Leczenie wspomagające - aktualności

3.11.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Wpływ G-CSF na czynność skurczową serca u pacjentów onkologicznych

Kardiotoksyczność i niewydolność serca jest jednym z poważniejszych działań niepożądanych wielu chemioterapeutyków stosowanych u pacjentów onkologicznych. Doświadczenia na modelach zwierzęcych sugerują kardioprotekcyjne działanie czynnika wzrostu G-CSF w kardiomiopatii indukowanej działaniem doksorubicyny, jednak brak jest doniesień potwierdzających te dane w  badaniach klinicznych u ludzi.

···
10.10.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Ondasetron plus deksametazon z /lub bez metoklopramidu jako profilaktyka przeciwwymiotna u pacjentów otrzymujących wysokie dawki cisplatyny – wyniki randomizowanego badania metodą podwójnie ślepej próby

Ondasetron i deksametazon sa najczęściej stosowanymi  lekami w leczeniu  przeciwwymiotnym  u pacjentów  otrzymujących chemioterapie o wysokim ryzyku emetogenności. Metoklopramid, będący antagonistą dopaminy, jest lekiem wzmacniającym przeciwwymiotne działanie ondasetronu i deksametazonu.

···
5.09.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Leczenie chłoniaka Hodgina wg schematu ABVD bez rutynowego zastosowania G-CSF nie zwiększa ryzyka gorączki neutropenicznej - wyniki prospektywnego badania

Chłoniak Hodgkina (HL) stanowiący 11% wszystkich chłoniaków leczony jest standardowo w pierwszej linii leczenia schematem ABVD (adriamycyna, bleomycyna, vinblastyna, dakazbazyna), charakteryzując się wysokim odsetkiem całkowitych remisji (ponad 90%) oraz pięcioletnim przeżyciem wolnym od progresji sięgającym ponad 70%. Neutropenia jest częstym powikłaniem leczenia wg schematu ABVD, wymagając niejednokrotnie  zmniejszenia zastosowanych dawek leków, przesunięcia cyklu leczenia jak również  zastosowania granulocytarnych czynników wzrostu (G-CSF).

···
1.08.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Leczenie przeciwwymiotne

Nudności i wymioty są najczęstszymi powikłaniami leczenia cytostatycznego, występują u około 70–80% pacjentów otrzymujących chemioterapię bez profilaktyki przeciwwymiotnej oraz rzadziej u chorych poddanych radioterapii. Wpływają one niekorzystnie na jakość życia pacjentów oraz stanowią istotny problem kliniczny, przyczyniając się np. do wydłużenia czasu hospitalizacji czy redukcji dawek cytostatyków, sprawiając, że stosowane leczenie istotnie odbiega od zalecanych wytycznych.

···
30.06.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Prezentacja wyników międzynarodowego, wieloośrodkowego badania obserwacyjnego IMPACT NHL dotyczącego oceny ryzyka gorączki neutropenicznej i zastosowania G-CSF u pacjentów z chłoniakiem grudkowym oraz DLBCL leczonych schematem R-CHOP

W dniach 9-12 czerwca w Londynie odbył się 16 Kongres EHA,  w trakcie którego  zaprezentowano  w dwóch streszczeniach (0934,0949) wyniki międzynarodowego, wieloośrodkowego badania  obserwacyjnego IMPACT NHL  dotyczącego oceny ryzyka gorączki neutropenicznej i zastosowania G-CSF u pacjentów z chłoniakiem grudkowym i  DLBCL leczonych schematem R-CHOP.  W grupie 1829 pacjentów z NHL włączonych do badania  w latach 2005-2008, wyodrębniono grupę 345 pacjentów z chłoniakiem grudkowym oraz 1113 z chłoniakiem DLBCL. Zgodnie z wytycznymi ASCO i EORTC pierwotną profilaktykę z użyciem G-CSF zaleca się pacjentom u których wstępne ryzyko wystąpienia goraczki neutropenicznej (FN) wynosi ≥20%.

···
15.06.2011 / dr hab. M. Krawczyk-Kuliś / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Leczenie wspomagające w szpiczaku mnogim – przewodnik postępowania w 2011 roku

Stosując nowoczesne sposoby leczenia szpiczaka mnogiego (MM) udaje się uzyskać lepszą kontrolę choroby co wydłuża nie tylko przeżycie wolne od progresji ale także przeżycie całkowite. Jednak u większości jest to nadal nieuleczalna choroba, która upośledza jakość życia a wraz z upływem czasu gromadzą się negatywne skutki choroby i efekty uboczne terapii.  W leczenie wspomagające od momentu rozpoznania do okresu terminalnego choroby zaangażowani są hematolodzy oraz wielu specjalistów z innych dziedzin.

···
1.06.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Porównanie skuteczności klinicznej oraz analizy kosztów zastosowania G-CSF codziennie vs co drugi dzień w zapobieganiu gorączce neutropenicznej we wczesnych kursach chemioterapii

Pierwotna profilaktyka gorączki neutropenicznej u pacjentów zwiększonego ryzyka jest obecnie szeroko stosowana w trakcie chemioterapii mielosupresyjnych, jednak niesie ze sobą znaczne koszty  zastosowanego leczenia. Końcem 2010 roku grupa badaczy z Japonii opublikowała wyniki badania klinicznego porównującego efektywność kliniczną oraz analizę finansową użycia G-CSF zastosowanego codziennie vs co drugi dzień u pacjentów  otrzymujących pierwsze cykle chemioterapii wg schematu R-CHOP w przebiegu chłoniaka DLBCL.

···
23.05.2011 / dr D. Dytfeld / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zalecenia dotyczące leczenia wspomagającego u chorych ze szpiczakiem mnogim 2011

Na łamach British Journal of Hematology ukazały się niedawno zalecenia dotyczące leczenia wspomagającego u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym stanowiące consensus autorytetów hematologicznych z Wielkiej Brytanii zrzeszonych w UK Myeloma Forum.

···
19.05.2011 / dr J. Mańko / Edukacja - leczenie wspomagające

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania biopodobnego granulocytarnego czynnika wzrostu (Zarzio®) do filgrastimu (Neupogen®) w mobilizacji hematopoetycznych komórek macierzystych

Rekombinowany granulocytarny czynnik wzrostu (G-CSF) – filgrastim (Neupogen®) jest od wielu lat szeroko stosowanym lekiem w mobilizacji komórek macierzystych do przeszczepu szpiku. W naszym badaniu chcieliśmy ocenić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nowego biopodobnego G-CSF - (Zarzio®) w porównaniu do standardowego leku filgrastimu (Neupogen®) w mobilizacji komórek macierzystych u pacjentów z chorobami hematologicznymi.

···
16.05.2011 / MedPharm Polska / Edukacja - leczenie wspomagające

Terapie wspomagające w nowotworach złośliwych

Stosowanie terapii farmakologicznej i radioterapii u pacjentów onkologicznych uległo w ostatnich latach znacznemu rozszerzeniu i zróżnicowaniu. Z jednej strony poszerzone zostały wskazania do leczenia adjuwantowego i neoadjuwantowego w przypadku różnych guzów litych, z drugiej strony zwiększona jest liczba również starszych pacjentów leczonych terapią systemową i/lub radioterapią.

···
5.05.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Wpływ pamidronianu w dawce 30 mg vs 90 mg na jakość życia u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym w randomizowanym badaniu w systemie podwójnie ślepej próby -wyniki Nordyckiej Grupy Szpiczakowej

Wyniki wielu badań porównujących działanie bisfosfonianów vs placebo potwierdzają rolę tej grupy leków w profilaktyce, jak i leczeniu zmian kostnych powstających w przebiegu szpiczaka plazmocytowego. Jakkolwiek w związku z występowaniem działań niepożądanych związanych z długotrwałą terapią bisfosfonianami ważne jest określenie najniższej skutecznej dawki zapewniającej efekt leczenia. Końcem 2010 roku w Lancet Oncology opublikowano wyniki badania, porównującego zastosowanie pamidronianu w dawkach 30 i 90mg u pacjentów z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem plazmocytowym.

···
29.03.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Leczenie przeciwbólowe w chorobach nowotworowych

Ból może pojawiać się na każdym etapie choroby nowotworowej i występuje średnio u 50%, a w zaawansowanym okresie choroby u ponad 75% chorych. Podstawową metodą leczenia bólu u chorych na nowotwór jest farmakoterapia przeprowadzona wg schematu „drabiny analgetycznej”.

···
21.03.2011 / dr J. Mańko / Edukacja - leczenie wspomagające

Diagnostyka wrodzonej hemochromatozy

Pierwotna hemochromatoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, w której zaburzenia homeostazy żelazowej są wynikiem mutacji genu HFE lub innych genów, np. hemojuweliny, hepcydyny czy ferroportyny. W hemochromatozie dochodzi do gromadzenia żelaza w komórkach wątroby, trzustki, mięśnia sercowego i innych narządów na skutek zwiększonego wchłaniania tego pierwiastka w dwunastnicy lub zaburzenia jego międzykomórkowej cyrkulacji. Wzrost komórkowego żelaza prowadzi do stresu oksydacyjnego z wtórnym strukturalnym i czynnościowym uszkodzeniem tych narządów.

···
7.03.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Ocena odpowiedzi na G-CSF, jako czynnik predykcyjny podatności na infekcje u chorych leczonych wysokodawkową chemioterapią

W ostatnim czasie w Blood przedstawiono wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego badania przeprowadzonego przez grupę niemiecką, oceniającego rolę odpowiedzi na czynnik wzrostu granulocytów (G-CSF) jako czynnik predykcyjny występowania infekcji i innych powikłań wysokodawkowej chemioterapii.

 

···
23.02.2011 / dr H. Urbańska-Ryś / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Aspiryna, warfaryna czy enoksaparyna w profilaktyce zakrzepicy u chorych na szpiczaka mnogiego leczonych talidomidem: otwarte, randomizowane badanie kliniczne III fazy

W Journal of Clinical Oncology opublikowanym on line w dniu 31 stycznia br. zamieszczony jest artykuł Antonio Palumbo z Uniwersytetu w Turynie i licznych współautorów z wielu ośrodków hematologicznych we Włoszech z wynikami randomizowanego badania klinicznego III fazy oceniającego skuteczność profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych na szpiczaka mnogiego leczonych talidomidem. Jest to pierwsze opublikowane badanie randomizowane oceniające to postępowanie na dużej grupie chorych.

···
22.02.2011 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - leczenie wspomagające

Poszukiwanie nowych biomarkerów o znaczeniu prognostycznym w zespołach mielodysplastycznych niższego ryzyka

W zespołach mielodyplastycznych niższego ryzyka, tj. niskiego i pośredniego -1ego (LR-MDS) podstawą postępowania jest leczenie wspomagające, w tym regularne przetaczanie koncentratów krwinek czerwonych (KKCz) i płytkowych (KKP) oraz podawanie czynników wzrostu erytropoezy (EPO) i granulopoezy (G-CSF). W wielu wcześniejszych badaniach wykazano, że stosowanie EPO podnosi poziom hemoglobiny (Hb) i zmniejsza zapotrzebowanie na przetaczanie KKCz, co przekłada się na poprawę jakości życia (QoL), a nawet wydłużenie całkowitego przeżycia (OS).

···
1.02.2011 / dr hab. K. Giannopoulos / Edukacja - leczenie wspomagające

Aktualne wytyczne EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) dotyczące stosowania czynników stymulujących granulopoezę u chorych otrzymujących chemioterapię

W ostatnim wydaniu European Journal of Cancer okazała się praca aktualizująca wytyczne EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) dotyczące stosowania czynników stymulujących granulocytopoezę w profilaktyce gorączki neutropenicznej u chorych z limfoproliferacjami i guzami litymi otrzymujących chemioterapię.  Neutropenia indukowana chemioterapią należy do najczęstszych przyczyn śmiertelności poinfekcyjnej oraz często skutkuje zmniejszeniem intensywności dawki w leczeniu przeciwnowotworowym. Ma to wpływ na wyniki leczenia podejmowanego z myślą o uzyskaniu długotrwałych remisji lub przedłużeniu przeżycia.

···
14.12.2010 / dr J. Mańko / Edukacja - leczenie wspomagające

Zastosowanie nowych czynników wzrostowych w trombopoezie

Małopłytkowość stanowi istotny problem kliniczny u pacjentów onko- i hematologicznych poddawanych chemioterapii. Głębokie zmniejszenie liczby płytek krwi po chemioterapii może być przyczyną wystąpienia poważnych krwawień i zagrażających życiu krwotoków. Obecnie standardowym leczeniem małopłytkowości zależnej od chemioterapii jest przetaczanie koncentratów krwinek płytkowych (KKP).

···
29.11.2010 / dr J. Mańko / Edukacja - leczenie wspomagające

Leczenie niedokrwistości w nowotworach układu krwiotwórczego

Niedokrwistość oznacza zmniejszenie stężenia hemoglobiny poniżej dwóch odchyleń standardowych od wartości prawidłowych. Według definicji World Health Organization (WHO) i National Comprehensive Cancer Network (NCCN) niedokrwistość stwierdza się, gdy stężenia hemoglobiny (Hb) jest niższe niż 11 g/dl.

···
18.11.2010 / dr hab. K. Giannopoulos / Edukacja - leczenie wspomagające

G-CSF silnie hamuje komórki NK (natural killer)

Czynnik wzrostu granulocytów (G-CSF) jest powszechnie używany w schematach mobilizacji komórek krwiotwórczych przed przeszczepieniem. Badacze z Niemiec podjęli się analizy wpływu G-CSF na czynność komórek NK.  W warunkach in vitro badano wpływ G-CSF na fenotyp, profil wydzielanych cytokin oraz cytotoksyczność komórek NK wyizolowanych od dawców komórek krwiotwórczych mobilizowanych G-CSF.

···
kodowanie: projekt: