Chłoniaki - aktualności

22.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie chorych starszych z chłoniakami - EHA 2016

Prof. Jan M. Zaucha przedstawia podsumowanie doniesień z najciekawszej sesji podczas EHA 2016.

···
21.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Doniesienia z EHA 2016 - oporność chłoniaków na standardowe formy leczenia

Prof. Jan Walewski omówi doniesienia dotyczące oporności chłoniaków na standardowe formy leczenia.

···
8.06.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Rytuksymab i bendamustyna oraz rytuksymab i cytarabina przed przeszczepieniem chorych na MCL – wyniki badania klinicznego II fazy

Autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) poprzedzone chemioimmunoterapią jest standardem leczenia nowo zdiagnozowanych chorych na chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL) kwalifikujących się do przeszczepienia.

···
31.05.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Zgoda FDA na nivolumab w terapii HL

17 maja 2016 Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration Agency, FDA) przyznała przyspieszoną rejestrację nivolumabu (Opdivo, Bristol-Myers Squibb) w terapii chorych na klasyczną postać chłoniaka Hodgkina (HL) w nawrocie lub oporności po autologicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) i poprzeszczepowym leczeniu brentuximabem vedotin (Adcetris).

···
30.05.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności

Refundacja brentuksymabu vedotin w lustrzanych odbiciach dwóch specjalistów

Od maja br. decyzją Ministra Zdrowia innowacyjna cząsteczka brentuksymab vedotin (Adcetris) stała się dostępna w ramach Programu Lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD 30+ (C81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”. Program ten przewiduje kwalifikację do niego pacjentów spełniających kryteria określone w obwieszczeniu: chorzy z oporną lub nawrotową postacią chłoniaka Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, m.in. po wielolekowej chemioterapii, które nie przyniosły pozytywnych efektów, oraz chorzy z oporną lub nawrotową postacią uogólnionego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek.

···
25.05.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem u chorych na chłoniaka grudkowego

Wiadomym jest, że leczenie podtrzymujące rytuksymabem daje dłuższy czas przeżycia bez progresji choroby u chorych na chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL). Optymalny czas trwania leczenia podtrzymującego nadal pozostaje nieokreślony.

···
12.05.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Panobinostat w połączeniu z bortezomibem w terapii nawrotowego/opornego PTCL

Chorzy na nawrotowego/opornego chłoniaka z obwodowych komórek T (ang. peripheral T-cell lymphoma, PTCL) po konwencjonalnej chemioterapii mają złe rokowanie. Nowe leki zatwierdzone w monoterapii PTCL wykazują znikomą aktywność w większości podtypów chłoniaka.

···
26.04.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Przeżycie chorych na MCL po leczeniu ibrutynibem

Aktywność ibrutynibu w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL) potwierdzona została w wielu badaniach. Jednak częsty problem stanowi pierwotna i wtórna oporność na ten inhibitor.

···
15.04.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Długoterminowe wyniki badania HD2000 porównującego ABVD, BEACOPP i COPP-EBV-CAD w terapii HL

Randomizowane badanie HD2000 było analizą porównawczą 6 cykli ABVD (doksorubicyna, bleomycyna, winblastyna i dakarbazyna), 4 cykli eskalacji dawki i 2 standardowych cykli BEACOPP (bleomycyna, etopozyd, doksorubicyna, cyklofosfamid, winkrystyna, prokarbazyna i prednizon) oraz 6 cykli COPP-EBV-CAD (cyklofosfamid, lomustyna, windezyna, melfalan, prednizon, epidoksorubicyna, winkrystyna, prokarbazyna, winblastyna i bleomycyna; CEC) w terapii chorych na chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) w zaawansowanym stadium.

···
11.04.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Porównanie schematu VEPEMB do ABVD w terapii starszych chorych na HL

W ostatnich latach nie odnotowano znaczącej  poprawy przeżycia starszych chorych na chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL), głównie ze względu na brak prospektywnych, randomizowanych badań z udziałem starszych pacjentów.

···
6.04.2016 / PAP Nauka w Polsce / Aktualności

Eksperci: jest postęp w leczeniu opornego i nawracającego chłoniaka

Poprawia się skuteczność leczenia nawet opornych i nawracających chłoniaków, nowotworów układu chłonnego – zapewniają eksperci podczas odbywającego się w Walencji 42. kongresu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku i Krwi (EBMT).

···
31.03.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Doświadczenia włoskich klinicystów z romidepsyną w TCL

Wyniki badań klinicznych wskazują, że romidepsyna, inhibitor deacetylazy histonów, jest obiecującym lekiem dla chorych na nawrotowe/oporne chłoniaki z komórek T (ang. T-cell lymphomas, TCL).

···
15.03.2016 / prof. T. wróbel / Edukacja - chłoniaki

Retrospektywna oceny skuteczności leczenia opartego na gemcytabinie w populacji chorych z nawrotowymi/ opornymi chłoniakami - doświadczenia polskich ośrodków

Ogromny postęp w terapii chłoniaków jaki dokonał się w ostatnich latach dotyczy przede wszystkim leczenia pierwszoliniowego. Wprowadzenie rituksymabu w terapii chłoniaków B-komórkowych oraz optymalizacja chemioterapii chłoniaka Hodgkina (Hodgkin lymphoma, HL) sprawiły, że obecnie wyleczenie osiąga się u ok. 70% pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych limfocytów B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) i ok. 80% chorych na chłoniaka Hodgkina. Znacznie gorsze efekty uzyskuje się u pacjentów z chłoniakami T-komórkowymi.

···
9.03.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Ryzyko drugich nowotworów u chorych na HL

Chorzy na chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) są narażeni na kolejne nowotwory w związku z przyjmowanym leczeniem. Efekt mniej toksycznych terapii, wprowadzonych pod koniec lat 80., na długoterminowe ryzyko rozwoju drugich nowotworów pozostaje nieznany.

···
23.02.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Rytuksymab i bendamustyna oraz rytuksymab i cytarabina przed przeszczepieniem chorych na MCL – wyniki badania klinicznego II fazy

Autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) poprzedzone chemioimmunoterapią jest standardem leczenia nowo zdiagnozowanych chorych na chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL) kwalifikujących się do przeszczepienia.

···
16.02.2016 / dr hab. M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Diagnostyka i leczenie chłoniaków pierwotnych skóry – doświadczenia dermatologów

Chłoniaki pierwotnie skórne to domena hematologów, onkologów, dermatologów i patomorfologów.

···
10.01.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Hematology Forum | Transmisja na żywo

Doniesienia z konferencji ASH dotyczące przewlekłej białaczki limfocytowej i chłoniaka z komórek płaszcza

···
8.01.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie chłoniaka limfoblastycznego z komórek T - perspektywa eksperta

Wywiad z profesorem Janem Walewskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie

···
7.01.2016 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

Aktualne zalecenia panelu ekspertów dotyczące stosowania bendamustyny w chorobach hematologicznych

Bendamustyna jest stosowana w wielu krajach na świecie jako standardowy lek w terapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), indolentne chłoniaki niehodgkinowskie (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) czy szpiczaka plazmocytowego (SzP). W ostatnich latach zastosowanie bendamustyny zostało poszerzone o agresywne NHL i chłoniaka Hogdkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL). W toku są nowe badania terapii celowanych opartych na bendamustynie w leczeniu PBL i chłoniaków.

···
22.12.2015 / dr M. Długosz-Danecka / Edukacja - chłoniaki

Kardiotoksyczność antracyklin w leczeniu chłoniaków nieziarniczych

Obserwowane w ciągu ostatnich dekad udoskonalanie metod terapii przeciwnowotworowej skutkuje znacznym wzrostem wyleczalności i przeżywalności pacjentów. Stosowanie wielolekowych schematów chemioterapii, często wspomaganych radioterapią lub przeszczepieniem komórek hematopoetycznych, powszechne wprowadzenie do terapii przeciwciał monoklonalnych jako standardu leczenia chłoniaków B-komórkowych, poprawa leczenia wspomagającego i powszechne stosowanie czynników wzrostu granulocytów oraz pojawienie się leków o alternatywnych do cytostatyków mechanizmach działania, przyczyniło się do poprawy odległych wyników leczenia, zmniejszenia śmiertelności i wydłużenia czasu przeżycia.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 starsze
kodowanie: projekt: