Chłoniaki - aktualności

9.07.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Leczenie skojarzone ibrutynibem oraz wenetoklaksem jako obiecująca opcja terapeutyczna nawrotowych i opornych przypadków chłoniaka z komórek płaszcza

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) charakteryzuje się w większości przypadków dobrymi odpowiedziami na immunochemioterapię i wysokim odsetkiem uzyskiwanych całkowitych remisji (CR) w pierwszej linii leczenia.

···
6.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jan Walewski: wyzwania terapii pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza

Wypowiedź profesora Jana Walewskiego z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie o wyzwaniach w terapii chorych z chłoniakiem z komórek płaszcza i polskich realiach leczenia tych pacjentów.

···
4.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wojciech Jurczak: leczenie chłoniaków na 23. Kongresie EHA w Sztokholmie

Profesor Wojciech Jurczak (Kraków): leczenie chłoniaków na 23. Kongresie EHA w Sztokholmie. Czy leczenie bez chemioterapii znajdzie miejsce w tych jednostkach chorobowych? 

···
18.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Wróbel: wyniki badań i nowe ścieżki leczenia chłoniaka Hodgkina

Prof. Wróbel omawia przedstawione na 23. Kongresie EHA wyniki badań ECHELON-1, AHL2011, Checkmate 205 i niemieckie doniesienia na temat wpływu stężenia witaminy D3 na wyniki leczenia chłoniaka Hodgkina.

···
18.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: nowe terapie w leczeniu opornej, nawrotowej postaci chłoniaka grudkowego

Prof. Iwona Hus opowiada w trakcie Konferencji "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna", o nowych terapiach stosowanych w leczeniu chłoniaka grudkowego u chorych z oporną nawrotową postacią tej choroby przy wykorzystaniu przeciwciał monoklonalnych Anty-CD20.

···
11.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wróbel: Przedłużenie refundacji brentuksymabu vedotin to spodziewana, bardzo dobra decyzja

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Minister Zdrowia podjął decyzję o przedłużeniu refundacji brentuksymabu vedotin na kolejne 2 lata. Prof. Tomasz Wróbel skomentował ten fakt podczas III Międzynarodowej Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna, która miała miejsce 11-13 maja 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wypowiedzią.

···
29.05.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzonej terapii w leczeniu nawrotowych i opornych przypadków chłoniaka z komórek płaszcza – wyniki badania PHILEMON

W leczeniu nawrotu chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL) stosuje się immunochemioterapię obejmującą niestosowane dotychczas cytostatyki w połączeniu z rytuksymabem. Ponadto, u pacjentów z wczesnym nawrotem oraz opornością na chemioterapię zaleca się stosowanie alternatywnych leków, do których zalicza się m.in. ibrutynib (inhibitor kinazy Brutona) oraz lenalidomid (lek immunomodulujący). W monoterapii, jak i w skojarzeniu z rytuksymabem, leki te wykazują aktywność w stosunku do komórek MCL, jednak nie prowadzą do uzyskania trwałych odpowiedzi.

···
22.05.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przewaga brentuksymabu vedotin w politerapii chorych na chłoniaka Hodgkina

Brentuksymab vedotin, koniugat przeciwciała anty-CD30 z lekiem, został zatwierdzony w terapii chorych na nawrotowego i opornego chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) a obecnie analizowany jest w politerapii.

···
18.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wybór leczenia pierwszego rzutu chłoniaka śledzionowego: rytuksymab czy splenektomia?

Brak jest prospektywnych badań klinicznych, które pozwoliłyby na opracowanie najlepszej opcji terapeutycznej w SMZL, zatem decyzja o leczeniu powinna być oparta na dostępnych danych retrospektywnych. Na podstawie tych doniesień najskuteczniejszym leczeniem wydaje się być rytuksymab i splenektomia.

···
11.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeszczepienie allogeniczne w terapii nawrotowego chłoniaka grudkowego

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) wciąż jest jedyną opcją dającą nadzieję na wyleczenie nawrotowego chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL). Pozostaje jednak kwestia optymalnego czasu rozpoczęcia terapii.

···
28.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem po przeszczepieniu wydłuża przeżycie chorych na chłoniaka z komórek płaszcza

Chłoniak z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL) jest chorobą nieuleczalną. Mimo wysokiego odsetka całkowitych odpowiedzi po immunochemioterapii i autologicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT), u chorych obserwuje się nawrót nowotworu.

···
7.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Charakterystyka migotania przedsionków mogącego wystąpić w trakcie leczenia ibrutynibem

Ibrutynib, pierwszy drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, ma udowodnione korzyści kliniczne w terapii limfoproliferacji. Profil toksyczności tego leku odbiega od stosowanej dotychczas immunochemioterapii. Jednym z nietypowych działań niepożądanych może być migotanie przedsionków zgłaszane jest u 6-16% pacjentów leczonych w ramach badań klinicznych.

···
5.02.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Obinutuzmab vs. rytuksymab w terapii I linii chorych na chłoniaka grudkowego

Immunoterapia oparta na rytuksymabie daje lepsze wyniki wśród chorych na chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL).

···
24.01.2018 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Część I - Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET CT) - Wszystko co warto wiedzieć o badaniu

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET-CT) to nowoczesne badanie obrazowe, które można wykorzystać w celu wykrycia i monitorowania leczenia wielu chorób. Badanie PET-CT jest niezwykle cenne w procesie leczenia chłoniaka Hodgkina.

···
2.01.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Długoterminowa obserwacja skuteczności przeszczepienia autologicznego w chłoniakach

Standardową terapią w klasycznym, nawrotowym chłoniaku Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) i chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) jest autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT). W literaturze brakuje jednak dobrze scharakteryzowanych długoterminowych obserwacji takiego rodzaju leczenia.

···
21.12.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność dodania brentuksymabu vedotin do intensywnej chemioterapii u chorych z zaawansowanym chłoniakiem Hodgkina

Brentuksymab vedotin, koniugat przeciwciała monoklonalnego i cytotoksycznego leku, w terapii chorych na klasycznego, nawrotowego chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) jest dobrze tolerowany i daje wysokie wskaźniki odpowiedzi.

···
14.12.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Znaczenie badania PET po 2 cyklach w optymalizacji leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina

Intensywny schemat eBEACOPP (bleomycyna, etopozyd, doksorubicyna, cyklofosfamid, winkrystyna, prokarbazyna i prednizon w eskalowanych dawkach) jest wysoce skuteczny w chemioterapii chorych na zaawansowanego chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL).

···
7.12.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Immunochemioterapia oparta na obinutuzumabie w porównaniu do rytuksymabu. Wyniki badania GALLIUM

Wprowadzenie do leczenia chorób limfoproliferacyjnych rytuksymabu, przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD20, zdecydowanie poprawiło rokowanie pacjentów z chłoniakami B-komórkowymi. Obinutuzumab jest przeciwciałem anty-CD20 drugiej generacji. W wyniku modyfikacji jego struktury, lek ten cechuje wyższa cytotoksyczność zależna od aktywacji komórek układu odpornościowego (głównie limfocytów NK) oraz większy bezpośredni efekt proapototyczny w stosunku do komórek chłoniaka w porównaniu do przeciwciał pierwszej generacji (rytuksymab, ofatumumab).

···
29.11.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Stosowanie rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z chłoniakiem. Wyniki randomizowanego badania LyMa

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) uznawany jest za chorobę nieuleczalną. Pomimo dobrych odpowiedzi na immunochemioterapię połączoną z konsolidacją autoprzeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT, autologous hemotopoeitic stem cell transplantation) u większości chorych dochodzi do wznowy choroby. Jedną z potencjalnych opcji terapeutycznych jest kontrola rezydualnych komórek MCL z wykorzystaniem leczenia podtrzymującego.

···
8.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Eksperci: nowe terapie w leczeniu nowotworów krwi

Przedstawiamy reportaż nagrany podczas XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Prof. Sebastian Giebel opowiada o immunoteriapii z zastosowaniem leku Opdivo, stosowanego w leczeniu chorych na chłoniaka Hodgkina. Terapia, która już wkrótce powinna być dostępna w Polsce, wskazana jest dla pacjentów opornych na chemioterapię. Natomiast prof. Tomasz Sacha przypomina wystąpienie Prof. Saglio, które dotyczyło raportu zarządzania działaniami niepożądanymi. Opowiada również o bardzo skutecznym w leczeniu pacjentów opornych na inhibotor pierwszej generacji dazatynibie, dostępnym w praktyce lakrskiej od wielu lat.

 

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 starsze
kodowanie: projekt: