Chłoniaki - aktualności

1.06.2010 / dr hab. I. Hus / Edukacja - chłoniaki

Określenie optymalnej strategii leczenia pierwszej linii chłoniaków o powolnym przebiegu

Istotne dane kliniczne dotyczące optymalizacji leczenia pierwszej linii chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu przedstawił profesor Brugger z Uniwersytetu we Frieburgu. Najczęściej stosowane obecnie schematy w tych jednostkach chorobowych to CHOP lub CVP, w przypadku chłoniaka grudkowego standardowo podawane w połączeniu z rytuksymabem. Wprowadzenie rytuksymabu do leczenia chłoniaka grudkowego w istotny sposób poprawiło rokowanie i  wyniki leczenia, jednak u osób starszych  częstym problemem pozostaje toksyczność  chemioterapii CHOP. Z tego względu istotne znaczenie ma poszukiwanie schematu o podobnej skuteczności a zarazem mniejszej toksyczności niż R-CHOP.

···
31.05.2010 / dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Leczenie metotreksatem ziarniniaka grzybiastego

Inspiracją do przyjrzenia się tematowi leczenia metotreksatem ziarniniaka grzybiastego była rozmowa z hematologiem dr Wojciechem Jurczakiem na temat rozpadu zmian skórnych w MF w przebiegu leczenia MTX. Ze względu na ograniczony dostęp dermatologów do IFN, rexinoidów i in. – metotreksat staje się podstawowym, obok fototerapii i steroidów stosowanych miejscowo, lekiem w MF. Stąd konieczna znajomość także rzadziej spotykanych działań ubocznych leku.

···
30.04.2010 / dr P. Juszczyński / Edukacja - chłoniaki

Nowy niskocząsteczkowy inhibitor BCL6 wykazuje wysoką aktywność w modelu przedklinicznym chłoniaków DLBCL zależnych od BCL6

Czynnik transkrypcyjny BCL6 jest represorem transkrypcji z rodziny BTB/POZ (bric-a-brac, tramtrack, broad complex/Pox virus zinc finger) niezbednym dla prawidłowego przebiegu reakcji germinalnych grudek chłonnych(1-2). Ekspresja BCL6 powoduje w nich m.in. wyłączenie ekspresji genów odpowiedzialnych za detekcję uszkodzeń i naprawę DNA (p53, p21, ATR, CHEK1), sprzyjąjąc fizjologicznym zjawiskom edycji genów immunoglobulinowyh, w ramach których dochodzi do przerwania ciągłości nici DNA(3-4).

···
24.04.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Denileukin diftitox skuteczny w chłoniakach skórnych T-komórkowych (CTCL)

W marcowym wydaniu on-line Journal of Clinical Oncolgy ukazało się doniesienie o skuteczności białka denileukin diftitox w CTCL, który łączy w sobie elementy naturalnego ludzkiego białka (Interleukina 2) oraz toksyny (pochodzącej z bakterii Diphteriae Corynebacterium).

···
25.03.2010 / Mundipharma Polska Sp. z o.o. / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Bendamustyna rekomendowana do zarejestrowania w Europie do leczenia nowotworów krwi

Cambridge, 24 marzec 2010: Firma Mundipharma ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency - EMA) przyjął pozytywną opinię zezwalającą na wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla bendamustyny do leczenia pacjentów z opornymi chłoniakami nieziarniczymi (non-Hodgkin’s lymphoma - NHL), przewlekłą białaczką limfocytową (chronic lymphocytic leukaemia - CLL) i szpiczakiem mnogim (multiple myeloma - MM)1 w następujących krajach członkowskich Unii Europejskiej: Niemcy, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Norwegia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania. Gdy opinia zostanie uznana przez organy unijne, bendamustyna stanie się kolejnym podstawowym lekiem w walce przeciwko nowotworom krwi.

···
24.03.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Czy radioterapia jest niezbędna w leczeniu chorych we wczesnej fazie zaawansowania chłoniaka Hodgkina?

W retrospektywnym badaniu opublikowanym 16 lutego w Journal of Clinical Oncology, dr Canellos i wsp. opublikowali wyniki wskazujące, że młodzi chorzy we wczesnych stadiach zaawansowania chłoniaka Hodgkina nie muszą być poddawani radioterapii konsolidującej po leczeniu schematem chemioterapii składającym się z adriamycyny, bleomycyny, winblastyny i dekarbazyny (ABVD).

···
22.03.2010 / dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Leczenie pierwotnych chłoniaków skóry - rekomendacje Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG)

Pierwotne chłoniaki skóry to heterogenna grupa rozrostów limfoproliferacyjnych o różnym stopniu złośliwości, wśród których ok. 75% wywodzi się z komórek T, lub rzadziej z komórek B. Pierwotne chłoniaki skóry cechuje odmienny przebieg kliniczny i rokowanie w porównaniu z chłoniakami układowymi. Chłoniaki skóry mają najczęściej przebieg przewlekły, ale całkowite wyleczenie chorego rzadko jest możliwe. Terapia pierwotnych chłoniaków skóry stanowi trudny problem dla lekarzy kilku specjalności.

···
25.02.2010 / dr P. Juszczyński / Edukacja - chłoniaki

Rola tonicznego sygnału z receptora B-komórkowego w DLBCL: nowe strategie terapeutyczne

Wiązanie antygenu przez receptor B-komórkowy (B-cell receptor, BCR) na powierzchni prawidłowych limfocytów B jest źródłem sygnałów prowadzących do aktywacji komórki i determinujących dalsze różnicowanie limfocyta germinalnego. Biochemicznie, wiązanie antygenu przez BCR prowadzi do  fosforylacji domen ITAM (immunoreceptor tyrosine-based activation motifs) białek CD79a i CD79b przez kinazy rodziny Src (w tym LYN), które pozwalają na dokowanie kinazy SYK (Spleen Tyrosine Kinase) (1). Fosforylacja i aktywacja SYK prowadzi do dalszych etapów transdukcji i amplifikacji sygnału, w tym aktywacji kinazy PI3K,  fosforylacji kinazy BTK, fosfolipazy PLCg oraz białka adaptorowego BLNK (1-3).

···
22.02.2010 / dr K. Jamroziak / Edukacja - chłoniaki

Rola dopełniacza w leczeniu rytuksymabem: wróg czy przyjaciel?

Rytuksymab jest chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym IgG(1)-kappa skierowanym przeciwko antygenowi CD20 obecnemu na powierzchni prawidłowych i nowotworowych limfocytów B. Lek ten wykazał dużą skuteczność u chorych z różnymi typami indolentnych i agresywnych chłoniaków nieziarniczych, przewlekłą białaczką limfocytową, a także niektórymi chorobami autoimmunologicznymi, np. małopłytkowoścą immunologiczną.

···
11.02.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Nowy obiecujący lek w chłoniakach B-komórkowych

W lutowym wydaniu Nature Reviews poświęconym onkologii klinicznej ukazało się omówienie publikacji Li i wsp. opublikowanej w Blood w 2009 roku. Autorka pracy wskazuje, że pomimo szerokiego zastosowania rytuksymabu, tylko 48% chorych odpowiadało na leczenie, a wskaźnik całkowitej odpowiedzi wynosił mniej niż 10%.

···
19.01.2010 / dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Fototerapia w pierwotnych chłoniakach skóry

We wczesnych stadiach zaawansowania pierwotnych chłoniaków skóry z komórek T fototerapia jest jedną z częściej wykorzystywanych metod terapeutycznych. W najczęstszym chłoniaku skóry: ziarniniaku grzybiastym (Mycosis fungoides, MF), fototerapia znajduje zastosowanie w stadiach rumieniowym i naciekowym. Nie są jednak jednoznacznie ustalone pełne kryteria: m. in. częstotliwość naświetlań i czas kuracji (brak konsensusu jednoznacznie określającego, czy leczenie należy zakończyć tuż po uzyskaniu remisji MF, czy też kontynuować, jak w niektórych doniesieniach – do 5 lat, a nawet dłużej). Trwają tez dyskusje na temat przewagi terapii PUVA nad UVB 311 itp.

···
2.11.2009 / dr W. Jurczak / Edukacja - chłoniaki

Konferencja naukowa dotycząca postępów w leczeniu choroby Hodgkina z udziałem prof. Volkera Diehla

Mieliśmy ostatnio dużą prezentacje Profesora Volkera Diehla, w której podsumowuje swoje blisko 50-letnie doświadczenia. W jego wystąpieniu jest mniej podsumowań przytłaczających swoją liczebnością badań klinicznych GHSG, więcej o biologii komórek HRS, trudnościach z ich hodowlą. Szczególnie ciekawe są dywagacje na temat "komórek macierzystych" dla HRS, o wiele mniej wrażliwych na leczenie, stosunkowo szybko rozwijających oporność na chemioterapię. Profesor Diehl starał się w jednoznaczny sposób przekonać nas do konieczności intensywnej terapii od pierwszego cyklu - wg jego doświadczeń eskalowany BEACOPP podany u chorych bez zadowalającej odpowiedzi na ABVD, np po pierwszych 2 cyklach, jest spóźniony o co najmniej 8 tygodni, a przez to nieskuteczny.

 

dr Wojciech Jurczak

···
11.10.2009 / dr hab J. M. Zaucha / Edukacja - chłoniaki

Warsztaty poświęcone wykorzystaniu badania PET w chłoniaku Hodgkina

W dniu 23 października w Bydgoszczy odbędą się warsztaty poświęcone wykorzystaniu badania PET w chłoniaku Hodgkina. Dla zainteresowanych program spotkania (PDF, 97,2 kB) oraz formularz zgłoszeniowy (DOC, 243 kB).

···
3.10.2009 / Dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Leczenie chorych z ziarniniakiem grzybiastym

Najczęstszym chłoniakiem pierwotnie skórnym jest ziarniniak grzybiasty. Wybór metody leczenia uwarunkowany jest stadium zaawansowania choroby. W stadiach IA-IIA - zalecane są miejscowo aplikowane kortykosteroidy, fototerapia PUVA oraz UVB, miejscowa chemioterapia (karmustyna lub mechlerotamina) oraz miejscowo stosowany bexaroten i radioterapia. Leczenie systemowe winno być wdrażane dopiero w przypadkach opornych na terapię miejscową, w stadiach bardziej zaawansowanych choroby IIB-IV oraz w przypadkach postępujących z transformacją. Do metod tych należą: retinoidy (m.in. bexaroten), interferon-alfa, inhibitory deacetylazy histonowej, denilukin diftitox, systemowa chemioterapia, przeszczepienie komórek krwiotwórczych szpiku i fotoforeza pozaustrojowa oraz metody eksperymentalne tj. lanelidomid.

W pracy, która zostanie opublikowana w najbliższym czasie w Blood, przedstawiono szczegółowo poszczególne metody terapeutyczne, uwzględniając ich skuteczność, a także opisano kilka przypadków klinicznych obrazujących proces postępowania z pacjentem z ziarniniakiem grzybiastym.

···
22.09.2009 / dr P. Juszczyński / Edukacja - chłoniaki

Nowe biomarkery i potencjalne cele terapeutyczne w klasycznych chłoniakach Hodgkina

Pierwotny klasyczny chłoniak Hodgkina (classical Hodgkin lymphoma, cHL) charakteryzuje się niewielką populacją nowotworowych komórek Reed-Sternberga (RS) oraz masywnym naciekiem zapalnym. Reaktywny naciek limfocytów T zawiera głównie komórki Th2, immunosupresyjne regulatorowe limfocyty Treg (CD4+CD25+FOXP3+) oraz Tr1 (CD4+IL-4-IL-10+)1-4. Dysproporcja między liczbą komórek nowotworowych i reaktywnych oraz nieefektywna odpowiedź immunologiczna w cHL sugerują, że komórki RS posiadają mechanizmy skutecznie ją hamujące. Identyfikacja tych mechanizmów na poziomie immunologicznym i molekularnym może dostarczyć nowych, klinicznie użytecznych biomarkerów cHL. Idealny biomarker cHL powinien wykazywać się wysoką czułością i swoistością diagnostyczną, odgrywać istotna rolę patogenetyczną w tej chorobie oraz stanowić możliwy obiekt interwencji terapeutycznej.

···
22.09.2009 / Dr M. Sokołowska-Wojdyło / Edukacja - chłoniaki

Pierwsze spotkanie Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

W dniu 27 października odbyło się pierwsze spotkanie Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. W spotkaniu uczestniczyło 27 lekarzy. W trakcie obrad wyłoniono zarząd Sekcji w składzie:

  • Prezes Sekcji: Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Gdańsk

Członkowie Sekcji:

  • Prof. Waldemar Placek, Bydgoszcz
  • Prof. Renata Maryniak, Warszawa
  • Doc. Jan Zaucha, Gdynia

Cele sekcji to uzgadnianie i upowszechnianie zaleceń postępowania diagnostycznego i leczniczego w dziedzinie chłoniaków skóry, inicjowanie i udzielanie pomocy konsultacyjnej ośrodkom zajmującym się leczeniem chorych na chłoniaki skóry oraz inicjowanie i prowadzenie badań klinicznych. Więcej informacji na stronie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.

 

Pierwszym zadaniem nowopowstałej Sekcji Chłoniaków Skóry jest opracowanie konsensusu terapeutycznego chłoniaków pierwotnie skórnych. Powstaje on we współpracy onkologów, hematologów, specjalistów radioterapii oraz dermatologów. Potrzeba powstania konsensusu wynika z dotychczasowych trudności w terapii wynikających ze stosowania niespójnych metod - w zależności od specjalności lekarskiej, która obejmowała swoją opieką pacjenta, wiążących się często ze zbyt wczesnym wdrażaniem chemioterapii systemowej, obarczającej pacjenta ryzykiem licznych powikłań - często bez pozytywnego wpływu na czas jego przeżycia.

···
30.06.2009 / dr Krzysztof Giannopoulos / Edukacja - chłoniaki

Mechanizm działania fotoforezy pozaustrojowej u chorych na chłoniaka skórnego z komórek T

Na podstawie wykładu Dr Xiao Ni pt.: "Immunologic Mechanisms of Extracorporeal Photopheresis in Cutaneous T-cell lymphomas Versus Graft Versus Host Disease" wygłoszonego podczas II-giej Konferencji poświęconej nowotworom (2nd World Cancer Congress, 22-25.06.2009 Beijing, Chiny).

···
17.06.2009 / prof. dr hab. med. Jan Walewski / Edukacja - chłoniaki

Opinia w sprawie projektu Zarządzenia dotyczącego terapeutycznych programów zdrowotnych

Opinia prof. Jana Walewskiego z Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, w/s projektu Zarządzenia dotyczącego terapeutycznych programów zdrowotnych.

···
14.06.2009 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chłoniaka Hodgkina

Zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chłoniaka Hodgkina Włoskiego Towarzystwa Hematologii, Włoskiego Towarzystwa Hematologii Eksperymentalnej i Włoskiej Grupy Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku na podstawie publikacji Brusamolino i wsp. Classical Hodgkin's lymphoma in adults: guidelines of the Italian Society of Hematology, the Italian Society of Experimental Hematology, and the Italian Group for Bone Marrow Transplantation on initial work-up, management, and follow-up. Haematologica. 2009; 94: 550-65.

···
nowsze 1 ... 7 8 9 10 11 12
kodowanie: projekt: