Chłoniaki - aktualności

23.02.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Rytuksymab i bendamustyna oraz rytuksymab i cytarabina przed przeszczepieniem chorych na MCL – wyniki badania klinicznego II fazy

Autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) poprzedzone chemioimmunoterapią jest standardem leczenia nowo zdiagnozowanych chorych na chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL) kwalifikujących się do przeszczepienia.

···
16.02.2016 / dr hab. M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Diagnostyka i leczenie chłoniaków pierwotnych skóry – doświadczenia dermatologów

Chłoniaki pierwotnie skórne to domena hematologów, onkologów, dermatologów i patomorfologów.

···
10.01.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Hematology Forum | Transmisja na żywo

Doniesienia z konferencji ASH dotyczące przewlekłej białaczki limfocytowej i chłoniaka z komórek płaszcza

···
8.01.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie chłoniaka limfoblastycznego z komórek T - perspektywa eksperta

Wywiad z profesorem Janem Walewskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie

···
7.01.2016 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

Aktualne zalecenia panelu ekspertów dotyczące stosowania bendamustyny w chorobach hematologicznych

Bendamustyna jest stosowana w wielu krajach na świecie jako standardowy lek w terapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), indolentne chłoniaki niehodgkinowskie (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) czy szpiczaka plazmocytowego (SzP). W ostatnich latach zastosowanie bendamustyny zostało poszerzone o agresywne NHL i chłoniaka Hogdkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL). W toku są nowe badania terapii celowanych opartych na bendamustynie w leczeniu PBL i chłoniaków.

···
22.12.2015 / dr M. Długosz-Danecka / Edukacja - chłoniaki

Kardiotoksyczność antracyklin w leczeniu chłoniaków nieziarniczych

Obserwowane w ciągu ostatnich dekad udoskonalanie metod terapii przeciwnowotworowej skutkuje znacznym wzrostem wyleczalności i przeżywalności pacjentów. Stosowanie wielolekowych schematów chemioterapii, często wspomaganych radioterapią lub przeszczepieniem komórek hematopoetycznych, powszechne wprowadzenie do terapii przeciwciał monoklonalnych jako standardu leczenia chłoniaków B-komórkowych, poprawa leczenia wspomagającego i powszechne stosowanie czynników wzrostu granulocytów oraz pojawienie się leków o alternatywnych do cytostatyków mechanizmach działania, przyczyniło się do poprawy odległych wyników leczenia, zmniejszenia śmiertelności i wydłużenia czasu przeżycia.

···
3.11.2015 / hematoonkologia.pl / Aktualności

XXVI Zjazd PTHiT: IMBRUVICA® - NOWA ERA W LECZENIU CLL I MCL | Wykłady już dostępne!

Sesja firmy Janssen, która odbyła się podczas tegorocznego Zjazdu PTHiT. 

···
29.09.2015 / dr E.Paszkiewicz-Kozik / Aktualności

Bendamustyna w rutynowej praktyce klinicznej: leczenie chorych na chłoniaki indolentne i chłoniaki z komórek płaszcza

Wg międzynarodowych zaleceń leczenie indukcyjne chłoniaków indolentnych oraz chłoniaków z komórek płaszcza (MCL) może być prowadzone za pomocą kilku schematów chemioimmunoterapii (ESMO Guidelines: M. Dreyling et al. Ann Oncol 2014). Wybór rodzaju leczenia zależy od wielu czynników, przede wszystkim stanu ogólnego pacjenta.

···
21.09.2015 / dr. E. Matuszewska / Edukacja - chłoniaki

Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie 3 fazy oceniające równoważność schematów bendamustyna z rituximabem oraz CHOP z rituximabem w leczeniu I linii chłoniaków o niskiej złośliwości

Chemioimmunoterapia z udziałem rituximabu jest standardowym leczeniem I linii w zaawansowanych chłoniakach grudkowych i zaawansowanych chłoniakach z komórek płaszcza.

···
14.09.2015 / dr. E. Matuszewska / Edukacja - chłoniaki

Bendamustyna, rituximab i lenalidomid w leczeniu nawrotowych i pierwotnie opornych chłoniaków o niskiej złośliwości: wyniki badania I fazy

Wśród szeregu interesujących doniesień z ASCO 2015 na uwagę zasługują wyniki badania I fazy oceniające trójlekowy schemat: rituximab - bendamustyna - lenalidomid w leczeniu nawrotowych/opornych chłoniaków nieziarniczych.

···
28.08.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Worinostat w połączeniu z wysokodawkowaną gemcytabiną, busulfanem i melfalanem w terapii opornych chłoniaków

W terapii opornych/nawrotowych chłoniaków wysokiego ryzyka nadal poszukuje się bardziej aktywnych wysokodawkowanych schematów.

···
25.08.2015 / dr M. Glazer-Stefanska / Edukacja - chłoniaki

Zastosowanie bendamustyny w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej - doniesienia z ASCO 2015

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) stanowi ok. 20–30% wszystkich białaczek występujących u osób dorosłych i jest najczęstszą postacią białaczki w społeczeństwach zachodniej półkuli. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Europie stwierdza się około 120 tysięcy nowych zachorowań. W 90% przypadków dotyczą one osób w wieku powyżej 50–60 r.ż., a mężczyźni chorują około 2-krotnie częściej niż kobiety. [1]

···
19.08.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Radioterapia miejsc pierwotnie zmienionych w leczeniu chłoniaka MCL

Australijscy naukowcy opublikowali wyniki retrospektywnej analizy odpowiedzi chorych na chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL) na radioterapię miejsc pierwotnie zmienionych (ang. involved-field radiotherapy, IFRT).

···
14.08.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Czy wczesny nawrót chłoniaka grudkowego po schemacie R-CHOP określa grupę chorych wysokiego ryzyka?

W przeciągu 2 lat od rozpoczęcia chemioimmunoterapii, u 20% chorych na chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL) dochodzi do progresji choroby.

···
6.08.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

AutoHSCT w terapii chorych na NHL ≥70 r.ż. – wyniki badania retrospektywnego

Dostępne dane dotyczące możliwości i skuteczności stosowania wysokodawkowanej chemioterapii i autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) u chorych na chłoniaki niehodgkinowskie (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) w wieku powyżej 70 lat są ograniczone.

···
30.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Niwolumab, przeciwciało blokujące PD-1, w terapii nawrotowego/opornego HL

Badania przedkliniczne wskazują, że komórki Reed-Sternberga mogą wykorzystywać szlak programowanej śmierci 1 (PD-1) w celu ucieczki spod nadzoru układu odpornościowego. W klasycznym obrazie chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) obserwuje się zmiany w chromosomie 9p24.1, prowadzące do wyższej ekspresji ligandów dla PD-1, PD-L1 i PD-L2, oraz ich aktywacji na drodze transdukcji sygnałów JAK/STAT (ang. signal transducer and activator of transcription).

···
23.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Liposomalna cytarabina w leczeniu i profilaktyce zajęcia OUN chorych na NHL

Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest poważnym, zagrażającym życiu powikłaniem w przebiegu chłoniaków niehodgkinowskich (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL), występującym z częstością <3% u chorych na chłoniaki indolentne i do 30% w przypadku chłoniaków agresywnych.

···
2.07.2015 / prof. T. Wróbel / Edukacja - chłoniaki

Poszerzona refundacja bendamustyny dla chłoniaków nieziarniczych w świetle danych klinicznych

Bendamustyna jest cytostatykiem łączącym strukturalne i funkcjonalne cechy leków alkilujących i analogów purynowych, charakteryzującym się wysoką skutecznością w terapii nowotworów układu chłonnego. Lek ten stał się w ostatnich latach jednym z najważniejszych preparatów stosowanych w leczeniu rozrostów limfoidalnych nie tylko z uwagi na wspomnianą skuteczność ale także w związku z niskim profilem toksyczności.

···
20.04.2015 / prof. M. Krawczyk-Kuliś / Edukacja - chłoniaki

Aktualny stan wiedzy dotyczący diagnostyki i leczenie zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u pacjentów chorych na chłoniaki

Diagnostyka i leczenie zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u pacjentów chorych na chłoniaki znacznie poprawiły się w okresie ostatnich dwóch dziesięcioleci.

···
kodowanie: projekt: