Leczenie wspomagające - aktualności

19.06.2013 / dr M. Graczyk / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zasady leczenia bólu w szpiczaku plazmocytowym

Objawy szpiczaka plazmocytowego są spowodowane rozrostem komórek nowotworowych oraz działaniem cytokin i białek przez nie wydzielanych.

···
27.05.2013 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Kwas zoledronowy w profilaktyce utraty masy kostnej u pacjentów z chłoniakiem poddanych chemioterapii-wyniki randomizowanego badania kontrolowanego III fazy

U pacjentów z nowo zdiagnozowanym chłoniakiem często w momencie rozpoznania stwierdza się obniżoną gęstość mineralną kości (BMD-bonemineraldensity), zaś chemioterapia z wykorzystaniem  leków alkilujących oraz kortykosteroidów dodatkowo wywiera niekorzystny wpływ na gospodarkę kostną.

···
16.04.2013 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Optymalny czas stosowania profilaktyki G-CSF u pacjentów z NHL leczonych wg schematu R-CHOP

Gorączka neutropeniczna (FN) stanowi jedno z częstych i potencjalnie śmiertelnych powikłań chemioterapii.

···
19.03.2013 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Zasady stosowania leków pobudzających erytropoezę u chorych z niedokrwistością-wytyczne EORTC

Niedokrwistość to częste zaburzenie u pacjentów z choroba nowotworową leczonych chemioterapią, mogące wywierać negatywny wpływ na rokowanie w tej grupie chorych jak również, na jakość ich życia (quality of life, QoL).

···
21.02.2013 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Stosowanie szczepionek przeciwko pneumokokom u dorosłych z niedoborami odporności -zalecenia ACIP

W poniższym dokumencie przedstawiono nowe zalecenia ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) dotyczące stosowania szczepionek PCV-13 i PPSV-23 u chorych z obniżoną odpornością.

···
30.01.2013 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Zespół Sweeta po zastosowaniu pegfilgrastymu - opis przypadku

Zespół Sweeta (ang-Sweet syndrome–SS) to ostra gorączkowa dermatoza neutrofilowa charakteryzujaca się rumieniowo-obrzękowo-naciekowymi ogniskami z gromadzeniem neutrofilów w górnej części skóry właściwej, często z towarzyszącą gorączką i zwiększoną liczba neutrofilów we krwi obwodowej.

···
3.01.2013 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Przewaga denosumabu nad kwasem zoledronowym w zapobieganiu SRE - analiza wyników 3 randomizowanych badań III fazy

Zajęcie układu kostnego w przebiegu nowotworów złośliwych dotyczy  przynajmniej 50-70% chorych.

···
6.11.2012 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Zastosowanie oksykodonu w postaci o przedłużonym uwalnianiu (CR) w leczeniu bólu neuropatycznego wywołanego bortezomibem

Inhibitor proteasomu - bortezomib jest lekiem o wysokiej skuteczności w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, często jednak powoduje polineuropatię obwodowa (BIPN) będącą jednym z głównych jego objawów niepożądanych. W większości przypadków można uzyskać poprawę lub ustąpienie objawów po zmniejszeniu dawki leku. W przypadku znacznego nasilenia polineuropatii i dolegliwości bólowych istnieje konieczność przerwania leczenia, co skutkuje obniżeniem odsetka popraw klinicznych w chorobie.

···
8.10.2012 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Mucositis u pacjentów onkologicznych

Terapia onkologiczna obarczona jest wieloma działaniami niepożądanymi oraz  występowaniem różnie nasilonych, wczesnych i późnych odczynów, które przejściowo lub trwale uszkadzają zdrowe tkanki.

···
28.08.2012 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Opis przypadku przedawkowania pegfilgrastimu u pacjenta z chłoniakiem T-komórkowym

Pegfilgrastim jest granulocytarnym czynnikiem wzrostu podawanym w jednorazowej dawce pod koniec każdego cyklu chemioterapii, około 24 godziny po przyjęciu ostatniej dawki chemioterapeutyków, celem skrócenia czasu trwania neutropenii i częstości występowania  gorączki neutropenicznej (FN). 

···
16.07.2012 / dr M. Morawska / Edukacja - chłoniaki

Zastosowanie kuracji CHOP-GR w chłoniakach DLBCL- badanie II fazy

Wprowadzenie przeciwciała monoklonalnego anty CD20 - rituksimabu (R) do leczenia pacjentów z chłoniakiem DLBCL znacznie poprawiło rokowanie w tej grupie pacjentów, jednak mimo iż kuracja R-CHOP jest  zalecana w pierwszej  linii leczenia, nadal około 30% pacjentów z różnych względów  nie otrzymuje tego schematu leczniczego.

···
8.06.2012 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Wykorzystanie badania FDG PET/CT w poszukiwaniu przyczyn gorączki neutropenicznej

U ponad połowy pacjentów z gorączką neutropeniczną (FNP) można stwierdzić cechy infekcji, stanowiącej w wielu przypadkach  zagrożenie życia chorego. Częstymi przyczynami zapalenia są bakterje lub grzyby, jednak wielokrotnie nie daje się określić dokładnej etiologii lub miejsca występowania zmian zapalnych w przebiegu FNP.

···
9.05.2012 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Przeciwwymiotny efekt jednorazowo podanego palonosetronu i deksametazonu u pacjentów otrzymujących kilkudniowe cykle chemioterapii

Zapobieganie, w większym stopniu niż leczenie, powinno być najważniejszym celem profilaktyki przeciwwymiotnej u pacjentów poddawanych chemioterapii. 

···
11.04.2012 / prof. A. Deptała / Edukacja - leczenie wspomagające

Stosowanie granulocytowych czynników wzrostu w praktyce klinicznej

Pojęcie neutropenia (N) oznacza obniżenie bezwzględnej liczby granulocytów obojętnochłonnych (synonimy: neutrofile, neutrocyty) we krwi obwodowej poniżej wartości przyjętych za normę, za którą zwykle uznaje się liczbę 2000 neutrofilów na jeden mikrolitr krwi (2,0 x 109/l; 2,0 G/l).

···
27.03.2012 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Nowe spojrzenie na zastosowanie profilaktyki G-CSF w zapobieganiu neutropenii w przebiegu leczenia schematem ABVD

Chemioterapia ABVD (doksorubicyna, bleomycyna, vinblastyna i dakarbazyna) stanowiąca podstawowy i często stosowany schemat leczenia w przebiegu chłoniaka Hodgina, powikłana jest neutropenią w stopniu IV u 30% pacjentów. Związane z tym powikłaniem zmniejszenie dawek stosowanych leków lub przesunięcia terminów kolejnych cykli chemioterapii mają niekorzystny wpływ na końcowy wynik leczenia.

···
20.02.2012 / dr hab. M. Krawczyk-Kuliś / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Aspiryna czy enoksaparyna w profilaktyce przeciwzakrzepowej u nowo zdiagnozowanych pacjentów z szpiczakiem plazmocytowym leczonych lenalidomidem

Pytanie, jaka profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów leczonych z powodu szpiczaka plazmocytowego (MM) jest najlepsza, zadaje sobie prawie każdy lekarz rozpoczynający u chorego terapię. Ostatnio opublikowane dane z pierwszego prospektywnego, randomizowanego badania fazy 3 porównującego skuteczność i bezpieczeństwo profilaktyki przeciwzakrzepowej niskimi dawkami aspiryny (ASA) lub drobnocząsteczkowej heparyny (LMWH) u 342 chorych, którzy nie mieli przeciwwskazań do leczenia antyagregacyjnego i przeciwzakrzepowego, mogą być pomocne w odpowiedzi na to pytanie.

···
6.02.2012 / dr N. Grząśko / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowym według International Myeloma Working Group

Wydłużenie czasu całkowitego przeżycia (OS) u chorych na szpiczaka plazmocytowego w dużym stopniu zależy od jakości uzyskanej odpowiedzi oraz od czasu do progresji choroby (PFS) po leczeniu indukującym. Istnieją dwa sposoby postępowania po uzyskaniu remisji: 1/ konsolidacja, polegająca na podaniu terapii przez krótki okres czasu w celu poprawy jakości uzyskanej wcześniej odpowiedzi, oraz 2/ leczenie podtrzymujące, stosowane przez długi czas w celu zapobieżenia nawrotowi choroby.

···
1.02.2012 / dr M. Morawska / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Neutropenia w szpiczaku plazmocytowym

Neutropenia oznacza zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi do wartości poniżej 1,5 G/l. Ciężka neutropenia może prowadzić do poważnych powikłań zapalnych nierzadko prowadzących do zgonu pacjenta. Autorzy niniejszego artykułu skoncentrowali się na problemie neutropenii w przebiegu jednej z częstszych chorób hematologicznych, jaką jest szpiczak plazmocytowy.

···
5.12.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Martwica kości szczękowej w przebiegu leczenia bisfosfonianami

Bisfosfoniany to leki stosowane w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości. Na ogół są dobrze tolerowane i w grupie pacjentów z prawidłową czynnością nerek uważa się je za bezpieczne. Opisywane są jednak przypadki martwicy kości szczęk (jaw osteonecrosis – ONJ) u pacjentów leczonych bisfosfonianami podawanymi dożylnie.

···
17.11.2011 / MSD Polska Sp. z o.o. / Edukacja - leczenie wspomagające

EMEND - zapobieganie wymiotom po chemioterapii

Warszawa  16.11.2011 - Lek MSD EMEND (aprepitant), stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u pacjentów otrzymujących  chemioterapię został umieszczony w wykazie leków refundowanych. Lek został objęty całkowitą refundacją w ramach odpłatności ryczałtowej dla pacjenta w zapobieganiu wczesnym i opóźnionym wymiotom, związanym z przeciwnowotworową chemioterapią u osób dorosłych z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70mg/m2.

···
kodowanie: projekt: