Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.

Małopłytkowość - aktualności

5.12.2016 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Płytki opłaszczone białkami prokoagulacyjnymi (coated platelets)

Płytki krwi posiadają dwie główne role fizjologiczne: ulegają adhezji do śródbłonka w miejscu uszkodzenia naczynia krwionośnego oraz dostarczają negatywnie naładowanej powierzchni do reakcji enzymatycznych prowadzących do generacji trombiny. Ponad pół wieku temu zauważono, że populacja płytek krwi nie jest homogenna i wyodrębniono w jej obrębie populacje różniące się aktywnością fosfatazy w cytoplazmie, a tym samym stopniem reaktywności płytki. W kolejnych dziesięcioleciach coraz bardziej szczegółowo opisywano  cechy charakterystyczne najbardziej aktywnej części płytek krwi, stanowiących około 40% całej masy płytkowej.

···
25.10.2016 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Przeciwciała neutralizujące romiplostym – możliwa przyczyna utraty odpowiedzi na leczenie ITP

Rekombinowana ludzka erytropoetyna nie znalazła zastosowania w lecznictwie, ponieważ okazała się u części pacjentów cząsteczką immunogenną, a przeciwciała skierowane przeciw niej reagowały krzyżowo z endogenną trombopoetyną, powodując małopłytkowość.

···
22.09.2016 / dr Joanna Zdziarska / Aktualności

Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność romiplostymu

Agoniści receptora trombopoetyny (eltrombopag i romiplostym) to nowa grupa leków, zarejestrowanych do leczenia chorych na małopłytkowość immunologiczną (ITP) dorosłych i dzieci, których mechanizm działania bazuje na stymulacji szpiku kostnego do produkcji płytek krwi. Ich skuteczność ostatecznie potwierdziła nową hipotezę etiologii ITP według której obwodowemu niszczeniu płytek towarzyszy w tej chorobie zahamowanie płytkotwórczej funkcji megakariocytów.

···
7.09.2016 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Plamica zakrzepowa małopłytkowa – pułapki diagnostyczne

Plamica zakrzepowa małopłytkowa (TTP) jest rzadką, ale zagrażającą życiu chorobą.

···
29.07.2016 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Patofizjologia małopłytkowości w niewydolności wątroby

Małopłytkowość jest najczęstszym hematologicznym powikłaniem przewlekłej choroby wątroby. Występuje u 64-85% pacjentów z marskością lub włóknieniem wątroby. Świadczy o zaawansowaniu niewydolności tego narządu oraz pogarsza rokowanie, ponadto utrudnia podejmowanie decyzji terapeutycznych (zwłaszcza planowanie interwencji chirurgicznych).

···
11.07.2016 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Wrodzona małopłytkowość predysponująca do zachorowania na białaczkę

Mutacje pojedynczych genów czynników trankrypcyjnych kluczowych dla procesu hematopoezy mogą skutkować rozwojem zespołu dysplastycznego lub ostrej białaczki mieloblastycznej (AML). Pierwszym opisanym w literaturze zespołem z tej grupy jest rodzinna małopłytkowość predysponująca do AML (familial platelet disorder with propensityto develop acute myeloid leukaemia - FPD/AML) na tle mutacji genu RUNX1. 

···
11.05.2016 / dr J. Zdziarska / Aktualności

Ryzyko zakrzepicy u chorych na małopłytkowość immunologiczną a obecność przeciwciał antyfosfolipidowych

Od dawna wiadomo, że chorzy na małopłytkowość immunologiczną (ITP) pomimo zwiększonej tendencji do krwawień odznaczają się również większym ryzykiem zakrzepicy. Obecność przeciwciał antyfosfolipidowych stwierdza się u znacznej części (25-75%) chorych z ITP.

···
1.04.2016 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe w leczeniu małopłytkowości poheparynowej

Małopłytkowość poheparynowa (HIT – heparin induced thrombocytopenia) to potencjalnie zagrażające życiu powikłanie leczenia heparyną, pojawiające się u dorosłych osób leczonych heparyną niefrakcjonowaną z częstością 0,2-5%.

···
9.03.2016 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość poheparynowa w ciąży

Małopłytkowość poheparynowa (HIT – heparin induced thrombocytopenia) jest efektem aktywacji płytek krwi przez przeciwciała skierowane przeciw kompleksowi heparyny z czynnikiem płytkowym 4 (PF4 – platelet factor 4), co prowadzi do formowania zakrzepów żylnych lub tętniczych, które mogą powodować niewydolność narządów, niedokrwienie kończyn, a nawet zgon.

···
8.02.2016 / dr J. Zdziarska / Aktualności

Małopłytkowość rzekoma – pułapki diagnostyczne

Małopłytkowość rzekoma jest dobrze znanym artefaktem laboratoryjnym, który może prowadzić do poważnych pomyłek diagnostycznych i terapeutycznych. Polega na aglutynacji płytek krwi w obecności wersenianu sodu – EDTA (rzadziej w obecności cytrynianu sodu) lub wskutek działania autoprzeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgM.

···
8.01.2016 / dr J. Zdziarska / Aktualności

Śledziony dodatkowe a małopłytkowość immunologiczna

Małopłytkowość immunologiczna (ITP) jest drugim co do częstości (po urazach) wskazaniem do splenektomii w Europie.

···
9.12.2015 / dr M. Dudziński / Edukacja - małopłytkowość

Skuteczne leczenie eltrombopagiem pacjentki z oporną przewlekłą pierwotną małopłytkowością immunologiczną po splenektomii – opis przypadku

U 44 letniej obecnie pacjentki w lipcu 2012 rozpoznano pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ITP). W diagnostyce różnicowej wykluczono inne przyczyny małopłytkowości.

···
8.12.2015 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Nowy model regulacji trombopoetyny

Stały, niezakłócony proces produkcji płytek krwi jest bardzo ważnym elementem układu krzepnięcia. Poza hemostazą płytki krwi uczestniczą również w odpowiedzi immunologicznej, wydzielają cytokiny prozapalne oraz czynniki wzrostu. Dziennie w organizmie ginie oraz powstaje około 1011 płytek. W stanach przebiegających z niszczeniem płytek krwi liczba ta znacznie wzrasta.

···
5.11.2015 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Leczenie małopłytkowości towarzyszącej niewydolności wątroby

Małopłytkowość występuje u 6% pacjentów z niewydolnością wątroby przed fazą marskości oraz nawet u 70% chorych z marskością.

···
15.10.2015 / dr. J. Zdziarska / Aktualności

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na płytki krwi oraz mikrocząstki płytkowe

Aktywne płytki krwi przyspieszają proces generacji trombiny oraz dostarczają substancji wazoaktywnych i mitogennych wpływających na przebudowę (remodeling) naczyń krwionośnych w toku chorób układu sercowo-naczyniowego.

···
8.09.2015 / dr. J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość immunologiczna: ocena funkcji płytek krwi a ryzyko krwawień

Tendencja do krwawień u chorych na ITP nie koreluje z liczbą płytek. Decyzja o wdrożeniu leczenia u niekrwawiącego chorego na ITP dziecka lub dorosłego opiera się na liczbie płytek krwi, jednak doświadczenie uczy, że większość osób z bardzo niską liczbą płytek nie doświadcza istotnych krwawień. Liczba chorych poddanych jedynie obserwacji mogłaby być większa, gdyby udało się ustalić laboratoryjne czynniki rokownicze krwawień w przebiegu ITP. Ma to szczególne znaczenie w aspekcie działań niepożądanych klasycznych terapii ITP oraz dużego kosztu agonistów receptora trombopoetyny.

···
5.08.2015 / dr J. Zdziarska / Aktualności

Małopłytkowość w przebiegu pospolitego zmiennego niedoboru odporności – obraz kliniczny i leczenie

Pospolity zmienny niedobór odporności (CVID – common variable immunodeficiency) odznacza się skłonnością do opornych na leczenie infekcji.

···
15.07.2015 / dr J. Zdziarska / Aktualności

Potencjalny mechanizm regulacji produkcji trombopoetyny w wątrobie zależny od szlaku JAK2-STAT2

Regulacja produkcji płytek ma znaczenie nie tylko dla procesów hemostazy, ale również odpowiedzi zapalnej, odpowiedzi immunologicznej oraz gojenia ran. Utrzymanie stabilnej liczby płytek we krwi wymaga dziennej produkcji oraz eliminacji około 1011 płytek krwi.

···
23.06.2015 / dr J. Zdziarska / Aktualności

Związek przetoczeń koncentratu płytek z zakrzepicą tętniczą u chorych z małopłytkowością immunologiczną, małopłytkowością poheparynową oraz plamicą zakrzepową małopłytkową

Dane na temat związku między przetoczeniami koncentratu krwinek płytkowych (KKPł) a zakrzepicą w wymienionych w tytule jednostkach chorobowych są ograniczone.

···
12.05.2015 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Przetoczenia krwinek płytkowych – wytyczne amerykańskie 2015

W Stanach Zjednoczonych rocznie podaje się 2,2 mln jednostek koncentratu krwinek płytkowych (KKP), przy czym w dużej części przypadków są to przetoczenia profilaktyczne, mające na celu uniknięcie krwawień u chorych z małopłytkowością po chemioterapii lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

···
kodowanie: projekt: