Chłoniaki - aktualności

22.03.2010 / dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Leczenie pierwotnych chłoniaków skóry - rekomendacje Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG)

Pierwotne chłoniaki skóry to heterogenna grupa rozrostów limfoproliferacyjnych o różnym stopniu złośliwości, wśród których ok. 75% wywodzi się z komórek T, lub rzadziej z komórek B. Pierwotne chłoniaki skóry cechuje odmienny przebieg kliniczny i rokowanie w porównaniu z chłoniakami układowymi. Chłoniaki skóry mają najczęściej przebieg przewlekły, ale całkowite wyleczenie chorego rzadko jest możliwe. Terapia pierwotnych chłoniaków skóry stanowi trudny problem dla lekarzy kilku specjalności.

···
25.02.2010 / dr P. Juszczyński / Edukacja - chłoniaki

Rola tonicznego sygnału z receptora B-komórkowego w DLBCL: nowe strategie terapeutyczne

Wiązanie antygenu przez receptor B-komórkowy (B-cell receptor, BCR) na powierzchni prawidłowych limfocytów B jest źródłem sygnałów prowadzących do aktywacji komórki i determinujących dalsze różnicowanie limfocyta germinalnego. Biochemicznie, wiązanie antygenu przez BCR prowadzi do  fosforylacji domen ITAM (immunoreceptor tyrosine-based activation motifs) białek CD79a i CD79b przez kinazy rodziny Src (w tym LYN), które pozwalają na dokowanie kinazy SYK (Spleen Tyrosine Kinase) (1). Fosforylacja i aktywacja SYK prowadzi do dalszych etapów transdukcji i amplifikacji sygnału, w tym aktywacji kinazy PI3K,  fosforylacji kinazy BTK, fosfolipazy PLCg oraz białka adaptorowego BLNK (1-3).

···
22.02.2010 / dr K. Jamroziak / Edukacja - chłoniaki

Rola dopełniacza w leczeniu rytuksymabem: wróg czy przyjaciel?

Rytuksymab jest chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym IgG(1)-kappa skierowanym przeciwko antygenowi CD20 obecnemu na powierzchni prawidłowych i nowotworowych limfocytów B. Lek ten wykazał dużą skuteczność u chorych z różnymi typami indolentnych i agresywnych chłoniaków nieziarniczych, przewlekłą białaczką limfocytową, a także niektórymi chorobami autoimmunologicznymi, np. małopłytkowoścą immunologiczną.

···
11.02.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Nowy obiecujący lek w chłoniakach B-komórkowych

W lutowym wydaniu Nature Reviews poświęconym onkologii klinicznej ukazało się omówienie publikacji Li i wsp. opublikowanej w Blood w 2009 roku. Autorka pracy wskazuje, że pomimo szerokiego zastosowania rytuksymabu, tylko 48% chorych odpowiadało na leczenie, a wskaźnik całkowitej odpowiedzi wynosił mniej niż 10%.

···
19.01.2010 / dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Fototerapia w pierwotnych chłoniakach skóry

We wczesnych stadiach zaawansowania pierwotnych chłoniaków skóry z komórek T fototerapia jest jedną z częściej wykorzystywanych metod terapeutycznych. W najczęstszym chłoniaku skóry: ziarniniaku grzybiastym (Mycosis fungoides, MF), fototerapia znajduje zastosowanie w stadiach rumieniowym i naciekowym. Nie są jednak jednoznacznie ustalone pełne kryteria: m. in. częstotliwość naświetlań i czas kuracji (brak konsensusu jednoznacznie określającego, czy leczenie należy zakończyć tuż po uzyskaniu remisji MF, czy też kontynuować, jak w niektórych doniesieniach – do 5 lat, a nawet dłużej). Trwają tez dyskusje na temat przewagi terapii PUVA nad UVB 311 itp.

···
2.11.2009 / dr W. Jurczak / Edukacja - chłoniaki

Konferencja naukowa dotycząca postępów w leczeniu choroby Hodgkina z udziałem prof. Volkera Diehla

Mieliśmy ostatnio dużą prezentacje Profesora Volkera Diehla, w której podsumowuje swoje blisko 50-letnie doświadczenia. W jego wystąpieniu jest mniej podsumowań przytłaczających swoją liczebnością badań klinicznych GHSG, więcej o biologii komórek HRS, trudnościach z ich hodowlą. Szczególnie ciekawe są dywagacje na temat "komórek macierzystych" dla HRS, o wiele mniej wrażliwych na leczenie, stosunkowo szybko rozwijających oporność na chemioterapię. Profesor Diehl starał się w jednoznaczny sposób przekonać nas do konieczności intensywnej terapii od pierwszego cyklu - wg jego doświadczeń eskalowany BEACOPP podany u chorych bez zadowalającej odpowiedzi na ABVD, np po pierwszych 2 cyklach, jest spóźniony o co najmniej 8 tygodni, a przez to nieskuteczny.

 

dr Wojciech Jurczak

···
11.10.2009 / dr hab J. M. Zaucha / Edukacja - chłoniaki

Warsztaty poświęcone wykorzystaniu badania PET w chłoniaku Hodgkina

W dniu 23 października w Bydgoszczy odbędą się warsztaty poświęcone wykorzystaniu badania PET w chłoniaku Hodgkina. Dla zainteresowanych program spotkania (PDF, 97,2 kB) oraz formularz zgłoszeniowy (DOC, 243 kB).

···
3.10.2009 / Dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Leczenie chorych z ziarniniakiem grzybiastym

Najczęstszym chłoniakiem pierwotnie skórnym jest ziarniniak grzybiasty. Wybór metody leczenia uwarunkowany jest stadium zaawansowania choroby. W stadiach IA-IIA - zalecane są miejscowo aplikowane kortykosteroidy, fototerapia PUVA oraz UVB, miejscowa chemioterapia (karmustyna lub mechlerotamina) oraz miejscowo stosowany bexaroten i radioterapia. Leczenie systemowe winno być wdrażane dopiero w przypadkach opornych na terapię miejscową, w stadiach bardziej zaawansowanych choroby IIB-IV oraz w przypadkach postępujących z transformacją. Do metod tych należą: retinoidy (m.in. bexaroten), interferon-alfa, inhibitory deacetylazy histonowej, denilukin diftitox, systemowa chemioterapia, przeszczepienie komórek krwiotwórczych szpiku i fotoforeza pozaustrojowa oraz metody eksperymentalne tj. lanelidomid.

W pracy, która zostanie opublikowana w najbliższym czasie w Blood, przedstawiono szczegółowo poszczególne metody terapeutyczne, uwzględniając ich skuteczność, a także opisano kilka przypadków klinicznych obrazujących proces postępowania z pacjentem z ziarniniakiem grzybiastym.

···
22.09.2009 / dr P. Juszczyński / Edukacja - chłoniaki

Nowe biomarkery i potencjalne cele terapeutyczne w klasycznych chłoniakach Hodgkina

Pierwotny klasyczny chłoniak Hodgkina (classical Hodgkin lymphoma, cHL) charakteryzuje się niewielką populacją nowotworowych komórek Reed-Sternberga (RS) oraz masywnym naciekiem zapalnym. Reaktywny naciek limfocytów T zawiera głównie komórki Th2, immunosupresyjne regulatorowe limfocyty Treg (CD4+CD25+FOXP3+) oraz Tr1 (CD4+IL-4-IL-10+)1-4. Dysproporcja między liczbą komórek nowotworowych i reaktywnych oraz nieefektywna odpowiedź immunologiczna w cHL sugerują, że komórki RS posiadają mechanizmy skutecznie ją hamujące. Identyfikacja tych mechanizmów na poziomie immunologicznym i molekularnym może dostarczyć nowych, klinicznie użytecznych biomarkerów cHL. Idealny biomarker cHL powinien wykazywać się wysoką czułością i swoistością diagnostyczną, odgrywać istotna rolę patogenetyczną w tej chorobie oraz stanowić możliwy obiekt interwencji terapeutycznej.

···
22.09.2009 / Dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Pierwsze spotkanie Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

W dniu 27 października odbyło się pierwsze spotkanie Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. W spotkaniu uczestniczyło 27 lekarzy. W trakcie obrad wyłoniono zarząd Sekcji w składzie:

  • Prezes Sekcji: Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Gdańsk

Członkowie Sekcji:

  • Prof. Waldemar Placek, Bydgoszcz
  • Prof. Renata Maryniak, Warszawa
  • Doc. Jan Zaucha, Gdynia

Cele sekcji to uzgadnianie i upowszechnianie zaleceń postępowania diagnostycznego i leczniczego w dziedzinie chłoniaków skóry, inicjowanie i udzielanie pomocy konsultacyjnej ośrodkom zajmującym się leczeniem chorych na chłoniaki skóry oraz inicjowanie i prowadzenie badań klinicznych. Więcej informacji na stronie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.

 

Pierwszym zadaniem nowopowstałej Sekcji Chłoniaków Skóry jest opracowanie konsensusu terapeutycznego chłoniaków pierwotnie skórnych. Powstaje on we współpracy onkologów, hematologów, specjalistów radioterapii oraz dermatologów. Potrzeba powstania konsensusu wynika z dotychczasowych trudności w terapii wynikających ze stosowania niespójnych metod - w zależności od specjalności lekarskiej, która obejmowała swoją opieką pacjenta, wiążących się często ze zbyt wczesnym wdrażaniem chemioterapii systemowej, obarczającej pacjenta ryzykiem licznych powikłań - często bez pozytywnego wpływu na czas jego przeżycia.

···
30.06.2009 / dr Krzysztof Giannopoulos / Edukacja - chłoniaki

Mechanizm działania fotoforezy pozaustrojowej u chorych na chłoniaka skórnego z komórek T

Na podstawie wykładu Dr Xiao Ni pt.: "Immunologic Mechanisms of Extracorporeal Photopheresis in Cutaneous T-cell lymphomas Versus Graft Versus Host Disease" wygłoszonego podczas II-giej Konferencji poświęconej nowotworom (2nd World Cancer Congress, 22-25.06.2009 Beijing, Chiny).

···
17.06.2009 / prof. dr hab. med. Jan Walewski / Edukacja - chłoniaki

Opinia w sprawie projektu Zarządzenia dotyczącego terapeutycznych programów zdrowotnych

Opinia prof. Jana Walewskiego z Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, w/s projektu Zarządzenia dotyczącego terapeutycznych programów zdrowotnych.

···
14.06.2009 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chłoniaka Hodgkina

Zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chłoniaka Hodgkina Włoskiego Towarzystwa Hematologii, Włoskiego Towarzystwa Hematologii Eksperymentalnej i Włoskiej Grupy Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku na podstawie publikacji Brusamolino i wsp. Classical Hodgkin's lymphoma in adults: guidelines of the Italian Society of Hematology, the Italian Society of Experimental Hematology, and the Italian Group for Bone Marrow Transplantation on initial work-up, management, and follow-up. Haematologica. 2009; 94: 550-65.

···
nowsze 1 ... 7 8 9 10 11 12
kodowanie: projekt: