···
10.06.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Przetoczenia koncentratu krwinek płytkowych u chorych z marskością wątroby

Małopłytkowość jest jednym z częstszych powikłań przewlekłej choroby wątroby oraz marskości wątroby (obserwuje się ją u 64% pacjentów z marskością wątroby).

···
20.05.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość immunologiczna u chorych na PBL leczonych kladrybiną lub chlorambucilem

Związek pomiędzy leczeniem chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) kladrybiną (2-Chlorodeoksyadenozyna, 2-CdA) i chlorambucilem a rozwojem małopłytkowości immunologicznej (ang. immune thrombocytopenia, ITP) nie został opisany.

···
13.05.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Oporna małopłytkowość w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej – opis przypadków zastosowania rytuksymabu

Toczeń układowy (SLE, systemic lupus erythematosus) oraz mieszana choroba tkanki łącznej (MCTD, mixed connective-tissue disease) to układowe choroby autoimmunologiczne o złożonej patogenezie i zmiennym obrazie klinicznym.

···
8.04.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Rekombinowany aktywny czynnik VII w połączeniu z koncentratem fibrynogenu w leczeniu krwawień w przebiegu ITP – badanie eksperymentalne

Przebieg kliniczny ITP (małopłytkowości immunologicznej) jest zwykle łagodny, choć na rokowanie w istotnym stopniu wpływa ryzyko poważnych krwawień, które koreluje z liczbą płytek we krwi pacjenta.

···
8.03.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Trudności terapeutyczne w opornej małopłytkowości immunologicznej

Postępy farmakologicznego leczenia ITP sprawiły, że wielu chorym udaje się dziś skutecznie pomóc, jednak choroba ta wciąż stwarza trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Szczególny problem stanowi ITP oporna na I i II linię leczenia. Jedyną szansę na trwałe wyleczenie choroby stwarza splenektomia. Długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami lub lekami immunosupresyjnymi niesie ze sobą istotne ryzyko działań niepożądanych. Nowe leki - analogi receptora trombopoetyny (TPO-R) odznaczają się dużą skutecznością i bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa, jednak praktycznie nie są stosowane w Polsce z uwagi na brak refundacji.

 

···
6.02.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Skutecznosć rytuksymabu w leczeniu ITP – obserwacje 5-letnie

Rituksymab opracowano i zarejestrowano do leczenia chłoniaków nieziarniczych B-komórkowych w latach 90. XX wieku.

···
7.01.2013 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość immunologiczna (ITP) – chirurgiczne czy farmakologiczne leczenie drugiej linii?

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Blood kilka miesięcy temu w niezwykle praktyczny i wyczerpujący sposób opisują dylematy związane z leczeniem drugiej linii ITP.

···
11.12.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość w ciąży

Małopłytkowość stwierdza się niemal u co dziesiątej kobiety w ciąży. W większości ma charakter łagodny i nie wpływa na rokowanie matki ani dziecka, jednak niekiedy stwarza trudności diagnostyczne i zaburza ustalony wcześniej plan rozwiązania ciąży.

···
5.11.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Porównanie skuteczności pulsów deksametazonu ze standardowym dawkowaniem prednizonu w pierwszej linii leczenia ITP u dorosłych

Podawanie dużych dawek deksametazonu w pulsach zyskało w ostatnich latach status alternatywnego schematu glikokortykoterapii w pierwszej linii leczenia małopłytkowości immunologicznej (ITP).

···
2.10.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Rola magnezu w leczeniu mikroangiopatii zakrzepowych

Pomimo znacznego postępu w ostatnich latach patofizjologia i możliwości leczenia mikroangiopatii zakrzepowych, grupy chorób odznaczających się między innymi małopłytkowością, niosą ze sobą wiele pytań.

···
11.09.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Ryzyko zakrzepicy żylnej u pacjentów leczonych agonistami receptora trombopoetyny

Opracowanie cząsteczek agonistów receptora trombopoetyny (TPO-R) stało się przełomem w leczeniu małopłytkowości immunologicznej (ITP). Wyniki badań opublikowane w latach 2008-2012 wykazały, że dwa z nich, eltrombopag i romiplostym, są skutecznymi i bezpiecznymi lekami w opornej ITP.

···
21.08.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość immunologiczna w przebiegu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) dotyczy 3% populacji światowej. Jego powikłania to marskość i niewydolność wątroby oraz rak wątrobowokomórkowy. Do pozawątrobowych powikłań zakażenia HCV należy między innymi kłębuszkowe zapalenie nerek, zespół Sjogrena, zwłóknienie płuc i choroby tarczycy. W przebiegu zakażenia HCV obserwuje się też powikłania hematologiczne: choroby limfoproliferacyjne, hemolityczną anemię autoimmunologiczną oraz immunologiczną małopłytkowość.

···
6.07.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość poheparynowa u dzieci

Małopłytkowość poheparynowa (HIT – heparin induced thrombocytopenia) jest zjawiskiem rzadko opisywanym u dzieci. Leczenie nastręcza szczególnych trudności z uwagi na mało danych klinicznych oraz brak doświadczeń ze stosowaniem nowych leków przeciwkrzepliwych u pacjentów pediatrycznych. Nie wiadomo, czy epidemiologia i objawy HIT są takie same u dzieci, jak u dorosłych. Prawdopodobieństwo kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych ocenia się analogicznie, jak u pacjentów dorosłych, jednak nie wiadomo, czy nie istnieją w tym zakresie istotne różnice, które należałoby uwzględnić.

···
12.06.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Leczenie małopłytkowości poheparynowej

Rozpoznanie małopłytkowości poheparynowej (HIT, heparn induced thrombocytopenia) skłania do natychmiastowego odstawienia heparyny niefrakcjonowanej lub drobnocząsteczkowej. HIT sprzyja powikłaniom zakrzepowym, stąd dalsze leczenie przeciwzakrzepowe jest konieczne, jednak nie można w nim stosować heparyn, jak również (w ostrej HIT) doustnych leków przeciwkrzepliwych z grupy antywitamin K.

···
7.05.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Diagnostyka laboratoryjna małopłytkowości poheparynowej

Małopłytkowość poheparynowa (HIT, heparin induced thrombocytopenia) to niepożądana reakcja polekowa wywołana obecnością przeciwciał klasy IgG silnie aktywujących płytek, skierowanych przeciw kompleksom czynnika płytkowego 4 (PF4, platelet factor 4) z heparyną.

···
2.04.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość – pułapki diagnostyczne (choroba von Willebranda)

ITP (małopłytkowość immunologiczna) jest najczęstszą przyczyną izolowanej małopłytkowości u dorosłych. Rozpoznanie ITP nierzadko nastręcza trudności z uwagi na brak testu laboratoryjnego, który mógłby tę chorobę jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć.

···
5.03.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Rytuksymab w leczeniu ITP u chorych z zachowaną śledzioną – randomizowane badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo

Korzyści ze stosowania rytuksymabu (RTX) w leczeniu ITP (małopłytkowości samoistnej) pozostają przedmiotem badań. Do tej pory stwierdzono, że u ok. 60% leczonych pacjentów dochodzi do wzrostu liczby płytek, a u niektórych udaje się uniknąć splenektomii. Trwałe odpowiedzi obserwuje się rzadko.

···
6.02.2012 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Częściowa embolizacja tętnicy śledzionowej a leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C powikłanego małopłytkowością

Około 170 mln osób na całym świecie choruje na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). Ryzyko marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego można zmniejszyć dzięki terapii interferonem w skojarzeniu z rybawiryną. Odsetek trwałych odpowiedzi wynosi obecnie 50% u chorych zakażonych genotypem 1 wirusa HCV (hepatitis C virus) po rocznej terapii oraz 80% w przypadku genotypu 2 HCV po terapii półrocznej.

···
kodowanie: projekt: