Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.

Hemofilia

11.02.2015 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Migotanie przedsionków a hemofilia

Migotanie przedsionków jest częstą przypadłością w populacji ogólnej (0,65-2,4%; przy czym w grupie wiekowej 65-69 lat rośnie do 3%, a > 80 lat do 9%).

···
19.01.2015 / dr M. Górska-Kosicka / Edukacja - hemofilia

Profilaktyka u chorych na hemofilię

Najlepszą formą leczenia chorych na hemofilię jest profilaktyczne podawanie koncentratu brakującego czynnika. Moment rozpoczęcia profilaktyki, sposób jej prowadzenia oraz monitorowanie skuteczności pozostaje przedmiotem dyskusji.

···
4.01.2015 / dr I. Woźnica-Karczmarz / Edukacja - hemofilia

Idiopatyczna trombocytoza z towarzyszącym niedoborem czynnika XII – opis przypadku

Idiopatyczna trombocytoza (IT) jest rodzajem rozrostu mieloproliferacyjnego o nieznanej etiologii. Ostatnie doniesienia wskazują na związek idiopatycznej trombocytozy z mutacją V617F w genie JAK2.

···
17.12.2014 / dr M. Górska-Kosicka / Edukacja - hemofilia

Indywidualizacja profilaktyki u chorych na hemofilię A

Profilaktyka jest zalecanym postępowaniem u chorych na hemofilię, które pozwala ich uchronić przed wylewami do stawów oraz innymi poważnymi krwawieniami.

···
14.12.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Celekoksyb w leczeniu objawów artropatii hemofilowej

Zaawansowana artropatia hemofilowa często powoduje silne, trudne do leczenia dolegliwości bólowe.

···
9.12.2014 / dr M. Górska-Kosicka / Edukacja - hemofilia

Wyniki porejestracyjnej oceny skuteczności i bezpieczeństwa ADVATE

Pojawienie się inhibitora u chorych na hemofilię stanowi jedno z najpoważniejszych powikłań leczenia tej choroby.

···
4.12.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Cel profilaktyki w hemofilii – zero krwawień?

Krwawienia do stawów są charakterystycznym objawem hemofilii A i B, stanowiącym ponad 80% epizodów krwotocznych u chorych na ciężką postać choroby.

···
2.12.2014 / dr M. Górska-Kosicka / Edukacja - hemofilia

Brytyjskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia choroby von Willebranda

Choroba von Willebranda (vWD – von Willebrand disease) charakteryzuje się nieprawidłową aktywnością czynnika von Willebranda (vWF – von Willebrand factor) prowadzącą do upośledzenia hemostazy pierwotnej i wtórnej.

···
28.11.2014 / dr. I. Woźnica-Karczmarz / Edukacja - hemofilia

Dążenie do optymalnej terapii w hemofilii powikłanej inhibitorem

Leczenie pacjentów z hemofilią A i B uległo znacznej poprawie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Pomimo znacznego postępu wytworzenie przeciwciał, które hamują funkcję przetoczonych czynników krzepnięcia   pozostaje największym wyzwaniem i stanowi najbardziej znaczące powikłanie leczenia hemofilii.

···
6.11.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Wpływ otyłości na farmakokinetykę czynnika VIII u chorych na hemofilię

Dawkowanie koncentratu czynnika VIII opiera się na założeniu, iż podanie 1 j/kg masy ciała zwiększa aktywność cz. VIII w osoczu o 2% (dla uzyskania aktywności 100% u chorego na ciężką hemofilię A należy podać 50 j/kg koncentratu).

···
27.10.2014 / dr M. Górska-Kosicka / Edukacja - hemofilia

Postępowanie w rzadkich osoczowych skazach krwotocznych - wytyczne brytyjskie

Zaburzenia fibrynogenu

Zaburzenia dotyczące fibrynogenu możemy podzielić na defekty ilościowe (afibrynogenemia i hipofibrynogenmia) oraz jakościowe (dysfibrynogenemia). Dziedziczone są one w sposób autosomalny recesywny lub dominujący.

···
20.10.2014 / dr I. Woźnica-Karczmarz / Edukacja - hemofilia

Zastosowanie technologii fuzji Fc i rekombinowanych czynników VIII i IX w leczeniu hemofilii

Stosowanie profilaktyki, polegającej na regularnym wstrzykiwaniu koncentratów czynników VIII i IX jest największym osiągnięciem w leczeniu chorych na hemofilię, pomimo że konieczne jest rozpoczęcie jej już w okresie wczesnego dzieciństwa.

···
9.10.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Hemofilia C – fenotyp choroby, diagnostyka i leczenie

Hemofilia C (wrodzony niedobór czynnika XI krzepnięcia) należy do rzadkich osoczowych skaz krwotocznych.

···
16.09.2014 / dr. I. Woźnica-Karczmarz / Edukacja - hemofilia

Badanie 3 Fazy nad Rekombinowanym Czynnikiem IX Fc, Białkiem Fuzyjnym w Hemofilii B

Profilaktyczne stosowanie terapii zastępczej w hemofilii B poprawia jakość życia ale wymaga częstych iniekcji czynników krzepnięcia.

···
5.09.2014 / dr M. Górska-Kosicka / Edukacja - hemofilia

Zastosowanie rituximabu w eliminacji inhibitora w hemofilii

Rituximab (RTX) jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw występującemu na limfocytach B antygenowi CD20.

···
28.08.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Nowy rekombinowany koncentrat czynnika IX (BAX 326) – porównanie z koncentratem osoczopochodnym

W 2013 roku został zarejestrowany w USA drugi na świecie preparat rekombinowanego czynnika IX krzepnięcia (Rixubis, Baxter).

···
5.08.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Wyzwania diagnostyczne w łagodnej hemofilii A

Pomiaru aktywności czynnika VIII najczęściej dokonuje się jednostopniową metodą koagulometryczną opartą na ocenie APTT.

···
26.07.2014 / dr M. Górska-Kosicka / Edukacja - hemofilia

Hemofilia A powikłana inhibitorem

Pojawienie się inhibitora czynnika VIII jest najbardziej problematycznym powikłaniem hemofilii A. Jego wytworzenie jest wynikiem złożonej reakcji immunologicznej, a największe ryzyko występuje podczas pierwszych dwudziestu dni ekspozycji.

···
14.07.2014 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Zastosowanie schematu sekwencyjnego (rVIIa / APCC) w okresie okołooperacyjnym u chorych na hemofilię powikłaną inhibitorem

Do lat 90. XX wieku obecność inhibitora czynnika VIII/IX u chorego na hemofilię uważano za przeciwwskazanie do operacji chirurgicznych, za wyjątkiem stanów zagrożenia życia.

···
11.07.2014 / dr I. Woźnica-Karczmarz / Edukacja - hemofilia

Idiopatyczna nabyta hemofilia A z niewykrywalnym inhibitorem do czynnika VIII

Nabyta hemofilia A jest spowodowana przez autoprzeciwciała, zazwyczaj są to poliklonalne przeciwciała o podtypach IgG1 i IgG4, które działają jako inhibitory czynnika VIII. Nabyta hemofilia zwykle ujawnia się w postaci spontanicznych, nieoczekiwanych krwawień.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 starsze
kodowanie: projekt: